1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendeletnek a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően az Ügynökség által a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellátott kereskedelem-fejlesztési tevékenység tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztériumot kell az Ügynökség általános jogutódjának tekinteni."

2. § Hatályát veszti a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint 3/A. §-a.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében

a) kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját,

b) közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében, az ehhez kapcsolódó kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvező Magyarország-kép kialakításában,

c) előkészíti és koordinálja a nagyvállalatokkal megkötött stratégiai együttműködési megállapodások végrehajtását,

d) irányítja a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatások rendszerét,

e) ellátja az ikerintézményi programmal összefüggő feladatokat,

f) felel a multilaterális kereskedelempolitikáért, ennek keretében

fa) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja az Európai Unió közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kormányzati álláspontokat,

fb) gondoskodik a nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségek és a hazai jogi szabályozás összhangjának megőrzéséről,

g) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében

ga) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, meghatározza a támogatandó partnerországok körét és kijelöli az ágazati prioritásokat, valamint

gb) koordinálja és irányítja a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet,

h) koordinálja az Európai Duna Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatokat, ellátja a Régiók Bizottsága tevékenységével kapcsolatos koordinációs feladatokat,

i) felel a külgazdasági diplomata hálózat irányításáért, kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését és felmentését."

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék