437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A rendelet hatálya kiterjed a munkáltatókra és velük az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 38. pontja szerinti munkaviszonyban álló munkavállalóra, kivéve, ha törvény, kormányrendelet vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítésére eltérő szabályt állapít meg.

2. § (1) A belföldi hivatalos kiküldetésben (a továbbiakban: kiküldetés) lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár.

(2) A napidíj számlával, egyszerűsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el.

3. § (1) Átalányként a munkavállalót legalább napi ötszáz forint napidíj illeti meg.

(2) A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.

4. § Nem számolható el napidíj

a) ha a távollét időtartama a hat órát nem éri el,

b) ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.

5. §[2] A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány kilencezer forint, feltéve, hogy a munkáltató a kiküldetésre nem alkalmazza a 3. §-ban foglaltakat, és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.

6. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 66. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította a 96/2023. (III. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.03.30.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.