48/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról, valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában, a 3. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 48/2016. (XII. 6.) NGM rendelethez

A Rendelet 3. melléklet FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) alcím 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló rendelet előírásainak. Az AEE adattartalma UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintet."

Tartalomjegyzék