199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum összege órabér alkalmazása esetén.

2. § (1)[1] Az iskolaszövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege megegyezik a minimálbér 1,178-szeres összegével.

(2) A minimális szolgáltatási óradíj levonás, visszatérítés vagy kedvezmény útján nem csökkenthető.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3/A. §[2] E rendeletnek a munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított 2. § (1) bekezdését az iskolaszövetkezet által, a szolgáltatás fogadójával már megkötött szolgáltatási megállapodásra is alkalmazni kell oly módon, hogy a már megkötött szolgáltatási megállapodást 2017. január 31-ig módosítani kell.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[2] Megállapította a 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.