1/2016. (II. 9.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés n) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés q) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 29. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:

(A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján - a Harmadik Részben és a külön jogszabályokban foglaltakon kívül - az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a következők:)

"b) szabálysértési ügyek

1. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz),

2. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy,

3. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy,

4. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás,

5. a pénzbírság, a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy,

6. a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy,

7. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy,

8. szabálysértési perújítási ügy,

9. szabálysértési perújítási fellebbezett ügy,

10. bíróság kijelölése szabálysértési ügyben;"

2. § A Büsz. 75/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a beadványt több, - a Pp. 394/M. § (1) bekezdése alapján az OBH által a honlapon közzétett - a kézbesítési rendszer által befogadható méretű részletben nyújtották be, a beadványhoz tartozó részleteket iratkezelési szempontból egységes beadványnak kell tekinteni."

3. § A Büsz. 75/C. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A bíróság a kézbesítési rendszer útján megküldött beadványt - ha a beadvány munkaidőben érkezik meg a bírósághoz - munkaidőben lajstromozza. Ha a kézbesítési rendszer útján megküldött beadvány munkaidőn kívül érkezik meg, a beadvány lajstromozására a következő munkanapon, a munkaidő kezdetét követően kerül sor. Ha a beadvány előterjesztésére az OBH elnöke űrlapot rendszeresít, az űrlap kitöltési útmutatójában a figyelmet erre külön is fel kell hívni.

(5b) Ha a beadványt több - a Pp. 394/M. § (1) bekezdése alapján az OBH által a honlapon közzétett -, a kézbesítési rendszer által befogadható méretű részletben nyújtották be, a beadvány lajstromozásának időpontjára - a beadvány valamennyi részletének feltöltése esetén - a beadványhoz tartozó utolsó részlet feltöltésének időpontja irányadó."

4. § Hatályát veszti a Büsz. 75/E. § (2) bekezdésében a "Ha a bírósághoz jogorvoslati kérelmet nyújtanak be elektronikus úton, akkor a bíróság a jogorvoslati kérelemről e bekezdés szerinti papír alapú másolatot készít, és azt terjeszti fel a másodfokú bíróság számára." szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter