464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében)

"e) közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó tanterem, tornaterem és tanuszoda fejlesztési feladatok ellátásában, valamint ellátja a köznevelési intézménnyel egybeépített vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedő tanterem és tornaterem üzemeltetési, továbbá egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat."

2. § Az R. 61. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében)

"d) sportszakmai javaslatot tesz a kiemelt sportágakhoz és a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó, valamint a további, állami támogatásból megvalósuló, a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó sportlétesítmény-fejlesztési feladatok ellátására, a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben sportszakmailag előkészíti a Kormány döntését igénylő, ezen sportlétesítmény-fejlesztésekre vonatkozó előterjesztéseket,

e) javaslatot tesz a külön jogszabály szerint olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesülése érdekében,

f) nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő végrehajtását."

3. § Az R. 112. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő e)-h) ponttal egészül ki:

(A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében)

"d) gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról,

e) gondoskodik az állami vagyonba tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési feladatairól; e körben ellátja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során létrejövő tanuszodák működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatokat is,

f) ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítmény-fejlesztési és üzemeltetési szempontból felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,

g) a d) pontban foglalt feladatokkal összefüggésben a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó tanterem, tornaterem, tanuszoda és iskola fejlesztési kérdések vonatkozásában előzetesen megkéri az oktatásért felelős miniszter egyetértését,

h) az e) pontban foglalt feladatokkal összefüggésben az olimpiai sportközpontok sportcélú használata vonatkozásában - a sportági fejlesztési programokkal való összhang érvényre juttatása érdekében - egyeztet a sportpolitikáért felelős miniszterrel."

4. § Az R. a következő 136/C. §-sal egészül ki:

"136/C. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.3.) alapján a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogutódja azzal, hogy Mód.r.3.-mal megállapított 112. § (2) bekezdés f) pontja szerinti, a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos ügyekben az emberi erőforrások minisztere a 2016. január 1-jét megelőzően megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a Mód.r.3. hatálybalépését követően is e rendelet 2015. december 31-én hatályos rendelkezései szerint látja el."

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök