2015. évi XL. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról[1]

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 231. § (2) bekezdése a következő

g) ponttal egészül ki:

(A miniszteri biztos)

"g) rendkívüli közgyűlést hívhat össze."

2. § (1) A Vht. 252. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kamara elnöke a közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer a napirend közlésével összehívja. Ha a kamarai tagok egyötöde az ok és a cél megjelölésével azt írásban kéri, az elnök köteles a közgyűlést egy hónapon belüli időpontra összehívni. A miniszteri biztos az ok és a cél megjelölésével egy hónapon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést hívhat össze."

(2) A Vht. 252. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tisztségviselők választása titkos szavazással történik, megbízatásuk 4 évre szól, legfeljebb egyszer választhatók újra."

(3) A Vht. 252. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A megválasztott tisztségviselő a megbízatást visszautasíthatja.

(8) A szavazatszámláló testület tagjait a közgyűlés választja meg. A jelöltállítással összefüggő adminisztratív feladatokat a kamara által létrehozott hivatali szervezet látja el.

(9) A közgyűlés a tisztségviselőket bármikor indokolás nélkül visszahívhatja. Ha a visszahívásról megismételt közgyűlésen kell dönteni, a közgyűlés döntését a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül hozza meg."

3. § A Vht. a következő 306/F. §-sal egészül ki:

"306/F. § E törvénynek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi XL. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3.) megállapított rendelkezéseit a Módtv.3. hatálybalépését követő kamarai szervi ülések összehívása és lebonyolítása, valamint a kamara szerveinek megválasztása során - a szervezeti és működési szabályzat Módtv.3.-nak megfelelő módosítása hiányában is - alkalmazni kell."

4. § Hatályát veszti a Vht.

a) 252. § (2) bekezdésében az "az elnökség 4 tagja és" és a " - ha azon az elnökség 4 tagja jelen van -",

b) 253. § (2) bekezdésében az "az elnökség legalább 4 tagja, valamint",

szövegrész.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatálya.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.