2015. évi CLXVII. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazási köre kiterjed]

"a) a földgáz vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására, kereskedelmére, fogyasztására, felhasználására, elszámolására,"

2. § (1) A Get. 3. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

"14. Elszámolási mérés: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított, rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezés adatainak rögzítése a földgázforgalom meghatározása érdekében."

(2) A Get. 3. §-a a következő 46a. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

"46a. Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer: az együttműködő földgázrendszerben az e törvényben meghatározott elszámolási és egyéb feladatok - ideértve a földgázfelhasználás felosztását felhasználási hely egyedi azonosítónként (POD), a felhasználási hely egyedi azonosítónkénti tényleges földgázvételezés és a felhasználási hely egyedi azonosítónként felosztott földgázmennyiség különbségéből adódó eltérések korrekcióját, valamint a mérési adatok átszámítását - elvégzése érdekében létrehozott, és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által működtetett adatforgalmi és informatikai rendszer."

3. § (1) A Get. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szállítási rendszerüzemeltetőnek rendelkeznie kell a földgázszállítási tevékenység gyakorlásához, valamint az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi erőforrásokkal, így különösen:]

"c) a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel és saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, a napi szállítási feladat teljesítését biztosító, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálattal,"

(2) A Get. 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szállítási rendszerüzemeltetőnek rendelkeznie kell a földgázszállítási tevékenység gyakorlásához, valamint az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi erőforrásokkal, így különösen:]

"f) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a kereskedési platformmal vagy az egyensúlyozó platformmal, valamint a szervezett földgázpiaci engedélyes adatforgalmi és informatikai rendszerével való együttműködést, valamint"

4. § A Get. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A szállítási rendszerüzemeltető olyan informatikai rendszert működtet, amely internet alapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, az újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat, ideértve a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel történő adatcserét. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is."

5. § (1) A Get. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A földgázelosztónak rendelkeznie kell továbbá mérő- és adatátviteli eszközökkel, a saját vagy a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységet végző személy szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó szervezettel, valamint a saját szervezetén belül a karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálattal."

(2) A Get. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A földgázelosztónak rendelkeznie kell az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást, valamint a rendszerhasználók felé az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat és adatcserét. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből eredő földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos nominálások, allokálások kezelésére is."

6. § A Get. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A földgázelosztó az együttműködő földgázrendszer fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében köteles a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a telephelyi szolgáltatókkal, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel és a rendszerhasználókkal folyamatosan együttműködni."

7. § A Get. 16. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás megkezdésének vagy folytatásának megtagadásáról, felfüggesztéséről, a felhasználó kikapcsolásáról, a felhasználó által kezdeményezett rendszerhasználat szüneteltetésről és a szolgáltatás igénybevételének felhagyásáról köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest tájékoztatni.

(1b) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás megkezdéséről, folytatásáról, a felhasználó visszakapcsolásáról, a rendszerhasználat szüneteltetését követő újraindításról köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest tájékoztatni."

8. § (1) A Get. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földgázelosztó az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek azonosítóit, fogyasztásmérő berendezése adatait, mérési és elszámolási adatait, valamint kapacitás adatait, amelyeket a felhasználási helyen vételező felhasználó vagy az általa megnevezett földgázkereskedő kérésére köteles átadni."

(2) A Get. 17. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdésekkel egészül ki:

"(1a) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti adatokat - ide nem értve a vásárolt kapacitás adatokat - és az átszámításhoz szükséges adatokat az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon és formában köteles megküldeni a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek.

(1b) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja a földgázelosztó által megküldött adatokat, a felhasználási hely elszámolási adatait és az annak kiszámításához szükséges adatokat."

(3) A Get. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles a felhasználó mérési és elszámolási adatait az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint átadni

a) a felhasználó részére a földgázelosztó közreműködésével vagy

b) a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő és a saját jogon eljáró felhasználó részére."

(4) A Get. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználó személyében történő változás esetén a földgázelosztó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni a fogyasztásmérő berendezés állását és a mérőberendezés, illetve a zárópecsétek (plomba) szemrevételezéssel megállapított állapotát, és ennek egy példányát az új felhasználó, továbbá elektronikus úton a felhasználót ellátó földgázkereskedő, valamint a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére megküldeni."

9. § A Get. II. Fejezete a "Telephelyi szolgáltatás" alcímet megelőzően a következő alcímmel és 19/B. §-sal egészül ki:

"Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer

19/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek rendelkeznie kell az e törvény szerinti kötelezettségei ellátásához szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi valamint pénzügyi erőforrásokkal, így különösen:

a) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató informatikai rendszereivel történő adatcserére alkalmas, a földgázelosztók, a földgázszállítók és a földgázkereskedők, valamint ezek vertikálisan integrált vállalkozásaitól, leányvállalatai adatforgalmi, informatikai és biztonsági rendszereitől független adatforgalmi, informatikai és biztonsági rendszerrel,

b) saját szervezetén belül az adatforgalmi és informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését, felügyeletét ellátó szervezeti egységekkel, és

c) saját szervezetén belül a rendszerüzemeltetőkkel, a rendszerhasználókkal és a telephelyi szolgáltatóval kapcsolatot tartó, valamint az e törvényben meghatározott feladataihoz kapcsolódó adatkezelést és adatfeldolgozást biztosító személyzettel.

(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek meg kell felelnie a földgázelosztóra vonatkozó, XIII. fejezetben meghatározott szétválasztási szabályoknak.

(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes főbb feladata az elosztóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználók, valamint a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználók felhasználási helye azonosítóinak, fogyasztásmérő berendezése adatainak, elszámolási mérési adatainak, lekötött kapacitás adatainak, elszámolási adatainak és az elszámolási adatok kiszámításához szükséges adatoknak, a felhasználót ellátó földgázkereskedő feltüntetésével együtt, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti nyilvántartása.

(4) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését az e törvényben előírtak szerint biztosítani. A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes tevékenységének a piaci szereplők számára átláthatónak és diszkriminációmentesnek kell lennie.

(5) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles a nyilvántartott adatokat az adott jogviszonyból eredő igények elévüléséig, visszakereshetően megőrizni, és jogszabályban meghatározott esetben, a jogszabályi feltételek fennállása esetén az arra jogosult rendelkezésére bocsátania.

(6) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az általa kezelt és nyilvántartott adatokat kereskedelmi célra másnak nem értékesítheti, illetve törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségén túlmenően másnak nem adhatja át.

(7) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes e törvény szerinti más engedélyköteles tevékenységet nem folytathat.

(8) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert a magyar állam közvetlen vagy közvetett, kizárólagos tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaság működteti. A társaság átalakulásához, megszüntetéséhez, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetését érintő vagyonelemeinek megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez, elidegenítéséhez a Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges.

(9) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az általános biztonsági, minőségi, műszaki, informatikai és adatvédelmi előírásainak szabályozására köteles szabályzatot készíteni. A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát a Hivatal hagyja jóvá.

(10) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzata tartalmazza.

(11) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésének finanszírozása a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére fizetendő, a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott földgáz elszámolási díjból történik."

10. § A Get. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A telephelyi szolgáltató a telephelyi vezetékről vételező felhasználási helyeket és azok jellemző adatait köteles nyilvántartani, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon, a közvetlenül földgázkereskedő által ellátott telephelyi felhasználók vonatkozásában a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére megküldeni."

11. § (1) A Get. 31/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben díjat nem számíthatnak fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti."

(2) A Get. 31/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. A felhasználó és a földgázkereskedő az e törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a földgázkereskedő üzletszabályzatában rögzített feltételek betartásával a felmondás feltételeiben megállapodhat, ha az nem befolyásolja az érintett rendszerüzemeltető vagy a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes e törvényben és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségei teljesítését."

12. § (1) A Get. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A korábbi földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles az érintett rendszerüzemeltetőnél és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnél vagy a szállítási rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően az érintett rendszerüzemeltető és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes vagy szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználó esetében a szállítási rendszerüzemeltető részére bejelenti az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját, továbbá a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezi a rendszerhasználati szerződés megkötését vagy módosítását. A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltással kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését vagy módosítását legkésőbb a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig a rendszerhasználó és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére tájékoztatást nyújtani, amely határidőről a szállítási rendszerüzemeltető értesíti a rendszerhasználókat, földgázelosztókat és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest."

(2) A Get. 31/B. §-a a következő (4a)-(4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a (4) bekezdés szerinti bejelentés kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti az érintett földgázelosztót a kereskedőváltásról, megjelölve a felhasználási hely egyedi azonosító számát, az érintett rendszerhasználókat és az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját.

(4b) A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltással kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését vagy módosítását legkésőbb a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig a rendszerhasználó és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére tájékoztatást nyújtani, amely határidőről a szállítási rendszerüzemeltető értesíti a rendszerhasználókat, a földgázelosztót és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest."

(3) A Get. 31/B. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4c) A (4) bekezdésben előírt bejelentési, tájékoztatási és értesítési kötelezettséget szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó esetén kizárólag az érintett szállítási rendszerüzemeltető felé kell teljesíteni."

13. § (1) A Get. 31/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érintett rendszerüzemeltető és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a kereskedőváltással kapcsolatban meghatározott feladatait a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjáig teljesíteni. A földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül a korábbi földgázkereskedő a felhasználóval és az új földgázkereskedővel egyeztetve köteles végszámlát kibocsátani. A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és a felhasználó kötelesek egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel, valamint a kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és az érintett rendszerüzemeltetők a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel együttműködni."

(2) A Get. 31/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, a földgázkereskedő, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerüzemeltető - a 31/A-31/C. § szerinti határidők betartása esetén - nem felel azért, hogy a kereskedőváltás a határozott idejű földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követő nappal nem kerül végrehajtásra."

14. § (1) A Get. 72. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az elosztóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználó, valamint a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználó által lekötött kapacitás adatait a földgázelosztó köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére megküldeni."

(2) A Get. 72. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A saját jogon eljáró felhasználó vagy a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő kérésére - ide nem értve a szállítóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználót vagy ezen felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedőt - a lekötött kapacitásról, a felhasználói profilba történő besorolásról, továbbá a felhasználási hely - e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - jellemző adatairól a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles igazolást kiadni."

15. § A Get. 78. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint, de legalább 15 nappal - tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal - korábban kell megküldeni."

16. § A Get. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a rendszerüzemeltetők, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerhasználók folyamatosan kötelesek együttműködni. Az együttműködés részletes szabályait külön jogszabály határozza meg."

17. § A Get. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely közvetlen kapcsolaton alapuló információközvetítő eszköz útján, megfelelő időben biztosítja

a) az együttműködő földgázrendszer egyensúlyáért felelős engedélyesek részére az együttműködő földgázrendszer irányításához szükséges megbízható adatokat, valamint

b) a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére a tevékenységéhez szükséges adatokat."

18. § A Get. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a szállítási rendszerirányító, a rendszerüzemeltetők, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerhasználók folyamatosan együttműködnek."

19. § A Get. 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A rendszerüzemeltetők biztosítják a felhasználó földgáz fogyasztásának elszámolásához szükséges, a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi mérési adatokat. A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes e törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges mérési adatokat, valamint az elosztóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználó, és a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználó elszámolási adatainak kiszámításához szükséges adatokat fogyasztásmérő berendezésenként, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon és formában kötelesek megküldeni a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére.

(1a) Távlehívható fogyasztásmérő berendezés esetén - a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel történő megállapodása esetén - a mérési adatok közvetlenül a fogyasztásmérő berendezésből is biztosíthatók a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére."

