288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"18a. méretarányos helyszínrajz: a tárolás, felhasználás helyszínéről készített olyan méretarányos rajz, mely jól láthatóan tartalmazza a jogszabályban megjelölt adatokat és megmutatja, hogy a rajzon megjelölt egységnyi hosszúság a valóságban mekkora távolságnak felel meg,"

(2) A Korm. rendelet 1. § 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"31. védőterület: a pirotechnikus által, a pirotechnikai termék működtetési és környezeti paramétereinek (kaliber, függőlegestől eltérő kilövési szög, talajszinttől mért kilövési magasság, minimum 5 km/óra szélsebesség) figyelembevételével meghatározott, a pirotechnikai termék biztonsági távolsága által adott területnél nagyobb terület, amelyen belül a pirotechnikai termék rendeltetésszerű működése balesetet, sérülést vagy kárt okozhat és amely nem lehet kisebb, mint a 11. § (6) bekezdése szerint meghatározott terület,"

2. § A Korm. rendelet 18. alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:

"85/A. § (1) A bejelentésköteles pirotechnikai tevékenységet elektronikus úton, a jogosult hivatali kapuján keresztül kell bejelenteni.

(2) A hatóság a bejelentésköteles pirotechnikai tevékenységgel összefüggő ügyekben a hivatalos iratokat elektronikusan kézbesíti."

3. § A Korm. rendelet 86. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság beszerzi az építésügyi hatóság által a (2) bekezdés a) pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az eljárása során figyelembe veszi."

4. § A Korm. rendelet 88. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság beszerzi az építésügyi hatóság által a (2) bekezdés a) pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az eljárása során figyelembe veszi."

5. § A Korm. rendelet 92. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság beszerzi az építésügyi hatóság által a (2) bekezdés a) pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az eljárása során figyelembe veszi."

6. § A Korm. rendelet 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság beszerzi az építésügyi hatóság által a (2) bekezdés a) pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az eljárása során figyelembe veszi."

7. § A Korm. rendelet 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Tilos a pirotechnikai termék postai szolgáltatás vagy csomagküldő kereskedelem keretében történő továbbítása, illetve értékesítése."

8. § A Korm. rendelet 95. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 94. § (5) bekezdése szerinti engedély alapján forgalmazott termékekről szóló kimutatást - minden év február 15-éig - a visszavonásig hatályos forgalmazási engedélyt kiadó hatóságnak kell megküldeni.

(2b) Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés f) pontja szerinti kimutatást 30 napon belül tájékoztatás céljából megküldi a tűzvédelmi szakhatóság részére."

9. § A Korm rendelet 97. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során - ha a tárolásra épületben kerül sor - az engedélyező hatóság beszerzi az építésügyi hatóság által a (2) bekezdés b) pontjában szereplő létesítmény tekintetében kiadott engedélyét és azt az eljárása során figyelembe veszi."

10. § (1) A Korm. rendelet 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A forgalmazó jól látható helyen, írásban tájékoztatja a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről, amely tájékoztatásnak a visszavétel helyére és időpontjára, valamint a forgalmazó elérhetőségére is ki kell terjednie."

(2) A Korm. rendelet 98. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Egy telephelyen egy kézi és egy átmeneti tárolóhely, valamint az év végi forgalmazás helyén egy ideiglenes tárolóhely létesíthető."

11. § (1) A Korm. rendelet 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelőzően legalább tizennégy, de legfeljebb 30 nappal - a 3. melléklet 8. pontjában meghatározott tartalommal - kell benyújtani."

(2) A Korm. rendelet 99. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A felhasználás végrehajtását legfeljebb 2 óra időtartamban kell meghatározni."

(3) A Korm. rendelet 99. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, a felhasználási engedély benyújtására jogosult vállalkozás felelős pirotechnikusa - maximum 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalomig - engedély nélkül, előzetes bejelentési kötelezettség mellett felhasználhatja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentést - a felhasználás megkezdését megelőzően legalább nyolc, de legfeljebb 30 nappal - a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap benyújtása útján a 3. melléklet 9. pontjában meghatározott tartalommal kell megtenni. A bejelentéshez a (2) bekezdésben előírt mellékleteket is csatolni kell."

12. § A Korm. rendelet 102. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felhasználási engedéllyel rendelkező, valamint a 99. § (6) bekezdés alapján bejelentést tevő vállalkozás]

"b) a tűzijáték végrehajtásáról, a fel nem használt termékekről nyolc napon belül írásban, bejelentés esetében elektronikus úton tájékoztatja az engedélyező hatóságot,"

13. § A Korm. rendelet 105. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A bejelentés elbírálása során az engedélyező hatóság beszerzi a tárolási engedélyt és azt az eljárása során figyelembe veszi."

14. § A Korm. rendelet

a) 86. § (1) bekezdésében, 88. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 93. § (1) bekezdésében, 96. § (1) bekezdésében, 97. § (1) bekezdésében és 105. § (2) bekezdésében a "formanyomtatványon" szövegrész helyébe a "tartalommal", valamint

b) 99. § (7) bekezdésében az "a bejelentés" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdés szerinti bejelentés"

szöveg lép.

15. § A Korm. rendelet 30. alcíme a következő 114/A. §-sal egészül ki:

"114/A. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően az átmeneti és kézi tárolóhelyekre kiadott tárolási engedélyeket, ha azok nem felelnek meg e rendelet Módr.-tel megállapított követelményeinek, a hatóság a Módr. hatálybalépését követő hat hónap elteltével vonhatja vissza."

16. § (1) A Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 14/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A Kormány a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló első- és másodfokú eljárásban, a 4. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, a 4. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. A pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának engedélyezési eljárásában a szakhatósági állásfoglalást nyolc napon belül kell kiadni.

(6) A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a 4. mellékletben meghatározott szakhatóság a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban akkor használható fel, ha a gazdálkodó szervezet a pirotechnikai tevékenység engedélyezése iránti kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő tizenhat napon belül benyújtja. A szakhatóság az előzetes szakhatósági állásfoglalás egy példányát - tárolási és felhasználási tevékenység esetén - a jóváhagyott helyszínrajzzal tájékoztatás céljából továbbítja az illetékes engedélyező hatóságnak."

3. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

1. A pirotechnikai termék gyártásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A
1.A kérelmet benyújtó vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A gyártás és a pirotechnikai termékek, illetve robbanóanyagok tárolásának helye (település,
utca, házszám vagy helyrajzi szám)
4.Az építésügyi hatósági engedély száma
5.Gyártani kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)
6.Kísérleti-ellenőrző vizsgálat, illetve bemutató terület címe (kilövőtér vagy laboratórium
megjelölése)
7.Az objektum tervezett őrzésvédelmi intézkedései
8.A gyártásért felelős pirotechnikus adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
9.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
10.Benyújtás dátuma
11.A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

2. A pirotechnikai termék megsemmisítéséhez szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A
1.A kérelmet benyújtó vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A megsemmisítési tevékenység folytatásának helye, címe
4.Az építésügyi hatósági engedély száma
5.A pirotechnikai termékek, illetve robbanóanyagok tárolásának helye (település, utca,
házszám vagy helyrajzi szám)
6.Megsemmisíteni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)
7.Az objektum tervezett őrzésvédelmi intézkedései
8.A megsemmisítésért felelős pirotechnikus adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
9.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
10.Benyújtás dátuma
11.A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

3. A pirotechnikai termék önálló vizsgálatához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A
1.A kérelmet benyújtó vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.Vizsgálati tevékenység folytatásának helye, címe (kilövőtér, laboratórium megjelölése)
4.A pirotechnikai termékek tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)
5.Az építésügyi hatósági engedély száma
6.Vizsgálni kívánt pirotechnikai termékek (osztály)
7.Az objektum tervezett őrzésvédelmi intézkedései
8.A vizsgálatért felelős pirotechnikus adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
9.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
10.Benyújtás dátuma
11.A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

4. A pirotechnikai termék forgalmazásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A
1.A kérelmet benyújtó vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A forgalmazás
a)pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)
b)időtartama
4.A pirotechnikai termékek tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)
5.Tárolási engedély száma
6.Forgalmazni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)
7.Tervezett biztonsági intézkedések
8.Forgalmazásért felelős pirotechnikus(ok) adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
9.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
10.Benyújtás dátuma
11.A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

5. A pirotechnikai termék forgalmazásához szükséges bejelentés kötelező tartalmi elemei

A
1.A bejelentést tevő vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A forgalmazás
a)pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)
b)időtartama
4.A pirotechnikai termékek tárolásának helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)
5.Tárolási engedély száma
6.Forgalmazni kívánt pirotechnikai termékek (osztály, típus, UN szám és osztályozási kód)
7.Tervezett biztonsági intézkedések
8.Forgalmazásért felelős pirotechnikus(ok) adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
9.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
10.Benyújtás dátuma
11.A bejelentést tevő cégszerű aláírása

6. A pirotechnikai termék kiállításához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A
1.A kiállítást végző vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A kiállítás
a)pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)
b)időtartama
4.Kiállításra tervezett pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)
a)megnevezés, kaliber
b)osztály
c)mennyiség
d)összegzett nettó hatóanyag-tartalom
5.Tervezett biztonsági intézkedések
6.Felelős pirotechnikus adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
7.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
8.Benyújtás dátuma
9.A kiállítást végző cégszerű aláírása

