364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) a 12. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"(A GET 19/B. §-ához)

Központi adatgyűjtés és feldolgozás

12/A. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell a GET 19/B. § szerinti engedélyezési feltételek teljesítéséhez szükséges

a) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani képes az engedélyköteles tevékenység végzését,

b) pénzügyi és tárgyi eszközökkel.

(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez az 5. számú melléklet XI. Fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

12/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes GET 19/B. § (9) bekezdés szerinti szabályzatának kötelező tartalmi elemeit a 4/A. számú melléklet tartalmazza.

(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a szabályzatát szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja. A szabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására, továbbá a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott szabályzat tartalmát lényegesen érinti, köteles a módosítást átvezetni és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alkalmazni kívánt szabályzatát haladéktalanul benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra."

2. § A GET Vhr. az 1. melléklet szerinti 4/A. számú melléklettel egészül ki.

3. § A GET Vhr. 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

"4/A. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes szabályzata

I. A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes szabályzatának formátumára vonatkozó előírások

A szabályzatot kinyomtatva, fűzve vagy kötve, a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelő tartalomjegyzékkel kell elkészíteni. Az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet lapja. A szabályzatot 2 példányban kell jóváhagyásra benyújtani, amelyből egy példány marad a Hivatalban és egy példány a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes példánya. A szabályzatot elektronikus formában is be kell nyújtani. Ha a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a szabályzat módosítását kérelmezi, egy példányban - papír alapon és elektronikusan - olyan korrektúrás változatot is be kell nyújtani, amelyből a módosítások egyértelműen megállapíthatók. A benyújtott szabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentum egy másolati példányát.

II. A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes szabályzatának kötelező tartalmi követelményei

1. A szabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesre vonatkozó adatok, az általa végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) engedélyesekkel való kapcsolat.

3. Adatvédelemi és adatbiztonsági előírások.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) minőségbiztosítási rendszer jellemzői.

5. A társaság tevékenységének és az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatása.

6. Általános szerződéses feltételek:

a) szerződések általános hatálya,

b) a felek jogai és kötelezettségei,

c) együttműködési megállapodás típusok,

d) egyedi feltételek kezelése.

7. Szerződésszegésre vonatkozó szabályok:

a) a szerződésszegés esetei,

b) szankciók és következmények,

c) a szerződéses állapot helyreállítása.

8. A panaszok kezelésének rendje.

9. Vitarendezés, értesítések

a) irányadó jogszabályok megjelölése,

b) bírósági kikötések,

c) kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja.

Mellékletek

Együttműködési megállapodás minták."

2. melléklet a 364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A GET Vhr. 5. számú melléklete a következő XI. Fejezettel egészül ki:

"XI. FEJEZET

KÖZPONTI ADATGYŰJTŐ ÉS FELDOLGOZÓ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

A Hivatalhoz benyújtott központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és a 12/B. § (1) bekezdés szerinti szabályzatban előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

2. a kérelmező által alkalmazni kívánt adatbiztonsági előírások és titoktartással kapcsolatos szabályok bemutatását,

3. a kérelmező társaság szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást a szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerint,

4. a GET 19/B. § (9) bekezdése szerinti szabályzat alkalmazni kívánt szövegét,

5. az alkalmazni kívánt együttműködési megállapodás mintákat."

Tartalomjegyzék