Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő - a 3. mellékletben meghatározottak figyelembevételével - jóváhagyási tervet készíttet és bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére, amely tartalmazza az építmény

a) környezetében és az építési területen, építési telken való elhelyezését,

b) térbeli összefüggéseit, alaprajzi és metszetbeli elrendezését,

c) meghatározó építészeti megjelenését,

d) műszaki (így különösen építészeti, épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb szakági) megoldásait,

e) minden főbb szerkezeti, valamint a hozzá kapcsolódó minden gépészeti, technológiai berendezés teljesítményadatát,

f) megvalósításával kapcsolatos költségbecslést,

g) üzemeltetési megoldásait és becsült költségeit."

2. § A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

A jóváhagyási tervvel kapcsolatos követelmények

A jóváhagyási terv elkészítésével kapcsolatos feladatok:

A vázlattervezés során készített koncepciók közül az építtető által választott koncepció továbbtervezése a Kbt. 1. melléklete szerinti 45,23 "Autópálya, út, vasút"; 45,24 "Vízi létesítmény építése" alcsoportok kivételével valamennyi szakági tervezést illetően, különösen

a) helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, építési telket a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények áttekintését,

b) általános tervek és alaprajzok, a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvett metszet, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető,

c) a teljes megvalósítás költségszámítása tételfőcsoportonként, költségérzékenységi vizsgálat,

d beépítési és alapterület kimutatások,

e) műszaki leírások, szükséges számítások ás méretezések elkészítése, dokumentálása,

f) életciklus költségek meghatározása, hatósági egyeztetések lefolytatása, szükség szerint tervtanács, zsűri lefolytatása, végleges szinten,

g) látványterv környezeti illeszkedés, kapcsolódás, megjelenés bemutatására,

h) a teljes megvalósítás időterve,

i) az építtető általi jóváhagyás."

Tartalomjegyzék