56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 21b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"21b. Téli időszak: adott év október 1-jétől a következő év március 31-éig tartó időszak,"

2. § A Vhr. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

"30. § (1) Az egyetemes szolgáltatónak biztosítania kell a szolgáltatási területén vele szerződést kötő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók folyamatos gázellátását legalább

a) az elmúlt százhúsz hónap téli időszakai közül a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig, és

b) -12 °C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

(2) Az egyetemes szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti ellátás biztonsági szint biztosítása érdekében rendelkeznie kell minden év március 31-én az általa ellátott felhasználók következő gázévi fogyasztásának megfelelő földgáz-kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással vagy forrásopcióval. Az egyetemes szolgáltatónak közvetlenül vagy közvetve rendelkeznie kell minden év október 1-jén a szolgáltatási terület elmúlt százhúsz hónap legmagasabb téli időszaki fogyasztása legalább 60%-ának megfelelő, hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel.

(3) Az egyetemes szolgáltató az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felhasználók felé kártérítési felelősséggel tartozik.

(4) A megelőző százhúsz hónap (1) és (2) bekezdés szerinti legmagasabb téli fogyasztásait a Hivatal minden év május 1-jéig a honlapján közzéteszi.

(5) Az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés szerint földgázforrásokhoz kapcsolódóan köteles a Hivatal számára bemutatni:

a) március 31-ig a lekötött tárolói és szállítói kapacitásokat,

b) október 1-jéig a betárolt mobilkészlet mértékét."

3. § A Vhr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyetemes szolgáltató köteles minden év március 31-ig a Hivatalnak benyújtani az általa ellátott felhasználók ellátás biztonsági szintjét biztosító téli időszaki felkészülési tervet, amelyben megadja a szolgáltatási területén lévő felhasználók következő gázévre vonatkozó várható órai csúcsigényét és fogyasztását fogyasztási profilonként, átadónkénti, havi összesítésben. A felkészülési terv benyújtásával egyidejűleg köteles bemutatni, hogy közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a felhasználók téli időszaki ellátásához szükséges, 30. § (2) bekezdése szerinti gázforrásokkal és lekötött tárolói kapacitásokkal. A felkészülési terv részeként az egyetemes szolgáltató minden év augusztus 31-ig köteles bemutatni, hogy közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a felhasználói ellátásához szükséges lekötött szállítási- és elosztási kapacitásokkal. A felkészülési tervet és annak végrehajtását a Hivatal folyamatosan ellenőrzi. A felkészülés elégtelensége esetén a Hivatal kötelezi az egyetemes szolgáltatót a felkészülési intézkedések módosítására."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök