56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) és h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 8. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az ügyfélnek az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedés tekintetében képzési kötelezettsége keletkezett, mely a részére történő kifizetés feltétele is, azonban e képzés a támogatás tekintetében irányadó jogszabály szerinti határidőben megszervezésre nem került, - ideértve azt is, ha az ügyfél írásbeli értesítést nem kapott e képzés teljesíthetőségéről - az egyéb feltételek teljesülése esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, azonban e képzési kötelezettségét pótolni köteles. A pótlásra vonatkozóan az ügyfél írásbeli értesítést kap. A képzési kötelezettségének az értesítésben megjelölt határidőben, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított 6 hónapon belül köteles eleget tenni. A pótlólagos képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt az ügyféllel szemben a támogatás tekintetében irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény csak e határidő elmulasztása esetén alkalmazható, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén az ott írt mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) Amennyiben az ügyfélnek az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében képzési kötelezettsége keletkezett, amelynek elmulasztása jogkövetkezményt von maga után, és az ügyfél a képzési kötelezettségét azért nem tudta teljesíteni, mert a képzés a támogatás tekintetében irányadó jogszabály szerinti határidőben megszervezésre nem került, - ideértve azt is, ha az ügyfél írásbeli értesítést nem kapott e képzés teljesíthetőségéről - az ügyfél e képzési kötelezettségét pótolni köteles. A pótlásra vonatkozóan az ügyfél írásbeli értesítést kap. A képzési kötelezettségnek az értesítésben megjelölt határidőben, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított 6 hónapon belül köteles eleget tenni. A pótolandó, illetve teljesítendő képzési kötelezettség fennállása esetén a kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt az ügyféllel szemben a képzési kötelezettség elmulasztására vonatkozó jogkövetkezmény csak e határidők elmulasztása esetén alkalmazandó."

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet "ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK" alcíme a következő 36/P. §-sal egészül ki:

"36/P. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4) és (5) bekezdést az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és ügyekben is alkalmazni kell."

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet] 3. § (8)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott - a képviseleti jogosultságának (9) bekezdés szerinti igazolását követően - saját ügyfélkapuját használja az adatszolgáltatás teljesítésére. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, valamint az eljárására vonatkozó meghatalmazást - papír alapon - személyesen, postai úton, vagy elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtania az MVH-hoz.

(9) A meghatalmazást az MVH által rendszeresített, papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,

d) azon jogcímeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(10) Mind a papír alapú, mind pedig a meghatalmazott által ügyfélkapun előzetesen beadott meghatalmazást - a (10a) bekezdésben foglaltak kivételével - az adatszolgáltatás elvégzését megelőzően legalább öt nappal, postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH-hoz. A (10a) bekezdésben foglaltak kivételével, papír alapú benyújtás hiányában a meghatalmazott által ügyfélkapun beadott meghatalmazáshoz joghatás nem fűződik. A meghatalmazást az MVH a papír alapú meghatalmazás beérkezését követő három napon belül, a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően nyilvántartásba veszi. A (10a) bekezdésben foglaltak kivételével az adatszolgáltatás a meghatalmazott által csak a postai úton vagy személyesen is benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vételét követően végezhető el.

(10a) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által az ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást az ügyfél elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az az MVH-val szemben a jóváhagyás MVH-hoz történő elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik. Amennyiben a meghatalmazó által az elektronikus jóváhagyás nem történik meg, a meghatalmazást postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH részére.

(10b) Az ügyfél által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a meghatalmazás MVH-hoz történő elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben."

(2) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja az elektronikus benyújtást követően az ügyfélkapus tárhelyről letöltött, majd az MVH elektronikus kérelemkitöltő felületén keresztül KR dokumentumként megjelenített adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott KR dokumentumok utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Ezen kívül az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a meghatalmazott által elektronikusan benyújtott adatszolgáltatás adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A kinyomtatott KR dokumentum vagy az összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH felhívására kötelesek bemutatni.

(11a) Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban az adatszolgáltatás benyújtására szolgáló elektronikus kérelemkitöltő felületre egyidejűleg csak egy meghatalmazott léphet be."

(3) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(12) A meghatalmazás megszüntetését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy a meghatalmazott közreműködésével postai úton vagy személyesen is bejelentheti az MVH-hoz. Amennyiben a megszüntetés bejelentéséről szóló kérelmen az ügyfél aláírása nem szerepel, a meghatalmazott köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy az ügyfél értesült a meghatalmazás megszűnésének tényéről.

(13) A meghatalmazás megszüntetését a meghatalmazott elektronikus úton, saját ügyfélkapuján is benyújthatja. Ezt követően az ügyfélnek vagy a meghatalmazottnak az ügyfélkapun beadott kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül, postai úton vagy személyesen is el kell juttatnia az MVH-hoz. A papír alapú nyomtatvány benyújtása hiányában a meghatalmazás ügyfélkapun beadott megszüntetéséhez joghatás nem fűződik. Amennyiben a megszüntetés bejelentéséről szóló kérelmen az ügyfél aláírása nem szerepel, a meghatalmazott köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy az ügyfél értesült a meghatalmazás megszűnésének tényéről."

(4) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 2016. január 15. előtt bármely személy részére adott technikai közreműködéssel való megbízás alapján a technikai közreműködő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogosultságát az MVH 2016. január 15. napjával - az évenkénti bejelentési kötelezettség alapján - visszavontnak tekinti a (6) bekezdés szerint."

3. § A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

a) 2. § 8. pontjában a "technikai közreműködőként" szövegrész helyébe az "az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán technikai segítséget nyújtó személyként" szöveg,

b) 3/A. § (6)-(7) bekezdésében a "2015. február 17." szövegrész helyébe a "2016. január 15." szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

a) 2. § 6. pontja,

b) 3/A. § (1)-(4) és (8) bekezdése, valamint

c) 3/A. § (5)-(7) bekezdése.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"21. gazdálkodási napló: 2015. december 31-ig a 21. számú melléklet szerinti, 2016. január 1-től a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti dokumentum, amelyet a földhasználó a gazdasága teljes területére vonatkozóan, a támogatási időszakban végzett mezőgazdasági tevékenységeiről vezet;"

(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 1. pontja szerinti célprogram tekintetében a gazdálkodási naplót a (4) bekezdéstől eltérően 2016. január 1. és 2018. december 31. napja között naptári évre, a 2019. évben a január 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra kell vezetni.

(11) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 1. pontja szerinti célprogram tekintetében a NÉBIH részére az elektronikus adatszolgáltatást a (7) bekezdéstől eltérően a

a) 2015. szeptember 1-től 2016. december 31-ig tartó időszak tekintetében 2017. január 1. és március 1. között,

b) 2017. év tekintetében 2018. január 1. és március 1. között,

c) 2018. év vonatkozásában 2019. január 1. és március 1. között,

d) 2019. január 1. és augusztus 31. közötti időszak tekintetében 2020. január 1. és március 1. napja között

kell teljesíteni, melynek tekintetében hiánypótlásnak helye nincs."

6. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (4) bekezdésében a "18. § (7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "18. § (11) bekezdés szerinti határidőben a 18. § (7) bekezdésében" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

a) 18. § (1) bekezdésében az "a 21. számú melléklet szerinti" szövegrész,

b) 18. § (5) bekezdése.

4. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

8. § A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 13. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 5. § (1) bekezdést nem kell alkalmazni a 2015. július 1. napjától felmerülő kiadások tekintetében."

9. § Hatályát veszti a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet] a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] megállapított 2. § (6b) bekezdést az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

11. § A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 2. § (6b) bekezdésében a "követően a jóváhagyott tevékenységekben - ide nem értve valamely tevékenység elmaradását - vagy az ügyfelek" szövegrész helyébe a "követően az ügyfelek" szöveg lép.

6. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet módosítása

12. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet [a továbbiakban: 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet] 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A támogatási kérelem elbírálásához kapcsolódó adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettség személyesen is teljesíthető."

(2) Az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben a magasabb összegű árajánlatot választja, úgy a választását köteles megindokolni."

(3) Az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) bekezdést és 17. § (2) bekezdést az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

(2) A 7. § 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 4. § a) és c) pontja 2016. január 16-án lép hatályba.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Tartalomjegyzék