2015. évi LXII. törvény

a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/Z. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29/Z. § (1) A reklámadóról szóló törvény alapján a 2014. évben kezdődő adóév adóalapjának megállapítása során a reklámadó-alap csökkentő tételként figyelembe vett összeg a társasági adókötelezettség megállapítása során elszámolt elhatárolt veszteségnek minősül.

(2) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 5. melléklet 2. pontjával megállapított 3. számú melléklet A) rész 16. pontját - a b) és c) alpontok kivételével - a 2014. évben kezdődő adóévi adókötelezettség megállapítása során is lehet alkalmazni."

2. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

2. § (1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adó mértéke a 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén

- az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%,

- az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%.

(2) Az adó mértéke a 4. § (2) bekezdés szerinti adóalap esetén az adóalap 5%-a."

3. § Az Rtv. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus 15-ét követően, szétválással jött létre."

4. § Az Rtv. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § (1) A 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany - döntése szerint - e törvénynek a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi LXII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. törvény) megállapított rendelkezései hatálybalépése napját (a továbbiakban: Mód. törvény hatálybalépése napja) megelőző napig kezdődő adóévei első napjától is alkalmazhatja a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti adómértéket.

(2) Ha a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany a Mód. törvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévre az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza, a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti adómértéket - a Mód. törvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévben - az adóalap olyan hányadára kell alkalmaznia, amilyen arányt az adóév Mód. törvény hatálybalépése napjától számított naptári napjainak száma az adóév naptári napjai számában képvisel.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a fizetendő adó

a) az adóalap és a (2) bekezdés szerinti adóalaprész különbözete 12 hónapos időszakra számított összegének alapulvételével a Mód. törvény hatálybalépése napját megelőzően hatályos 5. § (1) bekezdés szerint meghatározott adóösszegnek az adóév Mód. törvény hatálybalépése napját megelőző naptári napjaival arányos része, növelve

b) a (2) bekezdés szerinti adóalaprész 12 hónapos időszakra számított összegének alapulvételével a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerint meghatározott adóösszegnek az adóév Mód. törvény hatálybalépése napjától kezdődő időszak naptári napjaival arányos részével.

(4) A 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany a Mód. törvénnyel megállapított 6. § (6) bekezdésének rendelkezését a Mód. törvény hatálybalépése napját megelőző napig kezdődő adóéveiben fennálló adókötelezettsége megállapítása során is alkalmazhatja."

3. Hatályba léptető rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §-4. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék