495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés r) és y) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek]

"c) a Beruházás megvalósításával kapcsolatban az (1) bekezdés szerinti ingatlan, illetve a szomszédos, Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 4. szám alatti, 36575 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan közös telekhatárán történő, a két ingatlan között közvetlen belső átjárást biztosító összekötéséhez szükségesek."

2. § Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A Beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a vonatkozó településrendezési eszközöket a következő eltérésekkel, valamint építési követelmények érvényesítésével kell alkalmazni:

a) az OTÉK 7. számú melléklete szerint számított kerékpár elhelyezése az épület előtt a közterületen is biztosítható azzal, hogy az oktatási és kutatási helyiségek 100 m2 alapterülete után 2 db kerékpár elhelyezéséről kell gondoskodni,

b) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlan és az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szomszédos ingatlannal való közvetlen belső összekötést biztosítani szükséges azzal, hogy a tűzfalon a tűzvédelmi jogszabályok betartásával nyílások kialakíthatók,

c) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanra vonatkozóan a kerületi építési szabályzat szerinti utcai építménymagasság legfeljebb 22,5 méter, továbbá a vonatkozó településrendezési eszközökben rögzített építménymagasság minimális határértékét nem kell alkalmazni."

3. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § E rendeletnek a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdés c) pontját és 3/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök