Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2016. évi CXI. törvény

egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

1. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 16. § i) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

(Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be:)

"i) jelzálogjog (önálló zálogjog, ideértve az átalakításos önálló zálogjogot is),"

(2) Az Inytv. 17. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)

"22. a jelzálogjog (önálló zálogjog) ranghelyének előzetes biztosítása,"

(3) Az Inytv. 32. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) E § alkalmazásában a jelzálogjog alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés alatt az önálló zálogjog, a módosulás és megszűnés tekintetében pedig az átalakításos önálló zálogjog bejegyzését is érteni kell.

(5b) Ha az átalakításos önálló zálogjog bejegyzése iránti eljárásban benyújtott okirat nem tartalmazza a zálogkötelezett (1) bekezdés a) pontja szerinti személyi azonosítóját, úgy ezt az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresése útján, hivatalból pótolja."

(4) Az Inytv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Hivatalból törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból

a) a kisajátítási, illetőleg a telekalakítási eljárás megindítására vonatkozó bejegyzést az eljárás során hozott határozat alapján történt tulajdonváltozás,

b) a jelzálogjog ranghelye előzetes biztosításának tényét az ezen alapuló jelzálogjog (önálló zálogjog),

c) a jelzálogjog ranghelye fenntartásának tényét az ezen alapuló jelzálogjog, továbbá

d) az elő- és visszavásárlási jogot, a vételi jogot, az eladási jogot, valamint a tulajdonjog fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést az ezeken alapuló tulajdonszerzés

bejegyzésével egyidejűleg."

(5) Az Inytv. 50. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés d) pont szerinti esetben törölni kell a tulajdonjog fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést akkor is, ha a tény feljegyzése alapjául szolgáló okiratban a felek a tény feljegyzését meghatározott időtartamra kérték, és ez az időtartam letelt."

(6) Az Inytv. 64. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság - az ügyfél kérelmére - előzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot)

"e) a jelzálogjoggal biztosított követelés vagy az önálló zálogjog - ideértve az átalakításos önálló zálogjogot is - alapján fennálló kielégítési jog érvényesítésére irányuló, valamint"

(per megindítása tényének feljegyzése iránt.)

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény módosítása

2. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptkm.) 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az átalakításos önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez a zálogkötelezett bejegyzési engedélye nem szükséges, ha a zálogjogosult (különvált zálogjog esetén a különvált zálogjog jogosultja) az átalakításos önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelméhez csatolta a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez előírt alakban tett átalakító nyilatkozatát, továbbá nyilatkozik arról, hogy az átalakító nyilatkozatot a zálogkötelezettel közölte."

(2) A Ptkm. 29. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A biztosított követelést összeg meghatározásával tartalmazó jelzálogszerződéssel alapított jelzálogjogot és különvált zálogjogot az abban érintett felek átalakításos önálló zálogjoggá az erre irányuló írásbeli szerződésükkel is átalakíthatják, ebben az esetben az átalakításra és az ekként létrejött átalakításos önálló zálogjogra a (2)-(9) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.

(11) Az átalakításos önálló zálogjogra e § eltérő rendelkezése hiányában az önálló zálogjogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az átalakítással érintett jelzálogjogot alapító, közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződés, vagy közjegyzői okiratba foglalt zálogkötelezetti jognyilatkozat az átalakításos önálló zálogjog tekintetében az átalakító nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása nélkül is bírósági végrehajtás alapjául szolgálhat."

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék