2015. évi XLIV. törvény

egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

1. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 31. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a részadat-szolgáltatás során átadott adatok felhasználására jogszerűtlenül, nem a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott céllal került sor, vagy azok harmadik személy részére továbbításra kerültek, az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi. A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek."

2. § (1) A Díjtörvény 32/C. § (1) bekezdése a következő r)-u) ponttal egészül ki:

(Tárgyánál fogva díjmentes:)

"r) a természetvédelmi jogi jellegek:

ra) a helyi jelentőségű védett természeti terület,

rb) az országos jelentőségű védett természeti terület,

rc) a törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár,

rd) a természeti terület,

re) a Natura 2000 terület,

rf) az ökológiai folyosó, valamint

rg) a barlang felszíni védőövezete

tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti eljárás,

s) az állandó legelő vagy állandó gyep jogi jelleg feljegyzése,

t) a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg feljegyzése,

u) az Inytv. 89/A. §-a szerinti zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás."

(2) A Díjtörvény 32/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti díjmentességek tekintetében a jogok bejegyzése, tények feljegyzése alatt azok törlését, illetve módosítását is érteni kell."

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

3. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 25/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/B. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az alábbi változások átvezetéséről rendelkező - szövetkezeti házi vagy társasházi ingatlan esetén az alapszabályban, illetve az alapító okiratban megjelölt, emeletet és ajtószámot tartalmazó - határozat, a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot is tartalmazó adatlap, valamint a záradékolt változási vázrajz megküldésével tájékoztatja a címképző szervet:

a) telekalakítás (ideértve a kisajátítási eljárásban történt változást is),

b) épületek feltüntetése és törlése,

c) épület egyéb önálló ingatlanná alakítása,

d) társas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos módosítás és megszüntetés.

(2) A címképző szerv (1) bekezdés szerinti tájékoztatásával egyidejűleg az ingatlannyilvántartásban létrejövő, a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó új földrészletekre és egyéb önálló ingatlanokra megnyitott tulajdoni lapon az ingatlan címadata helyén a "címképzés alatt" megjegyzést kell feltüntetni.

(3) A "címképzés alatt" megjegyzés a címképzési eljárást követő címadatátvétellel egyidejűleg automatikusan törlődik az érintett ingatlan tulajdoni lapjáról.

(4) Az ingatlanügyi hatóság a címképző szerv részére az (1) bekezdés szerinti tájékoztatását elektronikus formában is teljesítheti."

4. § Az Inytv. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közokiratba foglalt, a külön jogszabályban meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező okmányon elkészített, és hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha annak eredeti példányán szerepel a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásáról szóló záradék. Az elővásárlásra jogosult javára történő bejegyzés iránti kérelemhez csatolandó bejegyzési engedélynek tartalmaznia kell a jogszerző bejegyzéshez szükséges adatait. Felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő tulajdonszerzés esetén a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelemhez csatolt árverési jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyó záradékát."

5. § (1) Az Inytv. 39. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha)

"e) a kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, vagy föld tulajdonjogának felszámolási, illetve önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő megszerzése esetén az árverési jegyzőkönyvet nem csatolták,"

(2) Az Inytv. 39. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha)

"g) a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésen, vagy a föld tulajdonjogának felszámolási, illetve önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő szerzése esetén az árverési jegyzőkönyvön a mezőgazdasági igazgatási szerv törvényben előírt jóváhagyásáról szóló záradék nem szerepel."

6. § Az Inytv. 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ingatlanügyi hatóság által hivatalból indított vagy folytatott, az ingatlan adatában változást eredményező egyes eljárások széljegyzésére, valamint a széljegy törlésére a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében az (1) és (3) bekezdésben, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg."

7. § Az Inytv. 50. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az ingatlanügyi hatóság a kérelemre, illetve megkeresésre indult, vagy hivatalból folytatott eljárása során az ingatlan-nyilvántartásban rendelkezésre álló, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok alapján kétségtelenül megállapítja, hogy a bejegyzett haszonélvezeti jog, valamint használat joga jogosultja elhunyt."

8. § Az Inytv. 52/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A határozatot a természet védelméről szóló törvényben meghatározott természetvédelmi tartalmú jogi jellegek feljegyzése, törlése vagy módosítása iránti eljárásban a megkereső hatóság részére a (3) bekezdésben foglaltak szerint, az 52. § (1) és (2) bekezdés szerinti jogosultak részére hirdetményi úton kell kézbesíteni."

9. § Az Inytv. 68. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) A tulajdoni lapról részadat-szolgáltatás formájában szolgáltatott adatok tanúsító erővel nem rendelkeznek, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak."

10. § Az Inytv. 68/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tulajdoni lap tartalma - az (1) bekezdésben foglaltakon túl, e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglaltak szerint - az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő megkeresések esetében elektronikusan feldolgozható módon, részadat-szolgáltatás formájában is megismerhető."

11. § Az Inytv. VII. Fejezete a következő alcímmel és 89/A. §-sal egészül ki:

"Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása

89/A. § (1) A tulajdonos - e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani."

12. § Az Inytv. 90. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

"g) a részadat-szolgáltatás során átadott adatok törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott célra történő felhasználását, valamint harmadik személy részére történő továbbítását tiltó rendelkezések betartását ellenőrző hatóság kijelölését."

13. § (1) Az Inytv. 94. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a jogosult a nyilatkozattételre történő felhívásról nem értesült (az irat a hatósághoz nem kereste, a címzett ismeretlen vagy ismeretlen helyre költözött jelzéssel érkezik vissza), az ingatlanügyi hatóság a tényállás tisztázása érdekében az ingatlan-nyilvántartásban rendelkezésére álló adatok alapján megkeresi az anyakönyvezetőt a közeli hozzátartozói jogviszony fennállásának igazolása céljából. Ha a megkeresés eredménytelen vagy a közeli hozzátartozói viszony fennállása nem állapítható meg, a haszonélvezeti jogot 2015. július 31. napjáig hivatalból törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból."

(2) Az Inytv. 94. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A haszonélvezeti jog (3) bekezdés szerinti törléséről rendelkező határozat ellen benyújtott fellebbezéshez csatolt eredeti okiratokkal (anyakönyvi kivonat, örökbefogadás, valamint a nevelőszülő és a nevelt gyermek közötti jogviszony esetén az erről szóló jogerős gyámhivatali határozat) vagy ezek hiteles másolatával a jogosult igazolhatja a közeli hozzátartozói viszony fennállását.

(8) Nem törölhető a haszonélvezeti jog vagy a használat joga az ingatlan-nyilvántartásból, ha az okirattárban levő iratok alapján megállapítható, hogy a haszonélvezeti jog vagy a használat jogának az alapítása az átruházással egyidejűleg a korábbi tulajdonos javára történt.

(9) E törvénynek az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIV. törvénnyel megállapított

a) 50. § (5) bekezdésében,

b) 94. § (4a), (7) és (8) bekezdésében

foglaltakat az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban levő, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(10) Ha a haszonélvezeti jog vagy a használat jogának a törlésére az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIV. törvény hatálybalépését megelőzően és a (8) bekezdésben foglalt rendelkezéssel ellentétesen került sor, a jogosult 2015. május 31-ig fellebbezést nyújthat be."

14. § Az Inytv. 95. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ingatlan-nyilvántartásba címadatátvétel útján bekerült címadatnak az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetéséről az ingatlanügyi hatóság hivatalból gondoskodik."

15. § Az Inytv.

a) 37. § (3) bekezdés b) pontjában az "aláírási címpéldányt" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban készített és a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát",

b) 68. § (6a) bekezdésében a "másolat" szövegrész helyébe a "másolat, valamint a tulajdoni lapról részadatszolgáltatás formájában szolgáltatott adat",

c) 70. § (2) bekezdés d) pontjában a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság"

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az Inytv.

a) 68/A. § (5) bekezdése,

b) 90. § (3a) bekezdése, valamint az (5) bekezdés f) pontja.

3. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

17. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból papír alapon kizárólag hitelesített másolat szolgáltatható. Elektronikus dokumentumként hitelesített és hitelesítés nélküli másolat közvetlenül, illetve a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatható."

(2) Az Fttv. 5. §-a a következő (6a)-(6d) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus és papír alapú másolatot a miniszter által rendeletben meghatározott tartalommal kell kiadni. Ha a hitelesített térképmásolat szolgáltatása elektronikus dokumentumként történik, e tényre a hitelesítési záradékban utalni kell.

(6b) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában szolgáltatott hitelesített másolat olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. Az ilyen módon szolgáltatott térképmásolat kizárólag elektronikus formában rendelkezik a (6c) bekezdés szerinti tanúsító erővel.

(6c) A (6b) bekezdés szerint elektronikusan kiadott dokumentum elektronikus formában hitelesen tanúsítja, hogy a másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik. Ezt a dokumentum záradékában fel kell tüntetni. (6d) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában szolgáltatott hitelesítés nélküli térképmásolat a (6c) bekezdés szerinti tanúsító erővel nem rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál."

18. § (1) Az Fttv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ingatlanügyi hatóság, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv a vállalkozási tevékenységnek nem minősülő, e törvény hatálya alá tartozó állami alapfeladataik és alapmunkáik ellátásához az állami alapadatok adatbázisaiból egymásnak díj-, költség- és térítésmentesen szolgáltatnak adatot."

(2) Az Fttv. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott adatátadás kiterjed a 32. § (6) bekezdés szerinti adatokra."

(3) Az Fttv. 6. § (3) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni)

"i) a c) és h) pontban foglalt minősítések meghosszabbításáért,

j) a 25/A. § szerinti nyilvántartásba történő felvétel iránti eljárásért."

(4) Az Fttv. 6. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A 18. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 19. § (8) bekezdése alapján átadott adatokért az állami átvételi alkalmasság megállapítását követően az adatállománnyal rendelkezni jogosult a 3. § (1) bekezdés a), b), e), f), h) és i) pontjában meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból, valamint a miniszter felelősségi körébe tartozó állami topográfiai térképi adatbázis felhasználásával készült digitális domborzatmodellből külön megállapodás alapján díjmentes kompenzációs adatigénylésre jogosult."

(5) Az Fttv. 6. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:

"(18) Az erdészeti hatóság évente egy alkalommal díj-, költség- és térítésmentesen jogosult a 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt adatbázisból az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartásához szükséges adatok igénylésére.

(19) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a kezelésében lévő és a 3. § (1) bekezdés i) pontjába tartozó adatbázis távérzékelési adatait, amennyiben azok digitálisan rendelkezésre állnak és a technikai feltételek adottak, hálózaton keresztül díjmentesen szolgáltatja."

19. § Az Fttv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis a 11. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza a 10. § (3) bekezdésének a)-f) és h) pontjában meghatározott alaphálózati pontokat, valamint a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott ingatlanokhoz rendelt címkoordinátát is."

20. § (1) Az Fttv. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az ellenkező bizonyításáig közhitelesen tanúsítja a 11. § (1) bekezdés b), c) és f) pontjaiban rögzített adattartalom fennállását."

(2) Az Fttv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hitelesített állami alapadatok csak egy ingatlanügyi hatósági eljárásban használhatóak fel."

21. § (1) Az Fttv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba megállapítása esetén az ingatlanügyi hatóság az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, illetve a hozzá tartozó területi adatokat hivatalból bármikor kijavíthatja."

(2) Az Fttv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a fennálló természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat, kizárólag a térképi határvonalakat érintheti. Amennyiben a kijavítás ellentétes a fennálló birtoklási viszonyokkal, úgy a kijavítás a természetbeni határvonalat nem változtathatja meg, arra csak a kiigazítással érintett szomszédos földrészlet tulajdonosának hozzájárulása esetén, jogerős közigazgatási határozat vagy bírósági ítélet alapján van lehetőség."

(3) Az Fttv. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavításához nincs szükség előzetes hatósági engedélyre vagy bírósági határozatra."

22. § Az Fttv. 19. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (8) bekezdés szerint átadott adatokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az állami átvételig az állami távérzékelési adatbázisban, de attól elkülönítve tárolja, kezeli és szolgáltatja."

23. § Az Fttv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatbázisban a 3. § (1) bekezdés a)-f) és h) pontjában nevesített, forgalomból kivont adatbázisokat vagy adatokat és az előállításuk során keletkezett munkarészeket, a tíz évnél régebbi távérzékelési adatokat, valamint a nem Egységes Országos Vetület (EOV) rendszerben készült nagyméretarányú topográfiai térképeket kell tárolni."

24. § Az Fttv. 20. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § (1) A 26. § (1) bekezdés szerinti földmérési jelet csak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett földmérő pótolhatja vagy helyezheti át.

(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv azt a földmérőt veszi nyilvántartásba, aki rendelkezik

a) felsőfokú szakirányú végzettséggel,

b) a feladat elvégzéséhez szükséges geodéziai pontmeghatározásra alkalmas műszerrel és

c) szakmai referencia munkákkal.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás bárki számára ingyenesen hozzáférhető országos nyilvántartás, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy:

a) természetes személyazonosító adatait,

b) nyilvántartásba vételének számát,

c) szakképzettségét,

d) vállalkozásának megnevezését,

e) telephelyének címét,

f) elérhetőségeit.

(4) A nyilvántartásban szereplő személy a (3) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhitelesnek minősül."

25. § (1) Az Fttv. 28. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Amennyiben a földrészlet tulajdoni lapján az ingatlan területével, határvonalával vagy tulajdonjogával kapcsolatos perfeljegyzés vagy jogorvoslati kérelem szerepel, akkor földmérési munka az ingatlannal kapcsolatban nem végezhető, kivéve, ha azt

a) a 17. § szerinti eljárásban az ingatlanügyi hatóság,

b) a perben kirendelt igazságügyi szakértő, vagy

c) a per során bírósági elrendelés alapján eljáró, ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő végzi."

(2) Az Fttv. 28. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alábbi földmérési tevékenységek végzéséhez ingatlanrendező földmérői minősítés szükséges:)

"c) a változási vázrajz hatósági vizsgálata és záradékolása,"

26. § Az Fttv. 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változását eredményező eredeti munkarészek akkor sem selejtezhetők, ha a forgalomból történő kivonásuk megtörtént. Nem selejtezhetők az ingatlanügyi hatóságokhoz leadott változási vázrajzok, vázlatok és azok munkarészei sem."

27. § (1) Az Fttv. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állami átvételt követően az állami alapadatok és adatbázisok az állam tulajdonát képezik, azok előállításával és szolgáltatásával kapcsolatban az adattal rendelkezni jogosult - ha e törvény másként nem rendelkezik - további térítésre nem tarthat igényt."

(2) Az Fttv. 32. §-a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az e törvény rendelkezései alapján átadott és teljes mértékben közpénzek felhasználásával készített adatállományokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kezeli és szolgáltatja.

(7) Az e törvény rendelkezései alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére átadott, részben közpénzek felhasználásával készített államilag át nem vett adatállományok szolgáltatása az adatokkal rendelkezni jogosulttal kötött egyedi megállapodás alapján történhet."

28. § (1) Fttv. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben)

"a) jelölje ki a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet, valamint az e törvény hatálya alá tartozó feladatok tekintetében az ingatlanügyi hatóságot vagy hatóságokat és határozza meg a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság e törvény hatálya alá tartozó feladatait, hatáskörét és illetékességi területét,"

(2) Az Fttv. 38. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"n) az alaphálózati pontok áthelyezésének és pótlásának műszaki feltételeit, az alaphálózati pontok áthelyezésére és pótlására jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait" (rendeletben állapítsa meg.)

(3) Az Fttv. 38. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben szabályozza a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének szabályait."

29. § (1) Az Fttv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 11. § (1) bekezdés k)-m) pontja, a 13. § (2) bekezdése, valamint a 43. § (5) és (12) bekezdése 2017. július 1-jén lép hatályba."

(2) Az Fttv. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 15. § (1) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba."

30. § Az Fttv.

a) 5. § (7) és (8) bekezdésében a "célra" szövegrész helyébe az "eljárásban történő felhasználásra",

b) 6. § (6) bekezdésében az "igazgatási szolgáltatási díjmentességet" szövegrész helyébe a "díjmentességet",

c) 16. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) és (2a) bekezdésben",

d) 16. § (2) bekezdésében az "Az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisaiban" szövegrész helyébe az "A 3. § (1) bekezdés c) és i) pontja szerinti adatbázisokban"

szöveg lép.

31. § Hatályát veszti az Fttv.

a) 14. § (4) bekezdésében az " , egyidejűleg a mulasztó a kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot köteles megfizetni",

b) 6. § (17) bekezdésben az "adatszolgáltatási, illetve"

szövegrész.

4. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

32. § A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 5. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ingatlan tulajdoni lapján jogi jellegként a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleget fel kell tüntetni. A jogi jelleg feljegyzése érdekében a termőhelyi katasztert vezető szerv jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.

(8) A termőhelyi katasztert vezető szerv dönt a borszőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolás megszüntetéséről, ha annak feltételei már nem állnak fenn. A termőhelyi katasztert vezető szerv a jogerős határozatot megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése céljából."

33. § A Hktv. 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos föld eladása vagy haszonbérbe adása esetén elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. Szomszédos földnek minősül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld. A hegyközségi tagot az elővásárlási jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak sorrendjében a földet használó földművest követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt, illetve a földműves tulajdonostársat követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg.

(3) A hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre igazolást állít ki arról, hogy az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jog gyakorlásával érintett föld a szőlő termőhelyi, illetve ültetvény kataszterében nyilvántartott terület, valamint az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosult, illetve e jogát gyakorolni kívánó személy ezen jog érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezik."

34. § (1) A Hktv. 40. § (4) bekezdésében az "ingatlan-nyilvántartáshoz" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartáshoz, valamint a földhasználati nyilvántartáshoz" szöveg lép.

(2) A Hktv. 49. § (7) bekezdésében a "bormennyiség" szövegrész helyébe a "borászati termék mennyisége" szöveg lép.

35. § Hatályát veszti a Hktv. 49. § (6) bekezdésében az "A fizetendő hegyközségi járulék összegéből le kell vonni a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére tagdíj jogcímen az adott évre vonatkozóan fizetendő összeget." szövegrész.

5. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az Inytv. 25/A. §-ának - a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított - (5) bekezdése.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Jakab István s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék