2015. évi CLXXXII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról

1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 47/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felügyeleti díj mértéke - a (4)-(6) bekezdésben foglalt eltéréssel - a felügyeleti díj fizetésére kötelezett (2) bekezdés szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított

a) előző naptári évi értékesítési nettó árbevételének, vagy

b) - személyi jövedelemadó-bevallásra köteles természetes személy - előző naptári évi bevételének

0,1%-a."

2. § Az Éltv. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 76/B. §-sal egészül ki:

"76/B. § A 47/B. § 2015. május 31-én hatályos (3a) bekezdésének hatálya alá tartozó és a 47/B. §-nak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXXXII. törvénnyel megállapított (3) bekezdése alapján felügyeleti díj további összegű fizetésére kötelezettnek a 2014. naptári évi árbevétele alapján 2015. december 30-ig bevallást vagy helyesbítő bevallást kell tennie és a felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék alkalmazása nélkül kell megfizetnie."

3. § Az Éltv.

a) 47/B. § (6) bekezdésében a "(3)-(3a) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés" szöveg,

b) 47/B. § (14) bekezdésében az "utólagos megállapításra," szövegrész helyébe az "a becslésre, az utólagos megállapításra," szöveg,

c) 63/A. § (1) bekezdésében a "változásbejelentési" szövegrész helyébe a "változásbejelentési és felügyeleti díj fizetési" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az Éltv. 47/B. § (3a) bekezdése.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke