240/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 88. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében)

"a) kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját, ennek keretében a külgazdasági és azokat érintő nemzetközi folyamatokat értékelő és elemző tevékenységet végez,

b) közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében, az ehhez kapcsolódó kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvező Magyarország-kép kialakításában, ennek keretében előmozdítja a külgazdasági működés és a civil kapcsolatok erősítését, támogatja a külgazdasági célok megvalósulását, valamint a nemzetközi együttműködést elősegítő fórumok működését,"

2. § (1) Az R. 89. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében

felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, e tekintetben)

"ba) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja az egységes külképviseleti rendszert, valamint a szakdiplomata hálózatot,"

(2) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"m) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja a kulturális és tudománydiplomáciai tevékenységet, e tekintetben

ma) népszerűsíti a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúrát, oktatást és tudományt, ezáltal közreműködik a Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában külföldön,

mb) előmozdítja a magyarság kulturális értékeinek, hagyományainak és kapcsolatainak ápolását a külképviseletek és a külföldi magyar intézetek útján,

mc) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,

md) elősegíti a magyar nyelv és a magyarság megismertetését a külföldi állampolgárok körében,"

(3) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő n)-p) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"n) felelős a külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak a minisztériumban és a külképviseleteken ellátandó munkakörök betöltéséhez és munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítő képzésével kapcsolatos feladatokért,

o) felelős a külpolitikát érintő kutatási és elemző tevékenységért, ennek keretben biztosítja a külügyi és külgazdasági folyamatok és azok eredményeinek szélesebb nyilvánossággal való megismertetését,

p) közreműködik a magyar külügyi képzési rendszernek, különösen a diplomata képzések rendszerének a megalapozásában."

3. § (1) Hatályát veszti az R. 1. melléklet G) pontjában foglalt táblázat 2. sora.

(2) Hatályát veszti az R. 1. melléklet G) pontjában foglalt táblázat 3. sora.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (3) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes