2016. évi CXXVIII. törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) "A rendőrségi adatkezelés és adatfeldolgozás általános szabályai" alcíme a következő 80/A. §-sal egészül ki:

"80/A. § (1) Az állam működése, illetve a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények biztonságos üzemeltetésével közvetlenül összefüggő műszaki adatok, valamint a létesítmény működéséhez kapcsolódó, a létesítmény- és személyvédelemre vonatkozó adatok megismerése iránti igényt nemzetbiztonsági érdekből, illetve a bűncselekmények megelőzése érdekében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Mód. törvény) hatálybalépésétől vagy - ha az későbbi - az adat keletkezésétől számított legfeljebb 30 évig, de legfeljebb az érintett létesítmény használatának végéig el kell utasítani, ha az adat megismerése Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit vagy a bűncselekmények megelőzéséhez fűződő érdekeit veszélyezteti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igény teljesíthetőségéről - Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit, illetve a bűncselekmények megelőzéséhez fűződő érdekeit mérlegelve - az adatkezelő

a) honvédelmi célú létesítmény esetén a honvédelemért felelős miniszter,

b) polgári hírszerzési célú létesítmény esetén a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,

c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó esetben a terrorizmus elleni küzdelemért és a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

véleményének kikérésével dönt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott véleményt legkésőbb tizenöt napon belül kell megadni. A vélemény megkérésétől annak megadásáig vagy a véleményadási határidő eredménytelen elteltéig terjedő időtartam az adat megismerése iránti igény teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele."

2. § Az Rtv. 91/L. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A rendőrség az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, a terrorizmus megelőzése céljából a határátlépéstől számított öt évig a határrendészeti nyilvántartásban kezeli azon harmadik országbeli személyek ujjnyomatát, akik

a) Magyarország államhatárát nem határátkelőhelyen vagy határátlépési ponton lépték át, vagy

b) személyazonosságukat hitelt érdemlően nem tudják igazolni."

3. § Az Rtv. 103. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E törvénynek a Mód. törvénnyel megállapított 80/A. §-át a Mód. törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott, közérdekű adat megismerése iránti igénnyel összefüggésben a Mód. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. § Az Rtv. 91/L. §

a) (2) bekezdésében az "(1) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "(1) és (1a) bekezdés szerinti",

b) (3) bekezdésében a "bűnmegelőzési célból," szövegrész helyébe a "bűnmegelőzési, terrorelhárítása célból"

szöveg lép.

2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

5. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője legfeljebb az Elnök rendeletében meghatározott számú előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződést köthet és az előfizetését nem értékesítheti tovább.

(2b) Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát harmadik személy részére abban az esetben adhatja át, ha a 129. § (2) bekezdés szerinti azonosításhoz szükséges adatokról a SIM kártya átadását megelőzően az elektronikus hírközlési szolgáltatót tájékoztatta, és a szolgáltató a harmadik személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának érvényességét a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában ellenőrizte. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó.

(2c) A (2b) bekezdésnek nem megfelelő átruházás esete a szolgáltató megtévesztésével kötött szerződésnek minősül.

(2d) A szolgáltató a Kormány rendeletében meghatározott - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által irányított - rendvédelmi szervnek jelzést küld, ha

a) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződéssel kapcsolatban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, illetve

b) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés igénybevételével összefüggésben - különösen az előfizető körülményei, az előfizetői szerződések száma vagy az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások jellege alapján - bűncselekmény gyanúja merül fel."

6. § Az Eht. 129. §-a a következő (2)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A szolgáltató az előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés megkötését megelőzően, illetve a (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés érdekében köteles az egyéni előfizetőnek, valamint üzleti előfizető esetén a szerződést aláíró személynek a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának érvényességét a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában ellenőrizni.

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott, az előfizető személyazonosságának sikeres ellenőrzésének hiányában az előfizetői szerződés nem köthető meg, valamint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.

(2b) A szolgáltató - a (2) bekezdés szerinti az előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében -

a) ha a 134. § (16) bekezdés szerinti határozott időtartamú szerződések láncolata az egy évet meghaladja, akkor a szerződés megkötésének napját követő egy év múlva, majd évente az évforduló napjáig az előfizető,

b) a 127. § (2b) bekezdés szerinti harmadik személy

adatainak egyeztetésére köteles.

(2c) Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében az előfizető személyazonossága igazolását on-line regisztráción keresztül is

a) kezdeményezheti a szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés megkötését megelőzően, illetve

b) elvégezheti a (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés során."

7. § (1) Az Eht. 134. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szolgáltató köteles az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani:

a) ha az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetését továbbértékesíti,

b) ha a 129. § (2b) bekezdés szerinti ellenőrzéskor megállapításra kerül az okmány érvénytelensége,

c) ha a 127. § (2d) bekezdésben meghatározott szerv nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági okból jelzéssel élt,

d) ha az előfizető a 129. § (2b) bekezdés szerinti adategyeztetési kötelezettségét a szerződés évfordulójának napját követő ötödik napig nem teljesítette."

(2) Az Eht. 134. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje az (la), a (6)-(7), illetve a (13) bekezdésben meghatározottak kivételével nem lehet kevesebb mint 60 nap."

(3) Az Eht. 134. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést a (3)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek szerint 5 napos határidővel felmondja, ha az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát a SIM kártya átadását megelőzően a 129. § (2) bekezdés szerinti azonosításhoz szükséges adatokról az elektronikus hírközlési szolgáltató tájékoztatása nélkül harmadik személy részére átadja."

8. § Az Eht. HATODIK RÉSZ "Vegyes rendelkezések" alcíme a következő 163/H. §-sal egészül ki:

"163/H. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXVIII. törvény hatályba lépésétől számított 15 napon belül a szolgáltató az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatással rendelkező előfizetőit a 129. § (2) bekezdésének megfelelő személyazonosságának ellenőrzése teljesítése céljából a 144. § (4) bekezdés c) pontja szerint értesíti. 2017. július 1-jén megszűnik azon előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés, amely vonatkozásában az előfizető személyazonosságának ellenőrzése 2017. június 30-ig nem teljesül sikeresen.

(2) Az Elnök rendeletében meghatározott számot meghaladó előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatással rendelkező előfizető 2017. június 30-ig köteles nyilatkozni arról, hogy az Elnök rendeletében meghatározott számot meghaladó előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződései közül melyik szerződést kívánja fenntartani. 2017. július 1-jén megszűnik azon előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés, amelyet az előfizető nem kíván fenntartani."

9. § (1) Az Eht. 182. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

"g) a 127. § (2d) bekezdésében meghatározott szervet."

(2) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 36. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

"36. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter véleményének kikérésével az egyazon egyéni előfizető, illetve egyazon üzleti előfizető által megköthető, előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződések számát."

10. § Az Eht. 188. §-a a következő 99/d. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"99/d. SIM kártya: az előfizető mobil rádiótelefon-hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya."

11. § Hatályát veszti az Eht. 21. § (7) bekezdésében a "129. § (2) bekezdésében," szövegrész.

3. Záró rendelkezés

12. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

13. § E törvény 11. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék