295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítése

1. § A Kormány az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 08-09-006054, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 12.), valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 08-09-010870, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 12.) gazdasági társaságokat (a továbbiakban: Társaságok) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaságok mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át kell alkalmazni.

2. A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről

3. § A Miniszterelnökség a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete működésével összefüggésben felmerülő, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdése szerinti, a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti, a személyi juttatásokat terhelő, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 44. §-a alapján az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettséget és a bevallás önellenőrzését technikai adószámon - első alkalommal 2016. október 20-áig - teljesíti.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 41/D. §-sal egészül ki:

"41/D. § E rendeletnek az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr4.) módosított 20. § (3) bekezdését, valamint 23. § (2a) és (2b) bekezdését a Mód. Kr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(2) A Vhr.

a) 20. § (3) bekezdésében a "művelés alól kivonást engedélyező, legalább három éve jogerőre emelkedett" szövegrész helyébe a "más célú hasznosítást engedélyező jogerős" szöveg,

b) 23. § (2a) bekezdésében az "az erőmű" szövegrész helyébe a "szélerőmű vagy szélerőmű park" szöveg,

c) 23. § (2b) bekezdésében a "Ha a tervezett villamos erőmű" szövegrész helyébe a "Szélerőmű vagy szélerőmű park esetén, ha a tervezett villamos erőmű" szöveg

lép.

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/D. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi költségvetés)

"b) a XVII. fejezetbe sorolt, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve az MFB Zrt."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék