2016. évi CXX. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Együttműködés az e-közműt üzemeltető szervezettel

22/B. § (1) A Hatóság és az egységes elektronikus közműnyilvántartást (a továbbiakban: e-közmű) üzemeltető szervezet együttműködik az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének, az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos ügyekben.

(2) A Hatóság negyedévente, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírt adatokat az ott meghatározott módon szolgáltatja az e-közműt üzemeltető szervezet számára."

2. § (1) Az Eht. 47. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Hatóság ellenőrzi a törvény hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési építmények építtetőinek, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetőinek az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettségének az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítését. Az adatszolgáltatás vagy a nyilatkozattétel nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság kötelezi az elektronikus hírközlési építmények építtetőit, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetőit az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére. A Hatóság által kiszabott bírság összegére tekintettel az elektronikus hírközlési építmények építtetői, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői a szolgáltatásért megállapított díjat nem emelhetik."

(2) Az Eht. 182. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

"g) a Hatóság általi, az e-közműt üzemeltető szervezet számára történő adatszolgáltatás formátumára, rendjére és az adatok körére, valamint az elektronikus hírközlési építmények építtetői és az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségének Hatóság általi ellenőrzésére és - annak nem megfelelő teljesítése vagy a közműnyilatkozat elmaradása esetén - az alkalmazható bírság kiszabására vonatkozó szabályokat."

(3) Az Eht.

a) 47. § (8) bekezdésében az "(1)-(3) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1)-(3a) bekezdésben" szöveg,

b) 93/A. § (2) bekezdésében az "a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes elektronikus nyilvántartásából (a továbbiakban: e-közmű)" szövegrész helyébe az "az e-közműből" szöveg

lép.

2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

3. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A Hivatal ellenőrzi a felügyelete alá tartozó szolgáltatóknak az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettségének az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítését. Az adatszolgáltatás vagy a nyilatkozattétel nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal kötelezi a szolgáltatókat az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére. A Hatóság által kiszabott bírság összegére tekintettel a szolgáltató a szolgáltatásért megállapított díjat nem emelheti."

4. § A MEKH tv. I. fejezete a következő 5/C. §-sal egészül ki:

"5/C. § A Hivatal és az egységes elektronikus közműnyilvántartást üzemeltető szervezet együttműködik a 3. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában meghatározott szervezeteknek, személyeknek az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos ügyekben."

5. § A MEKH tv. 8. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a Hivatal általi, az egységes elektronikus közműnyilvántartást üzemeltető szervezet számára történő adatszolgáltatás formátumának, rendjének ellenőrzésére és annak nem megfelelő teljesítése vagy a közműnyilatkozat elmaradása esetén alkalmazható bírság kiszabására vonatkozó szabályokat."

6. § A MEKH tv. 25. §-ában az "1-3. §" szövegrész helyébe az "1-3/A. §" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § Az 1. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, a 3. § és az 5. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék