420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügykörök esetén a kérelem előterjeszthető a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaiban működtetett integrált ügyfélszolgálatnál (a továbbiakban: kormányablak) is."

(2) Az R2. a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(3) Az R2.

a) 12. § (4) bekezdésében a "járási hivatala" szövegrész helyébe a "járási hivatala és a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság)" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) és (2) bekezdésében az "A megyei kormányhivatal járási hivatala" szövegrész helyébe az "Az ellenőrző hatóság" szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal járási hivatala" szövegrész helyébe az "az ellenőrző hatóság" szöveg,

d) 3. melléklet 24. pontjában a "bortermelés" szövegrész helyébe a "bortermelés, vadon gyűjthető termékek gyűjtése" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R2. 4. melléklet 8. pont 8.1. alpontja.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdés a)-c) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm.rendelethez

1. Az R1. 1. melléklete a következő 54. ponttal egészül ki:

" 54. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem"

2. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 3. melléklete a következő 739-776. ponttal egészül ki:

"739. Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfél esetén

740. Közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetén

741. A nagycsaládos és a mozgásában korlátozott személyek úthasználati jogosultságához (e-matrica) kapcsolódó részleges díjmentességi nyilvántartásba vétel iránti kérelme

742. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása

743. Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

744. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

745. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

746. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

747. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

748. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

749. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

750. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

751. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

752. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

753. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

754. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

755. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

756. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

757. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

758. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

759. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

760. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

761. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

762. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

763. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

764. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

765. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

766. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

767. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

768. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

769. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

770. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

771. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján

772. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

773. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

774. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

775. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

776. Helyi közút céljára történő lejegyzésre vonatkozó kérelem"

3. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 4. melléklet 99. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"99. Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékának bejelentése"

2. Az R1. 4. melléklet 100. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"100. Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésének bejelentése"

3. Az R1. 4. melléklet 102. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"102. A tervezett csoportos létszámcsökkentés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése"

4. Az R1. 4. melléklet 357. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"357. Szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében"

5. Az R1. 4. melléklet 360. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"360. Szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében"

6. Az R1. 4. melléklet 373. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"373. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem indítása"

7. Az R1. 4. melléklete a következő 668-694. ponttal egészül ki:

"668. Őstermelői és közös őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem őstermelői vagy közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetén

669. Hatályos őstermelői és közös őstermelői igazolványhoz új értékesítési betétlap kiállítása iránti kérelem (őstermelői vagy közös őstermelői igazolvány érvényesítése, illetve betelt, megrongálódott, elveszett, megsemmisült betétlap pótlásának igénylése)

670. Őstermelői és közös őstermelői igazolvány esetén az érintett családtagok azonosító adataiban vagy a saját gazdaságra és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése

671. Mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésének bejelentése (őstermelői és közös őstermelői igazolvány leadásával egyidejűleg)

672. Megrongálódott őstermelői és közös őstermelői igazolvány pótlása iránti kérelem

673. Őstermelői és közös őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése és új igazolvány kiadása iránti kérelem

674. Földműves nyilvántartásba vétel iránti kérelem

675. Földműves nyilvántartásból való törlés

676. Földműves nyilvántartásban szereplő adatok módosítása

677. Földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolat kiadása iránti kérelem

678. A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

679. A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

680. Árverésen való részvételhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

681. Peres, illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján tulajdonjog bejegyzéshez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

682. A föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzéséhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti megkeresés

683. Tulajdonjog átruházásáról szóló egyezséghez hatósági bizonyítvány kiadása iránti megkeresés

684. Elbirtoklás megállapítása iránti perhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

685. Kényszerhasznosítóként történő kijelölés iránti kérelem

686. Kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének a nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

687. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartásának hatósági ellenőrzése

688. Földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása

689. A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés hatósági jóváhagyása

690. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének feljegyzése

691. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének törlése

692. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése

693. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének törlése

694. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem nemzetközi érintettségű ügyben"

4. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kormányablakokban előterjeszthető kérelmek adattartalma

Az őstermelői és közös őstermelői igazolvány iránti kérelemnek hatályos igazolvánnyal még nem rendelkező ügyfél esetén a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. A 3. melléklet I. pont 1-4., 6-11., 16.1-16.6., 18-25. alpontja szerinti adatok

2. Az ügyfél neme

3. Az ügyfél e-mail címe

4. Az ügyfél telefonszáma

5. A kérelem típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány iránti kérelem)

6. Az adott tárgyévre vonatkozó értékesítési betétlap kiállítása iránti igény

7. Nyilatkozat a saját gazdaságról, a termeléssel összefüggő rendelkezési jogosultságokról, a gazdaság és a termelési eszközök folyamatos működtetéséről, továbbá a közös őstermelői tevékenység folytatásáról

8. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy korábban rendelkezett-e már és mikor őstermelői igazolvánnyal (hatályosság vége)

9. Nyilatkozat az adatkezelésről

10. Közös igazolvány esetén:

10.1. nyilatkozat a lakcím egyezéséről

10.2. nyilatkozat más őstermelővel közös eszközök működtetésében való folyamatos részvételről

11. Az igénylő(k) aláírása(i)

12. Dátum"

Tartalomjegyzék