272/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet

a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "egészségügyi informatikus és egészségbiztosítási szakember" szövegrész helyébe az "egészségügyi informatikus, az egészségbiztosítási szakember, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személy" szöveg lép.

2. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ENKK Kr.) a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az ENKK-t jelöli ki az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14. § g) pontja szerinti egészségügyi igazgatási eljárási feladatok ellátására a hagyományos kínai gyógyászat engedélyezésével kapcsolatos tevékenység tekintetében."

3. § Az ENKK Kr. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás ügyintézési határideje három hónap, a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje ötven nap."

4. § Az ENKK Kr. 11. § (1) bekezdésében a "Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát" szövegrész helyébe az "Elnöksége által létrehozott bizottságot" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék