2016. évi CLXXX. törvény

a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról[1]

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény "A szociális szolgáltatást végzők jogai" alcíme a következő 94/M. §-sal egészül ki:

"94/M. § (1) November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

(2) A Szociális Munka Napján a szociális intézményekben a folyamatos ellátást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. §-a szerinti munkaszüneti napokra egyébként irányadó munkarend szerint kell megszervezni és biztosítani."

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

2. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti - ide nem értve a bölcsődei ellátást - és gyermekvédelmi intézményeknél, szolgáltatóknál, javítóintézeteknél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

(6b) A Szociális Munka Napján a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, javítóintézetekben a folyamatos ellátást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. §-a szerinti munkaszüneti napokra egyébként irányadó munkarend szerint kell megszervezni és biztosítani."

(2) A Gyvt. 66/A. § (2) bekezdésében az "a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.)" szövegrész helyébe az "az Mt.-t" szöveg lép.

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

3. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot állapíthat meg."

(2) A Kttv. VIII. Fejezete a "Címek" alcímet megelőzően a következő 232/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Munkaszüneti nap

232/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja."

(3) A Kttv.

a) 225/L. § (1) bekezdésében a "valamint a 237. §-t" szövegrész helyébe az "a 232/A. §-t, valamint a 237. §-t" szöveg,

b) 253. § (1) bekezdésében az "a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából" szövegrész helyébe a "július 1-je alkalmából" szöveg

lép.

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

4. § Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 102. § (3) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék