42/2016. (X. 25.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

1. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lőtér veszélyességi területét igazságügyi fegyverszakértő szakvéleménye alapján a lőtérszabályzatban kell meghatározni. Igazságügyi fegyverszakértő szakvéleménye alapján a lőtér veszélyességi területét ismételten meg kell határozni, ha a lőtérszabályzat módosítására a lőtéren használt fegyverek jellegének, kaliberének, illetve tűzfegyver esetében kategóriájának megváltozása miatt kerül sor. A .22 Long rifle kalibernél nagyobb torkolati energiával bíró lőfegyverek használatára jogosító engedéllyel rendelkező lőtéren muzeális fegyveres lövészet a veszélyességi terület ismételt meghatározásának hiányában is folytatható."

2. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a következő 11/C-11/E. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti és jártassági követelmények

11/C. § (1) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgára (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: vizsga) a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségénél írásban kell jelentkezni.

(2) A vizsgára történő jelentkezésnek nem feltétele az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához előírt hatósági engedély megadása iránti kérelem benyújtása.

(3) A vizsgára jelentkezőt tájékoztatni kell a vizsga helyéről, időpontjáról, továbbá biztosítani kell számára a vizsgadíj befizetéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízást.

(4) A vizsgát a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni. A háromtagú vizsgabizottság két tagját a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány delegálja.

(5) A vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíjat befizette és a vizsga megkezdése előtt, a vizsga helyszínén a vizsgadíj befizetését igazoló szelvényt bemutatta.

11/D. § (1) A vizsga elméleti részvizsgából, valamint gyakorlati részvizsgából áll, és akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó valamennyi részvizsga minden vizsgarészét eredményesen teljesítette.

(2) Az elméleti részvizsga írásbeli tesztből és szóbeli vizsgarészből tevődik össze. Az írásbeli teszt kérdéseit a 4. számú melléklet, a szóbeli vizsgarész tételeit az 5. számú melléklet határozza meg. Gyakorlati részvizsgára csak olyan vizsgázó bocsátható, aki eredményes elméleti részvizsgát tett.

(3) A gyakorlati részvizsga keretében a vizsgázónak lőgyakorlatot kell végrehajtania. A gyakorlati részvizsga akkor minősíthető megfelelőnek, ha a vizsgázó az elöltöltő fegyver kezelésének és használatának szabályait a gyakorlatban helyesen és biztonságosan alkalmazza. A lőgyakorlat végrehajtására csak üzemeltetési engedéllyel rendelkező lőtéren kerülhet sor.

(4) A vizsga

a) elméleti részvizsgáját eredményesen teljesítettnek kell tekinteni, ha a kérelmező katonai középfokú tanintézet fegyverzeti tagozatán vagy katonai felsőoktatási intézmény fegyverzeti szakán szerzett végzettséget,

b) gyakorlati részvizsgáját eredményesen teljesítettnek kell tekinteni, ha a kérelmező puskaművesi képesítéssel, fegyvermesteri szakvizsgával, illetve fegyverműszerész szakképesítéssel rendelkezik,

c) elméleti és gyakorlati részvizsgáját eredményesen teljesítettnek kell tekinteni, ha a kérelmező igazságügyi fegyverszakértő.

(5) Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó számára - a vizsgadíj ismételt befizetése esetén - a sikertelen vizsga napjától számított 1 éven belül biztosítani kell a vizsga megismétlésének lehetőségét. A vizsga megismétlésére a sikertelen vizsga napján nem kerülhet sor. Az eredményes részvizsgákat, illetve vizsgarészeket nem kell megismételni.

11/E. § A vizsgákról hitelesített nyilvántartókönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni

a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,

b) a vizsga időpontját,

c) a vizsga eredményét,

d) a vizsgabizonyítvány sorszámát, valamint

e) a vizsgázónak a vizsgabizonyítvány átvételét igazoló aláírását és a vizsgabizottság elnökének aláírását."

3. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) az 1. melléklet szerinti 4. számú melléklettel, valamint

b) a 2. melléklet szerinti 5. számú melléklettel

egészül ki.

2. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

4. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsga

a) elméleti részvizsgájának díja 5000 forint,

b) gyakorlati részvizsgájának díja 2000 forint,

amely összeget - készpénz-átutalási megbízás útján - a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége részére kell megfizetni. A vizsgadíj magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is."

5. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A)

"c) 2. § (3) bekezdésében foglalt díj a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége"

(bevételét képezi.)

6. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 42/2016. (X. 25.) BM rendelethez

"4. számú melléklet a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga elméleti részvizsgájának írásbeli tesztkérdései

1. Hány lövésnek megfelelő töltet vihető be a lőállásba?

2. Milyen eszközök lehetnek a lövész előtt a töltőasztalon lövészet közben?

3. Hogyan lehet tárolni a felporzólőport a lőállásban?

4. Mennyi az elöltöltő fegyverek maximális megengedett töltete?

5. Mi az elcsettent töltet eltávolításának pontos menete?

6. Mekkora mennyiségű fekete lőpor és csappantyú tárolható lakás céljára szolgáló ingatlanban kialakított tárolóhelyen?

7. Mikor számít töltetlennek egy elöltöltő fegyver?

8. Milyen sípjel jelzi az időszakos tűzszünetet?

9. Miért van szükség a revolver lőporkamráinak zsírozására?

10. Milyen lőtéren adható le lövés elöltöltő fegyverrel?

11. Mekkora mennyiségű fekete lőpor és csappantyú tárolható nem lakás céljára szolgáló ingatlanban kialakított tárolóhelyen?

12. Két lőlapra lőtt verseny esetén mely lövést kell elvenni, ha valamelyik táblán többlet van?

13. Körérték egyezés után hogyan dönthető el az elsőség?

14. Mely jogi kategóriába sorolható az elöltöltő fegyver?

15. Mely jogszabályok rögzítik az elöltöltő-fegyveres sportlövészet szabályait?

16. Időszakos tűzszünet esetén mi a helyes eljárás?

17. Milyen jogi feltételek kötelezőek elöltöltő-fegyveres lövészet folytatásához?

18. Milyen feltételekkel kell rendelkezni annak a lövésznek, aki lövészversenyeken kíván részt venni?

19. Mely kiegészítők kötelezőek elöltöltő-fegyveres sportlövészet esetén?

20. Mi a helyes eljárás elcsettenés esetén?

21. Melyik a helyes és biztonságos módja az elöltöltő fegyver töltetlensége ellenőrzésének?

22. Milyen fekete lőpor használható elöltöltő fegyverekhez?

23. Milyen nagyságú minimális biztonsági zónát kell biztosítani a lőállások mögött?

24. Kik mehetnek be a lövészek számára biztosított biztonsági zónába?

25. Milyen sípjel jelzi a lövészet kezdetét és végét?

26. "Tüzet szüntess!" parancs esetén mi a helyes eljárás?

27. Mi a csappantyúk biztonságos tárolási módja a lőállásban?

28. Mi a helyes eljárás, ha a lövedéket nem sikerül teljesen a lőporra nyomni?

29. Miből tölthető a lőpor elöltöltő fegyverekbe?

30. Használható-e feketelőpor-utánzat versenyeken?

31. Mikor kötelező kifújni vagy kihúzni az elöltöltő fegyver csövét?

32. Melyik a töltővessző helyes kezelése?

33. Milyen jogszabályok vonatkoznak az elöltöltő-fegyveres lövészetre?

34. Milyen jogi kategóriába tartoznak az elöltöltő fegyverek?

35. Mi a lőfegyver definíciója a hatályos jogszabályok szerint?

36. Mi a revolver töltésének versenyen megengedett módja?

37. Melyik minősül súlyos biztonsági hibának?

38. A REAL lövedék az a lövedéktípus, amely ...

39. A Minié lövedék az a lövedéktípus, amely ...

40. A Maxi lövedék az a lövedéktípus, amely ...

41. A verseny megkezdését jelző sípszó után a lövész tisztító lövést ...

42. A kovakő megélezése csak akkor végezhető el, ha ...

43. A lövész biztonsági hibát követ el, ha ...

44. Ha nem tudom koszolódás miatt a lövedéket letolni teljesen a lőportöltetre, ...

45. Revolverekhez versenyen a következő lövedékek használhatók: ...

46. Pisztolyokhoz versenyen a következő lövedékek használhatók: ...

47. Csappantyús hadipuskákhoz versenyen a következő lövedékek használhatók: ...

48. Kovás hosszúfegyverekhez versenyen a következő lövedékek használhatók: ...

49. Mely jogszabályok vonatkoznak az elöltöltő-fegyveres vadászatra?

50. Milyen iratokat kell az elöltöltő-fegyveres vadásznak magánál tartania a vadászat során?

51. Milyen mennyiségű fekete lőport és csappantyút birtokolhat, illetve szállíthat az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára engedéllyel rendelkező személy?

52. Milyen engedély birtokában szerezhető meg és tartható fekete lőpor?

53. Mi a helyes eljárás, ha a vadásznak terepakadályon kell áthaladnia vadászat során?

54. Miért kell vadászat előtt a csőből eltávolítani az olajat?

55. Mi az elöltöltő puska helyes viselési módja vadászat során?

56. Mi az elöltöltő fegyver legnagyobb megengedett töltete?

57. Milyen hatótávolsággal bír az elöltöltő fegyverből vadászatra alkalmas töltettel kilőtt kúpos lövedék?

58. Milyen etikus lőtávolságra adjunk le lövést a vadra nyílt irányzékkal?

59. Milyen elöltöltő puska használható vadászatra?

60. Mely vadászati módok engedélyezettek elöltöltő-fegyveres vadászat esetén?

61. Mely torkolati energia határok vonatkoznak különböző nagyvadfajaink elejtésére?

62. Melyik képlettel számítható ki a torkolati energia?

63. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a csappantyús vadászpuskát?

64. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a kovás vadászpuskát?

65. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a kanócos vadászpuskát?

66. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a keréklakatos vadászpuskát?

67. Mely lövedéktípus alkalmasabb vadászatra?

68. Miért fontos, hogy a lehető legnagyobb lövedéksebességet érjük el elöltöltő vadászpuskánkkal?

69. Mi a megengedett legnagyobb szórása vadásztöltettel egy elöltöltő vadászpuskának 50 m-es távolságon?

70. Melyek az engedélyezett elöltöltő-fegyveres apróvad-vadászati módok?

71. Mely alkatrészek tartoznak az elöltöltő sörétes puska töltetéhez?

72. A sabot lövedék jellemzői a következők: .

73. Mely lakattípus a legalkalmasabb elöltöltő-fegyveres vadászatra?

74. Hogyan kell eljárni, mielőtt az elöltöltő-fegyveres vadász felmászik a lesre?

75. Milyen torkolati energiára képes töltettel ejthető el az őz?

76. Mi a fegyver, illetve az elöltöltő fegyver definíciója a hatályos jogszabályok szerint?

77. Melyik hatóság, illetve hatósági szerv hatáskörébe és illetékességébe tartozik az elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezése?

78. Hogyan tárolható a fekete lőpor és a füstnélküli lőpor?

79. Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezéséhez szükséges-e fegyver biztonságos működésének tanúsítása?

80. Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosult személy mely adatok megváltozását köteles bejelenteni az engedélyező hatóság számára?

A válaszokat a vizsgázónak 3 lehetőség közül kell kiválasztania. Minden kérdésre csak egy helyes válasz adható!"

2. melléklet a 42/2016. (X. 25.) BM rendelethez

"5. számú melléklet a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga elméleti részvizsgájának szóbelivizsga-tételei

1. Milyen maximális töltetet használhatunk elöltöltő fegyverünkhöz?

a. Ismertesse a lőpor szemcseméretére vonatkozó jelzéseket!

b. Ismertesse a lőpormérés módszereit!

2. Ismertesse az elöltöltő revolver biztonságos töltésének menetét!

a. Mi az elöltöltő fegyver jogszabályi definíciója?

b. Mi a helyes eljárás a forgódob elakadása esetén?

3. Ismertesse az elcsettent fegyver hatástalanításának menetét!

a. Mik az elöltöltő-fegyveres vadászathoz kötelező, illetve ajánlott felszerelések?

b. Az elöltöltő fegyver mely állapotban számít töltöttnek?

4. Ismertesse a kovás fegyver töltésének menetét!

a. Mi a muzeális fegyver jogszabályi definíciója?

b. Ismertesse az elöltöltő fegyverek gyújtási módjai fejlődésének legfontosabb állomásait!

5. Ismertesse, hogy milyen fő lövedéktípusokat ismer, és azok töltésének főbb jellemzőit!

a. Mi a tapasz szerepe?

b. Mi a kenőanyagok szerepe?

6. Milyen jogi feltételeknek kell ahhoz teljesülniük, hogy elöltöltő fegyvereket lövészetre használhassuk?

a. Mennyi lőpor és mennyi csappantyú vihető be a lőállásba?

b. Miért nem lehet lőporszaruból tölteni az elöltöltő fegyvert?

7. Ismertesse a fekete lőpor alapvető fizikai-kémiai tulajdonságait!

a. Miért nem lehet légrés a lőpor és a lövedék között?

b. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a REAL lövedék?

8. Ismertesse az egylövetű fegyverek töltésének menetét!

a. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a MINIÉ lövedék?

b. Mit jelent revolverek esetében a láncgyújtás, hogyan kerülhető el?

9. Ismertesse az elcsettent töltet eltávolításának biztonságos menetét!

a. Ismertesse a csappantyúzó működését!

b. Ismertesse a kompressziós lövedékek működési elvét!

10. Miért nem használható nitrocellulóz alapú lőpor elöltöltő fegyverekben?

a. Lövésztársa lőlapcserére készülődik. Az Ön fegyverében már van fekete lőpor és lövedék, de nincs felcsappantyúzva. Lehetséges-e a lőlapcsere a lövészetvezető jeladása után?

b. Mik a lőszerelemek tárolásának feltételei?

11. Ismertesse az elöltöltő fegyverekre vonatkozó hatályos jogszabályokat vázlatosan!

a. Miért kell kifújni vagy kihúzni a csövet lövések között?

b. Milyen a helyes töltővessző kezelés?

12. Ismertesse az elöltöltő fegyveres vadászatra vonatkozó jogi szabályozást vázlatosan!

a. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska tisztítására vonatkozó szabályokat!

b. Mely irányzékok alkalmasak, és mely irányzékok ajánlottak elöltöltő fegyveres vadászatra?

13. Ismertesse vázlatosan az elöltöltő fegyverből vadásztöltettel kilőtt lövedék külballisztikáját!

a. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska töltöttségi szintjeit!

b. Ismertesse a lőszerelemek megszerzésére vonatkozó szabályokat!

14. Ismertesse vázlatosan az elöltöltő fegyverből vadásztöltettel kilőtt lövedék célballisztikáját!

a. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska megengedett ürítési módjait!

b. Írja le az elöltöltő fegyver lövedéktípusainak maximális hatótávolságát!

15. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska vadászterületen történő viselésére vonatkozó szabályokat!

a. Ismertesse a kovás lakat kezelésének alapvető biztonsági szabályait vadászat során!

b. Ismertesse, hogy a különböző lövedéktípusok milyen jellegű kenőanyagok használatát igénylik!

16. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska töltetének beállítására vonatkozó szabályokat, lehetőségeket!

a. Ismertesse, hogy hogyan akadályozható meg a töltet benedvesedése esős időjárás esetén!

b. Ismertesse a keréklakat vadászati felhasználásának gyakorlati szempontjait!

17. A megadott adatok alapján számolja ki a fegyver torkolati energiáját, és ez alapján határozza meg, hogy mely nagyvadfajunk elejtésére alkalmas!

a. Ismertesse a kanócos lakattal rendelkező fegyverek kezelési sajátosságait!

b. Ismertesse az elöltöltő-fegyveres vadászat tárgyi feltételeit!

18. Ismertesse az elöltöltő sörétes vadászpuska töltésének menetét!

a. Ismertesse az elöltöltő-fegyveres vadászat személyi feltételeit!

b. Ismertesse a sabot lövedékek működési mechanizmusát!

19. Ismertesse a kovás fegyver töltésének menetét!

a. Ismertesse a kovakő élezésének biztonságos módját!

b. Sorolja fel, hogy milyen eszközök lehetnek a lövész előtt a lőállásban!

20. Ismertesse a fegyver és az elöltöltő fegyver fogalmát!

a. Ismertesse a lőszerelem tárolására vonatkozó szabályokat!

b. Ismertesse azon adatokat, amelyekben bekövetkezett változást be kell jelenteni az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát engedélyező hatóság számára! Mennyi idő áll rendelkezésre a bejelentés megtételéhez?

21. Ismertesse az elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezéséhez szükséges feltételeket!

a. Ismertesse a lőfegyver fogalmát!

b. Ismertesse a fekete lőpor, illetve a gyárilag ennek kiváltására készült lőpor, továbbá a csappantyú birtoklására, szállítására vonatkozó szabályokat!"

3. melléklet a 42/2016. (X. 25.) BM rendelethez

1. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázat a következő 26. sorral egészül ki:

(A díjak mértéke forintban)
"26.Elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezése az engedély meglétét igazoló
okmány kiállításával (az engedély cseréje, pótlása is)
6000"

Tartalomjegyzék