2015. évi CCXXX. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) II. Fejezete a 36. §-t követően a következő alcímmel és 36/A. §-sal egészül ki:

"Meteorológiai tevékenység

36/A. § A meteorológiai tevékenység kiterjed a légkör és a levegő állapotával, jellemzőivel, az ott lezajló jelenségekkel összefüggő adatok gyűjtésére és rendszerezésére, valamint az időjárási, éghajlati és levegőkörnyezeti elemzések készítésére, meteorológiai termékek előállítására, szolgáltatására és közzétételére."

2. § A Kvt. "Az állam környezetvédelmi tevékenysége" alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az állam környezetvédelmi és meteorológiai tevékenysége"

3. § A Kvt. "Az állam környezetvédelmi tevékenysége" alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § A meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatok:

a) a környezet- és klímavédelemhez, árvíz- és belvízvédelemhez, az erdővédelemhez, valamint az élet- és vagyonbiztonság megóvásához szükséges meteorológiai adatok gyűjtése, információk szolgáltatása,

b) a honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekek érvényesítéséhez szükséges meteorológiai adatok és információk biztosítása,

c) a meteorológiai veszélyjelzés készítése és közzététele,

d) a nemzeti hiteles meteorológiai adatokat szolgáltató, megfigyelő, távközlési és adatfeldolgozó alaprendszer, illetve a nemzeti meteorológiai adatbázis fenntartása, működtetése és fejlesztése,

e) a repülésmeteorológiai feladatok ellátása, valamint

f) Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből fakadó meteorológiai tevékenység biztosítása."

4. § (1) A Kvt. 48. § (4) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:)

"d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,

e) csendes övezet kijelölése, valamint

f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása."

(2) A Kvt. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban

a) az a) és a b) pont tekintetében a fővárosi közgyűlés,

b) a d)-f) pont tekintetében

ba) a fővárosi kerületi képviselő-testület,

bb) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi közgyűlés

alkothat rendeletet."

5. § (1) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 37. és 38. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"37. a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat;

38. a meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatokat ellátó szervek feladat- és hatáskörét."

(2) A Kvt. 110. § (8) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"f) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével összefüggő szabályokat;

g) a légszennyező anyagok terjedésének vizsgálatával, a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével, valamint a helyhez kötött légszennyező források üzemeltetésének levegőtisztaság-védelmi követelményeivel kapcsolatos szabályokat;

h) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területeket, valamint az ország területének a légszennyezettség alapján zónákba történő besorolását."

(3) A Kvt. 110. § (8a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg)

"b) a légszennyező anyagok veszélyességi fokozatba sorolását."

(4) A Kvt. 110. § (8e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8e) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a földtani közeg érintettsége esetén a vízvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott,

b) az a) pont és a (8a) bekezdés a) pontja alá nem tartozó esetekben

rendeletben állapítsa meg a környezeti elemek - ide nem értve a vizeket - védelmére, a szennyező forrásokra, illetve a környezeti elemek terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó részletes szakmai szabályokat."

(5) A Kvt. 110. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a levegő, a környezeti zaj és környezeti rezgés vonatkozásában a szennyezettségi határértéket az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott,

b) a földtani közeg vonatkozásában az igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket a vízvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben a határértéket - a vizekre vonatkozó határértékek kivételével -

rendeletben határozza meg."

6. § A Kvt. 110/A. § a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)

"af) a meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatokat ellátó szerveket, továbbá"

7. § (1) Hatályát veszti a Kvt. 110. § (8a) bekezdés c) pontja.

(2) Hatályát veszti a Kvt.

a) 48. § (1) bekezdésében az "a környezeti zajjal összefüggő szabályozás tekintetében a kerületi önkormányzat képviselő testülete, egyéb környezetvédelmi előírásokkal összefüggésben" szövegrész,

b) 48. § (4) bekezdés b) pontjában a "valamint" szövegrész,

c) 110. § (8a) bekezdés a) pontjában a " , továbbá a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével" szövegrész,

d) 110. § (16) bekezdésében a " , továbbá a feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek fajtáját és mennyiségét" szövegrész, és

e) 110/A. § a) pont ae) alpontjában a "továbbá" szövegrész.

8. § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés c)-e) pontja.

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére