2016. évi CIX. törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról

1. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"p) családi név korrekciója: az 1953. január 1-jén hatályba lépett, a kötőjel kötelező használatával és megkülönböztető betűjel eltörlésével, valamint az anyakönyvekbe korábban bejegyzett ragadványnévvel kapcsolatos rendelkezések következtében kialakult névviselés rendezése,"

(2) Az At. 53. §-át megelőző "Megkülönböztető betűjel és egyéb jelzés" alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"Megkülönböztető betűjel, ragadványnév és egyéb jelzés, valamint a családi név korrekciója"

(3) Az At. 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az anyakönyvbe korábban bejegyzett ragadványnév akkor viselhető többtagú családi névként, ha az erre irányuló szándékot az érintett az anyakönyvvezetőnél írásban bejelenti. Ebben az esetben is - a kérelmező erre irányuló nyilatkozata alapján választott - legfeljebb két tagú családi név viselhető."

(4) Az At. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 101/A. §-sal egészül ki:

"101/A. § E törvénynek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi CIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § Az At.

a) 55. § (1) bekezdésében az "az 53. §-ban foglaltak kivételével" szövegrész helyébe az "az 53. §-ban és a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével" szöveg,

b) 55/A. § (3) bekezdésében a "betűjeles" szövegrész helyébe a "betűjeles, valamint ragadványneves" szöveg

lép.

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke