71/2016. (X. 28.) FM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 35. és 36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"35. § A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeken - a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével - háromévente időszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.

36. § (1) A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell felelnie a kereszt- és hosszirányú szórásegyenletesség permetezés-technikai követelményének, valamint a biztonságos munkavégzés előírásainak. Sérült, csöpögő berendezéssel munkát végezni tilos.

(2) Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a megyei kormányhivatal a munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja.

(3) A növényvédelmi gépet munkavégzés után meg kell tisztítani."

2. § Hatályát veszti az R. 3. melléklet "Növényvédelmi gépek felülvizsgálata" alcímének 1-5. pontja és 7-10. függeléke.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter