367/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 109. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"10. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,"

(felelős tagja.)

(2) A Statútum rendelet 109. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért,"

(felelős tagja.)

2. § A Statútum rendelet 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"117. § (1) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében előkészíti a díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről.

(2) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó jogszabályokat.

(3) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért való felelőssége keretében részt vesz a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok, a fogyasztók, a közszolgáltatók és a hulladékgazdálkodási szakterület érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök