2/2016. (I. 7.) FM rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (5) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet tartalmazza

a) az ingatlanrendező földmérői minősítés igazgatási szolgáltatási díjait,

b) a földmérő igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjait,

c) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Földmérési törvény) 25/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díját,

d) a geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díját,

e) az alaphálózati pontok pótlása vagy áthelyezése állami átvételének igazgatási szolgáltatási díjait,

f) a levegőből végzett távérzékeléssel kapcsolatos egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjait,

g) az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjait, valamint

h) a térképi alapú nyilvántartási és térinformatikai rendszerek, valamint a sokszorosított térképek kiadásához felhasznált állami alapadatok adatfelhasználási díját."

2. § A Díjrendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § A 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésének tervezéséhez a Kiemelt Budapesti Beruházások Kormánybiztosának igazolásával kért adatszolgáltatásért az e rendelet alapján kiszámított adatszolgáltatási díj 10%-át kell fizetni."

3. § A Díjrendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az ingatlanrendező földmérői minősítés meghosszabbításának díja 5000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi."

4. § A Díjrendelet "Egyéb, nem igazgatási jellegű szolgáltatási díjak" alcíme a következő 17/A-17/C. §-sal egészül ki:

"17/A. § A Földmérési törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja 12 000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi.

17/B. § (1) A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárás, valamint a minősítés meghosszabbításának igazgatási szolgáltatási díja 30 000 Ft.

(2) A díj 50%-a a Magyar Mérnöki Kamarát, 50%-a a minősítési, valamint a minősítés meghosszabbítása iránti eljárásban eljáró területi kamarát illeti meg. A díjat a területi mérnöki kamarának kell befizetni.

17/C. § Az alaphálózati pontok pótlása vagy áthelyezése állami átvételének igazgatási szolgáltatási díja eljárásonként 24 000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi."

5. § (1) A Díjrendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Díjrendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § A Díjrendelet

1. 1. §-ában az "a sajátos célú földmérési munkák" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák",

2. 2. § (1) bekezdés h) pontjában az "a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység",

3. 10. § (3) bekezdésben a "Hitelesítés nélküli adat igénylése esetén" szövegrész helyébe a "Hitelesítés nélküli állami alapadat igénylése esetén", valamint a "80%-át" szövegrész helyébe a "75%-át",

4. 11. § (4) bekezdésében, 1. számú melléklet 7. pontjában foglalt táblázatot követő Megjegyzések g) pontjában a "Sajátos célú földmérési és térképészeti" szövegrész helyébe az "Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti",

5. 12. § (1) bekezdésében a "Sajátos célú földmérési és térképészeti munkavégzés" szövegrész helyébe az "Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység",

6. 18. §-át megelőző alcím címében az "A sajátos célú földmérési és térképészeti munkák" szövegrész helyébe az "Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák",

7. 18. § (1) bekezdésében az "Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő sajátos célú földmérési és térképészeti munkák" szövegrész helyébe az "Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák",

8. 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 37. sorában a "sajátos" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási",

9. 1. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat címében a "megosztásához szükséges" szövegrész helyébe a "megosztásához, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak készítéséhez, módosításához szükséges",

10. 1. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 41-2. sorában a "szolgalmi jog stb." szövegrész helyébe a "szolgalmi jog, egyéb önálló ingatlanok alaprajzai, stb.",

11. 2. számú melléklet címében a "Sajátos célú földmérési és térképészeti munkák" szövegrész helyébe az "Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák"

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a Díjrendelet

a) 13. §-a,

b) 2. számú melléklet 4. pontjában az "1 év után" szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 7. § a) pontja 2017. szeptember 15-én lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 2/2016. (I. 7.) FM rendelethez

A Díjrendelet 1. számú melléklete a következő 5a. ponttal egészül ki:

"5a. Digitális légi távérzékelési adatbázisok igazgatási szolgáltatási díjai

TételszámA szolgáltatott adat (termék) megnevezéseEgységDíjtétel (Ft)
53-1.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült.
db21 200 Ft
53-2.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző másodiktól ötödik évben
készült.
db11 000 Ft
53-3.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik
éven belül készült.
db5 600 Ft
53-4.Légi távérzékeléssel készített fekete-fehér légifelvételek,
ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző tizedik éven túl
készült.
db4 300 Ft
53-5.Légi távérzékeléssel készített színes légifelvételek, ha
a felvétel az adatszolgáltatást megelőző tizedik éven túl
készült.
db5 900 Ft
53-6.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek nagyításának
szolgáltatása papír hordozóra
db8 000 Ft
54-1.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2
területről történik
km24 000 Ft
54-2.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de
kevesebb, mint 30 000 km2 területről történik
km23 600 Ft
54-3.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de
kevesebb, mint 50 000 km2 területről történik
km23 200 Ft
54-4.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de
kevesebb, mint 70 000 km2 területről történik
km22 800 Ft
54-5.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik
km22 400 Ft
54-6.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről
történik
km23 500 Ft
54-7.tiffformátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb,
mint 30 000 km2 területről történik
km23 200 Ft
54-8.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb,
mint 50 000 km2 területről történik
km22 800 Ft
54-9.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb mint
70 000 km2 területről történik
km22 400 Ft
54-10.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik
km22 100 Ft
54-11.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és
az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről
történik
km23 000 Ft
54-12.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb,
mint 30 000 km2 területről történik
km22 700 Ft
54-13.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb,
mint 50 000 km2 területről történik
km22 400 Ft
54-14.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb,
mint 70 000 km2 területről történik
km22 100 Ft
54-15.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik
km21 800 Ft
54-16.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és
az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről
történik
km22 500 Ft
54-17.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb,
mint 30 000 km2 területről történik
km22 200 Ft
54-18.tiffformátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb,
mint 50 000 km2 területről történik
km22 000 Ft
54-19.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb,
mint 70 000 km2 területről történik
km21 700 Ft
54-20.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik
km21 500 Ft
54-21.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik
éven belül készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint
10 000 km2 területről történik
km21 100 Ft
54-22.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
10 000 km2, de kevesebb, mint 30 000 km2 területről
történik
km2900 Ft
54-23.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
30 000 km2, de kevesebb, mint 50 000 km2 területről
történik
km2800 Ft
54-24.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
50 000 km2, de kevesebb, mint 70 000 km2 területről
történik
km2700 Ft
54-25.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
70 000 km2 területről történik
km2600 Ft

Megjegyzés: Az 54-1-54-25. sorokban szereplőektől eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező vagy eltérő fájl formátumban szolgáltatandó, az adatbázisban szereplő adatok nem szolgáltathatóak állami alapadatként."

2. melléklet a 2/2016. (I. 7.) FM rendelethez

A Díjrendelet 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Földrészleten belüli épület és egyéb létesítmények feltüntetése, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak vizsgálata esetén:

a) új, változott vagy megszüntetendő és egyéb létesítmény vonatkozásában 800 Ft/létesítmény;

b) egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak vonatkozásában 800 Ft/egyéb önálló ingatlan;

c) egy megszüntetett és egy új épület esetében csak egyszeri

vizsgálati díjat kell megfizetni."

Tartalomjegyzék