411/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az értékesítés lebonyolítására vonatkozó pályázat kiírása nélkül is értékesíthet a tulajdonosi joggyakorló megbízása alapján, az e rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával)

"c) az MNV Zrt., a 47/A. § (4) bekezdése alapján kizárólagos joggal végzett elektronikus árverési szolgáltatás nyújtása esetén."

2. § (1) A Rendelet 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, állami vagyont - a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve - nem lehet értékesíteni olyan személy részére, aki vagy amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy

b) a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró ok fennállásának hiányát - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az érintett személy a szerződéskötés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(2) A Rendelet 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti kizáró okok fennállásának hiányát a tulajdonosi joggyakorló, illetve az értékesítést lebonyolító megbízott eredményes értékesítés esetén legkésőbb a szerződéskötéskor vizsgálni köteles."

3. § A Rendelet 47/O. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - az ingóság ingatlannal együtt, egy árverési tételként kerül árverésre, akkor az árverési tétel értékét az ingó és ingatlan vagyonelemek értékének összeszámításával kell megállapítani és az árverést a 47/N. §-ban meghatározottak szerint kell lefolytatni."

4. § A Rendelet 54. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 411/2015. (XII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet4.) megállapított rendelkezéseket a Rendelet4. hatálybalépését követően megindított pályázati, árverési eljárások során kell először alkalmazni."

5. § A Rendelet

a) 47. § (2) bekezdésében a "28. § (1) bekezdése, a 32. § (1) bekezdése, a 34. § (3) bekezdése, a 41. § (6) bekezdése és a 42. § rendelkezéseit megfelelően" szövegrész helyébe a "32. § (1) bekezdésében, a 34. § (3) bekezdésében, a 41. § (6) bekezdésében, a 42. §-ban és a 43. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakat" szöveg,

b) 47/B. § (8) bekezdésében az "a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói" szövegrész helyébe a "közeli hozzátartozói" szöveg,

c) 47/C. § (1) bekezdésében a "felhasználási szabályzatban" szövegrész helyébe a "felhasználási szabályzatban, valamint az adatkezelési szabályzatban" szöveg,

d) 47/G. § (2) bekezdésében a "felhasználási szabályzatot" szövegrész helyébe a "felhasználási szabályzatot és az adatkezelési szabályzatot" szöveg,

e) 47/K. § (1) bekezdésében a "legalább folyamatos 48 óra" szövegrész helyébe a "legalább 48 óra" szöveg,

f) 47/O. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdésben" szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére