49/2016. (XII. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma:)

"l) az 1. mellékletben szereplő árvízi tározók üzemelési szabályzata."

(2) Az R. 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze és a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szakaszokat érintő működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigazgatási területre vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma:

a) a védelmi szakasz vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területének, belvízrendszerének műszaki leírása, továbbá ha a szakasz valamely nagyobb belvízrendszer része, akkor a belvízrendszer védekezés szempontjából jelentős jellemzőinek megfelelő részletességű bemutatása is, így különösen:

aa) a főbefogadó csatornákba torkolló csatornák a tulajdonosok vagy egyéb jogcímen használók megnevezésével,

ab) a védelmi szakasz területén vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mértékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével,

ac) a védekezésre kötelezett kezelésében lévő csatornák, szivattyútelepek, szivattyúállások jellemző adatainak feltüntetésével, a szükséges belvízvédelmi feladatok, beavatkozások leírásával, és

ad) a belvíz tározására állandóan vagy időszakosan igénybe vehető területek a művelési ágak feltüntetésével, a tározók, halastavak, holtágak, egyéb tározók, a vízkormányzó műtárgyak, a szivattyútelepek, a szivattyúállások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;

b) áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület, a belvízvédelmi szakasz és öblözetek, valamint a belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének határát, a településeket és azok közigazgatási határát, megyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok működési területének határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztározókat, vízrendszerek közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat; valamint

c) részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti az őrjáráshatárokat és őrtelepeket, a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, fő vízkormányzó műtárgyakat, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket;"

2. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A védekezési tervet a helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a vízitársulatok a székhelyükön, és a védekezési tervek egy-egy másolati példányát a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok - a VIZIG jóváhagyását követő 15 napon belül - a VIZIG érintett szakaszvédelmi központjában és a VIZIG központi ügyeletén helyezik el."

(2) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 1. mellékletben szereplő tározók üzemelési szabályzatainak egy-egy példányát az OVF ügyeletére is meg kell küldeni."

3. § Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az előrejelzések szerint védekezési készültség elrendelése várható, a védművek felülvizsgálata alapján készült intézkedési tervben szereplő és a védelmi biztonságot közvetlenül befolyásoló hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni, vagy a védelmi képesség átmeneti helyreállításáról kell gondoskodni."

4. § Az R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A védekező szervezet a védekezés ideje alatt védekezési ügyeletet tart. A védekezés szempontjából minden jelentős eseményt, valamint a védekezéssel kapcsolatban adott vagy kapott utasítást és jelentést védekezési naplóban kell rögzíteni."

5. § (1) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védekező szervezetek a fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről haladéktalanul tájékoztatni kötelesek a működési területével érintett VIZIG ügyeletét."

(2) Az R. 11. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A védekező önkormányzatok és vízitársulatok a napi jelentésüket a működési területével érintett VIZIG ügyeletének a védekezés ideje alatt minden nap 7:00 óráig megküldik.

(3b) A Törzs működési ideje alatt a Törzs műszaki ügyelete napi jelentést készít a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter részére."

6. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a védművek állapota ezt indokolja, vagy a felkészülési idő növelése szükséges, a mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készültségi fokozat is elrendelhető."

(2) Az R. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az árvízi tározókra vonatkozó fokozatelrendelés az üzemeltetési szabályzatukban foglaltak szerint vagy - ha a felkészülési idő növelése szükséges - a Törzs engedélye alapján történik. A készültségi fokozatokhoz tartozó tevékenységeket az üzemeltetési szabályzat rögzíti."

7. § Az R. 16. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A vízügyi igazgató javaslatot tesz a védelmi bizottságnak)

"d) a VIZIG működési területén lévő árvízi tározó igénybevételére."

8. § Az R. 17. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A jégtörő hajókat a jégtörési irányelvekben foglaltak szerint a tartózkodási helyükön készenlétbe kell helyezni (I. fokú készültség). A jégtörő hajók készenlétbe helyezését az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője rendeli el.

(5) A jégtörő hajókat szükség esetén tartózkodási helyükről a kijelölt állomáshelyükre kell vezényelni és menetkész állapotban tartani (II. fokú készültség). A jégtörő hajók útba indítását az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi.

(6) A jégtörés megkezdését az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi (III. fokú készültség)."

9. § (1) Az R. 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Az I. fokú készültséget el kell rendelni, ha)

"b) a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését, a hóval betemetett szakaszok tisztítását vagy egyéb, vízfolyást gátló akadály jogszerű eltávolítását kell elvégezni;

c) a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt, a szivattyútelepeket és az egyéb vízkormányzó műtárgyakat egyműszakos üzemben kell működtetni; vagy

d) a várható belvízi helyzet miatt előkészítő tevékenységet kell folytatni."

(2) Az R. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb. A belvízmentesítés elsőbbségének biztosítása érdekében a szakaszvédelemvezető az egyéb bevezetéseket korlátozhatja vagy időszakosan szüneteltetheti, különös tekintettel a termál és fürdő csurgalékvízre."

10. § Az R. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az önkormányzat és a társulat védelemvezetője az I-III. fokú és a rendkívüli készültségben történt védekezést követően 15 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt a működési területével érintett VIZIG részére megküldi."

11. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. § Az R.

a) 2. § (3) bekezdésében az "Az árvízvédelmi védvonalak" szövegrész helyébe az "A vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésébe tartozó árvízvédelmi vonalak",

b) 3. § (7) bekezdés c) pontjában az "a főművi szivattyútelepeket," szövegrész helyébe az "az állami tulajdonban lévő szivattyútelepeket, szivattyúállásokat,",

c) 3. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében az "és a vízgazdálkodási társulatok" szövegrész helyébe az " , a vízitársulatok és az önkormányzatok",

d) 12. § (5) bekezdésében az "állékonyságát" szövegrész helyébe az "állékonyságát vagy biztonságát",

e) 12. § (6) bekezdésében az "átázási" szövegrész helyébe az "árvízi",

f) 15. § (3) bekezdésében a "védvonal meghibásodhat" szövegrész helyébe a "védvonalon az állékonyságot veszélyeztető káros jelenséget észlelnek",

g) 17. § (2) bekezdésében az "a Vízjelzésnek" szövegrész helyébe az "a Vízjelző Szolgálatnak",

h) 23. §-ában a "kormánybiztos" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter",

i) 24. § (2) bekezdés h) pontjában a "tapasztalatokat" szövegrész helyébe a "tapasztalatokat, kialakított fejlesztési javaslatokat"

szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az R. 8. § (5) bekezdésében az "a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság keretében" szövegrész.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 49/2016. (XII. 14.) BM rendelethez

"1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

ABCDEFGHIJKLMNO
1 .ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
2.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
3.száma, nevehossza
km
4.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
5.
6.
neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
7.cmkelte
8.01.01.
Tát-Esztergomi
11,432Duna jp.01,3561,356Esztergom1 718,50100,928132013. VI. 08.500600650Árvízvédelmi fal:
1,356 km
9.1,3563,3662,01
10.Duna jp.04,7854,785Közút: 4,785 km
11.4,7854,9740,189Magaspart: 0,189
km
12.4,9745,0320,058
13.Kenyérmezei
patak bp.
00,470,47
14.Únyi patak bp.01,5451,545
15.Únyi patak jp.01,0191,019
16.01.02.
Komárom-
almásfüzítői
14,302Duna jp.Komárom1 768,30103,888452013. VI. 08.500620680
17.00,0270,027Közúti töltés:
0,027 km
18.0,0350,3160,281Magaspart: 3,462
km
19.0,3161,010,694Magaspart: 0,694
km
20.1,012,2441,234
21.2,2442,7070,463Magaspart: 0,463
km
22.2,7072,8120,105
23.2,8124,8262,014Magaspart: 2,014
km
24.4,82612,5597,733
25.12,55912,9480,389Árvízvédelmi fal:
0,389 km
26.12,94813,2380,29Magaspart: 0,29
km
27.13,23813,7580,52Árvízvédelmi fal:
0,52 km
28.13,75814,310,552Közúti töltés:
0,552 km
29.01.03.
Vének-dunaremete
26,433Duna jp.026,43326,433
30.Nagybajcs1 801,00107,49082013. VI. 07.470540610
31.Dunaremete1 825,50113,247222013. VI. 07.530580620
32.01.04.
Dunaremete-rajkai
35,243Duna jp.26,43361,67635,2431 825,50113,247222013. VI. 07.530580620I. fok
elrendelésére
kerülhet sor
mértékadó
vízhozam Rajka
800 m3/sec vagy
azt meghaladó
hozamok esetén
is.
33.Dunaremete
34.Dunakiliti
35.duzzasztó felvíz1 842,3011016152013. VI. 07.140014501490
36.01.05.
Vének-dunaszentpáli
35,695Mosoni-Duna
bp.
37.011,65611,656Nagybajcs1 801,00107,49082013. VI. 07.470540610
38.
39.11,65612,2650,609Bácsa8,98106,988402013. VI. 08.450550600Árvízvédelmi fal:
0,609 km
40.12,26512,360,095Győr0,432106,988382013. VI. 08.500600650
41.12,3612,6860,326Árvízvédelmi fal:
0,326 km
42.12,68633,97421,288
43.33,97434,0920,118Magaspart: 0,118
km
44.34,09235,6951,603
45.01.06.
Lajta menti
36,626Mosonmagyaróvári
duzzasztó alvíz
4,019118,43151965. VI. 09.160200220
46.Lajta főmeder jp.02,5972,597Magaspart: 2,597
km
47.2,59713,29510,698
48.13,29513,5790,284Vasúti töltés:
0,285 km
49.Lajta főmeder
bp.
13,57918,7175,138Magaspart: 5,413
km
50.Lajta bp. csat.02,8152,815Magaspart: 2,815
km
51.bp.2,81517,90915,094
52.01.07.
Mosoni-Duna-Rábca
menti
89,156Győr
53.Mosoni-Duna jp.6,61833,22826,610,432106,988382013. VI. 08.500600650
54.33,22834,5531,325Magaspart: 1,325
km
55.Rábca bp.026,64226,642Rábcakapi
56.Hanság
Főcsatorna bp.
26,64231,0354,39328,211109,924341965. VI. 17.250300350
57.Rábca jp.030,18630,186
58.01.08.
Győr-árpási
30,237Mosoni-Duna jp.
59.6,1166,6180,502Győr0,432106,988382013. VI. 08.500600650
60.00,1430,143Árpás29,136113,135861965. IV. 25.320420480
61.0,1430,2550,112Magaspart: 0,113
km
62.Rába bp.0,2551,0690,814Árvédelmi fal:
0,814 km
63.1,06929,73528,666
64.01.09.
Árpás-répceszemerei
41,75
65.Rába bp.29,73460,65930,925Vág51,395124,344561900. IV. 09.250300350
66.Répce árap. bp.08,168,16Répcelak-Újhíd3,73133,584221965. IV. 25.250300350
67.Répce bp.8,1610,8252,665
68.01.10.
Répcelak-sárvári
32,61
69.Répce árap. jp.08,118,11Répcelak-Újhíd3,73133,584221965. IV. 25.250300350
70.Répce jp.8,119,5981,488
71.Rába bp.60,65983,67123,012Ragyogóhíd73,269141,334501900. IV. 09.150250300
72.01.11.31,066
73.Győr-koroncóiMosoni-Duna jp.02,6492,649Győr0,432106,988382013. VI. 08.500600650
74.2,6492,7190,07Árvízvédelmi fal:
0,07 km
75.2,7192,8740,155
76.2,8743,4970,623Közúti töltés:
0,623 km
77.3,4974,4740,977Magaspart: 0,977
km
78.4,4744,9110,437
79.4,9116,0751,164Árvízvédelmi fal:
1,164 km
80.6,0756,1160,041
81.Rába jp.00,6930,693Gyirmót1,4109,076302013. VI. 08.320400480Magaspart: 0,693
km
82.0,6931,160,467Árvízvédelmi fal:
0,467 km
83.1,161,3970,237
84.1,3971,7060,309Közúti töltés:
0,309 km
85.1,70611,079,364
86.Marcal jp.02,4072,407Mórichida18,05113391 (426)1951. VI. 13.
1963. III. 15.
250300350
87.2,4074,381,973Magaspart: 1,973
km (bekötés
Bakonyér jp.
0+000 tkm)
88.04,5934,593Árvédelmi fal:
1,702 km
89.Bakonyér jp.02,172,17Magaspart: 3.048
km
90.Bakonyér bp.02,7372,737Közúti töltés:
0,932 km
91.01.12.
Koroncó-mórichidai
37,76
92.Rába jp.1129,50818,508Árpás29,136113,135861965. IV. 25.320420480
93.Marcal bp.019,25219,252Gyirmót1,4109,076302013. VI. 08.320400480
94.Mórichida18,05113391 (426)1951. VI. 13.
1963. III. 15.
250300350
95.
96.01.13.
Mórichida-sárvári
45,3Rába jp.
97.38,67239,0210,349Árpás29,136113,135861965. IV. 25.320420480Magaspart: 0,349
km
98.39,02183,97244,951Vág
(megszüntetésre)
51,395124,344561900. IV. 09.250300350
99.Ragyogóhíd
(elrendelésre)
73,269141,334501900. IV. 09.150250300
100.KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
101.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
102.száma, nevehossza
km
103.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
104.neve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
105.neve és
védvonala
szelvénye tkm
106.cmkelte
107.02.01.
Dunaegyháza-tassi
108.Duna bp.011,59011,590Tass1586,289,289082013. VI. 10.750850880
109.24,3611,59012,6401,050(996)1956. III. 08.Magaspart, közút:
1,050 km
110.12,64014,0001,360
111.14,00014,5300,530Magaspart: 0,530
km
112.14,53024,3609,83
113.02.02.
Tass-szigetújfalui
20,418
114.Duna bp.24,36025,0040,644Budapest1646,594,978912013. VI. 09.620700800
115.25,00425,0840,080(867)1876. II. 26.Árvízvédelmi fal:
0,080 km
116.25,08441,48016,396
117.41,48041,8300,350Magaspart: 0,350
km
118.41,83044,7782,948
119.02.03.29,922
120.Szigetújfalu-csepeliDuna bp.44,77854,2009,422Budapest1646,594,978912013. VI. 09.700760820
121.54,20060,0135,813(867)1876. II. 26.Magaspart, közút:
5,813 km
122.60,01371,52011,507
123.71,52073,5782,058Magaspart, közút:
2,058 km
124.73,57874,7001,122
125.02.04.
Kvassay-zsilipi
0,452
126.Duna bp.00,2000,2Budapest1646,594,978912013. VI. 09.620700800Árvízvédelmi fal:
0,070 km
127.0,2000,2850,085(867)1876. II. 26.Árvízvédelmi fal:
0,085 km
128.0,2850,4520,167
129.02.05.
Gödi
4,15
130.Duna bp.02,1372,137Nagymaros1694,699,437512013. VI. 09.520620670
131.2,1372,1720,035(763)1876. II. 25.Árvízvédelmi fal:
0,035 km
132.2,1723,1801,008
133.Sződ-Rákos bp.00,9700,97
134.02.06.
Dunafüred-érdi
7,758
135.Duna jp.03,0503,05
136.03,1083,108Budapest1646,594,978912013. VI. 09.650750820
137.Benta p. jp.01,6001,6(867)1876. II. 26.
138.02.07.
Szentendrei-szigeti
24,701
139.Duna jp.01,6001,6Nagymaros1694,699,437512013. VI. 09.520620670Magaspart: 1,600
km
140.1,60015,64214,042(763)1876. II. 25.
141.Szentendrei-09,0599,059
142.Duna bp.
143.02.08.
Budakalászi
8,742
144.Barát p. bp.02,6002,6Nagymaros1694,699,437512013. VI. 09.520620670
145.Szentendrei-04,0504,050(763)1876. II. 25.
146.Duna jp.
147.Dera p. jp.00,6400,64
148.0,6400,7020,062Árvízvédelmi fal:
0,062 km
149.0,7022,0921,39
150.02.09.
Ipolydamásd-Letkés-
ipolytölgyesi
13,192
151.Ipoly bp.01,5001,5Ipolytölgyes17,2105,746112010. VI. 06.420470520
152.09,1519,151(550)1976. XII. 09.
153.Letkés p. bp.00,4400,44
154.Letkés p. jp.00,4450,445
155.Nyerges p. bp.00,5560,556
156.Nyerges p. jp.00,7000,7
157.Gandái p. bp.00,4000,4
158.02.10.
Ipolyvece-Dejtár-
Balassagyarmat-
szécsényi
29,246
159.Ipoly bp.01,3271,327Balassagyarmat93,742136,684742010. VI. 04.300350400
160.08,5538,553
161.04,1504,15
162.04,1514,151
163.Derék p. bp.00,9790,979Nógrádszakál136,734157,083932010. VI. 04.330350370
164.0,9791,5460,567Magaspart: 0,567
km
165.Derék p. jp.02,0902,09
166.Lókos p. bp.01,8501,85
167.Lókos p. jp.01,7681,768
168.Szentlélek p. jp.03,8113,811
169.02.11.82,915
170.Jászfelső-szentgyörgy-
jobbágyi
Zagyva jp.039,08439,084Apc119,2129,13872010. V. 18.250300350
171.Zagyva bp.036,79236,792(458)1963. III. 13.
172.Galga jp.01,2001,2Hatvan-alsó104113,694732010. V. 18.310350400
173.Galga bp.01,2001,2(510)1941. II. 13.
174.Herédi-Bér jp.00,6000,6
175.Herédi-Bér bp.01,2001,2Szentlőrinckáta87,826103,753592010. V. 18.220270320
176.Szuha p. jp.00,6410,641(320)1963. III. 13.
177.Szuha p. bp.01,7101,71
178.Tolvajló p. jp.00,4880,488
179.02.12.
Mátraverebélyi tározó
2,4152,540 em3
180.Zagyva p.02,4152,415Tározói145,95175,57301999. VII. 11.3006657551%-os árvíznél
181.02.13.
Maconkai tározó
1,5331,770 em3
182.Zagyva p.01,5331,533Tározói153,12192,66651999. VII. 11.5506006501%-os árvíznél
183.02.14.
Tarján-pataki tározó
2,0682,677 em3
184.Tarján p.02,0682,068Tározói3,3194,627752010. VI. 06.8108509001%-os árvíznél
185.
186.ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
187.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
188.száma, nevehossza
km
189.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
190.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
191.
192.cmkelte
193.03.01.
Baja-margittaszigeti
47,8
194.Duna bp.047,847,8Baja1478,780,999892013. VI. 12.700800900Közút: 12,575 km
195.(1037)1956. III. 13.Üzemi út: 29,971
km
196.03.02.
Baja-foktői
38,345Üzemi út: 27,660
km
197.Duna bp.2,6554138,345Baja1478,780,999892013. VI. 12.700800900
198.(1037)1956. III. 13.
199.03.03.
Uszód-solti
41,077
200.Duna bp.4182,07741,077Paks1531,385,389822013. VI. 11.600700800Közút: 1,349 km
201.(1006)1876. II. 27.Üzemi út: 13,199
km
202.KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
203.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
204.száma, nevehossza
km
205.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
206.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
207.
208.cmkelte
209.04.01.
Báta-Siótorok-
szekszárdi
43,111
210.Duna jp.028,69228,692Sió torkolati mű
alvíz
2,679,3212592013. VI. 12.105011501250
211.(960)2003. I. 08.
212.Sió jp.014,41914,419Szekszárd18,885,096801945. II. 14.500600650
213.(814)1956. III. 13.
214.04.02.
Siótorok-paksi
30,415
215.Duna jp.28,69259,10730,415Paks1531,385,388912013. VI. 11.650800900
216.(1006)1876. II. 27.
217.04.03.
Paks-bölcskei
25,61
218.Duna jp.59,10764,3835,276Paks1531,385,388912013. VI. 11.650800900Közút: 3,478 km
219.64,38366,5252,142Magaspart: 2,142
km
220.66,52584,72018,192(1006)1876. II. 27.
221.04.04.
Ercsi-adonyi
31,402
222.Duna jp.019,60319,603Adony1597,891,687662013. VI. 10.550650700Közút: 19,603 km
223.Váli víz jp.04,2354,235(820)1941. II. 15.
224.Váli víz bp.02,8292,829
225.Szent-László víz
bp.
04,7354,735
226.04.05.
Siótorok-kölesdi
34,442
227.Sió bp.017,63517,635Szekszárd18,885,096801945. II. 14.500600650
228.Nádor bp.016, 80716,807(814)1956. III. 13.
229.04.06.
Szekszárd-Sióagárd-
kölesdi
43,325
230.Sió jp.14,41918,1533,734Szekszárd18,885,096801945. II. 14.500600650
231.Sió bp.17,63536,17518,54
232.Nádor jp.016,37316,373(814)1956. III. 13.
233.Völgységi p. jp.02,4482,448
234.Völgységi p. bp.02,2302,230
235.04.07.
Kölesd-simontornyai
32,35
236.Sió bp.36,17568,52532,350Simontornya74,391,766821940. III. 19.500550600
237.(459)1964. I. 01.
238.
239.DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
240.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
241.száma, nevehossza
km
242.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
243.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
244.
245.cmkelte
246.05.01.
Mohácsi
19,865
247.Duna jp.019,86519,865Mohács1446,879,29841965. VI. 19.700850950
248.(1010)1956. III. 13.
249.18,35019,865Árvízvédelmi fal
1,515 km
250.05.02.
Drávaszabolcsi
45,005
251.Dráva bp.031,70931,709Drávaszabolcs77,786,765961972. VII. 22.430480520
252.Fekete-víz bp.04,6184,618
253.Pécsi-víz bp.02,1532,153
254.Fekete-víz jp.06,5256,525
255.05.03.
Drávasztárai
42,386
256.Dráva bp.31,70974,09542,386Szentborbás133,194,746341972. VII. 20.460530560
257.48,05548,8900,835Magaspart: 0,835
km
258.
259.NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
260.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
261.száma, nevehossza
km
262.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
263.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
264.
265.cmkelte
266.06.01.
Sárvári
7,193
267.Rába bp.07,1937,193Sárvár89149,864931900. IV. 09.250320380
268.06.02.
Körmendi
10,432
269.Rába bp.04,4344,434Körmend158,7184,155202009. VI. 26.300380440A Rába bp.-on
közút:
270.Rába jp.00,7410,7411,082 km
271.Pinka bp.05,2575,257
272.06.03.
Szentgotthárdi
14,244
273.Rába bp.04,0954,095Szentgotthárd205,9215,154912009. VI. 25.270330370A Rába bp.-on
árvízvédelmi fal:
0,694 km
274.Rába jp.00,8340,834
275.Lapincs bp.00,5640,564
276.Lapincs jp.02.0702,070
277.Lapincs árap. É.02,0062,006
278.Lapincs árap. D.01,8311,831
279.Láhn-patak bp.01,3731,373Vasszentmihály0,7203n.a.*250350* az árapasztó
vápa működésbe
lépésekor
280.Vörös-patak jp.00,6650,6651. sz. vízmérce
281.Vörös-patak bp.00,8060,806Láhn-patak
282.06.04.
Murai
43.332
283.Gerencsér-á. bp.01,2551,255Letenye35,6137,865542014. IX. 15.330380430
284.Gerencsér-á. jp.01,2441,244elrendelésre
285.Béci-p. jp.03.1003,100
286.Béci-p. bp.03,1143,114
287.Borsfai-p. jp.01,3631,363
288.Borsfai-p. bp.01,3511,351
289.Principális jp.04.9804,980Murakeresztúr10,3128,735852014. IX. 16.380440510
290.Mura bp.026.92526,925megszüntetésre
291.06.05.
Zalai
34,335
292.Zala bp.013,11213,112Zalaapáti22,8105,44241987. VIII. 07.250280330
293.Szentgyörgyvári-
p. bp.
00,6060,606(445)1963. III. 14.
294.Szentgyörgyvári-
p. jp.
00,5950,595
295.Köszvényes-p.
bp.
00,7250,725
296.Zala jp.09,8399,839
297.Bárándi-p. bp.01,3851,385
298.Búberki-p. bp.01.0001,000
299.Búberki-p. jp.00,9930,993
300.Zalaapáti-p. bp.00.9000,900
301.Zalaapáti-p. jp.00.9000,900
302.Szentkirályi-p.
bp.
00,7750,775
303.Szentkirályi-p.
jp.
00,7780,778
304.Esztergályi-p.
bp.
00,7840,784
305.Esztergályi-p. jp.00,7430,743
306.Bókaházi-p. jp.01.2001,200
307.06.06.
Kis-Balaton
Vízvédelmi Rendszer
51,149
308.Északi lezáró
töltés
03,3023,3022T műtárgy felvíz100680710730Hídvégi-tó 2T,
kazetta
309.Kazetta töltés05,3185,318EsztergályhorvátiBeeresztő műtárgy
310.Terelőtöltés03,9733,973elrendelésre
311.Kísérleti tó
töltése
00.7900,790
312.Déli-vízzáró-
töltés
04.8204,820
313.Zalavári-
határolótöltés
06,8836,883
314.Ingói-berek
lezárótöltés
02.2582,258
315.Zala bp.-i töltés00,8560,8564T vízleeresztő
műtárgy alvíz
100570600630Hídvégi-tó 4T
316.1 sz. Terelőtöltés05,8645,864BalatonmagyaródVízleeresztő
műtárgy
317.2. sz.
Terelőtöltés
010,52210,522megszüntetésre
318.Völgyelzáró
töltés
06,5636,563
319.Egyesített-
övcsatorna
Középső szivattyútelep felvízi
vízmérce
100610620630Mellékvölgy
320.Marótvölgyi-
csatorna
Főnyedi mérőszelvény100610630650Mellékvölgy
321.Zala-Somogyi-
határárok
Szőkedencs vízmérce, 7. sz. fkl.
út kereszteződésében lévő
vízmérce
106,5130150180Mellékvölgy
322.
323.FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
324.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
325.száma, nevehossza
km
326.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
327.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
328.
329.cmkelte
330.07.01.
Nagyhalász-
Vencsellő-buji
26,098
331.Tisza bp.00,2000,200Tiszabercel56991,368822000. IV. 11.600700800Magaspart: 0,200
km
332.0,2000,6420,442
333.0,6420,9140,272Magaspart: 0,272
km
334.0,9141,2870,373
335.Lónyay bp.01,8391,839Parapetfal: 0,204
km
336.Lónyay zsilip
keresztgát
00,3650,365
337.Tisza bp.1,39324,00022,6071+287=1+3936
338.07.02.
Veresmart-nagyhalászi
22,727
339.Tisza bp.24,00046,37722,377Dombrád593,0894,068901888. III. 24.550650750
340.46,37746,7270,350Magaspart: 0,350
km
341.07.03.
Zsurk-veresmarti
27,773
342.Tisza bp.46,72747,2400,513Záhony627,898,147582001. III. 09.500600700
343.47,24048,0750,835(758)1941. II. 19.Magaspart: 0,835
km
344.48,07548,8100,735
345.48,81048,9300,120Magaspart: 0,120
km
346.48,93057,3008,370
347.57,30057,3410,041Magaspart: 0,041
km
348.57,34162,3004,959
349.62,30062,5000,200Magaspart: 0,200
km
350.62,50065,5223,022
351.65,52265,5430,021Magaspart: 0,021
km
352.65,54373,0087,465
353.73,00874,2321,224Magaspart: 1,224
km
354.74,23274,5000,268
355.07.04.Vásárosnamény-
zsurki
31,24
356.Tisza bp.74,50076,2001,700Vásárosnamény684,45101,989432001. III. 07.600750800Magaspart: 1,700
km
357.76,20082,0005,800
358.82,00086,6004,600Magaspart: 4,600
km
359.86,60089,0502,450
360.89,05098,6009,550Magaspart: 9,550
km
361.98,60099,3700,770
362.99,370100,5001,130Magaspart: 1,130
km
363.100,500104,2403,740
364.104,240104,5000,260Magaspart: 0,260
km
365.104,500111,3806,880
366.31,3111,380112,0000,620Magaspart: 0,620
km
367.
368.07.05.
Szatmárcseke-
olcsvaapáti
369.
370.Tisza bp.112143,331,3Tiszabecs744,3114,347362001. III. 06.300400500Parapetfal: 0,496
371.km
372.Tivadar705,7105,410142001. III. 06.500600700
373.
374.07.06.
Magosliget-
tiszakóródi
26,022
375.
376.Batár bp.09,949,94Tiszabecs744,3114,347362001. III. 06.300400500Árvízvédelmi fal:
Batár: 0,104 km
377.Parapetfal: 0,166
km
378.Tisza bp.143,3159,38216,082
379.07.07.
Vásárosnamény-lónyai
31
380.Tisza jp.03131684,45101,989432001. III. 07.600750800
381.
382.
Vásáros
namény
383.07.08.
Tarpa-
vásárosnaményi
29,469
384.Tisza jp.31,00031,8000,800Tiszabecs744,3114,347362001. III. 06.300400500Közút: 0,700 km
385.32,50044,15711,657elrendelésreHibaszelvény:
1,643 km
386.45,80062,81217,012Tivadar705,7105,410142001. III. 06.50060070044+157=45+800
387.megszüntetésreParapetfal: 0,734
km
388.07.08./T
Beregi tározói
55,266Amennyiben a
tározó
megnyitásra kerül,
úgy annak
389.Északi
tározótöltés
024,68524,685
390.Keleti
tározótöltés
012,69312,963üzemeltetési
szabályzatának
391.Déli tározótöltés013,09013,090előírásai
mérvadók a
készültségi
fokozatok
elrendelésére.
392.Magaspart04,5284,528
393.07.09.
Kótaj-vencsellői
34,567
394.Lónyay bp.1,8393,8502,011Lónyay zsilip
felvízi vm.
2,5387,4600700800
395.3,8504,3000,450Magaspart: 0,450
km
396.4,3007,7100,410
397.4,7105,1600,450Magaspart: 0,450
km
398.5,1606,8801,720
399.6,8807,0000,120Magaspart: 0,120
km
400.7,0008,9001,900Parapetfal: 0,204
km
401.8,9009,0000,100Magaspart: 0,100
km
402.9,0009,7000,700
403.9,7009,8000,100Magaspart: 0,100
km
404.9,80018,2348,434
405.18,23418,3000,66Magaspart: 0,66
km
406.Lónyay jp.-0,10600,106
407.03,6723,672
408.3,6723,9800,308Magaspart: 0,308
km
409.3,9809,0405,060
410.9,04011,1802,140Magaspart: 2,140
km
411.11,18016,6605,480
412.16,66016,8000,140
413.16,80018,0001,200
414.07.10.57,584
415.Berkesz-kótajiLónyay bp.18,30019,0560,756Kemecse28,4290,88761941. II. 17.700750800
416.19,05621,5002,444
417.21,50021,6000,100Magaspart: 0,100
km
418.21,60024,4152,815Kótaj21,2390,588992000. IV. 11.650700800
419.24,41525,0000,585Magaspart: 0,585
km
420.25,00025,3500,350
421.25,35026,1000,750Magaspart: 0,750
km
422.26,10026,5000,400
423.26,50026,6300,130Magaspart: 0,130
km
424.26,6303,1123,482
425.30,11231,2571,145Magaspart: 1,145
km
426.31,25731,9250,668
427.31,92533,6001,675Magaspart: 1,675
km
428.33,60033,8500,250
429.33,85035,1001,250Magaspart: 1,250
km
430.35,10038,2003,100
431.38,20038,4250,225Magaspart: 0,225
km
432.38,42538,9000,475
433.38,90039,3000,400Magaspart: 0,400
km
434.39,30039,6500,350
435.39,65039,9000,250Magaspart: 0,250
km
436.39,90041,9002,000
437.41,90042,1000,200Magaspart: 0,200
km
438.42,10044,5262,426
439.Máriapócsi IV.
ff. jp.
03,7503,750
440.Máriapócsi IV.
ff. bp.
00003,8003,800
441.Kállai VII. ff. jp.01,3601,360
442.Sényői VI. ff.
bp.
04,0604,060
443.Sényői VI. ff. jp.04,0704,070
444.Kállai VII. ff.
bp.
02,0002,000
445.Érpataki VIII. ff.
jp.
03,3003,300
446.Simai IX. ff. bp.01,2001,200
447.Simai IX. ff. bp.1,2002,8681,668
448.Simai IX. ff. jp.02,8002,800
449.Érpataki VIII. ff.
bp
03,3503,350
450.07.11.
Berkesz-kótaji
24,738
451.Lónyay jp.18,00021,3803,380Kemecse28,4290,88761941. II. 17.700750800
452.21,38023,3301,950Magaspart: 1,950
km
453.23,33030,2506,920
454.30,25031,8551,605Magaspart: 1,605
km
455.31,85532,2500,395
456.32,25033,2400,990Magaspart: 0,990
km
457.33,24037,2203,980Kótaj21,2390,588992000. IV. 11.650700800
458.37,22037,4000,180Magaspart: 0,180
km
459.37,40037,9000,500
460.37,90038,2000,300Magaspart: 0,300
km
461.38,20040,1501,950
462.40,15040,3500,200Magaspart: 0,200
km
463.40,35042,7382,388
464.07.12.
Mérkvállaj-
vásárosnaményi
59,777
465.Kraszna bp.010,09710,097Ágerdőmajor44,9110,396511970. VI. 13.470550580
466.10,09715,4005,3031974. VII. 15.Magaspart: 5,303
km
467.15,40019,2803,880
468.19,28033,70014,420Magaspart: 14,420
km
469.33,70035,9102,210Kocsord22,62106,657021980. VII. 27.450530580
470.35,91037,2001,2901980. VII. 28.Magaspart: 1,290
km
471.37,20039,4802,280
472.39,48056,40016,920Magaspart: 16,920
km
473.56,40059,7773,377
474.07.13.
Ágerdőmajor-olcsvai
40,482
475.Kraszna jp.040,48240,482Ágerdőmajor44,9110,396511970. VI. 13.470550580Hibaszelvény:
+0,045 km
476.1974. VII. 15.8+145=8+100
477.Kocsord22,62106,657021980. VII. 27.450530580
478.1980. VII. 28.
479.07.14.
Csenger-olcsvai
46,65Hibaszelvény:
+0,033 km
480.Szamos bp.046,65046,650Csenger-Hydra49,4113,569021970. V. 14.50065070016+633=16+600
481.Tunyogmatolcs21,9106,2110401970. V. 15.600750850
482.07.14./T
Szamos-Kraszna közi
tározói
21,007Amennyiben a
tározó
megnyitásra kerül,
úgy annak
üzemeltetési
szabályzatának
előírásai
mérvadók a
készültségi
fokozatok
elrendelésére.
483.É-i tározótöltés010,54710,547
484.D-i tározótöltés010,46010,460
485.
486.ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
487.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
488.száma, nevehossza
km
489.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
490.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
491.
492.cmkelte
493.08.01.
Sarud-négyesi
43,829
494.Laskó bp.04,64,6Tiszakeszi464,2686,078112000. IV. 13.500600650
495.Tisza jp.012,94412,944elrendelésre
496.Rima bp.07,8267,826Tiszafüred430,483,168812000. IV. 16.650690730
497.Rima jp.07,9557,955megszüntetésre
498.Eger bp.01,11,1
499.Eger jp.01,0451,045
500.Csincse bp.04,1594,159
501.Csincse jp.04,24,2
502.08.02.
Négyes-tiszakeszi
25,332
503.Tisza jp.12,94439,77625,332Tiszakeszi464,2686,078112000. IV. 13.50060065033,602-35,102
504.elrendelésre(szelvényezési
hiba
505.Tiszafüred430,483,168812000. IV. 16.6506907301500 m)
506.megszüntetésre
507.08.03.
Tiszakeszi-sajószögedi
32,532
508.Tisza jp.39,77664,22724,451Tiszapalkonya484,787,288062000. IV. 12.500600650
509.Sajó jp.06,0516,051elrendelésreÁrvízvédelmi fal:
2,736 km
510.S.szöged I.01,6091,609Tiszakeszi464,2686,078112000. IV. 13.500600650
511.S.szöged II.00,4210,421megszüntetésre
512.08.04.
Inérhát-tokaji
46,775
513.Tisza jp.045,38145,381Tokaj543,0889,339282000. IV. 11.650700800Magaspart: 5,230
km
514.Bodrog jp.01,3941,394elrendelésre
515.Tiszapalkonya484,787,288062000. IV. 12.500600650Árvízvédelmi
fal:1,424 km
516.elrendelésre
517.megszüntetésre
518.08.05/I.
Zalkod-tiszacsermelyi
31,6
519.Tisza jp.031,631,6Tiszabercel56991,368822000. IV. 11.600700800Magaspart: 0,683
km
520.elrendelésre
521.Tokaj543,0889,339282000. IV. 11.650--
522.megszüntetésre
523.08. 05/II.
Tiszacsermely-
zemplénagárdi
36,342
524.Tisza jp.31,667,94236,342Záhony627,898,147582001. III. 05.500600700Magaspart: 3,900
km
525.elrendelésre(758)1941. II. 19.
526.Tiszabercel56991,368822000. IV. 11.600700800
527.megszüntetésre
528.08.05/II-T.
Cigándi-Tiszakarádi
Árvízi tározó
23,83
529.Tisza jp.023,8323,83Záhony627,898,147582001. III. 05.500600700Üzemeltetési
szabályzat szerint
530.(758)1941. II. 19.
531.08.06.
Bánréve-felsőzsolcai
44,286
532.Sajó bp-i
körtöltés
Sajópüspöki123,5148,404162010. VI. 05.200250300
533.-Felsőzsolcai05,7985,798Árvízvédemi fal:
0,677 km
534.Sajó bp.030,26330,263
535.Névtelen bp.00,9470,947Sajószentpéter76,5121,814062010. VI. 05.250300350
536.Névtelen jp.00,950,95
537.Keleméri jp.00,7640,764
538.Keleméri bp.00,950,95Felsőzsolca49,38107,205121974. X. 24.300350400
539.Szörnyűv. bp.00,4140,414
540.Szuha jp.01,41,4
541.Szuha bp.01,51,5
542.Vörös J. jp.01,31,3
543.08.07.
Miskolc-sajópüspöki
33,421
544.Sajó jp-i
körtöltés
Sajópüspöki123,5148,404162010. VI. 05.200250300Árvízvédelmi fal:
0,570 km
545.Nagycsécsi01,0941,094
546.Ónodi02,6422,642Magaspart: 0,250
km
547.Sajó jp.026,28126,281Sajószentpéter76,5121,814062010. VI. 05.250300350
548.Szinva jp.00,30,3
549.Szinva bp.00,450,45
550.Mercse jp.00,9770,977Felsőzsolca49,38107,205121974. X. 24.300350400
551.Hangony jp.00,840,84
552.Hagony bp.00,8370,837
553.08.08.
Hernádnémeti-
hernádszurdoki
33,752
554.Hernád jp.027,2427,24Hidasnémeti97,04151,265032010. VI. 06.200250300Magaspart: 2,285
km
555.Vadász jp.01,31,3Gibárt65,51128,815552010. VI. 06.300350400
556.Vadász bp.01,581,58Gesztely24,4108,135172010. VI. 04.250300350
557.Garadna jp.01,8321,832
558.Garadna bp.01,81,8
559.08.09.
Hidasnémeti-bőcsi
28,294
560.Hernád bp.026,42426,424Hidasnémeti97,04151,265032010. VI. 06.200250300
561.Gönci jp.00,870,87Gibárt65,51128,815552010. VI. 06.300350400
562.Gönci bp.011Gesztely24,4108,135172010. VI. 04.250300350
563.08.10.
Inérhát-taktaföldvári
43,349
564.Sajó bp.088Tiszapalkonya484,787,288062000. IV. 12.500600650
565.Takta bp.836,64328,643Kesznyéten Árv.k2,489,286702010. VI. 08.300370450
566.Takta jp.06,7066,706Taktaföldvár24,492,264102010. VI. 05.200250300
567.08.11.
Viss-felsőberecki
39,799
568.Bodrog bp.039,79939,799Felsőberecki47,792,167951999. III. 13.550650700Magaspart: 2,900
km
569.Sárospatak37,191,807401999. III. 13.500600650
570.Tokaj543,0889,339282000. IV.11.650700800
571.08.12. Jászjákóhalma-
káli
36,214
572.Tarna bp.036,21436,214Tarnaméra24,399,265001974. X. 22.250300350
573.Tarnaörs11,991,415641999. VII. 13.350400450
574.08.13.
Jászdózsa-káli
111,145
575.Tarna jp.035,72835,728Tarnaméra24,399,265001974. X. 22.250300350
576.Ágói jp.05,4175,417
577.Ágói bp.05,3925,392
578.Gyöngyös jp.06,8276,827Tarnaörs11,991,415641999. VII. 13.350400450
579.Szarvágy bp.03,013,01
580.Szarvágy jp.03,0193,019
581.Gyöngyös bp.06,8266,826
582.Gyangya bp.01,7051,705
583.Gyangya jp.01,6191,619
584.Bene bp.08,8458,845
585.Bene jp.08,8578,857
586.Tarnóca jp.011,93111,931
587.Tarnóca bp.011,96911,969
588.08.14.
Bodrogkeresztúr -
sátoraljaújhelyi
32,762
589.Bodrog jp.
körtölt
590.Bodrogkeresztúr01,7861,786Felsőberecki47,792,167951999. III. 13.550650700
591.Bodrogkisfalud01,8971,897
592.Szegi01,0331,033
593.Olaszliszka02,2532,253Sárospatak37,191,807401999. III. 13.500600650
594.Vámosújfalu02,2752,275
595.Sárazsadány00,9110,911
596.Bodrogolaszi00,3740,374Tokaj543,0889,339282000. IV. 11.550*--*belterületek
víztelenítése
597.Sárospatak-
Bodroghalász
02,042,04
598.Sárospatak
Fazekas-sor
00,5460,546
599.Sárospatak
Végardó
00,7250,725
600.Sátoraljaújhely04,6094,609
601.Bodrog jp.010,17510,175
602.Ronyva jp.02,3272,327
603.Ronyva bp.01,8111,811
604.
605.TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
606.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
607.száma, nevehossza
km
608.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
609.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
610.
611.cmkelte
612.09.01.
Tiszafüred-tiszakeszi
41
613.Tisza bp.04141Tiszapalkonya484,787,288042000. IV. 12.470600650Magaspart: 0,422
km
614.elrendelésre
615.Tiszafüred430,483,178812000. IV. 16.650690730
616.megszüntetésre
617.09.02.
Tiszatarján-rakamazi
76,3
618.Tisza bp.41107,8266,82Tokaj543,0889,349282000. IV. 12.650750800Magaspart: 5,191
km
619.Keleti-fcs. jp.04,7554,755elrendelésre
620.Keleti-fcs. bp.04,7254,725Tiszapalkonya484,787,288062000. IV. 12.470600650
621.megszüntetésre
622.09.03.
Kálló menti
12,797
623.Berettyó jp.21,31322,91,587Berettyóújfalu43,489,385121919. V. 03.300400450
624.Kálló jp.011,2111,21(551)1966. II. 09.
625.09.04.
Darvas-pocsaji
55,125
626.Berettyó jp.22,967,444,5Pocsaj68,294,645421974. VII. 25.400450500
627.elrendelésre(587)1966. II. 09.
628.Kálló bp.01,9251,925Berettyóújfalu43,489,385121919. V. 03.300400450
629.Ér jp.08,78,7megszüntetésre(551)1966. II. 09.
630.09.05.
Szeghalom-darvasi
35,187
631.
632.Sebes-Körös jp.14,01324,210,187Szeghalom6,582,596781970. VI. 14.300400500
633.Berettyó bp.02525
634.09.06.
Darvas-kismarjai
47,365
635.Berettyó bp.2572,36547,365Pocsaj68,294,645421974. VII. 25.400450500
636.elrendelésre(587)1966. II. 09.
637.Berettyóújfalu43,389,385121919. V. 03.300400450
638.megszüntetésre(551)1966. II. 09.
639.09.07.
Érmelléki
13,92
640.Berettyó jp.67,473,225,82Pocsaj68,294,645421974. VII. 25.400450500
641.Ér bp.08,18,1(587)1966. II. 09.
642.09.08.
Szeghalom-
körösszakáli
32,265
643.Sebes-Körös jp.24,256,46532,265Körösszakál54,492,155181989. V. 09.250350400
644.(520)1925. XII. 23.
645.09.09.
Bucsa-nádudvari
33,93
646.Hortobágy-
Berettyó bp.
4367,11924,119Borz54,181,754381999. III. 08.250300350
647.Holt-Kösely bp.67,11976,939,811
648.
649.KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
650.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
651.száma, nevehossza
km
652.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
653.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
654.
655.cmkelte
656.10.01.
Lakitelek-tószegi
64,637Tisza jp.055,555,637Szolnok334,678,7810412000. IV. 19.650750800Hiba: +0,137 km
657.Közös-főcs. jp.3,88,34,5Vasúti töltés:
1,428 km
658.Közös-főcs.bp.3,88,34,5Magaspart: 27,470
km
659.Közút: 0,5 km
660.10.02.
Szolnok-Újszász-
szórói
80,349Tisza jp.55,582,827,458Szolnok334,678,7810412000. IV. 19.650750800Árvízvédelmi fal:
0,442 km
661.Zagyva jp.024,723,928Magaspart: 1,120
km
662.Tápió jp.06,326,32Hiba: 3,171 km
663.Zagyva bp.025,422,643Vegyes szerkezet:
5,620 km
664.Közút: 1,120 km
665.10.03. Doba-kanyari49,406Tisza jp.82,8132,149,406Kisköre alsó403,181,3210302000. IV. 17.600700800Hiba: +0,106 km
666.
667.10.03/T
Hanyi-Tiszasülyi
tározói
31,638Tározótöltés024,2524,25Amennyiben a
tározó
megnyitásra kerül.
668.Jászsági-
főcsatorna jp.
14,3818,053,838Hiba: +0,168 km
669.Hanyi-éri
főcsatorna jp.
0,23,753,55
670.10.04.
Kiskörei tározó menti
55,1Tisza jp.132,115522,9Tiszafüred430,483,178812000. IV. 16.650690730Árvízvédelmi fal:
0,208 km
671.Tisza bp.140,1172,332,2
672.10.05.
Kunszentmárton-
nagyrévi
73,266Tisza bp.048,148,1Szolnok334,678,7810412000. IV. 19.650750800Magaspart:
7,148km
673.Hármas-Körös02525,166Szarvas53,777,269862006. IV. 21.600700800Hiba: +0,166 km
674.Csongrád246,276,1810372006. IV. 22.650750800
675.10.06.
Tiszaföldvár-pityókai
56,98Tisza bp.48,1106,656,98Szolnok334,678,7810412000. IV. 19.650750800Magaspart: 8,225
km
676.Hiba: -1,520 km
677.10.07.
Fegyvernek-ledencei
33,5Tisza bp.106,6140,133,5Kisköre alsó403,181,3210302000. IV. 17.600700800
678.
679.10.07/T1
Tiszaroffi tározói
14,257Tározótöltés014,25714,257Amennyiben a
tározó
megnyitásra kerül.
680.Magaspart: 0,110
km
681.10.07/T2 Nagykunsági
tározói
32,898Nagykunsági-
főcsatorna jp.
3,1076,213,103Amennyiben a
tározó
megnyitásra kerül.
682.Nagykunsági-
főcsatorna jp.
6,767,1130,353Magaspart: 6,910
km
683.Nagykunsági-
főcsatorna jp.
7,26412,1884,924Hiba: -0,140 km
684.Szennyvíztisztító
telep körtöltés
00,9820,982
685.S2 műtárgy
körtöltés
00,2190,219
686.Tározótöltés016,60316,603
687.Vízbeeresztő és
leeresztő cs. jp.
03,4533,453
688.Vízbeeresztő és
leeresztő cs. bp.
03,4013,401
689.10.08.
Öcsöd-bánrévei
32,354Hármas-Körös
jp.
2557,35432,354Szarvas53,777,269862006. IV. 21.600700800
690.Csongrád246,276,1810372006. IV. 22.650750800
691.10.09.
Mezőtúr-himesdi
30,5Hortobágy-
Berettyó jp.
030,530,5Mezőtúr Árvízkapu0,578,37851999. III. 09.600650700
692.
693.10.10.
Pusztaecseg-őzesi
52,38Hortobágy-
Berettyó jp.
30,570,4839,98Borz54,981,754381999. III. 08.250300350
694.Németér jp.03,33,3
695.Németér bp.3,312,49,1
696.10.11.
Szászberek-
jászberényi
99,714Zagyva bp.25,470,945,38Jásztelek54,886,66501999. VII. 13.350450500Vegyes szerk:
1,823 km
697.Zagyva jp.24,768,443,422Magaspart: 6,835
km
698.Tápió bp.010,91210,912Hiba: -0,398 km
699.
700.ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
701.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
702.száma, nevehossza
km
703.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
704.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
705.
706.cmkelte
707.11.01.
Gyála-Szeged-algyői
31,512
708.Tisza jp.031,51231,512Szeged173,673,7010092006. IV. 21.650750850Árvízvédelmi fal:
3,262 km
709.
710.11.02.
Algyő-dongéri
35,952
711.Tisza jp.31,51259,96428,452Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850
712.Dongér jp.07,5007,500
713.11.03.
Dongér-csongrádi
59,829
714.Tisza jp.59,96487,05027,086Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850
715.87,050112,29325,243Magaspart: 25,243
km, ebből közút:
5,711 km
716.Dongér bp.07,5007,500
717.11.04.
Marostorok-mártélyi
35,004
718.Maros jp.02,6022,602Szeged173,673,710092006. IV. 21.650750850
719.Tisza bp.12,40044,80232,402Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850
720.11.05.
Mindszent-szentesi
31,764
721.Tisza bp.44,80276,56631,764Mindszent217,874,8210622006. IV. 22.650750850
722.11.06.
Torontáli
41,040
723.Tisza bp.012,40012,400Szeged173,673,710092006. IV. 21.650750850
724.Maros bp.028,64028,640Makó24,579,56251975. VII. 10.400450500
725.11.07.
Maros jobb parti
63,820
726.Maros jp.2,60247,40244,800Makó24,579,56251975. VII. 10.400450500
727.Sámson-
apátfalvi fcs. jp.
09,5109,510Szeged173,673,710092006. IV. 21.650750850
728.Sámson-
apátfalvi fcs. bp.
09,5109,510
729.11.08.
Szentes-öcsödi
35,913
730.Hármas-Körös
bp.
026,70026,700Szarvas53,777,269862006. IV. 20.600700800
731.26,70027,7121,012Csongrád246,276,1810372006. IV. 22.650750800Magaspart: 1,012
km
732.27,71235,9138,201
733.
734.KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
735.A védelmi szakaszA folyó, a
vízfolyás, a
csatorna
A fővédvonalA védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadóMegjegyzés
736.száma, nevehossza
km
737.kezdővégsőhossza
km
vízmércevízállás, cm
738.neve és
védvonala
szelvénye tkmneve, helye fkm"0"pont
mBf.
LNVI. fokII. fokIII. fok
739.
740.cmkelte
741.12.01.
Szarvasi
49,117
742.Hármas-Körös
bp.
35,91385,0349,117Gyoma79,278,669181970. VI. 14.550650750
743.Szarvas53,777,269862006. IV. 22.600700800
744.12.02.
Mezőberényi
44,326
745.Kettős-Körös bp.035,0435,04Békés23,481,129721974. VI. 15.550650750
746.Fehér-Körös bp.09,2869,286Gyula4,784,627861974. VI. 15.350450550
747.12.03.
Zsófiamajori
28,413
748.Hármas-Körös
jp.
57,35485,76728,413Gyoma79,278,669181970. VI. 14.550650750
749.12.04.
Dobozi
52,022
750.Kettős-Körös jp.036,19336,193Békés23,481,129721974. VI. 15.550650750
751.Fekete-Körös jp.015,82915,829Ant20,385,4210001981. III. 13.500600700
752.Remete4,483,089161974. VI. 15.500600700
753.12.05.
Mályvádi
29,965
754.Fehér-Körös jp.09,4759,475Gyula4,784,627861974. VI. 15.350450550
755.Fekete-Körös bp.020,4920,49Ant20,385,4210001981. III. 13.500600700
756.Remete4,483,089161974. VI. 15.500600700
757.12.06.
Ecsegfalvai
43
758.Hortobágy-04343Mezőtúr0,578,37851999. III. 09.600650700
759.Berettyó bp.Arvízkapu felső
760.12.07.
Körösladányi
35,326
761.Sebes-Körös jp.014,01314,013Körösladány9,580,988151970. VI. 14.400500600
762.Berettyó jp.021,31321,313Szeghalom6,582,596781970. VI. 14.300400500
763.12.08.
Fokközi
57,966
764.Sebes-Körös bp.057,96657,966Körösladány9,580,988151970. VI. 14.400500600
765.Körösszakál54,492,155181989. VI. 09.250350400
766.(520)1925. XII. 23.

"

2. melléklet a 49/2016. (XII. 14.) BM rendelethez

"2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

ABCD
1 .BELVÍZRENDSZEREK ÉS VÉDELMI SZAKASZOK
2.ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
3.A belvízvédelmi szakasz
4.számaneveközpontjaérintett települései
5.01.02.Szőny-füzitőiAlmásfüzitőAlmásfüzitő, Komárom-Szőny, Neszmély,
6.01.03.Duna mentiÁsványráróÁsványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő,
Győrzámoly, Győrladamér, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak,
Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Püski, Rajka,
Vámosszabadi, Vének
7.01.05.Mosoni-Duna bal
parti
Győr, Kálóczi térDunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly,
Kisbajcs, Vámosszabadi
8.01.06.Rábca mentiAbdaAbda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Enese, Fehértó, Győr,
Győrsövényháza, Jánossomorja, Károlyháza, Kóny, Kunsziget, Lébény,
Maglóca, Markotabödöge, Mecsér, Mosonszentmiklós, Öttevény, Rábcakapi,
Tárnokréti, Újrónafő, Várbalog
9.01.08.Rába-alsóGyőrÁrpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges, Rábacsécsény,
Rábapatona, Rábapordány
10.01.09.Rába-felsőVágBeled, Csánig, Dénesfa, Edve, Jákfa, Nick, Páli, Rábaszentandrás, Rábakecöl,
Rábapaty, Rábasebes, Répcelak, Répceszemere, Sobor, Szany, Szil, Uraiújfalu,
Vág, Vásárosfalu, Vica, Zsebeháza
11.01.11.Marcal mentiGyőrGyőr, Kisbabot, Koroncó, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Gönyű
12.01.13.Lánka mentiKemenesszentpéterCsönge, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Várkesző,
Marcaltő, Egyházaskesző
13.01.14.Lajta mentiMosonmagyaróvárBezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar
14.01.15.Kapuvár-hanságiCsornaAcsalag, Babót, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Farád, Gyóró, Himod, Hövej,
Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Mosonszentjános,
Osli, Pásztori, Potyond, Pusztasomorja, Rábacsanak, Rábatamási,
Sopronnémeti, Szárföld, Szilsárkány, Vadosfa, Veszkény, Vitnyéd
15.01.16.Fertő-tó mentiFertődAgyagosszergény, Sopron-Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd,
Fertőszentmiklós, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség,
Petőháza, Sarród,
16.KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
17.A belvízvédelmi szakasz
18.számaneveközpontjaérintett települései
19.02.01.GyáliRáckeveCsévharaszt, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor,
Nyáregyháza, Péteri, Vasad, Vecsés, Üllő
20.02.02.Észak-Duna-
völgyi
RáckeveAlsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény,
Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel
21.02.03.Ráckevei
(Soroksári)-Duna
menti
RáckeveÁporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve,
Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu,
22.02.04.Érd-dunafürediBudapest I.
Szakaszmérnökség
Érd, Százhalombatta
23.ALSÓ-DUNA - VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
24.A belvízvédelmi szakasz
25.számaneveközpontjaérintett települései
26.03.01.BajaiBajaBaja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős,
Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva,
Érsekcsanád, Felső szentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma,
Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács,
Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút
27.03.02.KalocsaiKalocsaAkasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek,
Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy,
Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó,
Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód
28.03.03.KunszentmiklósiKunszentmiklósApostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatetétlen,
Dunavecse, Fülöpháza, Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, Jakabszállás,
Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós,
Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás,
Szalkszentmárton, Tass, Újsolt
29.KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
30.A belvízvédelmi szakasz
31.számaneveközpontjaérintett települései
32.04.01.Szekszárd-bátaiSzekszárdAlsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Ocsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd,
Várdomb
33.04.02.Bölcske-
bogyiszlói
SzekszárdBogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár, Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Fadd,
Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna
34.04.03.Adony-ercsiSzékesfehérvárAdony, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa
35.04.04.Szekszárd-
simontornyai
SzekszárdBikács, Fácánkert, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa,
Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Vajta
36.04.05.Cece-ősiSzékesfehérvárAba, Cece, Csór, Csősz, Káloz, Nádasdladány, Osi, Sárbogárd, Sáregres,
Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán,
Székesfehérvár, Tác, Vajta, Pétfürdő, Várpalota
37.04.06.Tolnanémedi-
dombóvári
SzekszárdBelecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrököz, Dúzs, Hőgyész, Keszőhidegkút,
Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi
38.DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
39.A belvízvédelmi szakasz
40.számaneveközpontjaérintett települései
41.05.01.Dráva mentiDrávasztára
(Villány)
Alsószentmárton, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya,
Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Eperjes, Felső szentmárton, Gordisa, Ipacsfa,
Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony, Siklósnagyfalu,
Szentborbás, Tótújfalu
42.05.02.Duna mentiVillányErdőfű, Kölked, Mohács
43.05.03.Dél-balatoniFonyódBalatonlelle, Balatonszemes, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszárszó,
Fonyód, Látrány, Ordacsehi, Pusztaszentgyörgy, Szántód, Szólád, Zamárdi
44.NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
45.A belvízvédelmi szakasz
46.számaneveközpontjaérintett települései
47.06.01.Zala jobb partiKeszthelyEsztergályhorváti, Zalaapáti
48.06.02.Zala bal partiKeszthelySármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár
49.06.03.Keszthely-hévíziKeszthelyAlsópáhok, Keszthely, Sármellék
50.06.04.Dél-kis-balatoniKeszthelyBalatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő,
Szőkedencs, Vörs, Zalakomár
52.FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
53.A belvízvédelmi szakasz
54.számaneveközpontjaérintett települései
55.07.01.Érpatak-Simai-
főfolyások völgye
NyíregyházaBalkány (Érpataki-ff. Vízgyűjtő területére eső rész), Bököny, Érpatak,
Geszteréd, Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza,
Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó, Nagyhalász
56.07.02.Kállai-főfolyás
völgye
NagykállóBalkány, Biri, Kállósemjén, Kemecse, Nagykálló, Napkor, Nyíradony,
Nyíregyháza-Oros, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly, Nyírgelse
57.07.03.Máriapócsi-
Bogdányi-Sényői
főfolyások völgye
LevelekApagy, Demecser, Kemecse, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs, Napkor,
Nyírbogát, Nyírgelse, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri, Ramocsaháza,
Sényő, Székely, Vasmegyer
58.07.04.Vajai-főfolyás
völgye
BaktalórántházaBaktalórántháza, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod, Nyírbátor, Nyírderzs,
Nyírgyulaj, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó, Or, Petneháza,
Ramocsaháza, Rohod, Vaja
59.07.05.BeregiVásárosnaményBarabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes,
Gergelyiugornya, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus,
Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar,
Vámosatya, Vásárosnamény, Gelénes, Gulács, Gergelyiugornya
60.07.06.Felső-szabolcs-
alsó
TiszabercelBalsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Paszab,
Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek
61.07.07.Felső-szabolcs-
középső
DombrádBerkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemecse, Kék,
Nyírbogdány, Vasmegyer, Újdombrád
62.07.08.Felső-szabolcs-
felső
KisvárdaAjak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke,
Gemzse, Győröcske, Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány,
Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírkarász,
Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka,
Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós,
Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk
63.07.09.Tisza-Túr köziFehérgyarmatBotpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek, Milota,
Nagyar, Nagyhódos, Panyola, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse,
Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka
64.07.10.Tisza-Túr-Szamos
közi
FehérgyarmatCégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó,
Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kisnamény,
Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő, Mánd, Méhtelek,
Nagyszekeres, Nagygéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola,
Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi, Szamosújlak,
Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse,
Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán
65.07.11.Szamos-Kraszna
közi
NagyecsedCégénydányád, Csenger, Csengerújfalu, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc, Géberjén,
Győrtelek, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy,
Olcsva, Ópályi, Ököritófülpös, Pátyod, Porcsalma, Rápolt, Szamosangyalos,
Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva, Tiborszállás,
Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-Zsírostanya, Ura,
Vállaj
66.07.12.Kraszna bal partiMátészalkaBátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármi, Mátészalka, Mérk,
Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári,
Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva, Ópályi,
Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem, Tiborszállás, Vállaj,
Vásárosnamény, Vitka
67.ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
68.A belvízvédelmi szakasz
69.számaneveközpontjaérintett települései
70.08.01.Laskó-csincseiEgerBesenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő,
Füzesabony, Gelej, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály,
Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szentistván,
Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva
71.08.02.Tiszavalk-
sulymosi
EgerÁroktő, Mezőcsát, Mezőnagymihály, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma,
Tiszakeszi, Tiszavalk
72.08.03.Rigós-Sajó-zugiMiskolcEmőd, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Igrici,
Kiscsécs, Mezőcsát, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged,
Szakáld, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros
73.08.04.Inérhát-tiszadobiTokajKesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob, Tiszalúc,
Tiszaújváros
74.08.05.Prügy-
taktaföldvári
TokajBekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány,
Tiszatardos, Tokaj
75.08.06.Bodrogzug-
Török-éri
SárospatakAlsóberecki, Balsa, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Felsőberecki,
Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő, Olaszliszka, Sárazsadány,
Sárospatak, Szegi, Timár, Tiszakarád, Tokaj, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss,
Zalkod
76.08.07.Tiszakarád-ricseiSárospatakCigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrozvágy,
Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel,
Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd
77.TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
78.A belvízvédelmi szakasz
79.számaneveközpontjaérintett települései
80.09.01.Tiszai-alsóTiszacsegeÁroktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Nagyiván, Tiszacsege,
Tiszadorogma, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita
81.09.02.Tiszai-középsőPolgárFolyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza,
Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Újtikos, Újszentmargita
82.09.03.Tiszai-felsőTiszalökNagycserkesz, Rakamaz, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök,
Tiszanagyfalu, Tiszavasvári
83.09.04.Kadarcs-
Karácsony-foki
BalmazújvárosBalmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás,
Hortobágy
84.09.05.Kösely-alsóHajdúszoboszlóDebrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba,
Karcag, Kunmadaras, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd
85.09.06.Kösely-felsőHajdúszoboszlóBocskaikert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson,
Mikepércs, Sáránd
86.09.07.Hamvas-sárrétiHajdúszoboszlóBakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom,
Bihartorda, Bucsa, Derecske, Ecsegfalva, Földes, Füzesgyarmat, Hajdúszovát,
Kaba, Kertészsziget, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari,
Szerep, Tetétlen, Karcag
87.09.08.Berettyó-alsóBerettyóújfaluBerekböszörmény, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány,
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom, Újiráz,
Vekerd, Zsáka
88.09.09.Berettyó-felsőBerettyóújfaluÁrtánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár,
Gáborján, Hencida, Kismarja, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg,
Told, Váncsod, Berettyóújfalu
89.09.10.KállóiBerettyóújfaluBakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján, Hajdúbagos,
Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs,
Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Újléta
90.09.11.Alsó-nyírvíz-Kati-
éri
HajdúszoboszlóDebrecen, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva
91.09.12.Alsó-nyírvíz-
Nagy-éri
VámospércsÁlmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány,
Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta, Vámospércs
92.KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
93.A belvízvédelmi szakasz
94.számaneveközpontjaérintett települései
95.10.01.TiszakécskeiSzolnokCsemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykőrös, Szentkirály,
Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszavárkony, Vezseny, Kőröstetétlen, Törtel,
Nyársapát
96.10.02.CeglédiSzolnokAbony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Kőröstetétlen,
Mikebuda, Nyársapáti, Pilis, Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg, Törtel,
Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő
97.10.03.JászberényiSzolnokAlattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor,
Újszász, Jászkisér, Jászapáti
98.10.04.KisköreiKisköreÁtány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély,
Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Jászivány, Tiszasüly, Jászkisér,
Jászszentandrás
99.10.05.JászkisériSzolnokBesenyszög, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás,
Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma, Jásztelek,
Szolnok
100.10.06.KunhegyesiKisköreAbádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar,
Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras,
Kunhegyes, Tiszagyenda
101.10.07.KisújszállásiKunhegyesEcsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes,
Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras,
Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve
102.10.08.KarcagiKarcagBerekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány
103.10.09/ATörökszentmiklósiMezőtúrMartfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szandaszőlős, Tiszaföldvár,
Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszatenyő
104.10.09/BCibakháziMezőtúrCibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Csongrád, Kengyel, Nagyrév, Szelevény,
Szentes, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug, Tiszatenyő,
Kunszentmárton, Kungyalu
105.10.10.MezőtúriMezőtúrCserkeszőlő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kungyalu, Kunszentmárton,
Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd, Tiszaföldvár, Túrkeve, Kisújszállás,
Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű
106.ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
107.A belvízvédelmi szakasz
108.számaneveközpontjaérintett települései
109.11.01.Algyő-Tápé-
Gyála- Körös-éri
SzegedAlgyő, Ásotthalom, Balástya, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút,
Kelebia, Kistelek, Kunfehértó, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged,
Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó
110.11.02.Dong-ériSzegedBalotaszállás, Baks, Bócsa, Bugacpusztaháza, Csengele, Dóc, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kiskunhalas, Móricgát Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank
111.11.03.TorontáliSzegedDeszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged, Tiszasziget,
Újszentiván
112.11.04.Dong-ér-
Kecskeméti
CsongrádBugac, Fülöpjakab, Gátér, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás,
Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár, Városföld
113.11.05.Vidre-ériCsongrádCsanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény
114.11.06.Mártély-Tisza-
Maros-zugi
HódmezővásárhelyFöldeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele, Mártély, Orosháza, Óföldeák,
Székkutas
115.11.07.Sámson-Élő-víziHódmezővásárhelyAmbrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson,
Csanádalberti, Csanádapáca, Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos,
Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kövegy,
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád,
Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza
116.11.08.KurcaiSzentesÁrpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Gádoros,
Kunszentmárton, Mindszent, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd,
Szegvár, Szentes
117.KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
118.A belvízvédelmi szakasz
119.számaneveközpontjaérintett települései
120.12.01.RéhelyiSzeghalomDévaványa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Túrkeve
121.12.02.SzeghalmiSzeghalomBiharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget,
Körösladány, Szeghalom, Zsáka
122.12.03.GyomaiSzeghalomDévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom,
Túrkeve
123.12.04.Holt-sebes-körösiSzeghalomBiharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál,
Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Zsadány, Vésztő
124.12.05.Kettős-Körös jobb
parti
GyulaBékés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad,
Tarhos, Vésztő
125.12.06.Hosszú-fokiGyulaBélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány,
Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány
126.12.07.Fehér-Fekete-
Körös közi
GyulaGyula
127.12.08.Élővíz-csatornaiGyulaBékés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gerla, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza,
Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós
128.12.09.MezőberényiSzarvasBékés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony, Kondoros,
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas
129.12.10.Dögös-káka-fokiSzarvasBékéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek,
Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lökösháza, Mezőtúr,
Nagykamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, Újkígyós

"

Tartalomjegyzék