2016. évi CVIII. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

1. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 113. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A kincstár a képviselőcsoport részére az (1) bekezdésben meghatározott összeg kezelésére fizetési számlát, illetve ahhoz kapcsolódó alszámlát vezet."

2. § Az Ogytv. 115. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A képviselőcsoport a (2) bekezdésben meghatározott személyek foglalkoztatására a (4) bekezdésben meghatározott bérkeret, illetve - a 118. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén - a (4) bekezdés szerinti bérkeret átcsoportosítással növelt összege erejéig jogosult. A bérkeret terhére polgári jogi jogviszony is létesíthető."

3. § Az Ogytv. 118. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A képviselőcsoport vezetője a 112. § (4) bekezdése szerint rá átruházott keret, illetve a 113. § (1) bekezdésében, a 114. § (3) bekezdésében és a 115. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott keretek között év közben átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A 112. § (4) bekezdése szerint a képviselőcsoport vezetőjére átruházott keret és a 115. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott keret javára történő átcsoportosítás esetén az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója az átcsoportosított összeg erejéig az Országgyűlés Hivatala dologi kiadások és személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata között átcsoportosítást hajt végre, és ennek keretében a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatot az átcsoportosított összeg erejéig növelheti."

4. § Az Ogytv.

a) 118. § (4) bekezdésében az "A (2)" szövegrész helyébe az "Az (1)",

b) 118. § (5) bekezdésében az "(1)-(3)" szövegrész helyébe az "(1)"

szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az Ogytv. 118. § (3) bekezdése.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére