224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 76/K. §-sal egészül ki:

"76/K. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított, a 2016. január 1-je és 2016. július 31-e közötti időszakra járó finanszírozási összegeket az OEP a 2016. augusztusi kifizetésekkel egyidejűleg utalványozza a Módr7. hatálybalépése napján hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, fogorvosi ügyeleti, védőnői, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók számára, azzal, hogy az érintett időszakban finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók a finanszírozás időarányos részére jogosultak."

2. § A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A Kr.

a) 14. § (10) bekezdésében a "130 000 Ft" szövegrész helyébe a "260 000 Ft" szöveg,

b) 21. § (10) bekezdésében a "400 Ft" szövegrész helyébe az "500 Ft" szöveg,

c) 23. § (1) bekezdésében a "44,2 Ft/hó" szövegrész helyébe az "53,2 Ft/hó" szöveg,

d) 23. § (3) bekezdés

da) a) pontjában a "399 000 Ft/hó" szövegrész helyébe a "480 000 Ft/hó" szöveg,

db) b) pontjában a "450 000 Ft/hó" szövegrész helyébe az "542 000 Ft/hó" szöveg,

dc) c) pontjában az "530 000 Ft/hó" szövegrész helyébe a "638 000 Ft/hó" szöveg,

e) 23. § (4) bekezdésében az "1,415 millió forint" szövegrész helyébe az "1,703 millió forint" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2016. augusztus 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés2016. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás106 292,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen117 047,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Védőnői ellátás22 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen25 028,2
3.Fogászati ellátás27 946,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 196,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 596,8
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések5 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása750,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete41 602,0
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése8 600,0
Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása7 779,0
Fiatal szakorvosok támogatása2 520,0
13.Célelőirányzatok összesen66 937,3
15.Mentés30 255,1
17.Laboratóriumi ellátás22 002,4
Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás128 656,6
Fekvőbeteg szakellátás445 419,2
- aktív fekvőbeteg szakellátás373 989,1
- krónikus fekvőbeteg szakellátás65 380,3
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 049,8
- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás78 780,7
18.Összevont szakellátás összesen653 856,5
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék3 321,3
22.Alapellátás megújításának II. üteme0,0
Összesen982 359,9

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére