2015. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról

1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdése a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül."

2. § Az Éltv. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az élelmiszer-vállalkozás működése során)

"a) a külső és a belső környezetnek, az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a méreteknek, a berendezéseknek, az eszközöknek, a technológiáknak, a termelési és tárolási kapacitásnak, a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevők biztonságosságának, minőségének, az alkalmazott csomagolóanyagok és fertőtlenítőszerek megfelelőségének, illetve biztonságos alkalmazásának, a rovarok és rágcsálók elleni védekezésnek, az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására;"

3. § Az Éltv. 27. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Akinek a tanúsító szervezet döntése jogát vagy jogos érdekét sérti, a tanúsító szervezet döntésével szemben a döntésről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított három hónapon belül az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez kifogást terjeszthet elő. A kifogást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tizenöt napon belül bírálja el. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kifogásról hozott döntésével szemben jogorvoslatnak van helye."

4. § Az Éltv. 32. § (1) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében)

"t) központi kockázatkezelési rendszert működtet a járványos állatbetegségek, zárlati károsítók, illetve élelmiszerlánc-események megelőzése, felszámolása, utókezelése, valamint a hatósági intézkedések koordinációja érdekében;

u) a 24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állami laboratóriumokra alapozva létrehozza és működteti a nemzeti élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszert."

5. § Az Éltv. 35. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Élelmiszer-biztonsági és minőség-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálja és értékeli a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerint a vendéglátó-ipari létesítményeket (beleértve a közétkeztetést végző létesítményeket).

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (5) bekezdés szerinti értékelés alapján hatósági bizonyítványt ad ki a vendéglátó-ipari létesítményeknek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer adatai alapján."

6. § (1) Az Éltv. 38/A. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) A FELIR a természetes személy ügyfél személyes adatai, jogi személy és szervezet esetén a cégjegyzékbe bejegyzett adatai kivételével a (2) bekezdés szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2) A FELIR tartalmazza

a) az e törvény hatálya alá tartozó

aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatokat;

ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat;

ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat (beleértve a térinformatikai leíró adatokat);

b) az állatok elektronikus nyilvántartási rendszereit;

c) az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen;

d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartások adatait;

e) az ökológiai gazdálkodás tanúsításával, ellenőrzésével kapcsolatos adatokat;

f) az élelmiszerlánc-szereplők által bejelentett élelmiszerlánc-biztonsági problémák adatait;

g) a 47/A. § (5) bekezdés szerinti intelligens élelmiszerlánc-elemzési rendszert."

(2) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 18. § (6) bekezdés a) pont aa)-af) és ah) alpontjában, valamint a b) pont ba)-bf) alpontjában levő adatokat a FELIR segítségével kezeli."

7. § Az Éltv. 38/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az (1) bekezdés szerinti adatokat, és egyidejűleg FELIR azonosító számot (a továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg a nyilvántartásba vétel igazolására. Amennyiben a FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél a továbbiakban nem végez a 47/B. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet, vagy a 47/B. § (8) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy hivatalbóli intézkedés alapján a FELIR azonosítóra való jogosultságát elveszti, akkor a FELIR azonosító egyidejű visszavonásával a nyilvántartásból törölni kell. A nyilvántartásból törölt élelmiszerlánc-szereplő adatait az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszerlánc-biztonsági célból 10 évig köteles megőrizni."

8. § Az Éltv. 38/D. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ÉBC az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében:

a) közreműködik az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseknél;

b) végrehajtja a monitoringtervben vagy a jogszabályokban előírt mintavételt;

c) a hatósági feladatok ellátását támogató, kisegítő tevékenységet végez.

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ÉBC-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodást köthet, amelyben rendelkezik egyúttal a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat."

9. § Az Éltv. 42. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)

"e) az emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében hozott intézkedést"

(elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.)

10. § Az Éltv. 47/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A jogellenes tevékenységet folytató élelmiszerlánc-szereplők felderítése érdekében, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és működteti az intelligens élelmiszerláncelemzési rendszert."

11. § (1) Az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felügyeleti díj mértéke - a (3a)-(6) bekezdésben foglalt eltéréssel - a felügyeleti díj fizetésére kötelezett (2) bekezdés szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított előző évi értékesítési nettó árbevételének 0,1%-a."

(2) Az Éltv. 47/B. § (3a) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A felügyeleti díj mértéke a kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetében a felügyeleti díj fizetésére kötelezett (2) bekezdés szerinti tevékenységből származó jövedéki adó és népegészségügyi termékadó nélkül számított előző évi nettó árbevételének"

12. § (1) Az Éltv. 76. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)

"j) állapítsa meg az e törvény hatálya alá tartozó élelmiszerlánc szereplők, létesítmények, tevékenységek élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő nyilvántartásba vételének és engedélyezésének részletes szabályait;

k) állapítsa meg az egészségtudatos táplálkozást támogató élelmiszerekkel kapcsolatos szabályokat."

(2) Az Éltv. 76. § (2) bekezdése a következő 49-51. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

"49. a géntechnológiával módosított szervezettől mentes élelmiszer és takarmány előállításának, jelölésének, forgalomba hozatalának és ellenőrzésének szabályait;

50. az ízesített borászati termékek meghatározásának, megnevezésének és kiszerelésének szabályait;

51. a vendéglátó-ipari létesítmények minősítési rendszerének, a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti vizsgálatának, értékelésének és a hatósági bizonyítvány kiállításának részletes szabályait."

13. § (1) Az Éltv. Mellékletének 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"13. élelmiszer-jelölés: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti fogalom;"

(2) Az Éltv. Melléklete a következő 70/A. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"70/A. vendéglátó-ipari létesítmény: olyan, a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet, amelyben a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás keretében vendéglátó-ipari termék forgalmazása zajlik;"

14. § Az Éltv.

a) 14. § (4) bekezdésében a "minőségéért" szövegrész helyébe a "minőségéért, valamint jelöléséért",

b) 14. § (4) bekezdésében a "kizáró" szövegrészek helyébe a "kizáró vagy jelölési",

c) 25. § (3) bekezdésében az "A 10. § (2)-(4) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében",

d) 62. § (2) bekezdésében a "14. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe a "14. § (4) bekezdésében"

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az Éltv.

a) 10. § (2)-(4) bekezdése,

b) 14. § (6) bekezdése,

c) 47/B. § (8) bekezdésében az " , illetve jövedelmét" szövegrész,

d) 76. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja,

e) 77. § (1) bekezdés a) pontja,

f) 77. § (2) bekezdés i) pontja.

16. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke