439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/C. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezése alatt álló, Kincstárnál vezetett letéti számlára az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése alapján befizetett összeg a 2024. évben a 69 000 000 000 forintot nem haladhatja meg.

2. § Ez a rendelet 2017. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 60/2024. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.03.14.