20. § A Get. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)-(2d) bekezdésekkel egészül ki:

"(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó - az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályokban rögzített módon és formában - gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló, kezdő és záró mérőállást is tartalmazó mérési adatoknak és az elszámolási adatok kiszámításához szükséges adatoknak a rögzítéséről, és a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználókra vonatkozó adatok kivételével a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek történő megküldéséről.

(2a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes gondoskodik:

a) a (2) bekezdés alapján megküldött adatok nyilvántartásáról, valamint - figyelemmel a (2b) bekezdésben foglaltakra - az átszámítás és a korrekció e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti elvégzéséről, és a kiszámított elszámolási adatok nyilvántartásáról, és

b) a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló, kezdő és záró mérőállást is tartalmazó elszámolási adatok e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon és formában történő továbbításáról az érintett rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók részére.

(2b) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a (2) bekezdés alapján megküldött adatok központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatában meghatározott eljárásrend szerinti ellenőrzését követően elvégzi a szükséges számításokat, és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti módon és formában meghatározza az elszámolási adatokat.

(2c) A mérési és az elszámolási adatokat a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az érintett felhasználó számára a földgázelosztó közreműködésével - természetes személy esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírtak szerint - az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon, a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott díj ellenében köteles hozzáférhetővé tenni.

(2d) A szállítási rendszerüzemeltető - a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, üzletszabályzatban vagy a földgázkereskedővel kötött egyedi megállapodásban rögzített módon - gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló - kezdő és záró mérőállást is tartalmazó -szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználókra vonatkozó fogyasztási adatok összegyűjtéséről, a szükséges átszámítások és korrekciók elvégzéséről, és az adatoknak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti tartalommal és formában az érintett földgázkereskedőnek történő továbbításáról. A szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználók mérési adatait a földgázkereskedő - természetes személy esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint - az érintett felhasználó számára külön díj rendeletben meghatározottak szerint köteles hozzáférhetővé tenni."

21. § (1) A Get. 103. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[E fejezet alkalmazásában hatósági ár]

"i) a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által a felhasználók igénye alapján végzett adatszolgáltatás 100. § (2c) bekezdése szerinti díjai."

(2) A Get. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat, illetve a 100. § (2c) bekezdése szerinti díjakat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók, illetve a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát, valamint a 141/C. § (5) bekezdése és a 141/J. § (8) bekezdése szerinti mennyiséget és árat, továbbá a 141/J. § (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg."

22. § (1) A Get. 105. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az együttműködő földgázrendszer használatáért a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló rendeletben meghatározottak szerint]

"e) földgáz elszámolási díjat"

[(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.]

(2) A Get. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés a), c) d) és e) pontjai szerinti díjak országosan egységes mértékűek, azokat és alkalmazásuk szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti díj mértékét és alkalmazásának szabályait a Hivatal elnöke rendeletben, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló jogszabályban meghatározott módon, földgázelosztónként állapítja meg. A Hivatal elnöke rendeletének a kihirdetése és a hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie."

23. § A Get. 105/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendszerüzemeltetők és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott rendszerhasználati díjakat, csatlakozási díjakat és áralkalmazási feltételeket kötelesek alkalmazni és honlapjukon közzétenni."

24. § A Get. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyes - az egyablakos kapacitásértékesítő és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes kivételével - köteles üzletszabályzatot készíteni, amely tartalmazza az általa nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, valamint az ellátás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit."

25. § (1) A Get. 114. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következők]

"k) a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetése."

(2) A Get. 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-i) és k) pontja szerinti tevékenység határozatlan, az (1) bekezdés j) pontja szerinti tevékenység határozott időre szóló engedély alapján végezhető."

(3) A Get. 114. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az (1) bekezdés a)-h), j) és k) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet kizárólag az a földgázipari vállalkozás végezhet, amely megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott feltételeknek."

(4) A Get. 114. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(17) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére kiadott engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére."

26. § (1) A Get. 115/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az átvétel időpontjában az átadó egyetemes szolgáltató és az átvétellel érintett felhasználók közötti egyetemes szolgáltatási szerződés - a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett - e törvény erejénél fogva megszűnik. Az átvétel időpontjában az átvétellel érintett felhasználók és az átvevő egyetemes szolgáltató között e törvény erejénél fogva egyetemes szolgáltatási szerződés jön létre határozatlan időre a földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítására az e törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint az átvevő egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(3) Ha az átadó által megkötött egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az átadó az egyetemes szolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség tekintetében fizetővel áll jogviszonyban, akkor az átvétel időpontjában az átadó és a fizető közötti fizetési megállapodás - az átadó és a fizető elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett - e törvény erejénél fogva megszűnik. Az átvétel időpontjában az átvevő és a fizető között a (2) bekezdés alapján létrejött egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az egyetemes szolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettségek tekintetében e törvény erejénél fogva az átadó és a fizető közötti fizetési megállapodás időbeli hatályával megegyező hatályú fizetési megállapodás jön létre az e törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint az átvevő üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint."

(2) A Get. 115/C. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) Az átvétellel érintett felhasználó és az átvevő között létrejött egyetemes szolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség körében a felhasználó vagy a fizető (a felhasználó és a fizető a továbbiakban együtt: fizető fél) által az átadó mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást az átvétel napjától e törvény erejénél fogva az átvevő mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni. Az átvevő a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére az átvétel napját legalább 15 nappal megelőzően megküldi az átvétel napját igazoló kijelölő határozatot. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az átvevő által adott csoportos beszedési megbízást az átvétel napját követően az átvevő javára köteles teljesíteni, amennyiben az átvevő 15 nappal korábban a kedvezményezett és a fizető fél megváltozott azonosítóját közölte."

27. § (1) A Get. 125. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1d) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenysége körében, az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban előírt feladatainak ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben kezelheti az elosztóvezetékhez vagy a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználók felhasználási helyének egyedi azonosítóit, a felhasználási hely fogyasztásmérő berendezésének adatait, mérési, elszámolási és lekötött kapacitás adatait, valamint a felhasználót ellátó rendszerhasználó e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott adatait."

(2) A Get. 125. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A rendszerhasználók, a rendszerüzemeltetők és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes kötelesek a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges operatív jellegű, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatforgalomban résztvevők kötelesek biztosítani az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését."

(3) A Get. 125. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A szállítási rendszerüzemeltető köteles a rendszerüzemeltetőknek, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználóknak, a földgáztermelőnek és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek a földgázszállítási alapszolgáltatás keretében a szállított földgáz minőségére vonatkozó napi elszámolási adatot szolgáltatni.

(10) A rendszerüzemeltetők kötelesek más rendszerüzemeltetők, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes, a rendszerhasználók, valamint a Hivatal, továbbá a miniszter számára külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat szolgáltatni."

(4) A Get. 125. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A rendszerüzemeltető és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles megőrizni azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez üzleti tevékenysége során hozzájut, továbbá megakadályozni, hogy a saját tevékenységével kapcsolatos - üzleti szempontból előnyös - információ megkülönböztető módon kerüljön nyilvánosságra."

28. § A Get. a következő 125/B. §-sal egészül ki:

"125/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az adatforgalmi és informatikai rendszerén keresztül köteles adatot szolgáltatni az arra jogosult engedélyesek és rendszerhasználók részére. Az adatszolgáltatás részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzata tartalmazza.

(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal részére a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerből adatszolgáltatást biztosít az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint, valamint a Hivatal erre irányuló határozata vagy rendelete alapján.

(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerben tárolt és feldolgozott adatokból kizárólag jogszabályban meghatározott esetben, a feltételek fennállása esetén az arra jogosult részére szolgáltathat adatokat."

29. § A Get. 127. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében]

"b) jóváhagyja, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot, a kereskedési platform szabályzatát, az egyensúlyozó platform szabályzatát, a kapacitáslekötési platform szabályzatát, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát és a szervezett földgázpiaci szabályzatot, azok módosításait, valamint a jóváhagyását feltételhez kötheti;"

30. § A Get. 132. §-a a következő 54. és 55. pontokkal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

"54. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére, a működtetés során az engedélyesek és a felhasználók együttműködésére és jogviszonyára vonatkozó részletes szabályokat,

55. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetéséhez szükséges adatszolgáltatás tartalmát, formáját, módját és határidejét."

31. § A Get. 133/A. §-a a következő 9. és 10. pontokkal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg]

"9. a földgáz elszámolási díjból származó árbevétel elszámolásának részletes szabályait, összegét és mértékét,

10. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által a felhasználók mérési és elszámolási adataira vonatkozó, a felhasználók számára végzett adatszolgáltatás díjait."

32. § A Get. a következő 140/B. §-sal egészül ki:

"140/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetése iránti engedély kérelmet, valamint a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát jóváhagyásra a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXVII. törvény 25. §-ának hatálybalépését követő 15. napig kell benyújtani.

(2) A földgáz elszámolási díjat első alkalommal 2016. szeptember 1-jéig kell megállapítani.

(3) A földgázelosztási díjban 2016. október 1-től kizárólag a 2016. október 1-től a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által végzett tevékenységgel kapcsolatos, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXVII. törvény 22. §-ának hatálybalépését megelőző beruházások indokolt költségét lehet elismerni."

33. § A Get. 92. § (4) bekezdésében a "rendszerhasználó" szövegrész helyébe a "rendszerhasználó és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes" szöveg lép.

34. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. § (2) bekezdése, 7. §-a, 8. § (3) bekezdése, 11. §-a, 12. § (2) bekezdése, 13. §-a, 14. § (2) bekezdése, 16. §-a, 18. §-a, 20-21. §-a, 27. § (2) bekezdése, 28. §-a, 35-37. §-a 2016. október 1-jén lép hatályba.

35. § A Get. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földgázelosztó az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek azonosítóit, fogyasztásmérő berendezése adatait, mérési adatait és kapacitás adatait, amelyeket a felhasználási helyen vételező felhasználó kérésére köteles az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint átadni."

36. § (1) A Get. 19/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes főbb feladatai az elosztóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználók, valamint a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználók vonatkozásában:

a) a felhasználási hely azonosítóinak, fogyasztásmérő berendezés adatainak, elszámolási mérési adatoknak, lekötött kapacitás adatoknak, elszámolási adatoknak és az elszámolási adatok kiszámításához szükséges adatoknak, a felhasználót ellátó földgázkereskedő feltüntetésével együtt, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti nyilvántartása,

b) a földgázfelhasználás felhasználási hely egyedi azonosítónkénti (POD) mennyiségekre történő felosztása,

c) a mérőleolvasás alapján meghatározott tényleges fogyasztás és felhasználási hely egyedi azonosítónként felosztott földgáz vételezés közötti különbség meghatározása és továbbítása a földgázelosztó, valamint a rendszerhasználók felé,

d) a mérési és az elszámolási adatok szolgáltatása a felhasználók és a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő részére."

(2) A Get. 19/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az általa nyújtott szolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, informatikai és adatvédelmi előírásainak szabályozására, az elszámolási adatok meghatározására vonatkozó részletes szabályokra, valamint a részére fizetendő díjak elszámolási és fizetési szabályainak meghatározására köteles szabályzatot készíteni. A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát a Hivatal hagyja jóvá."

37. § (1) A Get. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A korábbi földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnél vagy szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználó esetében a szállítási rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes vagy szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználó esetében a szállítási rendszerüzemeltető részére bejelenti az új földgázkereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját."

(2) A Get. 31/B. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4c) A (4) bekezdésben előírt bejelentési és a (4b) bekezdésben előírt tájékoztatási és értesítési kötelezettséget szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó esetén kizárólag az érintett szállítási rendszerüzemeltető felé kell teljesíteni."

Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

köztársasági elnök