7. A pirotechnikai termék tárolásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A
1.A kérelmet benyújtó vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A tárolásra szolgáló létesítmény pontos helye (település, utca, házszám vagy helyrajzi száma)
a)A tárolóhely típusa (raktárépület, raktárhelyiség, kézi tároló, ideiglenes tárolóhely)
b)Hol történik a tárolás (épületben vagy konténerben)
c)Épületben lévő tároló esetén az építésügyi hatósági engedély száma
d)Ideiglenes tárolóhely esetén a tárolás időtartama
4.Tárolni kívánt pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)
a)megnevezés, kaliber
b)osztály
c)mennyiség
d)összegzett nettó hatóanyag-tartalom
5.A kérelmet benyújtó által meghatározott tárolási norma
6.Tervezett biztonsági intézkedések
7.A tárolásért felelős pirotechnikus adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
8.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
9.Benyújtás dátuma
10.A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

8. A pirotechnikai termék felhasználásához szükséges engedélykérelem kötelező tartalmi elemei

A
1.A kérelmet benyújtó vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A felhasználás
a)helyszíne
b)ideje (év, hónap, nap, óra között)
c)Tűzijáték várható időtartama (perc)
4.Rendezvény jellege
5.Felhasználásért felelős pirotechnikus adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
6.A pirotechnikai termékek szerelésében, működtetésében közreműködő nagykorú
személyek (segítők)
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
g)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
7.A helyszínre szállítás
a)módja (gépjármű típusa, rendszáma)
b)a szállítás kiinduló és célállomása
ba)útvonala
bb)a tervezett indulási és érkezési idő
8.Tervezett biztonsági intézkedések
9.Felhasználásra kerülő pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)
a)megnevezés, kaliber
b)osztály
c)mennyiség
d)összegzett nettó hatóanyag-tartalom
10.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok
a valóságnak megfelelnek.
11.Benyújtás dátuma
12.A kérelmet benyújtó cégszerű aláírása

9. A pirotechnikai termék felhasználásához szükséges bejelentés kötelező tartalmi elemei

A
1.A bejelentést tevő vállalkozás neve
2.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó
a)neve
b)születési neve
c)születési helye és ideje
d)anyja születési neve
3.A felhasználás
a)helyszíne
b)ideje (év, hónap, nap, óra között)
c)tűzijáték várható időtartama (perc)
4.Rendezvény jellege
5.Felhasználásért felelős pirotechnikus adatai
a)Név (születési név)
b)Születési hely, idő
c)Anyja neve
d)Állandó lakóhely
e)Állampolgárság
f)Pirotechnikusi bizonyítvány törzslap száma
g)Pirotechnikai végzettség megnevezése
h)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
i)Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje
6.Felhasználásra kerülő pirotechnikai termékek (UN szám és osztályozási kód)
a)megnevezés, kaliber
b)osztály (csak 1., 2. és 3. lehet)
c)mennyiség
d)összegzett nettó hatóanyag-tartalom
7.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
8.Benyújtás dátuma
9.A bejelentést tevő cégszerű aláírása

"

2. melléklet a 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 4. melléklet 3.19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.19. A telepítés során

3.19.1. a pirotechnikai termékek szerelésében közreműködhet nagykorú személy (segítő), aki

3.19.1.1. ha pirotechnikai végzettséggel rendelkezik, a küldeménydarab (külső, illetve belső csomagolóeszköz) megbontását, az előkészítő szerelést, telepítést, élesítést, indítást is végezheti,

3.19.1.2. ha pirotechnikai végzettséggel nem rendelkezik, kizárólag olyan (segéd)eszközök mozgatását, szerelését végezheti, melyek nem tartalmaznak csomagolástól megfosztott pirotechnikai terméket;

3.19.2. a pirotechnikai terméket - a termékre vonatkozó használati és kezelési útmutató vagy műszaki leírás figyelembevételével - elmozdulás-mentesen kell rögzíteni;

3.19.3. az elektromos indítás esetében csak a telepítést követően szabad az indító vezetéket kiépíteni. Ha a töltés a helyszínen történik, a 3.1-3.9. pontban foglaltak szerint el kell végezni az élesítést és a töltést, majd ezt követően kell az indító vezetéket kihúzni vagy a tűzi késleltető rendszert kiépíteni. Nagy kiterjedésű telepítésnél időben párhuzamosan is történhet a telepítés, a vezetékezés és a késleltető rendszer kiépítése."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére