6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 61. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében)

"d) ellátja a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési, valamint a nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programhoz kapcsolódó, a köznevelési intézménnyel egybe épített, vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedő tanterem, tornaterem és tanuszoda, továbbá egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat."

2. § (1) A Rendelet 112. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében)

"b) gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, az államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről,"

(2) A Rendelet 112. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében)

"d) gondoskodik - a 61. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok kivételével - az állami sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokról, valamint az üzemeltetési, működtetési feladatokról. A 61. § (2) bekezdésben nevesített, a nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programokhoz kapcsolódó tanterem, tornaterem, tanuszoda és iskola fejlesztési kérdések vonatkozásában a miniszter előzetesen megkéri a sportpolitikáért felelős miniszter egyetértését. Az olimpiai sportközpontok sportjellegű használata vonatkozásában egyeztet a sportpolitikáért felelős miniszterrel."

3. § A Rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

"III/A. FEJEZET

A KORMÁNY KÉPVISELETE

126/A. § (1) A Kormány a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti képviselőjeként azt a tagját jelöli ki, akinek

a) a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe tartozik, illetve

b) a sztrájkkövetelés alapvető tartalma a feladat- és hatáskörét érinti.

(2) Ha a sztrájkkövetelés tartalma a Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti, a Kormány (1) bekezdés szerinti tagja a Kormány nevében képviselendő álláspontot a Kormány érintett tagjával egyezteti, szükség esetén a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásba bevonja.

(3) Ha az (1) bekezdés alapján a Kormány képviseletre jogosult tagja nem állapítható meg, a Kormányt a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásban a társadalmi párbeszédért felelős miniszter képviseli."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök