2016. évi LVII. törvény

egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról

1. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében)

"9. ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet, a váratlan támadás és a veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, továbbá rendkívüli állapot idején és váratlan támadás esetén közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, valamint elfogásában és lefegyverzésében,"

2. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzetbiztonsági szolgálatok)

"b) ellátják a rendkívüli állapottal, a szükségállapottal, a megelőző védelmi helyzettel, a terrorveszélyhelyzettel, a váratlan támadással és a veszélyhelyzettel összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat;"

3. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:)

"f) felhasználás,"

4. § A Hvt. 64. § (4) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

"c) a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően az alapvető jogok lényeges tartalmát nem érintve a 69. § (1) bekezdése, a 70. § (4)-(6) bekezdése szerinti, valamint a 79. §-ban meghatározott intézkedéseket a 79. § a), b), e), i) és j) pontjai kivételével,

d) terrorveszélyhelyzetben a c) pontban meghatározottakon túl a 65. § (2) bekezdés a)-e) pontjában, valamint a 70. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedéseket"

(vezetheti be.)

5. § A Hvt. 80. §-a a következő w) ponttal egészül ki:

(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában:)

"w) felhasználás: a Honvédség részvétele az erőszakos cselekmények elhárításában szükségállapot és terrorveszélyhelyzet idején."

6. § A Hvt.

a) IX. Fejezet címében a "MEGELŐZŐ" szövegrész helyébe a "TERRORVESZÉLYHELYZET, MEGELŐZŐ",

b) 64. § (1) bekezdésében a "megelőző védelmi helyzet" szövegrész helyébe a "terrorveszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet",

c) 64. § (5) bekezdésében a "megelőző védelmi helyzetben" szövegrész helyébe a "terrorveszélyhelyzetben, megelőző védelmi helyzetben",

d) 65. § (2) bekezdés b) pontjában a "megelőző védelmi helyzethez" szövegrész helyébe a "megelőző védelmi helyzethez, terrorveszélyhelyzethez"

szöveg lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § E törvény az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, 46. cikk (6) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére