9/2016. (III. 25.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben első tételként a (2) bekezdés szerinti esemény bekövetkeztétől a nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni (a továbbiakban: utólagos rögzítés)."

(2) A Rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az utólagos rögzítéshez külön adóügyi napot kell nyitni. Az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi napjának bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként egy tételben kell rögzíteni. Amennyiben az összegek nagysága vagy egyéb körülmény indokolja, az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi napjának bevételét több nyugtán is lehet rögzíteni. Az utólagos rögzítés elvégzését követően az adóügyi napot le kell zárni, és az így keletkező forgalmi jelentést az utólagos rögzítéssel érintett időszak alatt kiállított adóügyi bizonylatokkal együtt meg kell őrizni."

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adóalany az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti az e rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést (a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben a pénztárgép állandó üzemeltetési helye olyan helyen található, ahol az e rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára."

(2) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőzően. Ebben az esetben az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

3. § A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az adóalany az állami adóhatóságtól egyedi mentesítést kérhet, amennyiben az 1. melléklet szerinti tevékenységét közfeladatot ellátó intézményben végzi és a pénztárgép működése az intézmény közfeladatainak ellátását zavarja, valamint az intézményen belül nem alakítható ki olyan pénzátvételi hely, ahol a közvetlen adatlekéréssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése a közfeladatok ellátásában nem okoz működési zavart.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemre a 3. § (1)-(2) bekezdését, (3) bekezdés a) pontját és (7)-(8) bekezdését kell alkalmazni. A kérelemhez mellékelni kell a közfeladatot ellátó intézmény vezetőjének nyilatkozatát az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállásáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti egyedi mentesítés az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáig érvényes. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti feltételek bármelyike már nem áll fenn, az üzemeltető a feltétel megszűnéséről a megszűnésétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az állami adóhatóságot."

4. § A Rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A pénztárgép forgalmazása csak abban az esetben engedélyezhető, ha a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek a jogszabályi követelményeknek."

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Forgalmazási engedély akkor adható ki, ha a forgalmazó rendelkezik a pénztárgépbe épített AEE gyártójának igazolásával arról, hogy

a) az AEE gyártója rendelkezik az AEE szervizeléséhez szükséges kijelölt székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

b) az AEE gyártója munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztat legalább egy fő műszerész, technikus vagy mérnök munkatársat, aki az AEE javítására jogosult.

(2) A forgalmazási engedélybe az (1) bekezdésben szereplő adatokat az engedélyező hatóság bejegyzi."

6. § (1) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a forgalmazó és az AEE gyártó nevét, székhelyét, adószámát,

b) az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer

ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,

bb) gyártójának nevét és székhelyét,

bc) AEE felhasználói programjának megnevezését, verziószámát, ellenőrző számát,

c) számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, a program által használt adatbázis-kezelő megnevezését, verziószámát,

d) a forgalmazó, az AEE gyártó és az AEE magyarországi szervizelését ellátó székhely, telephely vagy fióktelep (a továbbiakban: kijelölt szerviz) közös nyilatkozatát a hatósági kiolvasás végzésére jogosult szerviz kijelöléséről és a hatósági kiolvasás helyszínéről,

e) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége)."

(2) A Rendelet 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:)

"a) 1 db AEE és AEE gyártói nyilatkozat arról, hogy a berendezés megfelel az e rendeletben előírt feltételeknek, a kijelölt szerviz adatait, elérhetőségét,"

(3) A Rendelet 8. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:)

"i) az AEE gyártó igazolása a kijelölt szerviz adatairól."

7. § A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A típusvizsgálat lefolytatásához a forgalmazó köteles minden olyan feltételt az engedélyező hatóság számára biztosítani, amely a vizsgált pénztárgép e rendelet szerinti működésének ellenőrzéséhez szükséges."

8. § A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A forgalmazást engedélyező határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:

a) a forgalmazó, illetve az AEE gyártó neve, székhelye, adószáma,

b) a forgalmazható pénztárgép típusának pontos megnevezése,

c) a forgalmazási engedély száma,

d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a módosítás, kiterjesztés száma, a módosítás, kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az az időtartam, amely alatt a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre,

e) amennyiben a forgalmazható pénztárgép a 3. melléklet G) alcíme szerinti speciális pénztárgép, az erre való utalást és a jellemző kategória vagy kategóriák megnevezését,

f) az AEE gyártója által a forgalmazó részére kiadott igazolásában szereplő, az AEE szervizelését végző székhely, telephely vagy fióktelep adatait."

9. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra és a forgalmazási engedéllyel érintett AEE gyártóra vonatkozik. Az engedély kizárólag az engedélyező hatóság engedélyével egyszerűsített eljárásban jogosíthat az eredeti kérelmezőtől eltérő forgalmazót. Az egyszerűsített engedélyezési eljárás az új forgalmazó kérelmére indul, ahhoz a forgalmazási engedély szerinti forgalmazó és az AEE gyártó írásbeli hozzájárulása szükséges.

(2) A forgalmazási engedély jogutódlását az engedélyező hatóság engedélyezi. A forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén - a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 6 hónapon belül - a jogutód kezdeményezheti a forgalmazási engedély jogutódlásának engedélyezését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem, illetve a (2) bekezdés szerinti jogutódlás engedélyezése esetén az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől a forgalmazási engedélyből fakadó jogok és kötelezettségek az engedély szerinti új forgalmazót, illetve a jogutódlási engedély szerinti jogutódot illetik meg, illetve terhelik.

(4) A forgalmazó jogutód nélküli megszűnését követő 45 napon belül az újforgalmazó kezdeményezheti a forgalmazási engedély megadását. Az engedély megadásához az AEE gyártó írásbeli hozzájárulása szükséges, amelyet az új forgalmazó a forgalmazási engedély megadására irányuló kérelemhez mellékel.

(5) Az új forgalmazó (1) bekezdés szerinti kérelmének és a forgalmazási engedély (2) bekezdés szerinti jogutódlásának engedélyezése, valamint a (4) bekezdés szerinti eljárás, továbbá a forgalmazási engedély 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti módosítására és kiterjesztésére irányuló eljárások vonatkozásában a forgalmazási engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(6) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti eljárások során az engedélyező hatóság kizárólag a kérelmező 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelését vizsgálja. A 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásokban az engedély vonatkozásában - amelynek a módosítását, illetve kiterjesztését kezdeményezték - csak a szoftverváltoztatással, illetve hardverváltoztatással érintett követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.

(7) Ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedélynek 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módosítását engedélyezte, azonban a forgalmazó az engedélyezési eljárás során megszűnik, és az adott pénztárgép vonatkozásában új forgalmazási engedély kiadására, vagy az (1) bekezdés szerinti kérelemre, illetve (2) bekezdés szerinti jogutódlásra, vagy a (4) bekezdés szerinti engedély megadására nem kerül sor, a 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség a pénztárgépgyártót terheli."

10. § A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) Ha a forgalmazó

a) az engedélyezettől eltérő pénztárgépet hoz forgalomba,

b) a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő pénztárgépet hoz forgalomba,

c) nem felel meg az 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak,

az engedélyező hatóság legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívja a jogellenes állapot megszüntetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

(3) Ha

a) az (1) bekezdés szerinti jogellenes állapot nem szüntethető meg,

b) a forgalmazó nem gondoskodik a 24. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítéséről, az engedélyező hatóság a pénztárgéptípus forgalmazási engedélyét visszavonja.

(4) A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig üzemeltethető.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától nem üzemeltethető, ha a jogellenes állapot befolyásolja az online pénztárgép adózással összefüggő funkcióinak működését."

11. § A Rendelet 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (3), (4) és (6) bekezdés előírásait megfelelően alkalmazni kell a pénztárgép program frissítésére is a nem számítógép alapú pénztárgépek esetén."

12. § (1) A Rendelet 28. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"c) a pénztárgép forgalmazója és az AEE gyártója által kiállított tanúsítványt, amely igazolja, hogy az adott pénztárgéptípus, verzió és AEE típus, verzió szervizeléséhez a szükséges ismereteket a műszerész elsajátította és jogosult a pénztárgép szervizelésére."

(2) A Rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A forgalmazó és az AEE gyártó akkor állítja ki a tanúsítványt, ha meggyőződött arról, hogy a műszerész elsajátította az általa forgalmazott pénztárgéptípus aktuális verziószámának szervizeléséhez szükséges speciális ismereteket."

13. § A Rendelet a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § Az állami adóhatóság az Art. 176/C. § (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartásában a forgalmazó és az AEE gyártó tanúsítványa alapján szerepelteti, hogy az egyes műszerész igazolványok mely pénztárgéptípusok mely verziószámának szervizelésére jogosítanak."

14. § A Rendelet 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Érvénytelenné vált műszerészi igazolvány újbóli kiállítására vonatkozóan a műszerészi igazolvány első alkalommal történő kiállítása iránti kérelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az Art. 176/E. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést igazoló hatósági bizonyítványt nem kell mellékelni, amennyiben az érvénytelenség oka az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatváltozás, és az új műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet a változás határidőben történt bejelentését követő 5 napon belül terjesztik elő."

15. § A Rendelet 7. alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § Az állami adóhatóság az Art. 176/C. § (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartásából hivatalból törli a műszerészt, illetve a műszerész által szervizelhető pénztárgéptípust, ha

a) az állami adóhatóság tudomására jut olyan hitelt érdemlő információ, hogy a műszerész az adott típus esetében nem a jogszabályoknak megfelelően látja el a pénztárgép szervizelését,

b) a forgalmazó, illetve az AEE gyártó jelzi, hogy a pénztárgép forgalmazó, illetve gyártó által meghatározott javítási protokollt a műszerész nem tartja be, vagy

c) megállapítást nyer, hogy a műszerész maga idézte elő a pénztárgép jogszerűtlen működését."

16. § A Rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) A műszerészi igazolványra vonatkozó rendelkezéseket - a 32. §ésa 34. § (1) bekezdés a)-c) és i) pontja, valamint (7) bekezdése kivételével - a plombanyomóra is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol a rendelkezés műszerészi igazolványt említ, azon plombanyomót kell érteni.

(2) Ha a műszerész 30 napig nem rendelkezik érvényes műszerészi igazolvánnyal, illetve ez alatt az idő alatt új igazolvány kiállítása iránti kérelmet a szerviz nem nyújtott be, akkor a műszerész a plombanyomót legkésőbb a 30. nap lejártát követő munkanapon köteles leadni az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálatán."

17. § A Rendelet 38. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Nem számítógép alapú pénztárgép esetén a műszerész a pénztárgép programot a pénztárgép meghibásodása esetén sem cserélheti, erre kizárólag a forgalmazó jogosult.

(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a pénztárgép program cseréje esetén a pénztárgépnek első műveletként el kell végeznie az AEE szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.

(10) A (9) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 3. § szerinti egyedi mentesítésben részesült."

18. § A Rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szerviz a műszerésze által végzett szervizelési tevékenységről, továbbá azokról az eseményekről, körülményekről, amelyekről e rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie, 3 munkanapon belül az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé."

19. § A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szerviz megszűnését követően az e rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek az (1) bekezdésben foglalt időpontig

a) a jogi személy jogutódja vagy jogszabályban, határozatban erre kötelezett,

b) a közkereseti társaságnál és a betéti társaságnál a jogszabályban meghatározott személy

tesz eleget."

20. § A Rendelet 42. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A forgalmazó köteles a cserepénztárgép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a pénztárgépnaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a forgalmazónak mind a visszaadott cserepénztárgép, mind a javított pénztárgép bevételi adatait a pénztárgépnaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia.

(4) Ha a forgalmazó a pénztárgép javításának idejére cserepénztárgépet biztosít, úgy a cserepénztárgépet az üzemeltető részére kell átszemélyesíteni. A cserepénztárgép forgalmazó részére történő visszaszolgáltatásával egyidejűleg a cserepénztárgépet a forgalmazó részére kell átszemélyesíteni."

21. § A Rendelet a következő 42/B. §-sal egészül ki:

"42/B. § (1) Az AEE burkolatának megbontásával járó javítást kizárólag az AEE gyártója végezhet a forgalmazási engedélyben megjelölt telephelyen.

(2) Az AEE (1) bekezdés céljából történő kiszerelését a műszerész kizárólag a pénztárgép forgalmazójának és az AEE gyártó kijelölt szervize képviselőjének jelenlétében végezheti el.

(3) Az AEE (2) bekezdés szerinti kiszereléséről, a javítás megkezdéséről, annak várható időtartamáról és helyszínéről (a továbbiakban együtt: javítási esemény) a forgalmazó és az AEE gyártó kijelölt szervize - a javítási esemény időpontját megelőző 5. munkanapig - elektronikus úton értesíti a NAV-ot. A NAV 3 munkanapon belül jelzi, ha a javítási esemény elvégezhető. A NAV képviselője a javítási eseményen jelen lehet.

(4) A javítási esemény valamennyi műveletéről - képfelvétel rögzítése mellett - jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv és a képfelvétel egy példányát a NAV részére a javítás befejezését követő 3 munkanapon belül elektronikus úton meg kell küldeni."

22. § (1) A Rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni

a) az adóalany nevét,

b) az adóalany adószámát,

c) az adóalany székhelyét,

d) a pénztárgép üzemeltetési helyét, illetve üzemeltetési módját,

e) a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen, illetve az üzlet TEÁOR szerinti tevékenységét,

f) az üzemeltetés célját, amennyiben a pénztárgépet cserepénztárgépként vagy bérbeadási célból kívánják üzemeltetni."

(2) A Rendelet 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés d) pontja szerinti üzemeltetési helyként, illetve üzemeltetési módként az üzemeltetőnek be kell jelentenie, hogy a pénztárgépet

a) állandó üzemeltetési hely esetén egy meghatározott pénzátvételi helyen,

b) változó telephely esetén több meghatározott pénzátvételi helyen,

c) mozgóboltban vagy mozgó szolgáltatóhelyen,

d) tartalék pénztárgépként kívánja üzemeltetni."

(3) A Rendelet 44. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentés alapján az állami adóhatóság)

"b) a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi a pénztárgép üzembe helyezéséhez, átszemélyesítéséhez, illetve a pénztárgép AEE-jének cseréjéhez szükséges üzembehelyezési kódot."

(4) A Rendelet 44. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az adóalany köteles az üzembehelyezési, illetve átszemélyesítési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést - a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben kinyomtatott formában - a pénztárgép értékesítőjének, átszemélyesítés esetén az átszemélyesítést végző, illetve az AEE cseréje esetén a cserét végző műszerész részére átadni.

(5) A pénztárgép értékesítője, illetve az átszemélyesítést vagy az AEE cseréjét végző műszerész rögzíti a pénztárgépben az AP számot, valamint az állami adóhatóság által az adóalany részére megküldött üzembehelyezési, illetve átszemélyesítési kódot.

(6) Az üzembehelyezési, illetve az átszemélyesítési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az AEE az 5. mellékletben meghatározottak szerint kapcsolatba lép a NAV szerverével. A NAV szervere az 5. melléklet szerinti válaszüzenettel

a) üzembe helyezi az AEE-t,

b) üzembe helyezett AEE esetén átszemélyesíti azt,

c) elutasítja az üzembe helyezést, illetve átszemélyesítést, amennyiben a rögzített üzembehelyezési vagy átszemélyesítési kód érvénytelen, vagy az adott pénztárgép, illetve AEE üzembe helyezésére korábban már sor került, vagy más, adategyezőségi hiba okán az üzembe helyezés, átszemélyesítés nem végezhető el.

(7) Érvénytelen az üzembehelyezési, illetve az átszemélyesítési kód, ha azt nem az állami adóhatóság adta ki, illetve ha azt korábban más pénztárgép, illetve AEE üzembe helyezéséhez, átszemélyesítéséhez felhasználták."

(5) A Rendelet 44. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A bejelentésen megadott, a (2) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt adatok kizárólag az adóalany azonosítását szolgálják, a pénztárgép üzembe helyezése, átszemélyesítése az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal valósul meg."

(6) A Rendelet 44. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A változó telephelyen, mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen működő pénztárgépként csak hordozható pénztárgép helyezhető üzembe, illetve már működő pénztárgép üzemeltetési módja csak hordozható pénztárgép esetén változtatható meg ezen módokra."

23. § A Rendelet 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a pénztárgép üzemeltetőjének személyében az AEE átszemélyesítésével változás következik be, az üzemeltetőt az (1) bekezdés szerinti megőrzési kötelezettség nem terheli. Az átszemélyesítést megelőzően az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az AEE adatainak kiolvasásáról."

24. § (1) A Rendelet 48. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az éves felülvizsgálat

a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint

b) szervizes helyszíni vizsgálatból

áll.

(1b) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti."

(2) A Rendelet 48. § (2)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,

c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

(4) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell."

25. § A Rendelet a következő 49/A. §-sal egészül ki:

"49/A. § (1) A pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani.

(2) A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik.

(3) A (2) bekezdés, valamint a 49. § (2) bekezdésének alkalmazásában a pénzmozgás, illetve a pénzkészlet összetétele a pénznek a 4. melléklet 6. pont 6.2. alpontja szerinti bejegyzésre előírt részletezettséggel történő megbontását jelenti.

(4) A 49-49/A. §-ok alkalmazásában pénznek kell tekinteni a készpénzt, a forgatható utalványt és a papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt.

(5) A TEÁOR '08.53.1 szerint Postai tevékenységet (egyetemes kötelezettséggel) folytató adóalany, a napi forgalmi jelentés készítés kivételével mentesül a 49. § és az e §-ban előírt kötelezettségek alól, amennyiben az adott pénzátvételi helyen egyidejűleg nyújt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott készpénzátutalást, valamint a Hpt.

6. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatást és készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatást.

(6) Amennyiben az üzemeltető az (5) bekezdésben meghatározott pénzátvételi helyeken olyan tevékenységet is végez, melyhez kapcsolódó nyugtaadási kötelezettség kizárólag pénztárgéppel teljesíthető, akkor a pénztárgépben csak az e tevékenysége keretében végzett szolgáltatásnyújtáshoz, termékértékesítéshez kapcsolódó forgalmat köteles rögzíteni."

26. § A Rendelet 10. alcíme a következő 50/A. és 50/B. §-sal egészül ki:

"50/A. § (1) Az üzemeltetőnek az erre a célra rendszeresített elektronikus úton benyújtott kérelmére a NAV elektronikus úton díjmentesen átadja az AEE-n eltárolt és a NAV-hoz továbbított forgalmi adatokat gyűjtőnként és bizonylattípusonként az üzemeltető által megjelölt időszak tekintetében. Az állami adóhatóság az adatokat az üzemeltető által megjelölt időszak utolsó napjáig elvégzett utolsó, az adatszolgáltatás napjáig a NAV-hoz továbbított napi zárás adatainak figyelembevételével teljesíti.

(2) Egy adott időszak tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására.

(3) Az üzemeltető saját adataira vonatkozó, (1) bekezdéstől eltérő adatigénylése esetén az üzemeltető köteles megtéríteni a NAV részére az adatigénylés teljesítésének önköltségi árát.

(4) A NAV az üzemeltető meghatalmazásából eljáró szerviz vagy forgalmazó részére ingyenesen biztosítja a pénztárgép igényelt naplófájljait, ha azokra a pénztárgép hibájának feltárásához vagy javításához van szükség. 50/B. § A NAV blokkolja a pénztárgépet

a) a 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő naptól,

b) amennyiben az Áfa tv. 178/A. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép üzemeltetője részére biztosított szolgáltatást szünetelteti vagy korlátozza, a szüneteltetés vagy a korlátozás kezdő napjától a szüneteltetés vagy a korlátozás megszüntetésének napjáig,

c) amennyiben az Áfa tv. 178/A. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép üzemeltetője részére biztosított szolgáltatást megszünteti, a megszüntetés kezdő napjától,

d) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése, eltulajdonítása esetén az üzemeltető 53. § szerinti bejelentését követő naptól,

e) a pénztárgép használatának szüneteltetése esetén az üzemeltető 51. § (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján a bejelentését követő naptól az üzemeltető 51. § (2) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt napig."

27. § A Rendelet 51. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a tartalék pénztárgépként üzemeltetett pénztárgép tekintetében kizárólag a tartalék pénztárgép működésének szüneteltetését kell bejelenteni a szünetelés megkezdését követő 3 munkanapon belül."

28. § A Rendelet a következő 51/A. és 51/B. §-sal egészül ki:

"51/A. § (1) A pénztárgép üzemeltetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az állami adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben azzal a céllal fejezi be a pénztárgép használatát, hogy az adott pénztárgépet a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni (a továbbiakban: használatból kivonás). Az adatszolgáltatást a használatból kivonás tervezett időpontját megelőző 5. napig kell teljesíteni.

(2) A pénztárgép üzemeltetője köteles bejelenteni az állami adóhatóság részére az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, ha a pénztárgép használatának 44. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott célját meg kívánja változtatni, az adatszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül.

51/B. § Bérbeadás céljából üzembe helyezett pénztárgépek tekintetében, amennyiben a pénztárgép nincs bérlő részére átszemélyesítve, a pénztárgépet a bérbeadó részére kell átszemélyesíteni. Ezt csak az adott pénztárgéptípusra engedéllyel rendelkező műszerész végezheti el."

29. § A Rendelet 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénztárgép üzemeltetője köteles a pénztárgép 44. § (2a) bekezdése szerint bejelentett adatának megváltozását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adat megváltoztatásának időpontját megelőző 5. napig az állami adóhatósághoz bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni az adat megváltoztatásának tervezett időpontját."

30. § A Rendelet 54. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pénztárgépnaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető, a (4) bekezdésben foglaltak szerint a műszerész vagy a forgalmazó tehet.

(4) A műszerész vagy a forgalmazó az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész vagy a forgalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az aláírás megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon, az aláírás megtagadásától számított 5 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére."

31. § A Rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § (1) Ha a pénztárgép javíthatatlan, akkor a forgalmazónak és az AEE gyártó magyarországi szervizének ezt a tényt jegyzőkönyvbe kell foglalnia, és a felvett jegyzőkönyv alapján a pénztárgépet az üzemeltetőnek selejteznie kell a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a pénztárgép selejtezhető.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. A selejtezés során az AEE-t a szervizzel ki kell szereltetni. A kiszerelt AEE más pénztárgépbe nem szerelhető be. Az ilyen kiszerelt AEE-t nem lehet átszemélyesíteni."

32. § A Rendelet 15. alcíme a következő 61/A. és 61/B. §-sal egészül ki:

"61/A. § (1) A forgalmazói tesztelés céljából üzembe állított pénztárgépe tekintetében az AP számot a forgalmazó kérésére az állami adóhatóság adja. Az AP szám meghatározásakor a 61. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karakterként "Y" és "Z" betű használható. Az így rendszerbe állított pénztárgép kizárólag tesztelési célra használható.

(2) A pénztárgép forgalmazója az (1) bekezdés szerinti pénztárgép rendszerbe állításáról, üzemeltetési helyéről és üzemeltetésének megszüntetéséről elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az adatszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül.

61/B. § Ha a forgalmazó által adott engedélyszámon értékesített AEE-k száma meghaladja a 99 ezret, a jelen alcímben foglaltak biztosítása érdekében a forgalmazó kérelmére az engedélyező hatóság az adott pénztárgéptípusra díjmentesen új engedélyszámot állapít meg."

33. § (1) A Rendelet 67. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5a. AEE gyártó: az a szervezet, amely a pénztárgépbe épített AEE adóügyi információkat (naplóállományokat) tároló és azokat a NAV szerverének továbbító részegységet gyártja; a nem Magyarországon gyártott AEE-k esetén a gyártó magyarországi, jogi személyiséggel rendelkező képviselete minősül AEE gyártónak; képviselettel nem rendelkező gyártó közjegyző által hitelesített meghatalmazással a pénztárgép forgalmazóját jelölheti ki képviseletre,"

(2) A Rendelet 67. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6a. átszemélyesítés: üzembe helyezett pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelése,"

(3) A Rendelet 67. §-a a következő 8a. és 8b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8a. cserepénztárgép: a cserepénztárgépként üzembe helyezett pénztárgép, amelyet nyugtaadási kötelezettség teljesítésére kizárólag a meghibásodott pénztárgép üzemeltetője használ, kizárólag a javítás ideje alatt,

8b. egyes speciális értékesítések bizonylata: azon ügyletekről kiállított nem adóügyi bizonylat, amelyek tekintetében az üzemeltetőt számlakibocsátási kötelezettség terheli,"

(4) A Rendelet 67. §-a a következő 13a. és 13b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"13a. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt,

13b. NAV szerver: az online pénztárgépekkel kommunikáló, a NAV által üzemeltetett informatikai rendszer,"

(5) A Rendelet 67. §-a a következő 15a. és 15b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15a. pénztárgép: azon hardverelemek és szoftverek összessége, amelyek az ezen rendeletben megkövetelt vagy engedélyezett funkcionalitást biztosítják,

15b. pénztárgép program: a pénztárgépben működő azon szoftverelemek összessége, melyek az AEE kiszolgálását, a pénztárgép működtetésének biztosítását, valamint a bizonylatok összeállítását ellátja, továbbá a külső számítógépes kapcsolat esetén az azzal való kommunikációban részt vesz,"

(6) A Rendelet 67. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"16a. számítógép alapú pénztárgép: olyan pénztárgép, amely egy blokknyomtató, az abba épített AEE, illetve egy számítógép és az arra telepített pénztárgép alkalmazás elválaszthatatlan egységeként teljesíti a pénztárgépekre vonatkozó, e rendeletben foglalt követelményeket,"

(7) A Rendelet 67. §-a a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"18a. szolgáltatóhely: szolgáltatási tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség vagy terület, ahol szolgáltatási tevékenységet folytatnak, ideértve a szolgáltatási tevékenység folytatására kialakított járművet, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszközt, illetve amennyiben a szolgáltatás jellege nem igényel külön helyiséget, akkor a pénzátvétel helye,

18b. tartalék pénztárgép: az üzemeltető nevére üzembe helyezett, de csak más, nem tartalék pénztárgépének meghibásodása esetén vagy egyéb rendkívüli esetben működtetett pénztárgép."

34. § A Rendelet 20. alcíme a következő 78/A-78/F. §-sal egészül ki:

"78/A. § (1) E rendeletnek a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 3., 4. és 5. melléklete szerinti rendelkezéseknek való megfelelést a pénztárgép forgalmazója az AEE szoftver frissítésével köteles az általa forgalmazott pénztárgépek tekintetében biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megfelelés biztosítása érdekében a pénztárgép forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmet és a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet a Mód. rendelet hatálybalépésétől számított 180 napon belül kell az engedélyező hatóság részére a szükséges dokumentációval, valamint a típusvizsgálható pénztárgéppel együtt benyújtani, egyidejűleg pedig igazolni a 7. § (2) bekezdésének való megfelelést. A kérelem benyújtásának legkorábban a Mód. rendelet hatálybalépésétől számított 91. napon van helye.

(3) Ha a pénztárgép forgalmazására irányuló engedélykérelmet vagy forgalmazási engedély módosítására irányuló kérelmet a Mód. rendelet hatálybalépésétől számított 91. napot megelőzően nyújtják be, az engedélyező hatóság e rendelet Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le az engedélyezési eljárást. A jelen bekezdés alapján kiadott engedély azonban nem mentesíti a forgalmazót az (1) és (2) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés alól.

(4) Ha a forgalmazó nem tesz eleget az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a (2) bekezdés szerinti határidőben, úgy további 15 napon belül a forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója kérelemmel fordulhat az engedélyező hatósághoz a forgalmazási engedély módosítása iránt.

(5) Ha sem a forgalmazó, sem a forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója nem kezdeményezi a jelen § szerinti eljárásokat, vagy ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, az engedélyező hatóság a Mód. rendelet előírásainak meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja. A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig üzemeltethető. A visszavont forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követően az engedélyező hatóság haladéktalanul közleményt ad ki a visszavont forgalmazási engedély számáról, a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép típusáról és annak üzemeltetési véghatáridejéről. Az MKEH és az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi a visszavont forgalmazási engedély számát, a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép típusát és annak üzemeltetési véghatáridejét.

78/B. § A 2014. december 31-ig kiadott üzembehelyezési kódok 2016. február 29-én érvényüket vesztik.

78/C. § A közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó adóalany a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet 2017. december 31-éig üzemeltetheti.

78/D. § A Mód. rendelet hatálybalépésekor érvényes műszerészi igazolványokat érvényesnek kell tekinteni minden érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgéptípusra a forgalmazási engedély módosításáig vagy kiterjesztéséig.

78/E. § A Mód. rendelet 1-2. melléklete alapján pénztárgép használatra kötelezett adóalany kizárólag a Mód. rendeletben meghatározott követelményeknek is eleget tevő pénztárgépet helyezhet üzembe.

78/F. § Cserepénztárgép 2016. december 31-ét követően kizárólag online módon működhet. A forgalmazó a cserepénztárgép átadásakor azt az üzemeltető részére átszemélyesíti. A cserepénztárgép visszavételekor a forgalmazó a cserepénztárgépet magára átszemélyesíti. Az e § szerinti eljárás esetén az utólagos rögzítésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak."

35. § A Rendelet 20. alcíme a következő 78/G. §-sal egészül ki:

"78/G. § Az 1. melléklet szerint taxis szolgáltatási tevékenységet végző adóalany mentesül a pénztárgép használat alól, ha az állami adó- és vámhatósághoz e rendelet szerinti tartalommal adatot szolgáltat fuvarairól és bevételeiről."

36. § A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

d) 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

e) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,

f) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

37. § A Rendelet

1. 3. § (2) bekezdésében az "egységgel felszerelt" szövegrész helyébe az "egységgel (a továbbiakban: AEE) felszerelt" szöveg,

2. 4. § (2) bekezdésében a "15 nap" szövegrész helyébe a "15 munkanap" szöveg,

3. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a "szoftverváltoztatatás" szövegrész helyébe a "szoftverváltoztatás" szöveg,

4. 29. § (1) bekezdésében a "kiállítja a műszerészi" szövegrész helyébe a "kiállítja a - kérelemben megadott forgalmazási engedélyszámmal jelölt pénztárgép szervizelésére jogosító - műszerészi" szöveg,

5. 33. § (1) bekezdésében a "15" szövegrész helyébe az "5" szöveg,

6. 33. § (2) bekezdésében a "15" szövegrész helyébe az "5" szöveg,

7. 33. § (5) bekezdésében az "érinti szerviz" szövegrész helyébe az "érinti a szerviz" szöveg,

8. 34. § (1) bekezdés a) pontjában a "megaműszerészi" szövegrész helyébe a "meg a műszerészi" szöveg,

9. 34. § (4) és (5) bekezdésben a "15" szövegrész helyébe az "5" szöveg,

10. 38. § (3) bekezdésében a "beavatkozásról, egyéb" szövegrész helyébe a "beavatkozásról, az AEE bármilyen sérüléséről, illetéktelen felnyitási kísérletének észleléséről, egyéb" szöveg,

11. 42. § (1) bekezdésben az "a szerviz köteles" szövegrész helyébe az "a forgalmazó köteles" szöveg,

12. 42. § (2) bekezdés c) pontjában a "szerviz" szövegrészek helyébe a "forgalmazó" szöveg,

13. 44. § (1) bekezdésében a "helyezését, illetve" szövegrész helyébe a "helyezését, üzembe helyezett pénztárgép átszemélyesítését, illetve" szöveg,

14. 49. § (2) bekezdésében a "nyitó készpénzállomány értékét." szövegrész helyébe a "nyitó pénzkészlet összegét és összetételét." szöveg,

15. 53. §-ában a "8" szövegrész helyébe az "5" szöveg,

16. 54. § (8) bekezdésében a "köteles a" szövegrész helyébe a "köteles erről a" szöveg,

17. 61. § (5) bekezdésében az "a "T" betű" szövegrész helyébe az "az "Y" és "Z" betű" szöveg,

18. 67. § 2. pontjában a "göngyölegjegy," szövegrész helyébe a "göngyölegjegy, továbbá a napnyitás és a pénzmozgás bizonylat," szöveg,

19. 67. § 14. pontjában a "meg," szövegrész helyébe a "meg, ide nem értve a napnyitás és a pénzmozgás bizonylatot," szöveg,

20. 67. § 18. pontjában az "igényli," szövegrész helyébe az "igényli, ide nem értve az AEE megbontásával járó javítást," szöveg

lép.

38. § Hatályát veszti a Rendelet

1. 2. § (1) bekezdésében az "1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett" szövegrész,

2. 2. § (2) bekezdése,

3. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "pénztárgépet használó" szövegrész,

4. 9. § (3) bekezdés b) pontja,

5. 24. § (5) bekezdése,

6. 24. § (6) bekezdésében az "illetve amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét," szövegrész,

7. 42. § (6) bekezdése,

8. 42/A. § (2) bekezdésében az "az erre a célra rendszeresített nyomtatványon" szövegrész,

9. 45. § (3) bekezdésében az "illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét," szövegrész,

10. 46. §-a,

11. 48. § (1) bekezdésében a "szervizes" szövegrész,

12. 52. § (3) bekezdésében az "illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét," szövegrész,

13. 56. § (1) bekezdésében a "vagy a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következik be," szövegrész,

14. 60. §-a,

15. 67. § 17. pontja,

16. 68. § (1) bekezdésében az "- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrész,

17. 68. § (2) bekezdése,

18. 11. melléklete.

39. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 36. § a) pontja és az 1. melléklet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) A 35. §, a 36. § b) pontja és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 36. § d) pontja és a 4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

40. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez

"1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

a) a gyógyszertárak,

b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08

1. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási

2. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi,

3. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,

4. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi,

5. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),

6. az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási),

7. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,

8. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,

9. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi, diszkó működtetési,

10. a 95.1-95.2 szerinti javítási,

11. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási,

12. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és

13. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,

bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,

bc) az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

bd) a termelői borkimérés,

be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR '08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében."

2. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez

1. A Rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontja a következő 4a. ponttal egészül ki:

[Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08]

"4a. 49.32 szerinti taxis személyszállítási"

[tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt.]

2. A Rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontja a következő 6a. ponttal egészül ki:

[Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08]

"6a. 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási"

[tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt.]

3. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez

"3. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A) Pénztárgépekre vonatkozó műszaki követelmények

1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az értékesítés, illetve az egyéb pénzmozgások kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására.

2. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénzben és ettől eltérő fizetési módokban eszközölt fizetések és egyéb pénzmozgások kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására.

3. A pénztárgépnek e rendelet 9. mellékletében meghatározott bizonylatokat kell nyomtatnia.

4. A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az üzemeltető, vagy más személy törölheti, módosíthatja, vagy kiegészítheti a már rögzített adatokat, ide nem értve, ha erre vonatkozó utasítás a NAV szerveréről érkezik.

5. A pénztárgép nem lehet alkalmas adóügyi bizonylat nyomtatás nélkül értékesítési tranzakció rögzítésére, ide nem értve az önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerek e rendeletben meghatározott eseteit.

6. A pénztárgép lehetőséget biztosíthat a kezelés gyakorlására, a pénztárgép gyakorló üzemmódba kapcsolásával. A gyakorló üzemmód be- és kikapcsolására csak zárt adóügyi napnál lehet alkalmas a pénztárgép. A gyakorló üzemmóddal kapcsolatos eseményekre és a gyakorló üzemmódban kibocsátott bizonylatokra vonatkozó eseményeket rögzíteni kell a 4. mellékletben foglaltak szerint.

7. A pénztárgép programot el kell látni verziószámmal. A verziószám a szoftver programverziójának egyedi azonosítója, amely a szoftver frissítésével, bővítésével megváltozik.

7.1. A pénztárgépekre telepített pénztárgép programok verziószámát, valamint a program készítőjének nevét rögzíteni kell, az adatoknak lehívhatónak kell lenniük.

7.2. A pénztárgépet tilos csatlakoztatni, illetve egybeépíteni olyan készülékkel, vagy szoftverrel, amely befolyásolja annak e rendeletben szabályozott funkcióit, kivéve az e rendeletben kifejezetten nevesített eseteket.

8. A pénztárgép csak akkor bocsáthat ki adóügyi bizonylatot, ha a pénztárgépben - F) pont FD) alpontja szerinti - AEE működik.

9. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az üzemeltető egy erre a célra szolgáló USB 2.0 csatlakozón keresztül kiolvasssa az AEE-ben tárolt valamennyi naplóállományt, illetve a kezelő által megadott időintervallumban keletkezett naplóállományokat. Ez a funkció a kezelő számára korlátozás nélkül elérhető kell legyen. Az alkalmazott csatlakozóaljzat USB-A, USB-B, miniUSB-B vagy microUSB lehet. Amennyiben a kiolvasási művelet végrehajtásához valamilyen speciális csatlakozóra, kábelre, egyéb eszközre vagy szoftverre van szükség, az ilyen eszközöket a pénztárgép értékesítése során pénztárgéphez az üzemeltető részére biztosítani kell, a szoftvereket hozzáférhetővé kell tenni. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a naplófájlok kiolvasása során legalább 300 kilobájt/s adatátviteli sebesség biztosítására.

9.1. A Forgalmazó kötelezettsége, hogy a kiolvasott naplófájlok üzemeltető általi értelmezését segítő programot tegyen hozzáférhetővé az üzemeltető számára.

10. A pénztárgépnek pecsétnyomóval (plomba) lezárhatónak kell lennie. A pénztárgép lezárására kizárólag a NAV által biztosított pecsétnyomó használható. A pecsétnyomó anyaga acél. A pecsétnyomó mérete 10 mm. A pecsétanyag pecsétviasz, a lenyomat homorú. Számítógép alapú pénztárgépeken kizárólag azt az egységet szükséges plombálni, amelyikben az AEE beépítésre került.

11. A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken (pénztárgép) illetéktelen beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható.

12. A pénztárgép burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül ne legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására.

13. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a forgalmi gyűjtőkhöz tartozó áfa kulcsok előre programozott módú kezelésére, azaz egy korábbi időpontban beállított áfa tábla megadott dátum szerinti érvénybe léptetésére.

14. A pénztárgép az AEE rendszerbe állítását megelőzően kizárólag "gyakorló üzemmódban" működhet. Gyakorló üzemmód során:

a) a pénztárgép nem lehet alkalmas adóügyi bizonylat nyomtatására,

b) valamennyi szóközkarakter helyett "?" karaktert kell nyomtatni.

15. Az AEE-ben tárolt utolsó "napi forgalmi jelentés" dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a pénztárgép nem engedélyezhet.

16. A napi nyitást követő 24+1,5 óra elteltével a pénztárgép nem adóügyi bizonylat és a napi forgalmi jelentés kivételével újabb bizonylat megnyitását nem végezheti el.

17. A pénztárgépen lehetővé kell tenni értékhatárok beállítását az alábbiakra:

a) egy tétel egységára,

b) egy tételsor összértéke,

c) egy bizonylat összértéke.

17.1. A pénztárgépnek gyári állapotában tartalmaznia kell a nyugta maximális összegére vonatkozó, ÁFA tv. 165. § (3) b) pontjában meghatározott értékhatárt.

18. Az üzemeltetőnek a tőle elvárható mértékben, a gazdasági tevékenysége sajátosságaihoz illeszkedően alkalmaznia kell a 17. pontban leírt funkciókat annak érdekében, hogy a téves beütés esélyét minimalizálja.

B) Papír

1. A pénztárgépben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző folytonos papírtekercs használható.

2. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat:

a) "A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.",

b) az 1. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe,

c) a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),

d) "Olvashatóságát megőrzi 8 évig",

e) az olvashatóság megőrzési feltételei.

C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók

1. A pénztárgépnek legalább az alábbi ötszáz forgalmi gyűjtővel kell rendelkeznie, amelyek az értékesítések és egyéb, a 4-6. pontokban meghatározott tranzakciók áfa-csoportonkénti, valamint termék- vagy szolgáltatáscsoportonkénti elkülönített regisztrációját biztosítják.

1.1. Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-kulcsát, a kétjegyű szám pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli.

a) 05%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek, első karaktere "A",

b) 18%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: "B",

c) 27%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: "C",

d) adójegyes termékek forgalmának gyűjtőinek első karaktere: "D",

e) az egyéb termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: "E". Jelen alpont alkalmazásában az egyéb termékek, szolgáltatások forgalma:

ea) az áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalma,

eb) az alanyi adómentességet választó adóalany forgalma,

ec) az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany forgalma,

ed) az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás forgalma,

ee) az Áfa tv. XVI. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítésének forgalma,

ef) az Áfa tv. hatályán kívüli értékesítések, szolgáltatások forgalma.

1.2. Az fa) pont alkalmazásában a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 2002. év július hó 31. napján hatályos besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni.

2. A forgalmi adatok gyűjtését bizonylat szinten (nyugta, egyszerűsített számla) és napi szinten is biztosítani kell.

3. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa-kulcsok A) pont 13. alpont pont szerinti módosítására.

4. A pénztárgép nyugta, egyszerűsített számla készítésekor az alábbi elemi tranzakció típusokat kezelheti bizonylaton belül: a) értékesítés- értékesítés sztornó (jele: "", illetve "s"),

b) felár-felár sztornó (jele: "f", illetve "fs"),

c) engedmény-engedmény sztornó (jele: "e", illetve "es"),

d) nem üzletpolitikai kedvezmény és ennek sztornója (jele: "k", illetve "ks"),

e) göngyöleg visszaváltás és göngyöleg visszaváltás sztornó (jele: "g" és "gs").

5. A 4. pontban felsoroltak közül az értékesítés és értékesítés sztornó, illetve a göngyöleg visszaváltás és göngyöleg visszaváltás sztornó tranzakció típus alkalmazása kötelező, a többi tranzakció alkalmazása opcionális.

6. A nyugta, egyszerűsített számla tételsorainak nyomtatásakor a tranzakció típusát jellel, vagy megnevezéssel egyértelműen azonosítani kell. A forgalmi gyűjtők tartalmát csökkentő tranzakciók (értékesítés sztornó, engedmény, göngyöleg visszaváltás, felár sztornó) értékét "-" előjellel kell kinyomtatni és az AEE-ben rögzíteni.

7. A pénztárgépnek - az alkalmazott tranzakció típusoktól függően - az alábbi bizonylat szintű és napi szintű tranzakciógyűjtőkkel kell rendelkeznie:

a) felár,

b) sztornó,

c) engedmény és

d) göngyöleg.

8. A tranzakció típusok, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtők kapcsolatait a 7. melléklet tartalmazza.

9. Sztornó és visszáru bizonylatok vonatkozásában a pénztárgépnek a következő napi szintű gyűjtéseket is el kell végezni:

a) sztornó bizonylatok értékének gyűjtése és

b) visszáru bizonylatok értékének gyűjtése.

10. A pénztárgépnek legalább a következő napi szintű számlálókat kell kezelnie:

a) kinyomtatott nyugták számlálója,

b) a pénztárgép nyugtanyomtatóján kinyomtatott egyszerűsített számlák számlálója,

c) nyugták, egyszerűsített számlák megszakításainak számlálója.

11. Sztornó és visszáru bizonylatok vonatkozásában a pénztárgépnek az alábbi napi szintű számlálásokat is el kell végeznie:

a) sztornó bizonylatok számlálása,

b) visszáru bizonylatok számlálása.

12. A pénztárgépnek göngyölített forgalomként (GT) az AEE üzembe helyezésétől vagy legutóbbi átszemélyesítésétől kezdődően gyűjtenie kell a napi forgalmi gyűjtők összegét.

13. A pénztárgépnek az AEE üzembe helyezésétől, vagy legutóbbi átszemélyesítésétől kezdődően "napi zárások számlálója" globális számlálót kezelnie kell.

14. A pénztárgépnek legalább az alábbi funkciókat kell kezelnie:

a) napi funkciók:

aa) napi nyitás, beleértve a nyitó pénzkészlet rögzítését

ab) bizonylatnyitás,

ac) tételsor nyomtatás,

ad) rész-összesen sor nyomtatás,

ae) ÖSSZESEN sor nyomtatás,

af) bizonylat-megszakítás,

ag) bizonylatzárás,

ah) napi zárás (napi forgalmi jelentés nyomtatása).

b) technikai és egyéb funkciók:

ba) dátum-, időállítás, az e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint naplózva,

bb) forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA kulcs és 1/a-e. szerinti megjelölésének állítása - a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgépek kivételével - kizárólag a NAV szerverről érkező üzenet alapján, a rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint,

bc) fejléc beállítása, kizárólag az AEE-re érkező üzenet alapján az 5. mellékletben foglaltak szerint,

bd) pénzmozgás bizonylat nyomtatása,

be) pénztárjelentés nyomtatás,

bf) Euró bevezetéséhez kapcsolódó dátumok állítása az APEH-re érkező üzenet alapján az e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint,

bg) érkezett üzenet nyomtatása az e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint. 15. Az euró bevezetésével kapcsolatos funkciók leírását a H) pont tartalmazza.

D) A pénztárgép blokkolt állapota

1. A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, amennyiben

a) az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan ellátni a pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát, ide nem értve, ha az adatok NAV felé történő továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik,

b) az AEE felnyitási kísérletet érzékelt,

c) a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között,

d) a NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett az 5. mellékletben foglaltak szerint.

2. Blokkolt állapotban a pénztárgép napi funkcióinak végrehajtása tilos, ilyenkor kizárólag szerviz funkciók érhetők el.

3. Az 1. pont a)-c) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a szerviz szervizelési tevékenysége keretében oldhatja fel.

4. Az 1. pont d) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a NAV szerveréről érkező 5. mellékletben foglalt ezirányú utasítás oldhatja fel.

E)

EA) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok

1. A pénztárgép nyomtató egysége kizárólag az alábbiakban meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki:

a) nyugta (adóügyi bizonylat),

b) egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat),

c) napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat),

d) nem adóügyi bizonylat,

e) nyugta, egyszerűsített számla sztornó bizonylata (adóügyi bizonylat),

f) nyugta, egyszerűsített számla visszáru bizonylata (adóügyi bizonylat),

g) göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat, adóügyi bizonylat),

h) pénzmozgás (ki- és befizetés) bizonylat (adóügyi bizonylat),

i) napnyitás bizonylat (adóügyi bizonylat).

2. Az 1. pontban felsorolt bizonylatok mintáját a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az euró bevezetésével kapcsolatos bizonylat-változások leírását a 10. melléklet tartalmazza.

4. A pénztárgéppel negatív végösszegű vagy forgalmi gyűjtőjű nyugta, egyszerűsített számla nem bocsátható ki.

5. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a legutóbb megnyitott és az azt megelőző adóügyi nap során kibocsátott nyugták, egyszerűsített számlák, sztronó bizonylatok, visszáru bizonylatok listájáról bizonylatot nyomtatni, amelyen szerepel a bizonylatok sorszáma, a kibocsátás időpontja, a bizonylaton szereplő végösszeg, illetve a bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód. Ez a funkció a kezelő számára korlátozás nélkül elérhető kell, hogy legyen.

EB) A bizonylatokra vonatkozó egyéb szabályok

1. A kinyomtatott nyugtát és a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlát közös sorszámtartományban folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNNN formájú sorszámmal, a kinyomtatott pénzmozgás bizonylatot M/ZZZZ/NNNNN formájú, elkülönülten növekvő sorszámmal kell ellátni, ahol:

a) ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma (négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva),

b) NNNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, öt számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva),

c) M a pénzmozgás bizonylatot jelölő fix karakter.

2. A pénztárgép nyugtanyomtatóján kibocsátott egyszerűsített számla esetén ugyanazon értékesítésről nyugta vagy újabb számla nem nyomtatható, kivéve, ha az értékesítésről sztornó bizonylat készült.

3. Az adóügyi bizonylatok megnevezését - a fejléc és a bizonylat megnevezése között egy üres sor kihagyással (továbbiakban: soremelés) - közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. A bizonylat utolsó soraként a stilizált AP jelet és a pénztárgép 9 karakteres azonosítószámát kell kiíratni. A bizonylat utolsó előtti soraként kizárólag a "NAV ellenőrző kód" és a 3. melléklet F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti ellenőrző kód szerepelhet. A nyugtán, egyszerűsített számlán a reklám, üdvözlő, vásárlást megköszönő üzenetek, a vonalkód a fizetőeszköz sorok és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtathatók.

4. Az egyéb bizonylatok "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT", "SZTORNÓ BIZONYLAT", vagy "VISSZÁRU BIZONYLAT" megnevezését -soremeléssel - közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. Az adott bizonylatot a megnevezéssel megegyező "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT", "SZTORNÓ BIZONYLAT", vagy "VISSZÁRU BIZONYLAT" szöveg kiírásával kell lezárni.

5. A pénztárgép által készített bizonylatokon a dátumot az FA) alcím 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

6. E rendeletben használt

a) sztornó bizonylat alatt, amennyiben az nem nyugtát érvénytelenít, az Áfa tv.-ben meghatározott érvénytelenítő számlát,

b) visszáru, speciális visszáru (göngyölegjegy) bizonylat alatt az Áfa törvényben meghatározott módosító számlát megfelelően érteni kell.

7. A pénztárgép által készített bizonylatok esetén fix szélességű karakter nyomtatást kell alkalmazni. A bizonylatok egyes elemeihez külön betűtípus és betűméret is tartozhat.

8. Nyugtaként vagy egyszerűsített számlaként kell naplózni a pénztárgép által nyomtatott olyan dokumentumokat is, amelyek ezen adóügyi funkciójuk mellett valamely szolgáltatás igénybevételére való jogosultság igazolására is szolgálnak. Az ilyen bizonylatokon az igénybe vehető szolgáltatást leíró adatokat a tételsorok helyén kell szerepeltetni.

EC) A sztornó és visszáru bizonylatok kezelésének szabályai

1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie sztornó bizonylat, visszáru bizonylat, illetve göngyölegjegy nyomtatására.

2. Visszáru bizonylaton a C rész 4. pont b), c), d) és e ) alpontjában szereplő tranzakció típusokon túl az alábbi tranzakció típus is szerepeltethető: visszáru és visszáru sztornó (jele: "v" és "vs").

3. Sztornó bizonylat vagy visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról nyomtatható.

4. Sztornó bizonylaton fel kell tüntetni a vevő adatait, vagy a sztornó bizonylat kiadását alátámasztó jegyzőkönyv azonosítószámát. Visszáru bizonylaton fel kell tüntetni a vevő adatait. Ezeket az adatokat az AEE naplóállományában is szerepeltetni kell a 4. mellékletben foglaltak szerint.

5. A sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor érték és összesítő adataival úgy, hogy a mennyiség adat és a tételsor érték előjele megváltozik. Az egyes tételsorok tekintetében az eredeti bizonylaton szereplő tranzakció típus ellentettjét kell szerepeltetni a sztornó bizonylaton. Sztornó bizonylaton nem kell szerepeltetni az eredeti bizonylaton sztornózott tételsorokat, és ezek sztornózó tételsorát.

6. A sztornó és visszáru bizonylatot a pénztárgép nyugtanyomtatóján két példányban kell kinyomtatni. A két példány nyomtatását az AEE-ben egy bejegyzéssel kell naplózni.

7. A sztornó vagy visszáru bizonylat mindkét példányának teljes körű kinyomtatásakor az adott bizonylat számlálóját eggyel, értékének gyűjtőjét a bizonylat összesen értékével meg kell növelni.

8. Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható.

9. Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti visszáru bizonylat nyomtatható.

10. Amennyiben a sztornó vagy visszáru bizonylat első, vagy második példányának teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható, akkor a bizonylaton "BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS" szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, "SZTORNÓ BIZONYLAT", vagy "VISSZÁRU BIZONYLAT" szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylat bizonylatszámát úgy kell meghatározni, mintha a bizonylat nem volna megszakított.

11. Amennyiben egy sztornó, vagy visszáru bizonylat első példánya teljes körűen kinyomtatásra került, akkor a pénztárgép következő nyomtatási műveletként kizárólag a bizonylat második példányának kinyomtatását végezheti el. A két példány adatainak azonosságát - eltekintve a különböző példánysorszámtól - biztosítani kell.

ED) A bizonylatok teljes körű kinyomtatásakor jelentkező hibák esetén követendő eljárás

1. Amennyiben a "NYUGTA", "EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA" teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható (például hardver hiba, papírhiány, mező túlcsordulás, stb.), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani.

2. A megszakított bizonylaton "NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS", vagy "EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA-MEGSZAKÍTÁS" szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd "ÖSSZESEN: 0 Ft", bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és sorszám kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat az EB) alcím 1. pontja szerint kell sorszámozni.

3. Amennyiben a "NAPI FORGALMI JELENTÉS" teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton "JELENTÉSMEGSZAKÍTÁS" szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, dátum, idő, AP jel és a pénztárgép 9 karakteres azonosítószáma kinyomtatásával le kell zárni, majd újra kell kezdeni a bizonylat kinyomtatását.

4. Amennyiben a nem adóügyi bizonylat teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton "BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS" szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő és "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT" szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni.

5. Amennyiben egy több példányban nyomtatni kívánt bizonylat első példányának nyomtatása nem biztosítható, úgy a bizonylat megszakítására vonatkozó előírások alkalmazása mellett minden példány nyomtatását sikertelennek kell tekinteni és ezt a tényt naplózni kell. Amennyiben egy több példányban nyomtatni kívánt bizonylat első példányának nyomtatása megtörtént, akkor a pénztárgép következő műveletként csak a következő példányok kinyomtatását végezheti el.

EE) A forint üzemmódra és a kerekítésre vonatkozó előírások

1. A pénztárgépnek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelni:

a) tételsor: 9 999 999,

b) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla) forgalmi gyűjtők: 99 999 999,

c) napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 999 999 999,

d) göngyölített forgalom: 999 999 999 999.

2. Forint üzemmódban a tételsor és összesen értékek egész számként nyomtatandók. Tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értéket a kerekítési szabályok szerint forintra kell kerekíteni.

3. Az 1 és 2 forintos érmék kivonása miatt a kerekítés értékének megjelenítésére és gyűjtésére vonatkozó szabályok:

a) készpénzfizetés esetén a nyugtán, egyszerűsített számlán, sztornó és visszáru bizonylaton az "Összesen" érték után az alábbiakat kell kinyomtatni:

aa) a vevő által átadott fizetőeszközök értéke (KÉSZPÉNZ),

ab) a vevőnek visszaadott készpénz értéke (VISSZAJÁRÓ),

ac) a kerekítés értéke (KEREKÍTÉS).

A nullaértékű mezők fizetőeszköz sorát nem kell kinyomtatni. A kerekítések értékét a forgalmi gyűjtőktől független gyűjtőben kell összegezni és a pénztárjelentésen meg kell jeleníteni.

b) Idegen fizetőeszköz használata esetén rögzíteni kell az átadott valuta értékét, annak forintra átszámított értékét (KÉSZPÉNZ) és az átváltási árfolyamot. A forintra átszámított értéket egész számra kell kerekíteni.

4. Tört érték jelölésére tizedes vesszőt, ezres helyi érték jelölésére szóköz karaktert kell használni.

F) A pénztárgép fő egységeivel kapcsolatos követelmények

FA) Kijelző

1. A pénztárgépnek - ide nem értve az önkiszolgáló pénztárgépet - két kijelzővel kell rendelkeznie, amelyek közül az egyik arra szolgál, hogy a nyugtára, egyszerűsített számlára, sztornó- és visszáru bizonylatra kerülő értékeket a tételek rögzítésével egy időben, a vásárló által jól láthatóan megjelenítse (vevőkijelző).

2. A vevőkijelzőn a megjelenő karakterek magassága legalább 7 mm, szélessége legalább 4 mm, az egy sorban megjeleníthető karakterek száma legalább 8 db.

3. A vevőkijelző meghibásodása esetén a pénztárgép nyugta, vagy egyszerűsített számla megnyitását nem végezheti el.

4. A kijelzőkön a dátumot és időt év, hó, nap, óra, perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell megjeleníteni. A vevőkijelzőn a dátumot és időt akkor kell megjeleníteni, amikor ez az üzemszerű működtetést nem akadályozza.

5. A vevőkijelzőn "NAV" felirat vagy "@" jel megjelenítésével folyamatosan jelezni kell, ha az AEE megfelelően működik.

6. A vevőkijelzőn "GYAK" felirat megjelenítésével folyamatosan jelezni kell, ha a pénztárgép gyakorló üzemmódban működik.

FB) Nyomtató

1. Nyomtatóként olyan eszköz alkalmazható, amely a C) pont 1. alpontjában foglaltak figyelembevételével képes az EA) pont

1. alpontja szerinti bizonylatok kinyomtatására.

2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű esetén 2,4 mm, nagybetű esetén 3 mm. Az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. A nyugta minimális szélessége 37 mm, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla esetén 70 mm.

3. A nyomtató nyomtatást kizárólag úgy végezhet, hogy a nyomtatott bizonylat tartalma a megfelelő bejegyzéssel eltárolásra került az AEE-ben. A nyomtató vezérlését kizárólag az AEE végezheti.

4. A pénztárgép nyomtatója adóügyi bizonylat készítése közben grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az AEE a stilizált AP jel, vagy a nyugta, egyszerűsített számla azonosítására szolgáló vonalkód kinyomtatására utasítja. Az azonosító vonalkód adóügyi, sztornó és visszáru bizonylaton kizárólag az "ÖSSZESEN sor" és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtatható. Nem adóügyi bizonylat készítése közben az AEE grafikus nyomtatási parancsot kizárólag vonalkód nyomtatására adhat ki.

5. Két utas (nyugta, dokumentum) nyomtató alkalmazása esetén a dokumentum-nyomtatón adóügyi bizonylat nem nyomtatható. A két utas nyomtató dokumentum nyomtatóján megvalósuló nyomtatásról is bejegyzést kell készíteni az AEE-ben a 4. mellékletben foglaltak szerint. Adózással össze nem függő személyes adatokat tilos naplózni, ilyen adatok esetén minden betű helyett "X", minden számjegy helyett "0" naplózandó.

FC) Billentyűzet

1. A pénztárgép billentyűzetén legalább az alábbi billentyűket kell elhelyezni:

a) számbillentyűk 0-tól 9-ig,

b) tranzakciók jóváhagyására vagy javítására szolgáló billentyűk,

c) "összesen" billentyű.

2. A billentyűket magyar nyelvű felirattal kell ellátni. Számítógép alapú pénztárgép esetén ez a követelmény teljesíthető szabványos számítógép billentyűzet használatával is.

FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE)

1. A pénztárgépet fel kell szerelni AEE-vel. Az AEE rögzíti és az e rendeletben meghatározott szabályok szerint tárolja és továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a NAV felé.

2. Az AEE-t fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni. Az AEE a számítógép alapú, valamint a mérleggel egybeépített pénztárgépnél elhelyezhető a nyomtatóban is.

2.1. Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak. Az AEE adattartalma UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintet.

2.2. Az AEE-t úgy kell kivitelezni, hogy kizárólag az AEE burkolat roncsolásával legyen nyitható. A burkolat nyitására a pénztárgépnek/AEE-nek blokkolt állapotba kell kerülnie.

2.3. Az AEE saját akkumulátorát úgy kell elhelyezi a pénztárgép burkolatán belül, illetve amennyiben az AEE a nyomtatóban kerül elhelyezésre, úgy a nyomtató burkolatán belül, hogy annak cseréje az AEE burkolatának roncsolása nélkül is megvalósítható legyen.

3. Az AEE-t úgy kell elhelyezni a pénztárgépben, hogy bizonylat nyomtatása ne legyen lehetséges ezen tény AEE-ben való rögzítése nélkül, illetve az e rendelet 4. mellékletében nevesített események bekövetkezése az AEE-ben minden esetben rögzítésre kerüljön.

4.

a) Az AEE-nek tételsoronként, a kezelői adatbevitellel egyidejűleg rögzítenie és az adómegállapításhoz való jog elévüléséig tárolnia kell a pénztárgépen keletkező adatokat a 4. melléklet szerinti tartalomban és szerkezetben, ideértve a törölt tételekre és a megszakított bizonylatokra vonatkozó adatokat is.

b) Amennyiben egy bizonylat készítése annak kinyomtatása nélkül ér véget (ide nem értve a megszakított bizonylatot), az AEE-nek a ki nem nyomtatott bizonylat már bevitt adatait megszakított bizonylatként kell eltárolnia a 4. mellékletben foglaltak szerint. Jelen pont alkalmazásában a bizonylatkészítés megkezdésének kell tekinteni egy tételsor bevitelének megkezdését is.

c) A bizonylatok adatai között az AEE vonatkozó bejegyzésében minden olyan adatot rögzíteni kell, ami a nyomtatott bizonylaton szerepel, kivéve a fejlécben szereplő adatokat. A 4. mellékletben külön nem nevesített, de a bizonylaton szereplő adatok rögzítésére a 4. mellékletben megadott egyedi mezőket kell használni. Egyedi mezők alkalmazása esetén azok adattartalmának leírását a pénztárgép dokumentációjában szerepeltetni kell.

d) Az egyedi mezők használatának módját úgy kell kialakítani, hogy a bizonylatkép a pénztárgép technikai leírása, az általa kiadott bizonylatra vonatkozó, AEE-beli bejegyzés, illetve a fejlécben szereplő adatok ismeretében rekonstruálható legyen.

5. Az AEE-nek a kibocsátott bizonylatokra vonatkozó adatok mellett rögzítenie kell a pénztárgép alábbi adatait és eseményeit is:

a) a pénztárgép be- és kikapcsolása,

b) a pénztárgép napi nyitása,

c) gyakorló üzemmódba kapcsolás, gyakorló üzemmód kikapcsolása,

d) tételsor törlése,

e) a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése és visszatérése a blokkolt állapotból,

f) az AEE áramellátásának megszűnése és újraindulása,

g) a NAV szerverével való kommunikáció,

h) az AEE belső áramforrásának lemerülése, és az ezt követő első újraindulás,

i) naplóállomány nyitása és zárása, j) az AEE órájának átállítása,

k) az euró üzemmód beállítása,

l) a pénztárgép, illetve az AEE működésére, állapotára, illetve kommunikációjára vonatkozó adatok a 4. mellékletben foglaltak szerint.

6. Az AEE-nek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább 1 000 000 kiadott bizonylat 4. pont szerinti adatainak tárolására. Az alkalmazott technológiának legalább 10 000 újraírást kell lehetővé tennie. Az AEE-ben működő adattároló SDHC/SDXC Class 6 vagy annál magasabb osztályú kell legyen, vagy meg kell felelnie a JEDEC JESD84-B451 szabványának. Az AEE adattároló egységének minimális tárkapacitása 16 GB.

7. Az AEE adattartalmához való hozzáférés, és az adattartalmon végzett bármilyen külső beavatkozás kizárólag az e rendeletben foglaltak szerint, illetve a NAV által, vagy annak engedélyével lehetséges.

8. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a külső áramellátás megszűnését követően 2 órán keresztül adatkommunikációt folytasson, valamint a külső áramellátás megszűnését követően az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül megőrizze a benne tárolt adatokat. Az AEE mellőzheti az 5. melléklet szerinti rendszeres bejelentkezést, ha teljesül az alábbi feltételek mindegyike, mindaddig, amíg a feltételek fennállnak:

a) az AEE-nek nincs külső áramellátása,

b) nincs a pénztárgépen nyitott adóügyi nap,

c) a legutóbbi lezárt naplóállomány már továbbításra került és sikeres fogadását a NAV szerver az 5. melléklet szerint visszaigazolta,

d) a bejelentkezés mellőzését az AEE az 5. mellékletben foglaltak szerint már jelezte a NAV szerver felé.

9. Az AEE minden bejegyzésre vonatkozóan e rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalom alapján ellenőrző kódot készít.

10. A pénztárgépnek minden általa kiadott bizonylaton fel kell tüntetnie a pénztárgépen előzőleg kiadott bizonylat bejegyzésére vonatkozó ellenőrző kód 8., 24., 32., 48. és 64. karakterét. A több példányban kinyomtatott bizonylatok egyes példányaira ugyanazt az ellenőrző kódot kell nyomtatni.

11. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie adatkapcsolat létesítésére legalább három magyarországi elektronikus hírközlési szolgáltató mobil földfelszíni hálózatán, és az így létrejött adatkapcsolattal a pénztárgépen keletkező adatoknak az 5. mellékletben részletezett protokoll szerinti továbbítására a NAV szerver számára.

12. Az AEE-nek a gyártó által beépített, és kizárólagosan a NAV szerverével való, 11. pontban meghatározott adatkapcsolat biztosítására alkalmas, áramkörbe eltávolíthatatlanul integrált SIM-modult (MIM , SIM-chip) kell tartalmaznia.

13.

a) A pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára jól láthatóan, legalább 3 cm-es betűmagassággal, jól olvashatóan fel kell tüntetni pénztárgép AP számát.

b) Láthatóvá kell tenni továbbá a pénztárgépen az alábbi jelzőfényeket:

ba) tápellátást jelző zöld jelzőfény, ami folyamatosan világít, ha az AEE külső áramforrásról működik, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel.

bb) sárga jelzőfény, ami folyamatosan világít, ha az AEE felépített adatkapcsolatban van a NAV szerverrel, villog, a legutóbbi kapcsolódási kísérlet sikertelen volt, egyébként nem világít.

bc) piros jelzőfény, ami hibás működés esetén villog vagy világít.

14. Az AEE-t alkalmassá kell tenni külső antenna csatlakoztatására. Az antenna csatlakozót a pénztárgép külső burkolatára kell elhelyezni, és védett csavarkötéssel kell rögzíteni.

15.

15.1. Az AEE-re csak az e rendeletben megengedett eszközöket lehet csatlakoztatni az alábbiak szerint:

a) a pénztárgépből érkező adatok fogadására és az oda küldött adatok továbbítására használt adatkapura a pénztárgép AEE-n kívüli áramköri elemeit,

b) egy-egy adatkapura a nyomtatót, illetve a pénztárgép egyéb olyan részét, amely az AEE-ből adatot olvas ki, de az AEE-be adatokat nem ír,

c) egy adatkapura az AEE-ben tárolt adatok kódolatlan kiolvasását végző adathordozót/számítógépet, ez az adatkapu kizárólag erre a funkcióra lehet alkalmas,

d) a külső antenna csatlakozóját,

e) a külső GPS antenna csatlakozóját, amennyiben a készülék alkalmas GPS alapú helymeghatározásra.

15.2. Az AEE-n további vezérlőket, ki- vagy bemeneti csatlakozókat elhelyezni tilos.

15.3. Az AEE engedélyezett vezérlő és csatlakozó portjai a pénztárgépről kaphatnak tápellátást, azokat az AEE beépített akkumulátora nem táplálhatja.

16. Az AEE-t saját órával kell ellátni a dátum és a pontos idő mérésére. A pénztárgépen kiadott bizonylatokon és az AEE szöveges állományában a bejegyzések időpontját ezen óra szerint kell feltüntetni. Az órát legalább hetente egyszer - ide nem értve a 3. § szerinti egyedi mentesítés időtartamát - szinkronizálni kell a mobilhálózattal úgy, hogy a téli és nyári időszámítások közötti váltások alkalmával az AEE óra átállítására haladéktalanul, de legkésőbb az óraállítás hivatalos időpontját követő első napnyitás előtt sor kerüljön.

17. Az AEE-be a gyártónak ipari beágyazású, magyarországi mobilhálózaton csomagkapcsolt adatátvitelre alkalmas GSM modult kell beépítenie, multi-slot class 12 besorolással.

18. Az AEE a NAV szerverével titkosított kapcsolatot alakít ki, amelynek privát kulcsát az AEE gyártó kezdeményezésére a NAV szolgáltatja. A titkosított kapcsolat kialakításához szükséges privát kulcs rendelkezésre bocsátásának rendjét a NAV hivatalos holnapján közleményben teszi közzé. Az AEE és a NAV szerver közötti titkosított kapcsolathoz szükséges kulcskezelő és nyilvántartó rendszert (PKI) a NAV biztosítja. Az AEE-nek képesnek kell lennie ezzel a rendszerrel együttműködni.

19. Az AEE-nek képesnek kell lennie legalább három magyarországi elektronikus hírközlési szolgáltató mobil földfelszíni hálózatára felkapcsolódni. Több mobilhálózat elérhetősége esetén az AEE csak akkor kapcsolódhat a nem preferált hálózatok egyikére, ha a preferált hálózat térereje nem éri el a -100 dBm jelszintet, és a preferált hálózhat jelszintje legalább 30dBm-el alacsonyabb a nem preferált hálózatéhoz képest. Ebben az esetben az AEE-nek a legjobb jelszintet biztosító szolgáltatót kell választania. Az AEE-nek naponta egyszer automatikusan végre kell hajtania a szolgáltató ellenőrzést. Az AEE-nek biztosítania kell, hogy a szolgáltató keresést a pénztárgép igény szerint bármikor kezdeményezhesse. Az AEE ettől a szabálytól csak akkor térhet el, ha a szabály szerint választott szolgáltató nincs adatátvitelre alkalmas állapotban.

20. Az AEE-nek nem lehet érvényes, nyilvános hálózaton való azonosítást lehetővé tevő IP-címe. Az AEE nem folytathat kommunikációt más AEE-ekkel.

21. Az AEE-vel kapcsolatos egyéb műszaki követelmények:

a) képesnek kell lennie a NAV által kibocsátott Device Certificate biztonságos tárolására és kezelésére,

b) képesnek kell lennie a TLS 1.0 vagy újabb verziójú szabvány szerinti titkosítási eljárás támogatásaára. A támogatott legfrissebb verzió számát a NAV hivatalos honlapján teszi közzé,

c) képesnek kell lennie a Device Certificate alapon azonosítania magát,

d) képesnek kell lennie az adatkapcsolat kiszolgálására a meglévő nyilvános mobilkommunikációs hálózatokon keresztül,

e) képesnek kell lennie a TCP/IP protokollt alkalmazására az AEE szabványos kommunikációhoz,

f) Az AEE eszközzel szemben elvárás, hogy a kriptográfiai funkciók (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) megvalósításában olyan biztonsági modulra támaszkodjon, amely áramköri (chip) szinten FIPS 140-2 szabvány szerint legalább Level 1 vagy common criteria EAL3 minősítéssel rendelkezik. Az AEE kriptográfiai modul képes legyen kezelni legalább 2048 bit hosszúságú RSA aszimmetrikus kulcsokat,

g) Az AEE-nek képesnek kell lenni a rajta futó szoftver, vagy a naplófájlokat tároló hardverelem megváltozásának érzékelésére, ilyen esetben a pénztárgépet az AEE-nak blokkolt állapotba kell hoznia,

h) Az AEE-ben a naplófájlok és egyéb adatok tárolását titkosítottan kell megvalósítani úgy, hogy azok hatóság számára a sértetlen tárolóegységről a pénztárgép, illetve az AEE meghibásodása esetén is kinyerhetőek legyenek a forgalmazási engedély iránti kérelemben megjelölt, hatósági kiolvasást végző szerviz által,

i) Biztosítani kell a pénztárgép és AEE megbonthatatlan egységét és egyedi azonosíthatóságát. A számítógép alapú pénztárgép esetén a számítógép és az AEE közötti kapcsolatban az azonosításhoz és hitelesítéshez PKI tanúsítványokat kell kiállítani és felhasználni, amely biztosítja az azonosítás után a biztonságos, titkosított információ cserét. Számítógép alapú pénztárgépeken a számítógép és az AEE közötti kapcsolat vezetéken, vagy a PKI alapú eszközazonosítást támogató egyéb átviteli technológiával valósítható meg,

j) Amennyiben az saját operációs rendszerrel működik, az eszköz operációs rendszerét, alkalmazásait úgy kell felkészíteni és beállítani, hogy a nélkülözhető komponenseket le kell tiltani. A rendszerbeállításokat, fájlrendszereket és a cserélhető adathordozók használatát úgy kell kialakítani, hogy a rendszerekhez ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek vagy programok. A modulra telepítendő rendszer- és eszközvezérlőket zárolni kell. Az AEE saját operációs rendszerét az AEE működtető szoftver részének kell tekinteni , így az operációs rendszerre is kiterjednek ezen melléklet FD) 23. pontja szerinti előírások és dokumentációs kötelezettségek,

k) Az AEE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények:

ka) Az AEE-nek képesnek kell lennie a magyarországi mobilhálózatokon GPRS technológiával, valamint az EDGE, HSDPA, UMTS technológiák egyikével történő adattovábbításra (továbbiakban: csomagkapcsolt adatátvitel),

kb) A SIM feleljen meg az ETSI M2M UICC standard (TS 102.671) szabványban foglaltaknak.

kc) az AEE minimum vételi teljesítményszintje -102dBm, a készülék bemeneti kapcsaira vonatkoztatva, valamint a szükséges C/I (jel/interferencia viszony) 10dB, az ETSITS0508V050100, valamint az ETSI EN 151.010 szabványoknak megfelelően,

kd) a SIM hálózatkeresési preferencialistáját, mellékelni kell a pénztárgép engedélyezési dokumentációjához.

22. Az AEE-ben működő szoftver működésének helyességét és a rejtett funkcióktól való mentességét három független "ISTQB Certified Tester Foundation Level" minősítésű szakértővel rendelkező szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell alátámasztani, amenyben a kiállítók nyilatkoznak arról, hogy

a) a szoftver egészén (minden egyes komponensén, ideértve az esetleges operációs rendszert, fordító környezetet, gyártók által szállított meghajtókat, firmware-eket, stb.) megbízhatósági vizsgálatot végeztek, amely kiterjedt a felhasznált (más gyártók által vagy közösség által fejlesztett) rendszerek eredetének vizsgálatára,

b) valamint minden, a gyártó által végrehajtott fejlesztésen vagy módosításon (ide értve a felhasznált, nem saját fejlesztésű rendszereken végrehajtott módosításokat, valamint a nemhivatalos operációsrendszer-disztribúciókat is) 100%-os forráskódlefedettséget elérő, sikeres white-box funkcionális tesztelést végeztek,

c) a felhasznált rendszerek/komponensek eredetének tekintetében (ide értve az operációs rendszert is) az adott rendszer/komponens forráskód vagy bináris formátuma publikusan letölthető vagy hozzáférhető egy általuk megbízhatónak elfogadott, a nyilatkozatban megjelölt forrásról, és ezen rendszer/komponens AEE részét képező verziójának SHA-256 hash kódja megegyezik az ezen publikus forrásból letölthető verzió SHA-256 kódjával.

23. Operációs rendszer forráskód esetén az AEE gyártója saját költségén biztosítja az engedélyező hatóság számára az engedélyeztetés tárgyát képező AEE egységen működő szoftver teljes fordítási környezetét, és a fordításhoz szükséges teljes körű dokumentációt, amely segítségével az AEE-re telepített bináris állomány korlátozás nélkül előállítható, reprodukálható.

24. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a benne működő szoftver egyes komponenseinek, vagy egészének a NAV szerveréről történő távoli frissítésére. A frissítés lehetőségének feltétele a 22. pontban meghatározott tanúsítványok megléte, amelyek az AEE-n futó szoftver komponenseinek esetleges frissítését követő állapotára vonatkoznak. Az AEE-n futó hash-kódolt AEE-szoftver csak egyben frissíthető.

25. Az AEE-nek képesnek kell lennie a kezelő figyelmeztetésére, ha az AEE szoftver frissítése a kezelővel kapcsolatban bármilyen követelményt támaszt vagy támaszthat. Az AEE-nek képesnek kell lennie arra, hogy kizárólag az adott AEE-hez tartozó AEE szoftvert töltse le. Az AEE-nek képesnek kell lennie a legfrissebb szoftver verzió letöltését kezdeményezni az 5. melléklet szerint.

26. Nem számítógép alapú pénztárgép esetén az APEH-nek alkalmasnak kell lennie a pénztárgépi funkciókat megvalósító programelemek (beleértve az esetleges egyedi operációs rendszert) egyben történő, távoli frissítésére a NAV szerveréről a 24. pontban foglaltak szerint.

27. Kétvállalkozós pénztárgép esetén adóalanyonként kell érvényesülnie a rendelet valamennyi előírásának, különös tekintettel arra, hogy egymástól függetlenül kell vezetni a naplóállományokban az értékesítésre vonatkozó bejegyzéseket, kizárólag a saját értékesítésükre vonatkozóan.

28. Az AEE kezelő által történő újraindítását lehetővé tevő funkció kizárólag akkor helyezhető el a pénztárgépben, ha az AEE újraindítása nem okozhat adatvesztést.

29. Az AEE alkalmas lehet műholdas helymeghatározó rendszer (Global Positioning System, a továbbiakban: GPS) alapú helymeghatározásra. A GPS alapú helymeghatározásra alkalmas pénztárgépnek bekapcsolt állapotában a földrajzi hely meghatározását legfeljebb 15 perces időközzel rendszeresen el kell végezni, és ha a pénztárgép földrajzi helye legalább 20 szögmásodperccel eltér a korábban naplózottól, akkor a földrajzi helyére vonatkozó bejegyzést kell elhelyeznie a naplóállományban a 4. mellékletben foglaltak szerint.

FE) Elektronikus napló-szolgáltatás

A pénztárgépek elektronikus napló szolgáltatással elláthatóak. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy azon bizonylatok tartalma, amelyek adatai az AEE-ben rögzítésre kerülnek, az elektronikus naplóban is változatlan adattartalommal rögzítésre kerüljenek.

G) Speciális pénztárgépek műszaki követelményei

Az A)-F) pontjában meghatározott műszaki követelmények a speciális pénztárgépek esetében az alábbi eltérésekkel irányadóak.

GA) Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép

1. Üzemanyag töltőállomáson csak ilyen célra kialakított és a Hatóság által engedélyezett, a kútoszlopok és a pénztárgépek közötti kétirányú kommunikációt biztosító pénztárgéprendszer (üzemanyagkút-kezelő pénztárgép) használható.

2. Az üzemanyag kiadását követően a kútoszlop számlálójának nullázását, és újabb üzemanyag kiadásának engedélyezését a nyugta, egyszerűsített számla teljes körű kinyomtatásával egy időben kizárólag a pénztárgép végezheti el. Üzemanyagra a sztornó tranzakció nem alkalmazható. Üzemanyag értékesítését tartalmazó nyugtáról számla kiállítására csak a következő nyugta megkezdése előtt kerülhet sor. Üzemanyag értékesítése során készült hibás adattartalmú bizonylat sztornírozható. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgépnek biztosítania kell azt, hogy a sztornó bizonylat kinyomtatása után következő bizonylatként kizárólag a javított adattartalmú értékesítési bizonylat legyen kinyomtatható.

3. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgép a töltőállomáson működő üzlet egyéb árucikkeinek értékesítésére is használható. Ha az üzemanyag és az üzlet egyéb árucikkeinek tulajdonosa két különböző adóalany, akkor adóalanyonként külön pénztárgépet kell használni, vagy az alkalmazott speciális pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni a két vállalkozás forgalmi adatainak elkülönített rögzítésére (kétvállalkozós pénztárgép).

4.

4.1. A kétvállalkozós pénztárgépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

a) a nyugta, nem adóügyi bizonylat fejléc részében mindkét adóalany nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát ki kell nyomtatni. Előbb az üzemanyag tulajdonosának adatai, majd az üzlet üzemeltetőjének adatai jelenjenek meg,

b) a nyugta tételsor részében az üzemanyag tulajdonosához tartozó árucikk megnevezését "*" karakterrel kell kezdeni,

c) a bizonylat szintű, napi szintű és GT gyűjtőket adóalanyonként külön-külön kell kezelni,

d) a két adóalany közös fejlécű nyugtáit együtt kell számlálni,

e) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlákat a nyugtákkal együtt folyamatosan kell sorszámozni, és adóalanyonként külön-külön kell számlálni,

f) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla számlaszámának első jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén "A", üzlet üzemeltető esetén "B" betűjelet kell nyomtatni,

g) sztornó és visszáru bizonylatok bizonylatszámának második jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén "A", üzlet üzemeltető esetén "B" betűjelet kell nyomtatni. A bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell sorszámozni,

h) a sztornó és visszáru bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell kinyomtatni,

i) a nyugta megszakításokat együtt, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla megszakításokat adóalanyonként külön-külön kell számlálni,

j) a napi zárást adóalanyonként külön-külön kell elvégezni, a napi forgalmi jelentéseket e szerint kell kinyomtatni,

k) kétvállalkozós pénztárgép kizárólag úgy állítható át egyvállalkozós üzemmódba, hogy a "B" jelű üzemeltető adatait azonosnak állítják be az "A" jelű üzemeltető adataival.

4.2. A 4.1. a) és b) pontban foglalt kötelezettség teljesíthető úgy is, hogy a pénztárgép a két adóalanyra vonatkozóan külön nyugtát állít ki úgy, hogy a nyugta fejlécében csak egy-egy adózó adatai szerepelnek. Ebben az esetben a használt fizetőeszközökre vonatkozó információkat az üzlet üzemeltetőjének nyugtáján kell szerepeltetni, amit másodikként kell kiállítani.

5. Kétvállalkozós pénztárgép esetén, az üzlet üzemeltetőjének megváltozásakor a rá vonatkozó adatok - ideértve az adó törzsszámát is - az üzemanyag tulajdonos bejelentésére, az 5. mellékletben foglalt "Pénztárgép adózói vagy telephely adatainak frissítése" szerint módosíthatók. Az üzemanyag tulajdonos változásakor az AEE cseréje szükséges. Kétvállalkozós pénztárgépen átszemélyesítés nem hajtható végre.

GB) Az egyes speciális értékesítések bizonylatainak kezelésére vonatkozó szabályok

1. A pénztárgép alkalmas lehet üzeamanyagkártyás, illetve egészségkártyás értékesítési bizonylat kiadására (együtt: egyes speciális értékesítések bizonylatai), illetve az egyes speciális értékesítések bizonylataira vonatkozó sztornó bizonylat és visszáru bizonylat kibocsátására.

2. Az egyes speciális értékesítések bizonylatainak kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt üzemanyag vagy egészségkártya központi autorizálása.

3. Az üzemanyagkártyás, illetve egészségkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni.

4. Üresváltás, kútteszt esetén a pénztárgépes rendszernek nyugtát kell nyomtatnia, amelyen jelölni kell a nyomtatás speciális okát. Ezen tranzakciók összegét a Pénztárjelentés fizetőeszköz részében külön sorban kell megjeleníteni.

5. Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép esetén, amennyiben a vásárlás ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre, az üzemanyagkút speciális értékesítési bizonylat (üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat) teljes körű kinyomtatásával szabadítható fel.

6. Gyógyszertárakban alkalmazott pénztárgéprendszer esetén azon tranzakciókról, amelyek kiegyenlítését a vásárló egészségpénztári kártyával (továbbiakban: egészségkártya) kezdeményezi, egészségkártyás értékesítési bizonylatot kell kinyomtatni.

7. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) szigorúan növekvő sorszám,

b) a vásárló neve, címe,

c)

ca) egészségkártyás értékesítés bizonylat esetén a vevő egészségpénztári azonosítószáma, illetve az egészségpénztár azonosítószáma, neve, címe,

cb) üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat esetén az üzemanyag kártya számának legalább négy számjegye,

d) engedélyezési azonosítószám,

e) "A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre", "A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít." szöveg.

GC) Önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerre vonatkozó szabályok

1. Az önkiszolgáló üzemanyagkút berendezés meg kell, hogy feleljen az önkiszolgáló pénztárgépekre vonatkozó követelményeknek.

2. A pénztárgéprendszernek valamennyi nyomtatást eredményező tranzakció megkezdése előtt ellenőrizni kell a nyomtató állapotát. A tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha a nyomtató üzemkész és a nyomtatóban lévő papír mennyisége elegendő a tranzakció teljes körű kinyomtatására.

3. A pénztárgéprendszer nyomtató egységének "re-traktor" alkalmazásával, vagy a nyugta kinyomtatásáról való lemondás lehetővé tételével biztosítani kell a vevők által el nem vett bizonylatok biztonságos, zárt térben történő tárolását. Az adott tranzakcióra vonatkozó bejegyzést akkor is el kell helyezni az AEE naplóállományában, ha a bizonylat kinyomtatása a vevő kérésére nem történt meg, vagy halasztottan történik. Ebben az esetben a példányszám mezőben "0" értéket kell feltüntetni.

4. A Napi nyitás, Napi zárás, Euró üzemmód beállítása bizonylatot az esemény megtörténtekor nem kell kinyomtatni, annak adatait az AEE-ben kell rögzíteni.

5. A "Napi forgalmi jelentés nyomtatása" paranccsal biztosítani kell a napi zárás bizonylat utólagos kinyomtatását.

6. Ha az önkiszolgáló üzemanyagkút rendszer üzemeltetési sajátosságai miatt azon tétel vagy bizonylat sztornózására, vagy visszáruzásra nincs lehetőség, akkor a tétel sztornó regisztrációjára, a sztornó bizonylat vagy a visszáru bizonylat kibocsátására nem kell alkalmasnak lennie a pénztárgépnek, eltérően a A) rész 5. pont rendelkezésétől.

GD) Hordozható pénztárgépek

1. Hordozhatónak minősül az a pénztárgép, amely saját akkumulátorról is működtethető, és amelyet a forgalmazó "hordozható" pénztárgépként engedélyeztetett.

2. A hordozható pénztárgépeknek egy akkumulátortöltéssel legalább 300 db (fejlécet és legalább két tételt tartalmazó) nyugta kibocsátására kell alkalmasnak lennie.

3. A pénztárgépnek -5 és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a "csepegő víz" elleni védettséget is.

4. A hordozható pénztárgépbe épített AEE akkumulátorának képesnek kell lennie az AEE működését biztosítani a hordozható pénztárgép saját akkumulátorról történő működése alatt. Amennyiben az AEE működése az akkumulátorának alacsony töltöttsége miatt nem biztosítható, a pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie az AEE zavartalan működésének helyreállásáig. Az előírt akkumulátoros üzemidők csökkenése nélkül a pénztárgép és az AEE működhet közös akkumulátorról is.

5. A hordozható pénztárgépbe épített AEE mellőzheti az 5. melléklet szerinti rendszeres bejelentkezést, ha nincs külső áramellátása, illetve a legutóbbi lezárt naplóállomány már továbbításra került és sikeres fogadását a NAV szerver az 5. melléklet szerint visszaigazolta illetve a bejelentkezés mellőzését az AEE az 5.mellékletben foglaltak szerint már jelezte a NAV szerver felé.

6. A hordozható pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a GPS alapú helymeghatározásra, és földrajzi helyzetének adatainak a 4. mellékletben foglaltak szerinti továbbítására a NAV szerver részére.

7. Hordozható pénztárgépen elhagyható a külső antenna csatlakozó, eltérően az FD) rész 14. pont rendelkezéseitől.

8. Hordozható pénztárgépben működő A-E - az AD) rész 12. pontjában foglaltakon túlmenően - ellátható egy második FIM modullal, a pénztárgépen levő kártyaolvasó terminál kiszolgálására. A második FIM modulnak nem kell alaplapra integráltnak lennie.

BE) Mobil menetjegykiadó pénztárgépek

1. A tömegközlekedési járműveken menetjegykiadás céljára kialakított és a Hatóság által engedélyezett mobil menetjegykiadó pénztárgép használható.

2. A mobil menetjegykiadó pénztárgépen kinyomtatott menetjegy újabb menetjegy kinyomtatásának megkezdése előtt, két percen belül sztornírozható.

3. A Mobil Menetjegykiadó pénztárgépeknek meg kell felelni a AD) pontban meghatározott, hordozható pénztárgépekre vonatkozó előírások mindegyikének.

GF) Éttermi pénztárgépek

1. Azon pénztárgépek, amelyek vendéglátóhelyeken, kizárólag vendéglátói szolgáltatások ellenértékének regisztrálására szolgálnak, és alkalmasak a rendelésfelvétel és a fizetés közötti időszakban a rendelések kezelésére, étteremben is használható pénztárgépnek (röviden: éttermi pénztárgépnek) minősülnek.

2. Azokon a nem adóügyi bizonylatokon, amelyek termék, vagy szolgáltatás megnevezést és érték adatot tartalmaznak, félkövér betűstílussal ki kell nyomtatni a "KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT" és "BOT VALID BOR CASH PAYMENT" szöveget. Éttermi pénztárgépek kötelező szolgáltatása a fogyasztási összesítő bizonylat nyomtatási lehetősége, ami az AEE naplóállományában a 4. mellékletben előírtak szerint tárolandó.

3. Az éttermi pénztárgépek által készített Pénztárjelentésen külön sorban kell kinyomtatni a napi felszolgálási díj összegét. A pénztárgépnek biztosítani kell a felszolgálási díj havi szintű gyűjtését és listázását.

4. Éttermekben és egyéb vendéglátóipari egységekben árakat is tartalmazó bizonylat kizárólag akkor adható át a vevőnek, ha annak kibocsátása online pénztárgép naplóállományában már rögzítésre került.

5. Az éttermi pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie több, párhuzamosan nyitott állapotban levő nyugta, egyszerűsített számla, illetve fogyasztásösszesítő bizonylat bejegyzés kezelésére úgy, hogy a vonatkozó adatok tárolása az AEE-ben történik és a megnyitott rendelések lezárása nem lehetséges fogyasztásösszesítő bizonylat, illetve nyugta vagy egyszerűsített számla kibocsátása nélkül. A rendelésből bármilyen okból törölt tételeket a vonatkozó AEE-beli bejegyzésben szerepeltetni kell.

GG) Önkiszolgáló pénztárgépek

Az önkiszolgáló üzemmódban működő pénztárgépek felépítésére és működésére az alábbi követelmények vonatkoznak:

a) vevő és kezelő üzenetek megjelenítésére egy kijelző alkalmazható,

b) a berendezésben tartalék szünetmentes áramforrást kell alkalmazni, amelynek telítettségét a pénztárgéprendszernek folyamatosan ellenőriznie kell,

c) a tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha az elsődleges hálózati áramforrás rendelkezésre áll, és a tartalék szünetmentes áramforrás telítettsége legalább 75%.

H) Az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából

1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi:

a) felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint,

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint hivatalos pénznem megszűnik és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik,

c) az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják.

2. A pénztárgépeknek az 1. a)-c) pontjainak figyelembevételével a 3-6. pontokban meghatározott szabályok szerint kell működni.

3. A felkészülési időszak szabályai:

a) a pénztárgépnek forint üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését forintban kell elvégezni,

b) nyugták, vagy egyszerűsített számlák összesen sorának értékét a 6. pont figyelembe vételével, az alábbiak szerint euróban is ki kell nyomtatni:

ba) ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban,

bb) EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban,

bc) ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€,

c) az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni,

d) az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: "€", "EUR", "euró", "EURÓ", az ajánlott jelölés: "€",

e) az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni,

f) forinttal történő fizetés esetén, az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a forint jelét és az összeg euróra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget euróban kapja meg,

g) euróval történő fizetés esetén az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, az euró jelét és az összeg forintra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget forintban kapja meg,

h) felkészülési időszakban a bizonylatokon a tételsorokban szereplő euró értékeket a 4. melléklet szerinti megjegyzés mezőben kell rögzíteni, amennyiben ez a bizonylaton feltüntetésre kerül.

4. Az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok:

a) az euró pénztárgép alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az "Euró üzemmód beállítása" parancs végrehajtásával a pénztárgépeket forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani,

b) a forint üzemmódban működő pénztárgépnek az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének AEE-ben rögzített időpontja. Abban az esetben, ha:

ba) nincs ilyen adat, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását,

bb) igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása,

bc) nem, akkor a pénztárgép kezelő kijelzőjén az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni,

c) az üzemmód átállítási parancsot a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:

ca) a parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot beállítása irreverzibilis,

cb) a parancs végrehajtását az AEE-ben vezetett naplóállományban az "Euró üzemmód beállítása" esemény bejegyzésével kell rögzíteni a 4. mellékletben foglaltak szerint:

d) a parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni (kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként külön fejléccel és külön forgalmi adattal):

da) fejléc adatok;

daa) a bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) neve,

dab) a bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) székhelye,

dac) a vállalkozás (vállalkozó) adószáma,

db) "EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA",

dc) napi zárások száma,

dd) göngyölített forgalom értéke forintban,

de) Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

df) "NAV ellenőrző kód" és az F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód,

dg) stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítója,

e) a beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően a pénztárgép göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell állítani,

f) amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor a pénztárgépnek el kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását.

5. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai:

Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell működni:

a) a pénztárgépnek euró üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedesjegy pontossággal kell elvégezni,

b) tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályok szerint euró centre kell kerekíteni,

c) a pénztárgépnek az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:

ca) tételsor: 99 999,99;

cb) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszáru és sztornó bizonylat) gyűjtők: 999 999,99;

cc) napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99;

cd) göngyölített forgalom: 9 999 999 999,99,

d) forinttal, vagy más pénznemmel történő fizetés esetén a nyugta, vagy egyszerűsített számla összesen sora után ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a pénznem jelét, euróra átszámított értékét, valamint az adott pénznem euróra váltásának árfolyamát. Az euróra átszámított érték kinyomtatásakor, az euró pénznem jelölésekor és a váltási árfolyam ábrázolásakor a felkészülési időszakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni,

e) valamennyi bizonylat összesen sor érték adatait meg kell jeleníteni forintban is a kivezetési időszak végéig.

6. a nyugta vagy egyszerűsített számla euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására vonatkozó szabályok:

a) a kiíratást paraméterezhetővé kell tenni, amely szerint a kiíratás "engedélyezett" vagy "nem engedélyezett",

b) a pénztárgép üzembe helyezésekor a paramétert "nem engedélyezett" állapotra kell állítani,

c) a felkészülési időszak első napi nyitásakor a paramétert "engedélyezett" állapotra kell állítani.

7. Az euró átállással kapcsolatos dátumokat (felkészülési időszak kezdete, átállás időpontja, kivezetési időszak vége) a NAV üzenetben közli az AEE-vel az 5. mellékletben foglaltak szerint. A pénztárgépnek képesnek kell lennie ezen üzenet alapján az egyes események időpontját megfelelően beállítani."

4. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez

A Rendelet 3. melléklet C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók alcím 1. pont 1.1. alpontja a következő f) ponttal egészül ki:

(Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-kulcsát, a kétjegyű szám pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli.)

"f) az a)-e) pont szerinti termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek második és harmadik karaktere:

fa) a termék (árucikk) esetén a termék vámtarifaszámának első két számjegye,

fb) szolgáltatás esetén "99"."

5. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez

"4. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Az Adóügyi Ellenőrző Egységben (AEE) tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó előírások

1. Az AEE-nek a pénztárgépben keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti karakterkódolású, digitálisan aláírt XML típusú naplóállományokban (p7b) kell tárolnia. Az állomány struktúrájának leírását és a séma ellenőrző állományt (XSD állomány) a NAV közleményben teszi közzé.

2. Az AEE-nek a NAV szerverétől kapott, 5. melléklet szerinti utasítás alapján történő adattovábbításkor az AEE-n lévő összes adózó nyitott naplóállományát le kell zárnia, azt digitálisan aláírással kell ellátnia, és azt a NAV szervere felé el kell küldenie. Az AEE-nek minden állomány lezárását követően új naplóállományt kell nyitnia, és az adott adózóhoz rendelt naplóállományban kell folytatnia a bejegyzések rögzítését. Az AEE-nek a naplóállományt - a pénztárgép első üzembehelyezését megelőzően keletkezett állományok kivételével - annak megnyitását követő 24 óra elteltével akkor is le kell zárnia és újat kell nyitnia, ha ezen idő alatt nem történt adattovábbítás a NAV szervere felé.

3. Az AEE-nek a naplóállományt a naplófájl megnyitásának időpontja szerinti AAAAAAAAA_BBBBBBBB_ééééhhnnóóppmm_s.p7b néven kell eltárolnia, ahol

a) AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren,

b) BBBBBBBB: Az adózó törzsszáma 8 karakteren, kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag forgalmazó vállalkozás adó törzsszáma

c) éééé: az év száma négy számjegyen,

d) hh: a hónap sorszáma két számjegyen,

e) nn: a nap sorszáma két számjegyen,

f) óó: az óra száma két számjegyen,

g) pp: a perc száma két számjegyen,

h) mm: a másodperc száma két számjegyen,

i) s: az állomány 1-től kezdődően, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma az AEE élettartama során.

4. A jelen mellékletben meghatározott bejegyzések (továbbiakban bejegyzés típusok) tartalmára vonatkozó egységes szabályok a következők:

4.1. A bejegyzéseket a digitálisan aláírt XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD állományleíró struktúrának megfelelően kell megvalósítani.

4.2. Az AEE által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) sorvégjel kivételével nem szerepelhetnek.

4.3. Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni.

4.4. A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezető nullák nélkül kell ábrázolni, kivéve, ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. A pénznem adatok bejegyzésének formátuma forint esetében tagolás nélkül egészre kerekített értékek tizedes nélkül, kivéve, ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. Az euróra történő átállást követően tagolás nélkül két tizedesre kerekítve, tizedesvesszővel elválasztva.

4.5. A jelen mellékletben szereplő ellenőrző kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell alkalmazni. Az algoritmus eredményeképpen előálló 64 karakteres kódban szereplő A-F hexadecimális számjegyeket minden esetben nagybetűkként kell értelmezni és feltüntetni. Az SHA256 algoritmus bemenő adata az a karaktersorozat, amely az alábbi részekből tevődik össze az alábbi felsorolás sorrendjében:

a) A bemenő karaktersorozat első hatvannégy karaktere az AEE által legutóbb lezárt szöveges állomány utolsóként bejegyzett (LCL) bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Amennyiben még nem létezik legutóbb lezárt szöveges állomány, akkor a bemenő karaktersorozat első 64 karaktere 64 db "F".

b) A bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere az adott bejegyzést megelőzően rögzített bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Ha nem létezik az adott szöveges állományban előző bejegyzés, akkor a bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere 64 db "F".

c) A bemenő karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, valamint minden mezőjének értéke a jelen mellékletben feltüntetett sorrendben, a mezőazonosító kódok nélkül.

4.6. Egy adott bejegyzésben minden mezőben fel kell tüntetni az abban szerepeltetendő adatot, ha az az adott konkrét esemény vagy bizonylat tekintetében releváns.

4.7. A naplófájlokban minden dátum/idő adatot az XML 1.0 szerinti "éééé-hh-nnTóó:pp:mm+óó:pp" formátumban kell feltüntetni, ahol az év, hónap, nap, óra, perc, másodperc minden esetben a helyi (magyar) idő szerint értendő. Téli időszámítás esetén az időzóna jelölésére a "+01:00", nyári időszámítás esetén a "+02:00" jelölés használandó.

4.8. Az e mellékletben leírt szerkezetű naplóállomány verziószáma "X0006". Jelen rendelet 2013. XI. 16-án hatályos szövegének megfelelő szerkezetű naplóállomány verziószáma "X0005". Az AEE által létrehozott naplóállományok mindegyikének meg kell felelnie az egyik verzió követelményeinek. Az e rendeletben megkövetelt átállást követően kizárólag az "X0006" verziónak megfelelő naplóállományok képezhetők.

4.9. Ha a vonatkozó sémadefinícióban kötelezőként szereplő mező értéke nem áll rendelkezésre vagy a mező az adott kontextusban nem értelmezhető, a naplóállományban az adott mezőt üres értékkel kell szerepeltetni.

5. Az AEE naplóállományaiban az egyes, itt felsorolt események bekövetkezését az alábbi bejegyzések naplózzák.

5.1. Az AEE naplóállomány nyitása

A pénztárgépben működő AEE a naplóállományok megnyitását - minden esetben a naplóállományok első bejegyzéseként -az alábbi bejegyzésekkel naplózza:

Naplóállomány nyitása esetén a bejegyzés azonosító: LON

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma)
naplófájlon belül (1-től sorszámozva)
5 karakteres szám
2.DTSIdőbélyegszabványos dátum és idő adat
másodperc pontossággal
3.APNPénztárgép AP száma9 karakteres szöveg
4.TSZÜzemeltető törzsszáma (kétvállalkozós
pénztárgép esetén az üzemanyag
tulajdonos törzsszáma)
8 karakteres szöveg
5.LFNNaplófájl sorszáma8 karakteres szám
6.THTKétvállalkozós pénztárgép esetén az
üzemeltető törzsszá ma
8 karakteres szöveg
7.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

5.2. További eseményekre vonatkozó bejegyzések

Bejegyzés azonosító: EVT

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRRekordsorszám (bejegyzés sorszáma)
naplófájlon belül (1-től sorszámozva)
5 karakteres szám
2.DTSIdőbélyegszabványos dátum és idő adat
másodperc pontossággal
3.EVCEsemény kódja3 karakteres szöveg
4.EVDEsemény leíró adataüres / 400 karakteres szöveg
5.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

A naplózott esemény jellegét az EVC mező kódolja az alábbiak szerint. Egyes eseményeknél az eseményt jellemző adatot is szerepeltetni kell az EVD mezőben az alábbiak szerint. Ha az esemény jellegéből következően nincs ilyen, az eseményt jellemző adat, akkor az EVD mező üres.

EseményEVC mező értékeEVD mezőben szereplő adat
Naplóállomány zárása (a naplóállomány utolsó
bejegyzése)
LCL(üres)
Pénztárgép bekapcsolásaCRI(üres)
Pénztárgép kikapcsolásaCRO(üres)
Az AEE a saját akkumulátoráról kezd működni
(áramszünet kezdete)
POF(üres)
Az AEE külső áramforrásról folytatja a működését
(áramszünet vége)
PIN(üres)
Az AEE saját áramforrása lemerülBDN(üres)
Az AEE a saját áramforrás lemerülése után újra működni
kezd vagy működés közben újraindul
RST"B", ha az újraindulás az
áramforrás lemerülése után megy
végbe,
"O" egyébként
A pénztárgépen észlelt hiba miatt a pénztárgép blokkolt
állapotba került
BLS"N", ha a blokkolásra a NAV adott
utasítást, "E" egyébként.
A pénztárgép hiba miatt történt blokkolt állapotának
vége
BLF"N", ha a blokkolásra a NAV adott
utasítást, "E" egyébként.
Pénztárgép gyakorló üzemmód kezdeteTRI(üres)
Pénztárgép gyakorló üzemmód végeTRF(üres)
Üzenet küldése a NAV részéreMGOAz üzenet szövege
Üzenet fogadása a NAV-tólMGIAz üzenet szövege
Euró üzemmód beállításaEUR(üres)
Pénztárgép szüneteltetés megkezdéseSTBA szüneteltetés végének várható
dátuma
Pénztárgép szüneteltetés végeSTF(üres)
Pénztárgép átadása a szerviznekSCBA javítási folyamat végének
várható dátuma (ha ez
bejegyezhető)
Pénztárgép visszavétele a szerviztőlSCF(üres)
Felülvizsgálat elvégzéseYCHA felülvizsgálatot végző
műszerész igazolványának száma
Fogyasztásösszesítő bizonylat megnyitása éttermi
pénztárgépen
WDOFogyasztásösszesítő egyedi
azonosítója
Fogyasztásösszesítő bizonylat lezárása éttermi
pénztárgépen
WDCFogyasztásösszesítő egyedi
azonosítója
NAV szerverről érkezett üzenet sikeres kinyomtatásaPRNAz üzenet szövege

A NAV-tól érkező szoftver szeletek naplófájlba történő bejegyzése során a bejegyzés EVD mezőjében a "FW" karaktersorozatot és az érkező szoftver szelet sorszámát három karakteren kell szerepeltetni. A NAV szerverről érkező tanúsítványok és kulcsok fogadására vonatkozó bejegyzések esetén az EVD mező tartalma a "CERT", illetve a "KEY" karaktersorozat.

A NAV szerver részére küldött naplófájl esetén a bejegyzés EVD mezőjének tartalma a küldött állomány teljes neve.

5.3. Pénztárgép működési információi, rendszerállapota és forgalmazási statisztikái és földrajzi helye

A pénztárgépnek működése során minden naplóállományban legalább egyszer rögzíteni kell a pénztárgép működésére vonatkozó alábbi adatokat az alább leírt bejegyzésekben.

5.3.1. Pénztárgép működési információi bejegyzés azonosítója: INF

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től sorszámozva)5 karakteres szám
2.DTSIdőbélyegszabványos dátum és
idő adat másodperc
pontossággal
3.DTYAEE gyártói típusnév200 karakteres szöveg
4.DRVAEE hardver verzió200 karakteres szöveg
5.DFWAEE szoftver verzió5 karakteres szöveg
6.DFHAEE-ben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított
ellenőrző kódja
64 karakteres szöveg
7.DFTAz AEE-ben futó szoftver legutóbbi frissítésének
időpontja.
szabványos dátum és
idő adat másodperc
pontossággal
8.DMTAz AEE-ben lévő modem kiolvasott típus megnevezése,32 karakteres szöveg
9.DMFAz AEE-ben lévő modem kiolvasott szoftver-verziója.200 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
10.DMEAz AEE-ben lévő modem kiolvasott IMEI száma.50 karakteres szöveg
11.DMSAz AEE-ben lévő FIM kiolvasott IMI száma.50 karakteres szöveg
12.AKIAkkumulátor gyári száma50 karakteres szöveg
13.TSZÜzemeltető adó törzsszáma20 karakteres szöveges
14.HAMÜzemeltető neve100 karakteres szöveg
15.ARSÜzemeltető székhely irányítószám6 karakteres szöveg
16.TELÜzemeltető székhely település50 karakteres szöveg
17.KZTÜzemeltető székhely közterület neve50 karakteres szöveg
18.K-JÜzemeltető székhely közterület jellege20 karakteres szöveg
19.HSZÜzemeltető székhely házszám50 karakteres szöveg
20.ATAktuális ÁFA-TÁBLA (a vonatkozó NAV üzenet)200 karakteres szöveges
21.GSMA legutóbb használt cella egyedi azonosítója20 karakteres szöveg
22.INAPénztárgép telephely (üzlet) elnevezése100 karakteres szöveg
23.TBCPénztárgép telephely irányítószám6 karakteres szöveg
24.TCPPénztárgép telephely település50 karakteres szöveg
25.T-NPénztárgép telephely közterület neve50 karakteres szöveg
26.TEJPénztárgép telephely közterület jellege20 karakteres szöveg
27.T-HPénztárgép telephely házszám50 karakteres szöveg
28.DOHA pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése50 karakteres szöveg
29.DPVA pénztárgép hardververziója50 karakteres szöveg
30.DÖFA pénztárgépben futó szoftver verziószáma50 karakteres szöveg
31.D-SA pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal
kiszámított ellenőrző kódja, e-vel felszerelt adóügyi
nyomtató esetén üres
64 karakteres szöveg
32.VICCLegutóbb használt üzembe helyezési kód16 karakteres szöveg
33.MISA pénztárgépen a legutóbbi beavatkozást végző
műszerész igazolványának száma
12 karakteres szöveg
34.APAPénztárgép AB száma9 karakteres szöveg
35.CMA pénztárgép által használt kommunikációs protokoll
verziószáma
Cnnnn, ahol nnnn a
kommunikációs
protokoll verziószáma.
36.XMVA legfrissebb séma verziószáma, aminek a pénztárgép
által képzett naplóállományok megfelelnek.
Xnnnn, ahol nnnn a
séma verziószáma.
37.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

Az ezen rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint kommunikáló pénztárgép esetén a COM mezőben "C0002" értéket kell szerepeltetni.

5.3.2. Pénztárgép rendszerállapota bejegyzés azonosító: STA

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon
belül (1-től sorszámozva)
5 karakteres szám
2.DTSIdő bélyegszabványos dátum és idő
adat másodperc
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
pontossággal
3.SSTPénztárgép állapot:
"0", ha a pénztárgép működik és nincs blokkolva
"1", ha a pénztárgép blokkolt állapotban van
"2", ha a pénztárgép hibás
1 karakteres szöveg
4.SFLAz AEE-ben működő adattárolón lévő szabad tároló
kapacitás (Kbyte)
10 karakteres numerikus
5.SSGAz AEE-ben működő modem által mért hálózati térerőt
(-1)dBm - (-199)dBm-ig terjedő skálán negatív egész
számmal ábrázolva.
4 karakteres numerikus
6.SACAkkumulátor töltöttség egész számmal, vezető nullák
nélkül (%)
3 karakteres numerikus
7.SMTGSM hálózatból kiolvasott pontos időszabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
8.SCCPénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta
jelentkezett hibák belső kódjainak listája.
400 karakteres szöveg a
gyártó által kialakított
struktúrá ban
9.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

5.3.3. Pénztárgép forgalmazási mérőszámai bejegyzés azonosító: OPR

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon
belül (1-től sorszámozva)
5 karakteres szám
2.DTSIdőbélyegszabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
3.ODSA legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött
bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok
adatait is.
12 karakteres numerikus
4.ODRA legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott
bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok
adatait is,
12 karakteres numerikus
5.ODFA legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat
kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma.
5 karakteres numerikus
6.OSFA legutóbbi bekapcsolás óta az SSL adatcsatorna
felépítésére tett sikertelen kísérletek száma.
5 karakteres numerikus
7.NETA legutóbbi bejelentkezés során használt átviteli
technológia:
0 - GSM
1 - 2G technológia
2 - 2,5G technológia
3 - 3G technológia
4 - 4G technológia
1 karakteres szöveg
8.PRVA legutóbbi bejelentkezés során használt
infrastruktúrát biztosító fizikai mobilszolgáltató:
0 - Magyar Telekom
1 - Telenor
2 - Vodafone
3 - Egyéb
1 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
9.OCCAEE belső mérőszámai, ahol "N" a belső mérőszám
azonosítóját, "E" a mért paraméter értékét jelenti.
400 karakteres szöveg a
forgalmazó által definiált
struktúrában
10.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

5.3.4. Pénztárgép földrajzi helye bejegyzés azonosító: POS

Ezt a bejegyzést csak az olyan pénztárgépeknek kell elhelyezni a naplóállományokban, amelyek képesek a GPS alapú helymeghatározásra.

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon
belül (1-től sorszámozva)
5 karakteres szám
2.DTSIdőbélyegszabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
3.GSAPénztárgép földrajzi szélessége fokban, legfeljebb 5
tizedesjegy pontossággal, előjelet használva, a WGS84
szabvány szerint
20 karakteres szöveges
4.GSBPénztárgép földrajzi hosszúsága fokban, legfeljebb 5
tizedesjegy pontossággal, előjelet használva, a WGS84
szabvány szerint
20 karakteres szöveges
5.GSHPénztárgép tengerszint feletti magassága méterben, a
WGS84 szabvány szerint
5 karakteres szöveg
6.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

5.4. Óraállítás naplózása

A pénztárgépben működő AEE órájának bármilyen okból történő átállítását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni.

Óraállítás bejegyzés azonosító: TUD

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszámmax 5 hosszú numerikus
2.OLDAzaz idő, amikor az átállítás régi idő szerint
bekövetkezik.
szabványos dátum és idő adat
másodperc pontossággal
3.NEWBeállított új időszabványos dátum és idő adat
másodperc pontossággal
4.CHTha a rendszer nem diszkréten változtatja az
időt, hanem egy időtávon gyorsítja vagy
lassítja az időt, akkor az átmenet ideje
másodpercben
10 karakteres numerikus
5.CASaz időállítás módja:
1- GSM szinkronizáció,
2- Szervizes beavatkozás,
3- Üzemeltető által módosítva
4- Számítógép alapú pénztárgépeknél a
számítógép órájához szinkronizálva
5- Egyéb automatikus szinkronizáció
1-5 számok egyike
6.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6. Bizonylatok kibocsátására vonatkozó bejegyzések

A jelen mellékletben felsorolt bizonylatok kibocsátását az itt meghatározott szerkezetű és adattartalmú bejegyzésekkel kell naplózni az AEE naplóállományában. A Rendelet előírásaival összhangban az AEE-nek egy adott bejegyzés naplófájlban történő elhelyezésére akkor kell képesnek lennie, ha az adott pénztárgépen készíthető adott típusú bizonylat.

Gyakorló üzemmódban kibocsátott bizonylatok naplózására akkor kell képesnek lennie az AEE-nek, ha az adott pénztárgép gyakorló üzemmódba kapcsolható.

A bizonylatkibocsátásokra vonatkozó bejegyzésekben szereplő "Bizonylat számláló értéke" kezdeti értéke "1" és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1 -gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

A több példányban nyomtatott bizonylatok kibocsátását egy bejegyzéssel kell naplózni úgy, hogy a bejegyzés megfelelő mezőjében a nyomtatási példányszám kerül elhelyezésre.

Az önkiszolgáló üzemanyagkút rendszeren a bizonylat példányszámaként nullát kell szerepeltetni, amennyiben a bizonylat nyomtatása halasztottan történik, vagy a vevő kérésére nem történik meg.

6.1 Pénztárnyitás bizonylat

A pénztárnyitás bizonylat az adóügyi nap nyitását kísérő bizonylat. Ennek kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományában.

Bejegyzés azonosító: CON (gyakorló üzemmódban: COT)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az
AEE órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.DNOa megnyitott adóügyi nap sorszáma20 karakteres numerikus
6.DRCa nyitó pénzkészlet adatailista
6.1> FE1forint készpénz forintban20 karakteres numerikus
6.2> FEVa valutában befizetett összeg adatailista, max. 20
6.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
6.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
6.2.3> > CRAa valuta egy egységének forintban kifejezett, adózó
által alkalmazott értéke (árfolyama) legfeljebb hat
értékes jegy pontossággal
20 karakteres numerikus
6.2.4> > CFTa valuta összegének értéke egész forintban, a
feltüntetett árfolyamon számolva
20 karakteres numerikus
6.3> FE3nyitó készlet egyéb fizetőeszköz tekintetébenlista 20
6.3.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁNL - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GYÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
20 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
6.3.2> > FESnyitó pénzkészlet a fizetőeszköz tekintetében,
forintban
20 karakteres numerikus
7.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
8.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
9.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok
eltárolásához használható, bizonylatonként
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveges
10.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
11.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.2. Nyugta, egyszerűsített számla

Nyugta kibocsátása esetén a bejegyzés azonosító: NYN (gyakorló üzemmód esetén NYT)

Egyszerűsített számla kibocsátása esetén a bejegyzés azonosító: ESN (gyakorló üzemmód esetén EST)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon
belül (1-től sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke.10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat nyitásának pontos ideje az
AEE órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.NSZa bizonylat száma bbbb/ccccc formátumban, ahol
bbbb: adóügyi nap sorszáma
ccccc: adott napon kibocsátott bizonylat sorszáma
20 karakteres szöveg
6.IIDCsak egyszerűsített számla esetén a számlaszám,
n/aaaaaaaaa/bbbb/ccccc formátumban, ahol
n: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemeltető
jele (A vagy B)
aaaaaaaaa: AP szám
bbbb: adóügyi nap sorszáma
ccccc: egyszerűsített számla napi számlálója
50 karakteres szöveg
7.ITLA bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan,
tételenként
lista (max. 1.000)
7.1> NAa tétel bizonylaton szereplő megnevezése200 karakteres szöveg
7.2> PNa tételhez tartozó cikkszám50 karakteres szöveg
7.3> UNa tétel bizonylaton szereplő egységára forintban,
tizedesvesszővel elválasztva, legfeljebb négy tizedes
pontossággal
8+4 karakteres numerikus
7.4> QYa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség,
maximum 4 tizedesjegy pontossággal
8+4 karakteres numerikus
7.5> IUa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi egység10 karakteres szöveges
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
7.6> TYAz adott tétel jellege:
"": értékesítés
"s": értékesítés sztornó
"e": engedmény
"es": engedmény sztornó
"k": nem üzletpolitikai kedvezmény
"ks": nem üzletpolitikai kedvezmény sztornó
"f": felár
"fs": felár sztornó
"g": göngyöleg visszaváltás
"gs": göngyöleg visszaváltás sztornó
5 karakteres szöveg
7.7> SUa tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban20 karakteres numerikus
7.8> VCa tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő
jele három karakteren
3 karakteres szöveg
7.9> RMa tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer
ismételhető megjegyzés mező
50 karakteres szöveg
8.DRCa fióktartalom változásának adatailista
8.1> FE1forint készpénz fióktartalom változása forintban20 karakteres numerikus
8.2> FEVa valutás fióktartalom változásának adatailista, max. 10
8.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
8.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
8.2.3> > CRAa valuta egy egységének forintban kifejezett, adózó
által alkalmazott értéke (árfolyama) legfeljebb hat
értékes jegy pontossággal
20 karakteres numerikus
8.2.4> > CFTa valuta összegének értéke egész forintban, a
feltüntetett árfolyamon számolva
20 karakteres numerikus
8.3> FE2bankkártya fiókegyenleg módosulása egész
forintban
20 karakteres numerikus
8.4> FEEegészségpénztári fiókegyenleg módosulása
forintban, csak egyszerűsített számla esetén
20 karakteres numerikus
8.5> FE3fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz
tekintetében
lista, max. 20
8.5.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
8.5.2> > FESFióktartalom módosulása a fizetőeszköz
tekintetében, forintban
20 karakteres numerikus
9.RNDa bizonylaton szereplő kerekítés összege, egész
forintban számolva, szükség esetén negatív előjellel,
ha van ilyen adat
20 karakteres numerikus
10.TRAKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(átvitel)
20 karakteres numerikus
11.RCVKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(áthozat)
20 karakteres numerikus
12.PNUKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező (iker
bizonylat száma)
50 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
13.VEDEgyszerűsített számla esetén a termék
beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adatai
az ÁFA tv. rendelkezései szerint
lista
13.1> NAMBeszerző vagy igénybevevő neve50 karakteres szöveg
13.2> IRSIrányítószám20 karakteres szöveg
13.3> TELTelepülés50 karakteres szöveg
13.4> KZTKözterület neve50 karakteres szöveg
13.5> KZJKözterület jellege20 karakteres szöveg
13.6> HSZHázszám50 karakteres szöveg
13.7> ASZAdószám20 karakteres szöveg
14.SUMA bizonylaton szereplő tételsorok összege forintban20 karakteres numerikus
15.NYLEgyedi vevő azonosító20 karakteres szöveg
16.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
17.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok
eltárolásához használható, bizonylatonként
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveg
18.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
19.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
20.CTSIdőbélyeg, a bizonylat zárásának pontos ideje az AEE
órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
21.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.3. Napi forgalmi jelentés (NFN)

Napi forgalmi jelentés bizonylat kibocsátásával kell kísérni a pénztárgépen az adóügyi nap lezárását. A napi forgalmi jelentést közvetlen megelőzően pénztárjelentést is automatikusan nyomtatnia kell a pénztárgépnek. A napi forgalmi jelentés kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományába.

Napi forgalmi jelentés bejegyzés azonosító: NFN (gyakorló üzemmódban: NFT)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az
AEE órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.ZSZa zárás sorszáma négy karakteren, szükség esetén
vezető nullákkal feltöltve
4 karakteres szöveg
6.GYFNapi forgalom forgalmi gyűjtők szerinti összesítéselista
7.> GYJForgalmi gyűjtő jele 3 karakteren (A00..E99)3 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
8.> GYEAz adott forgalmi gyűjtőbe tartozó napi tételek
bruttó összértéke
20 karakteres numerikus
9.NSFa napi forgalom összesen, bruttó összegben, egész
forintban számolva
20 karakteres numerikus
10.NSHa napi felár összesen, bruttó összegben, egész
forintban számolva
20 karakteres numerikus
11.NSSa napi sztornó összesen, bruttó összegben, egész
forintban számolva
20 karakteres numerikus
12.NSYa napi engedmény összesen, bruttó összegben,
egész forintban számolva
20 karakteres numerikus
13.NSVa napi visszáru összesen, bruttó összegben, egész
forintban számolva
20 karakteres numerikus
14.NDBa napi nyugták és egyszerűsített számlák száma
összesen
20 karakteres numerikus
15.NNSnapi nyugták száma20 karakteres numerikus
16.NESnapi egyszerűsített számlák száma10 karakteres numerikus
17.NPBnapi pénzmozgás bizonylatok száma10 karakteres numerikus
18.NIRnapi megszakítások száma10 karakteres numerikus
19.NSTa napi sztornó bizonylatok száma összesen20 karakteres numerikus
20.STSnapi sztornó bizonylatok összértéke összesen, egész
forintban, pozitív számként
10 karakteres numerikus
21.SGYNapi sztornó bizonylatok forgalmi gyűjtőnkéntlista (max. 500)
21.1> GYJGyűjtő jele három karakteren3 karakteres szöveg
21.2> GYENapi sztornó értéke az adott gyűjtőben20 karakteres numerikus
22.NSWa napi visszáru bizonylatok száma összesen, ide nem
értve a göngyölegjegyeket
20 karakteres numerikus
23.VSSnapi visszáru bizonylatok értéke összesen, egész
forintban, pozitív számként, ide nem értve a
göngyölegjegyeket
20 karakteres numerikus
24.VGYNapi visszáru bizonylatok értéke forgalmi
gyűjtőnként
lista (max. 500)
24.1> GYJGyűjtő jele három karakteren3 karakteres szöveg
24.2> GYENapi visszáru értéke az adott gyűjtőben20 karakteres numerikus
25.GGYNapi göngyöleg visszaváltás értéke forgalmi
gyűjtőnként
lista (max. 500)
25.1> GYJGyűjtő jele három karakteren3 karakteres szöveg
25.2> GYENapi göngyöleg visszaváltás értéke az adott
gyűjtőben
20 karakteres numerikus
26.NSGa göngyölített forgalom50 karakteres numerikus
27.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
28.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok
eltárolásához használható, bizonylatonként
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveges
29.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
30.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
31.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.4. Pénztárjelentés

Bejegyzés azonosító: PJN (gyakorló üzemmódban: PJT)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az
AEE órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.CRONyitó pénzkészlet adatailista
5.1> FE1forint készpénz forintban20 karakteres numerikus
5.2> FEVa valuták adatai (többszörözhető rekord)(lista)
5.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
5.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
5.3> FE3fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz
tekintetében
lista
5.3.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
5.3.2> > FESFióktartalom módosulása a fizetőeszköz
tekintetében, forintban
20 karakteres numerikus
6.SELÉrtékesítéshez, sztornó- és visszáruhoz kapcsolódó
be- és kifizetések egyenlege fizetőeszközönként
lista
6.1> FE1forint készpénz forintban20 karakteres numerikus
6.2> FEVa valuták adatai (többszörözhető rekord)(lista)
6.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
6.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
6.3> FE2ban kkártyás bevételek egész forintban20 karakteres numerikus
6.4> FEEegyszerűsített számlákon feltüntetett
egészségpénztári bevételek
20 karakteres numerikus
6.5> FE3egyéb fizetőeszközökben megszerzett bevételek
fizetőeszközönként
lista
6.5.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
6.5.2> > FESBevétel a fizetőeszköz tekintetében, forintban20 karakteres numerikus
7.CIONem értékesítéshez kötődő pénztári ki- és
befizetések napi egyenlege fizetőeszközönként
lista
7.1> FE1forint készpénz forintban20 karakteres numerikus
7.2> FEVa valuták adatai (többszörözhető rekord)(lista)
7.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)20 karakteres numerikus
7.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
7.3> FE2bankkártyás befizetések és banki utalással
végrehajtott kifizetések egyenlege egész forintban
20 karakteres numerikus
7.4> FE3egyéb fizetőeszközökben teljesített ki- és
befizetések egyenlege fizetőeszközönként
lista
7.4.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
7.4.2> > FESEgyenleg a fizetőeszköz tekintetében, forintban20 karakteres numerikus
8.CUSAktuális fióktartalom fizetőeszközönkéntlista
8.1> FE1forint készpénz forintban20 karakteres numerikus
8.2> FEVa valuták adatai (többszörözhető rekord)(lista)
8.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
8.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
8.3> FE2bankkártyás bevételek, befizetések, illetve a
bankszámlára utalással teljesített kifizetések
egyenlege egész forintban
20 karakteres numerikus
8.4> FEEegyszerűsített számlákon feltüntetett
egészségpénztári bevételek
20 karakteres numerikus
8.5> FE3egyéb fizetőeszközökben megszerzett bevételek, ki-
és befizetések egyenlege fizetőeszközönként
lista
8.5.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
8.5.2> > FESEgyenleg a fizetőeszköz tekintetében, forintban20 karakteres numerikus
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
9.IRNNapi nyugtamegszakítások száma20 karakteres numerikus
10.IRVNapi megszakított nyugták összértéke (a
megszakítás előtti állapotok szerint)
20 karakteres numerikus
11.NSDNapi tételsztornó száma20 karakteres numerikus
12.NSENapi tételsztornó összértéke20 karakteres numerikus
13.TIPNapi felszolgálói díj összege20 karakteres numerikus
14.INEEgyes speciális értékesítések napi összege20 karakteres numerikus
15.INSEgyes speciális értékesítések napi sztornó összege20 karakteres numerikus
16.INVSzámlával kísért értékesítés napi visszáru összege20 karakteres numerikus
17.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
18.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok
eltárolásához használható, bizonylatonként
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveges
19.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
20.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1
21.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.5. Pénzmozgás bizonylat

Pénzmozgás bizonylattal kell kísérni minden olyan tranzakciót, ami nem értékesítéshez, illetve sztornó vagy visszáru bizonylat kibocsátásához kötődik, de módosítja a fióktartalmat (ideértve a bankkártyás befizetéseket, illetve a bankszámlára utalással teljesített kifizetések egyenlegét is). Ugyancsak pénzmozgás bizonylatot kell kibocsátani, ha egy korábban rögzített bizonylaton a fizetési eszközök téves rögzítése folytán a fióktartalom összetételének módosítása szükséges.

Pénzmozgás bizonylat bejegyzés azonosító: PMN (gyakorló üzemmódban: PMT)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az
AEE órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.PMSPénzmozgás bizonylat sorszáma M/nnnn/sssss
alakban, ahol nnnn az adóügyi nap sorszáma, sssss
a pénzmozgás bizonylatok napi számlálója
10 karakteres szöveg
6.RSNa pénztári befizetés, kifizetés vagy fizetőeszköz
csere jogcímei:
Befizetés okok:
01 - váltópénz bevitel
02 - pénztáros pénzfelvétel
03 - díjbeszedés
04 - sorsjegy eladás
05 - előleg
06 - pénztárhiány
07 - borravaló
08 - egyéb befizetés
Kifizetés okok:
2 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
31 - fölözés
32 - pénztáros levétel
33 - utalvány kivét
34 - ajándékkártya kivét
35 - bérkifizetés
36 - munkabér előleg
37 - postaköltség
38 - egyéb rezsi
39 - áruvásárlás
40 - záróösszeg levétel
41 - egyéb kifizetés
Fizetőeszköz csere:
60 - fizetőeszköz csere
7.DRCa fióktartalom változásának adatai(lista)
7.1> FE1forint készpénz fióktartalom változása forintban20 karakteres numerikus
7.2> FEVa valutás fióktartalom változásának adatai(lista, max 10.)
7.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
7.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
7.2.3> > CRAa valuta egy egységének forintban kifejezett, adózó
által alkalmazott értéke (árfolyama) legfeljebb hat
értékes jegy pontossággal
20 karakteres numerikus
7.2.4> > CFTa valuta összegének értéke egész forintban, a
feltüntetett árfolyamon számolva
20 karakteres numerikus
7.3> FE2bankkártya fiókegyenleg módosulása egész
fori ntban
20 karakteres numerikus
7.4> FEEegészségpénztári fiókegyenleg módosulása
forintban, csak egyszerűsített számla esetén
20 karakteres numerikus
7.5> FE3fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz
tekintetében
lista
7.5.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
7.5.2> > FESFióktartalom módosulása a fizetőeszköz
tekintetében, forintban
20 karakteres numerikus
8.PBAa bizonylathoz kapcsolódó visszajáró összege egész
fori ntban
20 karakteres numerikus
9.PRDkerekítési különbözet összege forintban (pozitív, ha
a vevő szempontjából számolt előjellel
20 karakteres numerikus
10.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
11.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok
eltárolásához használható, bizonylatonként
maximum 99-szer feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveges
12.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
13.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
14.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.6. Egyes speciális értékesítések bizonylata, illetve ennek sztornó és visszáru bizonylata

Az egyes speciális értékesítések bizonylatával kell kísérni minden olyan értékesítést és szolgáltatásnyújtást, amelyhez kötődően az eladó utólag számla kibocsátását fogja eszközölni az adott tranzakcióról a vevő, vagy érdekkörében eljáró más személy részére, és az értékesítés helyszínén fizetés nem történik. Az ilyen bizonylatok kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományában.

Az egyes speciális értékesítések bizonylatának sztornó és visszáru bizonylatát is egyes speciális értékesítések bizonylataként kell naplózni, a tételsorok TY mezőjében megfelelően használt jelöléseket alkalmazva.

Bejegyzés azonosító: IVN (gyakorló üzemmódban: IVT)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje
az AEE órája szerint
szabványos dátum és idő adat
másodperc pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.ORNBizonylatszám
X/aaaa/bbbbb alakban, ahol:
X: a bizonylat típusának jelölése,
egészségkártyás bizonylat esetén "EK",
üzemanyagkártyás bizonylat esetén "UK"
aaaa: az adóügyi nap sorszáma
bbbbb: a bizonylat sorszáma
20 karakteres szöveg
6.EPNaz egészségpénztár neve, amennyiben
értelmezhető
50 karakteres szöveg
7.EPAaz egészségpénztár címe, amennyiben
értelmezhető
200 karakteres szöveg
8.EPCaz egészségpénztár kódja, amennyiben
értelmezhető
50 karakteres szöveg
9.ERNa vevő tagszáma (egészségpénztári
azonosítószáma) , amennyiben értelmezhető
50 karakteres szöveg
10.ECNaz egészségkártya száma, amennyiben
értelmezhető
20 karakteres szöveg
11.VEDA vevő adatailista
11.1> NAMBeszerző vagy igénybevevő neve50 karakteres szöveg
11.2> IRSIrányítószám20 karakteres szöveg
11.3> TELTelepülés50 karakteres szöveg
11.4> KZTKözterület neve50 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
11.5> KZJKözterület jellege20 karakteres szöveg
11.6> HSZHázszám50 karakteres szöveg
12.> ASZAdószám20 karakteres szöveg
13.FCNüzemanyagkártya száma (legalább négy
számjegy), amennyiben értelmezhető
20 karakteres szöveg
14.CIDengedélyezési azonosítószám, amennyiben
értelmezhető
20 karakteres szöveg
15.FRNa rendszám, kizárólag betűket és számokat
feltüntetve, amennyiben értelmezhető
20 karakteres szöveg
16.ITLA bizonylat összes tételére vonatkozóan,
tételenként
lista (max 1.000)
16.1> NAa tétel bizonylaton szereplő megnevezése200 karakteres szöveg
16.2> PNa tételhez tartozó cikkszám50 karakteres szöveg
16.3> UNa tétel bizonylaton szereplő egységára
forintban, tizedesvesszővel elválasztva,
legfeljebb 4 tizedes pontossággal
20 karakteres numerikus
16.4> QYa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség,
maximum 4 tizedesjegy pontossággal
20 karakteres numerikus
16.5> IUa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi
egység
10 karakteres szöveges
16.6> TYAz adott tétel jellege:
"": értékesítés
"s": értékesítés sztornó
"e": engedmény
"es": engedmény sztornó
"k": nem üzletpolitikai kedvezmény
"ks": nem üzletpolitikai kedvezmény sztornó
"f": felár
"fs": felár sztornó
"v": visszáru
"vs": visszáru sztornó
"g": göngyöleg visszaváltás
"gs": göngyöleg visszaváltás sztornó
5 karakteres szöveg
16.7> SUa tételnél a bizonylaton szereplő összérték
forintban
20 karakteres numerikus
16.8> VCa tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi
gyűjtő jele három karakteren
3 karakteres szöveg
16.9> RMa tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer
ismételhető megjegyzés mező
50 karakteres szöveg
17.SUMBizonylat összesen forintban, amennyiben
értelmezhető
20 karakteres numerikus
18.SUVBizonylat összesen valutában, amennyiben
értelmezhető
lista (max. 10)
18.1> CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
18.2> CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a
Magyar Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
19.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
20.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további
adatok eltárolásához használható,
bizonylatonként maximum 199-szer
200 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
feltüntethető egyedi mező
21.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
22.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
23.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.7. Sztornó bizonylat (SZN)

Sztornó bizonylatot kell kibocsátani, ha egy korábban kibocsátott bizonylattal bizonylatolt tranzakció nem történt meg. A sztornó bizonylat kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományában.

Sztornó bizonylat bejegyzés azonosító: SZN (gyakorló módban: SZT)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylatszámláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje
az AEE órája szerint
szabványos dátum és
idő adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.SBSA sztornó bizonylat száma S/bbbb/ccccc alakban
(kétvállalkozós pénztárgépeken S/X/bbbb/ccccc
alakban), ahol:
X: Az üzemeltető jele (A vagy B)
bbbb: adónap sorszáma
ccccc: bizonylat sorszáma
20 karakteres szöveg
6.SBNa sztornózott nyugta, egyszerűsített számla vagy
visszáru bizonylat egyedi azonosítója
50 karakteres szöveg
7.RSNa sztornózás oka:
S1 - ügyfél elállása
S2 - kezelői hiba: téves bevitel
S3 - kezelői hiba: téves fizetőeszköz bevitel
S4 - kezelői hiba: termék nincs készleten
S5 - technikai: téves bizonylattípus kibocsátása
S6 - technikai: sikertelen fizetőeszköz használat
S7 - technikai: téves ügyfél adat/hibás bevitel
S8 - technikai: próbavásárlás
S0 - egyéb
2 karakteres szöveg
8.VEDA vevő adatailista
8.1> NAMBeszerző vagy igénybevevő neve, vagy a sztornó
jegyzőkönyv egyedi azonosítója
50 karakteres szöveg
8.2> IRSIrányítószám20 karakteres szöveg
8.3> TELTelepülés50 karakteres szöveg
8.4> KZTKözterület neve50 karakteres szöveg
8.5> KZJKözterület jellege20 karakteres szöveg
8.6> HSZHázszám50 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
8.7> ASZAdószám20 karakteres szöveg
9.ITLA bizonylat összes tételére vonatkozóan,
tételenként
lista
9.1> NAa tétel bizonylaton szereplő megnevezése200 karakteres szöveg
9.2> PNa tételhez tartozó cikkszám50 karakteres szöveg
9.3> UNa tétel bizonylaton szereplő egységára forintban,
tizedesvesszővel elválasztva, legfeljebb négy
tizedes pontossággal
8+4 karakteres
numerikus
9.4> QYa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség,
maximum 4 tizedesjegy pontossággal
8+4 karakteres
numerikus
9.5> IUa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi
egység
10 karakteres szöveges
9.6> TYAz adott tétel jellege:
"": értékesítés
"s": értékesítés sztornó
"e": engedmény
"es": engedmény sztornó
"k": nem üzletpolitikai kedvezmény
"ks": nem üzletpolitikai kedvezmény sztornó
"f": felár
"fs": felár sztornó
"g": göngyöleg visszaváltás
"gs": göngyöleg visszaváltás sztornó
5 karakteres szöveg
9.7> SUa tételnél a bizonylaton szereplő összérték
forintban
20 karakteres numerikus
9.8> VCa tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi
gyűjtő jele három karakteren
3 karakteres szöveg
9.9> RMa tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer
ismételhető megjegyzés mező
50 karakteres szöveg
10.SUMBizonylat összesen forintban20 karakteres numerikus
11.PCRa sztornó bizonylathoz kapcsolódó kerekítési
különbözet összege forintban
20 karakteres numerikus
12.TRAKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(átvitel)
20 karakteres numerikus
13.RCVKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(áthozat)
20 karakteres numerikus
14.PNUKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(iker bizonylat száma)
50 karakteres szöveg
15.DRCa fióktartalom változásának adatailista
15.1> FE1forint készpénz fióktartalom változása forintban20 karakteres numerikus
15.2> FEVa valutában fizetett összeg adatai
(többszörözhető rekord)
lista, max. 10
15.3> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
15.3.1> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a
Magyar Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
15.3.2> > CRAa valuta egy egységének forintban kifejezett,
adózó által alkalmazott értéke (árfolyama)
legfeljebb hat értékes jegy pontossággal
20 karakteres numerikus
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
15.3.3> > CFTa valuta összegének értéke egész forintban, a
feltüntetett árfolyamon számolva
20 karakteres numerikus
15.4> FE2bankkártya fiókegyenleg módosulása egész
forintban
20 karakteres numerikus
15.5> FEEegészségpénztári fiókegyenleg módosulása
forintban, csak egyszerűsített számla esetén
20 karakteres numerikus
15.6> FE3fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz
tekintetében
lista, max. 20
15.6.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
15.6.2> > FESFióktartalom módosulása a fizetőeszköz
tekintetében, forintban
20 karakteres numerikus
16.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
17.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további
adatok eltárolásához használható,
bizonylatonként maximum 199-szer
feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveg
18.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
19.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
20.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.8. Visszáru bizonylat

Visszáru bizonylat kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományába.

Visszáru bizonylat (göngyölegjegy bizonylat) bejegyzés azonosító: VBN (gyakorló üzemmódban: VBT)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje
az AEE órája szerint
szabványos dátum és
idő adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.VBSA visszáru bizonylat száma V/bbbb/ccccc
(kétvállalkozós pénztárgépen V/X/bbbb/ccccc)
alakban, ahol:
X: Az üzemeltető jele (A vagy B)
bbbb: adónap sorszáma
ccccc: bizonylat sorszáma
20 karakteres szöveg
6.VDBa visszáruzott nyugta vagy egyszerűsített számla
sorszáma, a göngyölegjegy esetén "GJ"
50 karakteres szöveg
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
7.RSNa visszáruzás oka:
VI - hibás áru
V2 - ügyfél elállása a vásárlástól
V3 - egyéb
2 karakteres szöveg
8.VEDA vevő adatai (göngyölegjegy esetén nem
szerepel)
lista
8.1> NAMBeszerző vagy igénybevevő neve50 karakteres szöveg
8.2> 1RSIrányítószám20 karakteres szöveg
8.3> TELTelepülés50 karakteres szöveg
8.4> KZTKözterület neve50 karakteres szöveg
8.5> KZJKözterület jellege20 karakteres szöveg
8.6> HSZHázszám50 karakteres szöveg
8.7> ASZAdószám20 karakteres szöveg
9.ITLA bizonylat összes tételére vonatkozóan,
tételenként
lista (max 1.000)
9.1> NAa tétel bizonylaton szereplő megnevezése200 karakteres szöveg
9.2> PNa tételhez tartozó cikkszám50 karakteres szöveg
9.3> UNa tétel bizonylaton szereplő egységára forintban,
tizedesvesszővel elválasztva, legfeljebb 4 tizedes
pontossággal
8+4 karakteres
numerikus
9.4> QYa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség,
maximum 4 tizedesjegy pontossággal
8+4 karakteres
numerikus
9.5> IUa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi
egység
10 karakteres szöveges
9.6> TYAz adott tétel jellege:
"v": visszáru
"vs": visszáru sztornó
"g": göngyöleg visszaváltás
"gs": göngyöleg visszaváltás sztornó
"f": felár
"fs": felár sztornó
"e": engedmény
"es": engedmény sztornó
5 karakteres szöveg
9.7> SUa tételnél a bizonylaton szereplő összérték
forintban
20 karakteres numerikus
9.8> VCa tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi
gyűjtő jele három karakteren
3 karakteres szöveg
9.9> RMa tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer
ismételhető megjegyzés mező
50 karakteres szöveg
10.SUMBizonylat összesen forintban20 karakteres numerikus
11.PCRa visszáru bizonylathoz kapcsolódó kerekítési
különbözet összege forintban
20 karakteres numerikus
12.TRAKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(átvitel)
20 karakteres numerikus
13.RCVKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(áthozat)
20 karakteres numerikus
14.PNUKétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező
(iker bizonylat száma)
50 karakteres szöveg
15.DRCa fióktartalom változásának adatailista
15.1> FE1forint készpénz fióktartalom változása forintban20 karakteres numerikus
SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
15.2> FEVa valutás fióktartalom változásának adatai
(többszörözhető rekord)
lista, max. 10
15.2.1> > CAMa valuta összege (valutában)10 karakteres numerikus
15.2.2> > CTYa valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a
Magyar Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR)
3 karakteres szöveg
15.2.3> > CRAa valuta egy egységének forintban kifejezett,
adózó által alkalmazott értéke (árfolyama)
legfeljebb hat értékes jegy pontossággal
20 karakteres numerikus
15.2.4> > CFTa valuta összegének értéke egész forintban, a
feltüntetett árfolyamon számolva
20 karakteres numerikus
15.3> FE2bankkártya fiókegyenleg módosulása egész
forintban
20 karakteres numerikus
15.4> FEEegészségpénztári fiókegyenleg módosulása
forintban, csak egyszerűsített számla esetén
20 karakteres numerikus
15.5> FE3fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz
tekintetében
lista, max. 20
15.5.1> > FENFizetőeszköz neve:
ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HŰSÉG - Hűségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni
20 karakteres szöveg
15.5.2> > FESFióktartalom módosulása a fizetőeszköz
tekintetében, forintban
20 karakteres numerikus
16.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
17.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további
adatok eltárolásához használható,
bizonylatonként maximum 199-szer
feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveg
18.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
19.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0
20.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.9. Fogyasztási összesítő bizonylat

Éttermi pénztárgépek kötelező szolgáltatása a fogyasztási összesítő bizonylat nyomtatási lehetősége. Kizárólag ezzel a bejegyzéstípussal naplózható a vevő részére átnyújtott, fogyasztott tételeket és összegeket tartalmazó nem adóügyi bizonylat.

Fogyasztási összesítő bizonylat bejegyzés azonosító: FSN (gyakorló üzemmódban: FST)

SorszámMező
azonosító
Mező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon
belül (1-től sorszámozva)
5 karakteres szám
2.BSRBizonylat számláló értéke.10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat nyitásának pontos ideje az
AEE órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 karakteres szöveg
5.NSZa bizonylat száma F/bbbb/ccccc formátumban, ahol
bbbb: adóügyi nap sorszáma
ccccc: adott napon kibocsátott bizonylat sorszáma
20 karakteres szöveg
6.ITLA bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan,
tételenként
lista (max. 1.000)
6.1> NAa tétel bizonylaton szereplő megnevezése200 karakteres szöveg
6.2> PNa tételhez tartozó cikkszám50 karakteres szöveg
6.3> UNa tétel bizonylaton szereplő egységára forintban,
tizedesvesszővel elválasztva, legfelejbb négy tizedes
pontossággal
8+4 karakteres numerikus
6.4> QYa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség,
maximum 4 tizedesjegy pontossággal
8+4 karakteres numerikus
6.5> IUa tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi egység10 karakteres szöveges
6.6> TYAz adott tétel jellege egységesen: "x", törölt tétel
esetés"xs"
5 karakteres szöveg
6.7> SUa tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban20 karakteres numerikus
6.8> VCa tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő
jele három karakteren
3 karakteres szöveg
6.9> RMa tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer
ismételhető megjegyzés mező
50 karakteres szöveg
7.SUMA bizonylaton szereplő tételsorok összege forintban20 karakteres numerikus
8.ZQQA nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok
eltárolásához használható, bizonylatonként
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező
200 karakteres szöveg
9.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres szöveg
10.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
11.WDNFogyasztásösszesítő egyedi azonosítója10 karakteres szöveg
12.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás
tényének jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
13.CTSIdőbélyeg, a bizonylat zárásának pontos ideje az AEE
órája szerint
szabványos dátum és idő
adat másodperc
pontossággal
14.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

6.10. Egyéb, a pénztárgépen nyomtatott dokumentum

A pénztárgépen lehetőség van egyéb dokumentumokat is kinyomtatni, amennyiben arra a pénztárgép kezelése, az üzletmenet, e rendelet előírásai vagy egyéb ok miatt szükség van. Az ilyen dokumentumok nem bizonylatolhatnak olyan eseményt, ami az adott értékesítési pont adóügyi elszámolását vagy fióktartalmát módosítaná.

Az egyéb dokumentumok nyomtatását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományában.

Egyéb dokumentum nyomtatása bejegyzés azonosító: EDN (gyakorló üzemmódban EDT)

SorszámMező azonosítóMező tartalmának leírásaFormátum
1.RSRBejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től
sorszámozva)
max 5 hosszú numerikus
2.BSRBizonylat számláló értéke10 karakteres numerikus
3.DTSIdőbélyeg, a bizonylat nyitásának kiadásának pontos
ideje az AEE órája szerint
szabványos dátum és iőő adat
másodperc pontossággal
4.TSZA bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma8 db számjegy sztring
formátumban
5.EITEgyéb dokumentum típusa20 hosszú szöveg
6.EILEgyéb dokumentum típus leírás20 hosszú szöveg
7.EDAEgyéb dokumentumon szereplő adatoklista, max 100
7.1> ENMEgyéb dokumentumon szereplő adat megnevezése20 karakteres szöveges
7.2> EVLEgyéb dokumentumon szereplő adat értéke200 karakteres szöveges
8.CPYA bizonylat példányszáma5 karakteres numerikus
9.NAVA bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód5 karakteres szöveg
10.CNCBizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének
jelzése
megszakítás esetén 1,
egyébként 0.
11.HSHEllenőrző kód64 HEXA karakter

Bizonylat-összesítő nyomtatása esetén a naplóállományban a dokumentum kivonatát kell az Egyéb dokumentum (EDN) típusú naplósorban rögzíteni, melynek tartalma a dokumentum megnevezése, valamint a dokumentumon szereplő bizonylatok összesített darabszáma bizonylattípusonként, a mező megnevezésében a bizonylattípus nevét, az adattartalmában a darabszámot feltüntetve. Csak azokat a bizonylattípusokat kell feltüntetni, melyek szerepeltek a bizonylatösszesítő dokumentumon."

6. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez

"5. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások

1. Az AEE és a NAV szerver (ezen mellékletben a továbbiakban: NAV) üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt karaktersorozatok. Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát, HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló munkamenet azonosító kódot jelöli. Amennyiben az AEE válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző NAV üzenetben szereplő kódot kell alkalmazni.

2. Az SMS üzenetek küldésére, vagy a közvetlen IP kommunikáció biztosítására a mobil szolgáltatóknak HTTPS alapú webszolgáltatást kell biztosítaniuk a NAV számára. A szolgáltató kizárólag a NAV szerverétől fogadhat el üzenetküldési parancsot. Az üzenetek címzése az IMSI szám vagy IP cím alapján történik, az illesztőfelület jellege szerint.

3. Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel a tanúsítvánnyal ellenőrzötten építhet ki. A mobilhálózatra az üzenetek HTTPS/POST metódussal küldi a NAV.

4. Az AEE-nek képesnek kell lennie a NAV-val való kapcsolat felvételre, üzenetküldésre, üzenet fogadására, illetve a NAV-tól érkező utasítások végrehajtására az e mellékletben foglaltak szerint.

5. Az ebben a mellékletben jelzett AEE által elküldött fájl nevének formátuma "fájlnév~HHHHHHHHHH", ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl neve a 4. mellékletben előírt felépítés szerinti. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat elektronikusan aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV részére.

6. Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzenetek tartalmát. Ez alól kivétel az elküldött naplófájlok, illetve fogadott tanúsítványok, firmware szeletek tartalma, ami helyett a naplófájl nevét, illetve a (cert) vagy (frw)megjelölést kell naplózni.

7. Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle kommunikáció sem történik a NAV-val.

8. Az AEE által kezdeményezett kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén az AEE a kommunikációt legkorábban az előző kommunikációt követő egy perc múlva ismételheti meg maximálisan két alkalommal. Amennyiben ezen kísérletek sikertelenek maradnak, akkor csak a korábbi CONSET üzenet DTNEXT paraméterében meghatározott időtartam elteltét követően, CONSET üzenet hiányában 30 perc múlva kísérelheti meg újra az AEE a kapcsolatfelvételt a NAV szerverrel.

9. Folyamatban lévő kommunikáció esetén, ha az külön szabályozásra nem kerül, a kommunikáció sikertelensége vagy az AEE által a NAV szerver felé küldött üzenetre vonatkozó jelen mellékletben meghatározott NAV válasz hiányában az AEE minden üzenetet legfeljebb három alkalommal küldhet el a NAV-nak. A NAV szerver maximális válaszideje elküldéstől számítva 60 másodperc, az AEE ennek leteltét követően tekintheti úgy, hogy a NAV szerver nem válaszolt. Az AEE a kommunikációt legkorábban az előző kommunikációt követő három perc múlva ismételheti meg. Sikertelen kommunikáció esetén 10 és 30 perc közötti véletlenszerűen megválasztott szünet megtartása után az AEE újabb egy kísérletet tehet az üzenet elküldésére. Amennyiben az is sikertelen, úgy az adott hexadecimális kóddal azonosított kommunikációt sikertelennek kell tekinteni és az AEE csak a korábbi CONSET üzenet DTNEXT paraméterében meghatározott időtartam elteltét követően, CONSET üzenet hiányában 30 perc múlva kísérelheti meg újra a kapcsolatfelvételt a NAV szerverrel.

I. Az AEE által küldött üzenetek

I/1. Normál bejelentkezés

Az AEE a pénztárgép üzembe helyezett állapotában rendszeresen normál bejelentkezést hajt végre a NAV szerveréhez. A normál bejelentkezést haladéktalanul végre kell hajtani, ha a következő események közül legalább egy bekövetkezik:

a) A pénztárgépet bekapcsolják.

b) A pénztárgépen adóügyi napot nyitnak, az adott naptári napon elsőként.

c) A legutóbbi normál bejelentkezés óta eltelik a NAV legutóbbi CONSET üzenetében megjelölt időtartam, ilyen üzenet hiányában 30 perc.

Az AEE normál bejelentkezéskor titkosított (SSL) csatornát épít fel a NAV szerverrel való kommunikációra és azon a "TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T" üzenetet küldi el, ahol

S - az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma,

N - az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma,

T - az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.

I/2. Elsőbbségi bejelentkezés

Az AEE a normál bejelentkezések ciklusától függetlenül, annak ütemezését nem módosítva elsőbbségi bejelentkezést hajt végre, ha az e pontban felsorolt események vagy állapot bármelyike bekövetkezik vagy előáll. Az AEE elsőbbségi bejelentkezéskor titkosított (SSL) csatornát épít fel a NAV szerverrel való kommunikációra és azon a "PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T" üzenetet küldi el, ahol

YY - az elsőbbségi adatszolgáltatás jelzését kiváltó ok kódja,

S - az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma,

N - az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma,

T - az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.

Az elsőbbségi adatszolgáltatás jelzését kiváltó ok kódja:

a) YY=02 - abban az esetben, ha az AEE külső áramellátása megszűnik

b) YY=03 - a pénztárgép blokkolt állapotba hozza magát, ide nem értve a NAV üzenete által történő blokkolást

c) YY=04 - a naplófájlba bejegyzésre került az alábbi események egyike:

- pénztárgép szüneteltetésének kezdete

- pénztárgép szüneteltetésének vége

- pénztárgép átadása szerviznek

- pénztárgép visszavétele szerviztől

- éves felülvizsgálat elvégzése

d) YY=05 - a pénztárgép jelzi, hogy mivel nincs külső áramellátása, nincs a pénztárgépen nyitott adóügyi nap, a legutóbbi napzárásra vonatkozó bejegyzést tartalmazó naplóállomány sikeres fogadását a NAV visszaigazolta, ezért az AEE ezen állapot fennállásáig mellőzni fogja a rendszeres bejelentkezést,

e) YY=06 - a hordozható pénztárgép jelzi, hogy mivel nincs külső áramellátása, a legutóbbi lezárt naplóállomány sikeres fogadását a NAV visszaigazolta, ezért az AEE ezen állapot fennállásáig mellőzni fogja a rendszeres bejelentkezést

f) YY=07 - a pénztárgép azonnali bejelentkezésre vonatkozó felszólítást kapott.

g) YY=08 - az AEE saját áramforrásról üzemel, és annak töltöttsége a kritikus szint (10%) alá csökkent.

I/3. A NAV szerver által kijelölt feladat elvégzéséről szóló visszaigazolás

A NAV szerver e mellékletben részletezett utasításainak végrehajtásáról az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint az AEE az

"ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH" üzenetet küldi, ahol

YY - a NAV legutóbbi üzenetében foglaltakra vonatkozó visszajelzés kódja

Az YY lehetséges értékei:

1. YY=01 - blokkolás utasítás végrehajtva,

2. YY=02 - blokkolás feloldás utasítás végrehajtva,

3. YY=03 - Áfa gyűjtő átállítás utasítás fogadva,

4. YY=04 - Áfa gyűjtő átállítás utasítás végrehajtva,

5. YY=05 - szoftverfrissítésre kész,

6. YY=06 - szoftverfrissítés letöltve,

7. YY=07 - szoftverfrissítés végrehajtva,

8. YY=08 - adózói adat frissítési utasítás fogadva,

9. YY=09 - SSL tanúsítvány letöltve

10. YY=10 - kapcsolat felvételi gyakoriság beállítva

11. YY=11 - az euró átálláshoz kapcsolódó dátumok fogadása sikeres

12. YY=12 - az átszemélyesítés sikeres

13. YY=14 - maximális naplóállomány méret beállítva

14. YY=15 - átszemélyesítés adózói adatok igénylése

15. YY=17 - nem küldhető több lezárt naplóállomány

16. YY=18 - adózói adatok frissítése megtörtént

17. YY=20 - Euró átállás megtörtént

18. YY=22 - Üzemeltetés szünetel

19. YY=31 - Blokkolás végrehajtása sikertelen

20. YY=32 - Blokkolás feloldása sikertelen

21. YY=33 - adózói adatok frissítése sikertelen

22. YY=34 - adózói adatok fogadása sikertelen

23. YY=35 - ÁFA tábla frissítése sikertelen

24. YY=36 - az üzenet értelmezhetetlen

25. YY=37 - naplófájl küldése ötszöri próbálkozás után is sikertelen

26. YY=38 - kapcsolat felvételi gyakoriság beállítás végrehajtása sikertelen

27. YY=39 - euró átálláshoz kapcsolódó dátumok fogadása sikertelen

28. YY=40 - az átszemélyesítés sikertelen

29. YY=41 - UPDCLR utasítás végrehajtva

30. YY=42 - UPDCLR utasítás végrehajtása sikertelen

31. YY=43 - tanúsítvány fogadása sikertelen

32. YY=44 - maximális naplóállomány méret beállítása sikertelen

33. YY=45 - nyomtatandó üzenet vétele sikeres

34. YY=46 - nyomtatandó üzenet vétele sikertelen

35. YY=47 - korábbi üzemeltető naplóállományainak törlése megtörtént

36. YY=48 - korábbi üzemeltető naplóállományainak törlése sikertelen

37. YY=49 - euró átállás végrehajtása sikertelen

38. YY=50 - Szoftverszelet CRC hiba másodszor

39. YY=51 - Szoftver SHA256 hiba másodszor

40. YY=52 - Sikertelen szoftver frissítés, az AEE visszaáll az előző verzióra

41. YY=53 - UPDCLR utasításban megjelölt folyamat nem létezik

I/4. A következő szoftver szelet igénylése a NAV szervertől

A működtető szoftver frissítése során az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint az AEE az

"UPDREQ~NNN~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH" üzenetet küldi, ahol

NNN - a következő szoftver szelet sorszáma három számjegyen

I/5. A működtető szoftver adott verziójának elkérése

Az AEE a pénztárgép rendszerbe állítását követően a

"REQFW~V~XXXXXXXXX" üzenet elküldésével kezdeményezheti a NAV-nál a működtető szoftver adott verziójának telepítését, ahol

V - az igényelt szoftver verziószáma.

Ennek hatására az e mellékletben leírt forgatókönyv szerint megtörténik a szoftverfrissítés, amennyiben az lehetséges. A "V" helyén álló "L" az üzenetben a szoftver legfrissebb verzióját jelenti.

I/6. Első hitelesített bejelentkezés az AEE üzembe helyezésének folyamatában

Az AEE az üzembe helyezési folyamat részeként, az e mellékletben részletezett forgalmazás során a

"HELO~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH" üzenetet küldi.

I/7. Üzembe helyezési folyamat megindítása

Az AEE a rendszerbe állítását követően a

"DEFFST~XXXXXXXXX~UHK~HHHHHHHHHH" üzenettel, az üzemeltetés befejezését követően a

"DEFMOD~XXXXXXXXX~UHK~S~HHHHHHHHHH" üzenet elküldésével kezdeményezheti a NAV-nál az új üzembe helyezési folyamat megindítását, ahol

UHK - az üzembe helyezéshez előzőleg beszerzett 16 számjegyből álló üzembe helyezési kód

S - a legutóbbi napzárásra vonatkozó bejegyzést tartalmazó naplóállomány sorszáma.

Az új üzembe helyezési folyamat kizárólag a pénztárgép szervizmenüjéből indítható akkor, ha a pénztárgép hálózati áramforrásról üzemel, nincs nyitott adóügyi nap és a legutóbbi adóügyi nap zárását tartalmazó naplóállomány, valamint minden korábbi naplóállomány külső adathordozón az üzemeltető birtokában van. Az első vagy az új üzembe helyezés az e mellékletben részletezett forgalmazás eredményeként történhet meg.

I/8. Üzemeltetés befejezése

Az AEE a pénztárgép üzembe helyezett állapotában a

"SUSPEND~XXXXXXXXX" üzenettel kezdeményezi az üzemeltetés befejezését.

Az üzemeltetés befejezésének folyamata kizárólag akkor indítható, ha a pénztárgép hálózati áramforrásról üzemel. Az üzemeltetés befejezése az e mellékletben részletezett forgalmazás eredményeként valósulhat meg.

I/9. Üzemeltetés folytatása

Az AEE az üzemeltetés befejezését követően a

"SUSPUNDO~XXXXXXXXX" üzenettel kezdeményezi az üzemeltetés folytatását a meglévő üzemeltető vonatkozásában. Az üzemeltetés folytatása az e mellékletben részletezett forgalmazás eredményeként valósulhat meg.

I/10. Az AEE-NAV kommunikáció tesztelése

Az AEE a pénztárgép rendszerbe állítását követően a

"PING~XXXXXXXXX" üzenet elküldésével tesztelheti az AEE-NAV kommunikációt.

Ezt az üzenetet kizárólag erre irányuló kezelői beavatkozás válthatja ki. A pénztárgépen lehetővé kell tenni olyan kezelői beavatkozást, ami ezen üzenet küldését váltja ki. A kommunikáció tesztelését az AEE egy percen belül legfeljebb kettő, egy napon belül legfeljebb száz alkalommal kezdeményezheti.

I/11. A NAV szerver által kért állapotjelentés üzenet

Az AEE a NAV szerver e mellékletben megjelölt utasítására az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a

"STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10~ HHHHHHHHHH" üzenetet elküldésével jelenti az itt megjelölt folyamatok mindegyikének aktuális állapotát a pénztárgépen.

FolyamatjelölőQ lehetséges értékei és jelentésük
UZERendszerbe állítás és üzembe helyezés állapota:
0 - Nincs rendszerbe állítva
1 - Rendszerbe állítva, első üzembe helyezés nem történt meg
2 - Üzembe helyezve
3 - Üzemeltetés befejezve
BLOBlokkolás állapota:
0 - normál állapot (nincs blokkolva és nincs sikertelen blokkolás)
1 - NAV által blokkolva
2 - NAV általi blokkolás sikertelen
3 - NAV általi blokkolás feloldása sikertelen
4 - A pénztárgép önmagát blokkolta
DEFAdózói és telephely adatok (fejléc) állapota:
0 - Fejléc nincs
1 - Fejléc rendben
2 - Fejléc frissítése végrehajtásra vár
3 - Fejléc frissítés sikertelen
VATÁFA tábla frissítés állapota:
0 - ÁFA tábla nincs
1 - ÁFA tábla beállítva
2 - ÁFA tábla frissítése végrehajtásra vár
3 - ÁFA tábla frissítése sikertelen
FRWSzoftver frissítés állapota:
0 - nincs szoftver frissítési folyamat
1 - felszólítás megérkezett
2 - fejléc megérkezett
3 - szeletek letöltése folyamatban
4 - szoftver sikeresen letöltve az AEE-be
5 - szoftver frissítésre átadva
6 - szoftver frissítés végrehajtásra vár
7 - szoftver frissítés sikertelen
EUREuró átállás állapota:
0 - nincs ilyen folyamat
1 - dátumok fogadva
2 - felkészülési időszak megkezdődött
3 - euró átállás megtörtént
4 - kivezetési időszak vége
CONBejelentkezési gyakoriság beállítási folyamat állapota:
Q értéke a bejelentkezési gyakoriság, percben
UDCFolyamat törlés folyamat állapota:
0 - nincs folyamat törlés folyamat
VAT/FRW/DEF/EUR/CON/FIL/PRN/ALL - felszólítás érkezett
1 - folyamat sikeresen zárult
PRNÜzenet nyomtatási folyamat állapota:
0 - nincs üzenet nyomtatási folyamat
1 - üzenet nyomtatási folyamat ütemezve
2 - üzenet nyomtatási folyamat sikeres
3 - üzenet nyomtatási folyamat sikertelen
STSA gyártó által meghatározott, legfeljebb 20 karakter hosszú állapotjelzés

"

I/12. AEE állapotjelentés üzenet

Az AEE az üzenetben szereplő folyamatok állapotának változásakor az e mellékletben leírt forgatókönyv szerint a "STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10" üzenetet elküldésével jelenti az itt megjelölt folyamatok mindegyikének aktuális állapotát a pénztárgépen. A Q1-Q10 lehetséges értékei és jelentésük azonos az I/11. üzenetnél leírtakkal.

II. Az AEE által fogadott üzenetek

II/1. Felszólítás azonnali bejelentkezésre

Az AEE részére küldött "CMSSL~XXXXXXXXX" üzenet szólítja fel a pénztárgépet azonnali elsőbbségi bejelentkezés végrehajtására.

Az üzenetet a bekapcsolt pénztárgépben működő AEE-nek nek mindenkor fogadnia kell, az üzenet fogadását követően haladéktalanul elsőbbségi bejelentkezést kell végrehajtania az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint.

II/2. Utasítás adatszolgáltatásra

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a NAV a

"TRMNOW~F~HHHHHHHHHH" üzenet elküldésével utasítja az AEE-t azonnali adatszolgáltatásra, ahol

F - az a naplófájl sorszám, aminél nagyobb sorszámú naplóállományok küldésére vonatkozik az utasítás.

Erre az AEE haladéktalanul:

a) lezárja minden adózó aktuálisan nyitott naplóállományát

b) egyesével, növekvő sorszám szerint, az e mellékletben részletezett forgatókönyv alapján elküldi a NAV részére az összes olyan naplóállományt, aminek sorszáma nagyobb, mint F.

II/3. Az AEE legutóbbi üzenetéről szóló visszaigazolás

A NAV az AEE egyes üzeneteire válaszul az "ACK~YY~HHHHHHHHHH" üzenetet küldi az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint, ahol

YY - a visszaigazolás jellegét jelölő kód,

Az YY lehetséges értékei:

a) YY=00 - Általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban. Az így nyugtázott események nem voltak sikeresek, a munkamenet sikertelenül zárult. Utasítás az SSL kapcsolat bontására.

b) YY=02 - sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás,

c) YY=03 - sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot,

d) YY=04 - sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot

e) YY=05 - A REQFW kérés jelenleg nem hajtható végre, az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot

f) YY=06 - Az üzembe helyezési folyamat adott lépése sikeres volt.

g) YY=07 - Az üzembe helyezési, megszemélyesítési, átszemélyesítési folyamat egésze sikeres volt, az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot.

h) YY=08 - üzemeltetés befejezése lefolytatható

i) YY=09 - sikeresen fogadott üzenetről szóló nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal egy normál bejelentkező üzenetet (TRMRDY) kell küldenie

j) YY=10 - Utasítás a DEFMOD üzenet S paraméterében megadott sorszámú, valamint minden kisebb sorszámú naplóállomány olvashatatlanná tételére (a 0. sorszámú regisztrációs állománytól eltekintve), továbbá az SSL kapcsolat bontására.

k) YY=50 - Nem érvényes üzembe helyezési kód

l) YY=51 - Az üzembe helyezési kódot már felhasználták

m) YY=52 - Nem nyilvántartott AEE

n) YY=53 - Az AP szám már regisztrálva van másik AEE-hez

o) YY=54 - Ez az AEE már regisztrált másik AP számmal

p) YY=55 - Ez az AEE már regisztrált másik üzembe helyezési kóddal

q) YY=56 - Az IMEI nincs párban az IMSI-vel

r) YY=57 - Az AEE már megszemélyesítve.

s) YY=58 - Érvénytelen engedélyszám vagy szoftver verzió

t) YY=60 - Az üzemeltetés befejezése nem hajtható végre

u) YY=61 - Üzemeltetés befejezése folyamat sikertelen, utasítás az SSL kapcsolat bontására.

v) YY=64 - Az üzemeltetés befejezése nyugtázva

w) YY=65 - A művelet nem hajtható végre, utasítás az SSL kapcsolat bontására

II/4. Utasítás a pénztárgép blokkolt állapotba hozására

A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a "PTGBLCK~HHHHHHHHHH" üzenet elküldésével utasítja az AEE-t a pénztárgép blokkolt állapotba hozására.

Ennek hatására az AEE blokkolja a pénztárgépet és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ küldi.

II/5. Utasítás a pénztárgép blokkolásának feloldására

A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az "UNBLCK~HHHHHHHHHH" üzenet elküldésével utasítja az AEE-t a pénztárgép blokkolt állapotának feloldására.

Ennek hatására az AEE feloldja a pénztárgép blokkolt állapotát és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ küldi.

II/6. A pénztárgép működtető szoftver frissítése (firmware update)

A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul, vagy az AEE ezirányú igényére a "FRWUPD~ééééhhnnóóppmm~HHHHHHHHHH" üzenettel ad utasítást a működtető szoftver frissítésére, ahol ééééhhnnóóppmm - a működtető szoftver telepítésére kijelölt végső időpont.

A működtető szoftver akkor telepítendő, ha nincs nyitott adóügyi nap a pénztárgépen. A pénztárgép nem teheti lehetővé adóügyi nap megnyitását a működtető szoftver sikeres telepítése nélkül az üzenetben megjelölt időpont után.

Az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV az egyes szoftver szeletek tulajdonságait az

"UPDDTL~NNN~CCCC~KKKKK~HHHHHHHHHH" üzenettel jelzi, ahol

NNN - a szoftver szeletek száma

CCCC - az adott szoftver szelet 32 bites CRC ellenőrző kódja 8 karakteren

KKKKK - a szoftver egészének SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódja 64 karakteren

Az üzenetben a ~CCCC szakasz értelemszerűen ismétlődik annyiszor, ahány szeletből áll a szoftver.

II/7. Utasítás az egyes forgalmi gyűjtőkhöz kapcsolódó ÁFA kulcsok és jelölő címkék módosítására

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV az egyes forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA kulcsok módosítására a

"VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~A-AAAA-BBBB-CCCC~B-AAAA-BBBB-CCCC~C-AAAA-BBBB-CCCC~D-AAAA-BBBB-CCCC ~E-AAAA-BBBB-CCCC~HHHHHHHHHH" üzenet elküldésével ad utasítást az AEE részére, ahol

ééééhhnnóóppmm - Azon időpont éve, hónapja, napja, órája, perce, másodperce, amit követően az üzenetben megadott kulcsokat és kategória címkéket alkalmazni kell a pénztárgépen. A, B, C, D, E - a változással érintett forgalmi gyűjtők első karaktere

AAAA - a megadott időponttól az adott karakterrel kezdődő jelű forgalmi gyűjtőkre érvényes ÁFA-kulcs, százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva

BBBB - az adott ÁFA kulcshoz tartozó ÁFA tartalom, százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva

CCCC - az érintett forgalmi gyűjtőkre érvényes címke, aminek hossza maximálisan 8 karakter.

Egy gyűjtőhöz minden esetben egy "AAAA", egy "BBBB" és egy "CCCC" érték tartozik.

A VATUPD üzenet minden esetben a gyűjtők teljes készletét tartalmazza függetlenül attól, hogy egy-egy gyűjtő adatai módosultak-e.

Az ÁFA kulcsok és kategória címkék módosítása a NAV üzenet alapján történik, azt a pénztárgépen más módon csak az egyedi mentesítéssel rendelkező gépeken lehet beállíthatóvá tenni.

Az ÁFA tábla frissítését a pénztárgépnek zárt adóügyi napnál kell végrehajtania úgy, hogy az üzenetben megjelölt időpontot követően nem végezheti el a pénztárgép új adóügyi nap megnyitását, ha nem került sor a frissítés érvényesítésére.

II/8. Utasítás üzemeltetői vagy telephely adatok frissítésére a pénztárgépen

A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a "DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH" üzenettel ad utasítást a pénztárgép üzemeltetői vagy telephely adatainak módosítására. Az egyes paraméterek lehetséges értékeit és jelentését az alábbi táblázat foglalja össze:

Az üzenetben szereplő P1 paraméter értékétől függően a P2-P8 paraméterek jelentése az alábbi:

P1-nél
szereplő
'a' értéke
Változás tárgyabbb jelentése
(P2)
ccc
jelentése
(P3)
ddd jelentése
(P4)
eee
jelentése
(P5)
fff
jelentése
(P6)
ggg
jelentése
(P7)
hhh
jelentése
(P8)
1Pénztárgép
üzemeltető
adatai,
üzemanyagkúton
használt
kétvállalkozós
pénztárgép
esetén az
üzemanyag
tulajdonos adózó
adatai változnak
Adózó
adószáma
12345678-
1-12
formátumban
Adózó
neve
Adózó
székhelyének
új irányító-
száma
Adózó
székhely
település
Adózó
székhely
közterület
neve
Adózó
székhely
közterület
jellege
Adózó
székhely
házszám
2Üzemanyagkúton
használt
kétvállalkozós
pénztárgépen az
üzemeltető
adózó adatai
változnak
Adózó
adószáma
12345678-
1-12
formátumban
Adózó
neve
Adózó
székhelyének
új irányító-
száma
Adózó
székhely
település
Adózó
székhely
közterület
neve
Adózó
székhely
közterület
jellege
Adózó
székhely
házszám
3a pénztárgép
üzemeltetési
helye változik
(üres)Üzlet
neve
Üzlet
irányítószáma
Üzlet
település
Üzlet
közterület
neve
Üzlet
közterület
jellege
Üzlet
házszáma

A pénztárgépnek az egyes paraméterek vonatkozásában az alábbi maximális hosszúságú értékeket kell kezelnie, figyelemmel az adatokban szerepeltethető karakterek tárigényére:

ParaméterMaximális hossz (karakter)
P11
P220
P3100
P46
P550
P650
P720
P850

Az érkezett fejlécadatok nyomtatásakor a pénztárgép nyomtatója egy-egy sortörés, illetve sorvégi kötőjel karaktert szúrhat be a megfelelő megjelenítés érdekében. A bizonylat fejlécére nyomtatott adatoknak meg kell egyezni az üzenetben elküldött adatokkal, az így beszúrt karakterektől eltekintve.

Az üzenet fogadását követően az AEE-nek gondoskodnia kell a jelzett módosítások érvényesítéséről a pénztárgépen úgy, hogy a módosítás végrehajtására zárt adóügyi nap mellett, az üzenet fogadását követő első napnyitás előtt kerüljön sor.

A pénztárgépnek a módosítás végrehajtásáról az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a NAV-nak.

II/9. Utasítás az euró átálláshoz kapcsolódó dátumok beállítására

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV az EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHHHHHHHHH" üzenet megküldésével ad utasítást az euró átálláshoz kapcsolódó dátumok módosítására, ahol

D1 - a felkészülési időszak kezdete ééééhhnnóóppmm formátumban

D2 - az átállás időpontja ééééhhnnóóppmm formátumban

D3 - a kivezetési időszak vége ééééhhnnóóppmm formátumban

aaa - a rögzítésre kerülő HUF/EUR árfolyam hat értékes jegy pontossággal, tizedesvesszőt alkalmazva, legfeljebb 12 karakteren

Az üzenet fogadását követően az AEE-nek gondoskodnia kell a jelzett módosítások átvezetéséről a pénztárgépen és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a NAV-nak.

II/10. Utasítás az AEE normál bejelentkezési gyakoriságának módosítására

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV a

"CONSET~XXXXXXXXX~ DTN EXT~ DTCO NT~HHHHHHHHHH" üzenettel határozza meg az AEE következő normál bejelentkezésének időpontját és az azt követő bejelentkezési gyakoriságot, ahol

DTNEXT - Az AEE következő normál bejelentkezésének elvárt időpontja az üzenet fogadásától számítva, percben. Lehetséges értékei 1 és 9999 közötti egész számok.

DTCONT - Az AEE normál bejelentkezési gyakorisága az üzenet fogadását követő első normál bejelentkezést követően, percben. Lehetséges értékei 1 és 9999 közötti egész számok.

Az üzenet fogadását követően az AEE-nek gondoskodnia kell a jelzett módosítások átvezetéséről a pénztárgépen és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a NAV-nak.

II/11. Utasítás az AEE alaphelyzetbe állítására

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére, illetve egyéb üzeneteire válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint a NAV az

"UPDCLR~XXXXXXXXX~R~HHHHHHHHHH" üzenettel ad utasítást az AEE-ben futó frissítési folyamatok egyikének vagy mindegyikének lezárására, illetve a jelzett paraméterek alapértelmezésre állítására, az alábbiak szerint:

R értékeElvárt művelet
VATLezárja és sikertelennek tekinti a futó ÁFA tábla frissítési folyamatot
FRWLezárja és sikertelennek tekinti a futó szoftverfrissítési folyamatot
DEFLezárja és sikertelennek tekinti a futó adózói adat frissítési folyamatot
EURLezárja és sikertelennek tekinti a futó euró átállási dátum frissítési folyamatot a jövőbeni
dátumokra vonatkozóan
PRNLezárja és sikertelennek tekinti a futó technikai tájékoztatás bizonylat nyomtatás folyamatot
CONAz alapértelmezett 30 percre állítja a normál bejelentkezések időközét
FILAz alapértelmezett 1024 kilobájtra állítja a naplóállomány méretkorlátot
ALLA fenti műveletek mindegyikét elvégzi.

Az üzenet fogadását követően az AEE-nek végre kell hajtania az elvárt műveleteket.

II/12. Utasítás a naplófájl méretkorlát megváltoztatására

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint a NAV a FILESIZE~XXXXXXXXX~N~HHHHHHHHHH, üzenettel ad utasítást az AEE-ben vezetett naplóállomány méretkorlátjának beállítására, ahol

N - az új méretkorlát, kilobájtban megadva.

Amennyiben az AEE-ben vezetett naplófájl mérete eléri a megadott méretkorlátot, azt az AEE-nek le kell zárnia és a naplózást egy újonnan nyitott naplófájlban kell folytatnia. Az első FILESIZE üzenet fogadását megelőzően ez a méretkorlát 1024 kilobájt. Az AEE működési sajátosságainak megfelelően alkalmazhat a FILESIZE utasításban megadottnál alacsonyabb méretkorlátot is.

II/13. Utasítás technikai tájékoztatás bizonylat nyomtatására

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint a NAV a PRNT~XXXXXXXXX~SZOVEG~HHHHHHHHHH, üzenettel ad utasítást az adott üzenet kinyomtatására a pénztárgép nyugtanyomtatóján, ahol

SZOVEG - az üzenet legfeljebb 1024 karakter hosszúságú szövege, ami kizárólag betűket, számokat, valamint a szóköz, kérdőjel, felkiáltójel, pont, vessző, kötőjel, zárójel, alulvonás(_), csillag (*), százalék (%), egyenlő (=), plusz (+), bekezdésjel (§), törtvonal (/), visszaperjel (\) és kukac (@) karaktereket tartalmazhat.

Az üzenet fogadását követő első napzárást követően a pénztárgépnek ki kell nyomtatnia a kapott üzenetet a pénztárgép nyomtatóján. Az üzenetben szereplő "\n" karaktersorozatot "új sor" karakterként kell értelmezni a nyomtatáskor.

4. Utasítás állapotjelentésre

Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a NAV a

"STSREQ~HHHHHHHHHH" üzenet elküldésével utasítja az AEE-t állapotjelentés küldésére.

Erre az AEE haladéktalanul elküldi a teljes körű állapotjelentést az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint.

III. Az AEE-NAV forgalmazások forgatókönyvei

A forgalmazási forgatókönyvek irányának oszlopában alkalmazott rövidítések és az egyes szerverekkel folytatott kommunikáció

MSG: A NAV üzenet szervere (https://opg.nav.gov.hu/msg)

NFL: A NAV naplófájl szervere (https://opg.nav.gov.hu/nfl)

SWU: A NAV szoftverfrissítés szerver (https://opg.nav.gov.hu/swu)

RMS: A NAV regisztrációs folyamathoz kapcsolódó üzenetszervere (https://opgreg.nav.gov.hu/msg)

REG: A NAV regisztrációs eljárás szervere (https://opgreg.nav.gov.hu/reg)

SSG: A NAV üzembe helyezési szervere (https://opgreg.nav.gov.hu/ssg)

Az egyes szerverekkel váltott üzenetek belső felépítése:

Az AEE-MSG, AEE-RMS, AEE-SWU, AEE-SSG irányú üzenetnél a tartalom típusa "urlencoded", az üzenet karaktersorozatot tartalmazó form paraméter neve: "MSG".

AEE-REG irányban a tartalom típusa "content type= multipart/form-data", a fájlt azonosító elem neve: "REG". Ekkor egy pkcs#7 formátumú fájl kerül továbbításra mely tartalmazza a regisztrációs fájlt, annak aláírását és a tanúsítványt.

AEE-NFL irányban a tartalomtípus "content type= multipart/form-data", a fájlt azonosító elem neve: "NFL". Ekkor egy pkcs#7 formátumú fájl kerül továbbításra mely tartalmazza a naplófájlt és annak aláírását. Ikervállalkozós pénztárgép esetén a második fájlt "NFL2" néven kell azonosítani és egy másik boundary-ba kell elhelyezni.

REG-AEE irányában, a pénztárgép rendszerbe állításakor leküldésre kerül az autentikációs tanúsítvány. A tartalom típusa "content type=application/octet-stream", a leküldendő fájl tartalma közvetlen beleírásra kerül.

SWU-AEE irányban, szoftver frissítésekor leküldésre kerül(nek) a szoftver bináris fájl(ok). A tartalom típusa "content type=application/octet-stream", a leküldendő szoftver fájl tartalma közvetlen beleírásra kerül.

MSG-AEE, NFL-AEE, SSG-AEE illetve RMS-AEE irányú kommunikáció során, a küldött üzenetre kapott válasz esetén, a tartalom típusa text/plain, az érkezett üzenet paraméternevet nem tartalmaz.

Az egyes forgatókönyvek közötti átmenet lehetősége

Az e mellékletben megadott forgatókönyvekben szereplő "ACK~03~HHHHHHHHHH" vagy "ACK~04~HHHHHHHHHH" visszaigazolás helyett a NAV szervernek lehetősége van az "ACK~09~HHHHHHHHHH" üzenetet küldeni. Ezt az üzenetet az addig lezajlott forgalmazásra vonatkozóan az AEE-nek úgy kell értelmezni, mint az "ACK~03~HHHHHHHHHH" vagy "ACK~04~HHHHHHHHHH" üzenetet, de az SSL kapcsolat bontása helyett haladéktalanul egy normál bejelentkezés üzenetet (TRMRDY) kell küldenie az MSG-nek.

Kommunikációs hiba kezelése a NAV szerver oldalon.

Ha az alább ismertetett forgatókönyvek szerinti forgalmazások során a NAV által küldött üzenetre az üzenet elküldését követő 30 percen belül az AEE nem küldi el a lehetséges válaszok egyikét, vagy a lehetséges válaszok helyett normál vagy elsőbbségi bejelentkező üzenetet küld, akkor a NAV szerver az adott üzenetet elveszettnek tekinti. A NAV szerver az elveszettnek tekintett üzenetet újra megkísérli elküldeni. Kétszeri sikertelen ismétlést követően az adott folyamatot a NAV szerver meghiúsultnak tekinti, a NAV szerver az AEE következő bejelentkezésekor UPDCLR utasítást küld.

1. eset: AEE bejelentkezik, a NAV nem kér adatszolgáltatást

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRM RDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.NAV elutasító válaszACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

2. eset: AEE bejelentkezik, a NAV kér adatszolgáltatást

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE
bejelentkezése
(elsőbbségi vagy
normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás
adatszolgáltatásra
TRMNOW~F~HHHHHHHHHHMSG→AEE
Az AEE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és az "F" értéknél nagyobb sorszámú naplófájlokat elküldi egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben.
4.Naplófájl küldése(fájlnév~HHHHHHHHHH) és tartalomAEE→NFL
5.A naplófájl fogadását a NAV az 5a., az 5b., vagy az 5c. üzenettel nyugtázza.
5a.NAV visszaigazolás és
utasítás a következő
fájl küldésére
ACK~02~HHHHHHHHHHNFL→AEE
5b.NAV visszaigazolásACK~03~HHHHHHHHHHNFL→AEE
5c.NAV hibajelzésACK~00~HHHHHHHHHHNFL→AEE
6.Az AEE az 5a. üzenet fogadása esetén a 4. lépéssel folytatja. Amennyiben nincs újabb lezárt naplófájl, akkor a
6b. üzenetet küldi el az AEE és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik. Az 5b. üzenet fogadása esetén az AEE a
folyamatot a 7. lépéssel folytatja. Az 5c. üzenet fogadása esetén az AEE újraküldi a 4. lépésben legutóbb küldött
naplófájlt. Ha az AEE egy fájl küldése kapcsán ötödször is az 5c. üzenetet kapja, akkor az AEE elküldi a 6a.
üzenetet és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik.
6a.Sikertelen fájlküldésANS~XXXXXXXXX~37~HHHHHHHHHHAEE→MSG
6b.Nincs több lezárt
naplóállomány
ANS~XXXXXXXXX~17~HHHHHHHHHHAEE→MSG
7.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

3. eset: A NAV blokkolja a pénztárgépet

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Blokkoló üzenetPTGBLCK~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE megkísérli blokkolt állapotba hozni a pénztárgépet. Sikeres végrehajtás esetén az 5a. üzenetet,
sikertelen végrehajtás esetén az 5b. üzenetet küldi.
5a.Blokkolás végrehajtvaANS~XXXXXXXXX~01~HHHHHHHHHHAEE→MSG
5b.Blokkolás végrehajtása
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~31~HHHHHHHHHHAEE→MSG
6.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
7.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

4. eset: A NAV feloldja a pénztárgép blokkolását

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Blokkolást feloldó üzenetUNBLCK~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE megkísérli feloldani a pénztárgép blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén az 5a. üzenetet,
sikertelen végrehajtás esetén az 5b. üzenetet küldi.
5a.Blokkolás feloldása
végrehajtva
ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHHAEE→JMSG
5b.Blokkolás feloldás
végrehajtása sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHHAEE→JMSG
6.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→*AEE
7.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

5. eset: ÁFA-tábla módosítása

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy
normál)
PRIO R~YY~XXXXXXXXX~S~N ~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás az ÁFA-kulcsok
módosítására
VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~A-AAAA-BBBB-
CCCC~B-AAAA-BBBB-CCCC~C-AAAA-BBBB-CCCC~D-AAAA-
BBBB-CCCC~E-AAAA-BBBB-CCCC~HHHHHHHHHH
MSG→AEE
4.Ha az AEE fogadta és értelmezni képes az üzenetet, a 4a. üzenetet küldi, egyébként a 4b. üzenetet küldi.
4a.Visszaigazolás az
utasítás fogadásáról
ANS~XXXXXXXXX~03~HHHHHHHHHHAEE→MSG
4b.Üzenet nem
értelmezhető
ANS~XXXXXXXXX~36~H HHHHHHHHHAEE→MSG
5.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
6.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot
Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor a módosítás beállítása a
pénztárgépen megtörténik, az AEE a 7. lépéssel folytatja.
7.Az AEE gondoskodik a megfelelő módosítások végrehajtásáról.
8.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
Sikeres módosítás esetén az AEE a 9a. üzenetet, sikertelenség esetén a 9b. üzenetet küldi el.
9a.Visszaigazolás a
módosítás elvégzéséről
ANS~XXXXXXXXX~04~ HHHHHHHHHHAEE→MSG
9b.ÁFA tábla frissítése
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~35~HHHHHHHHHHAEE→MSG
10.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
11.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

6. eset: Pénztárgép adózói vagy telephely adatainak frissítése

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás az adózói vagy
telephelyadatok
módosítására
DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH
MSG→AEE
4.Az adózói adatok módosítására vonatkozó üzenet fogadásáról az AEE visszaigazolást küld. Sikeres fogadás
esetén az AEE a 4a. üzenetet küldi. Sikertelenség esetén az AEE a 4b. üzenetet küldi, bontja az SSL kapcsolatot
és a folyamat sikertelenül zárul.
4a.Adózói adatok fogadása
sikeres
ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHHAEE→MSG
4b.Adózói adatok fogadása
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~34~HHHHHHHHHHAEE→MSG
5.A folyamat a 3. vagy a 6. lépéssel folytatódik.
6.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG-AEE
7.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot
Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor a módosítás beállítása a pénztárgépen
megtörténik, az AEE a 8. lépéssel folytatja.
8.Az AEE gondoskodik a tárolt adózói adatok módosításáról.
9.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
10. Sikeres módosítás esetén az AEE a 10a. üzenetet, sikertelenség esetén a 10b. üzenetet küldi el.
10a.Adózói adatok frissítése
megtörtént
ANS~XXXXXXXXX~18~HHHHHHHHHHAEE→MSG
10b.Adózói adatok frissítése
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHHAEE→MSG
11.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
12.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

Egy adózói vagy telephely adat frissítési folyamaton belül a NAV legfeljebb kettő, kétvállalkozós pénztárgépen legfeljebb három DEFUPD üzenetet küld úgy, hogy az üzenetek P1 paraméterének értéke különbözik. A pénztárgép adózói vagy telephely adatainak frissítésére irányuló üzenet fogadását a pénztárgép akkor és csak akkor tekintheti sikeresnek, ha a 6. lépésben jelölt visszaigazolás megtörtént, egyébként teljes egészében sikertelennek kell tekintenie.

7. eset: Euró átállás dátum módosítása

LépesLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás az euró átállás
dátumának módosítására
EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE megkísérli a módosítás végrehajtását. Siker esetén az AEE a 4a. üzenetet küldi. Sikertelenség esetén az
AEE a 4b. üzenetet küldi.
4a.Visszaigazolás a módosítás
végrehajtásáról
ANS~XXXXXXXXX~11~HHHHHHHHHHAEE→MSG
4b.Sikertelen fogadás jelzéseANS~XXXXXXXXX~39~HHHHHHHHHHAEE→MSG
6.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
7.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot
Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor az euró átállás a pénztárgépen
megtörténik, az AEE a 8. lépéssel folytatja.
8.Az AEE az üzenetben küldött időszak életbe lépésekor gondoskodik a szükséges módosítások elvégzéséről.
9.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
10. Időszak sikeres aktiválása esetén az AEE a 10a. üzenetet, sikertelenség esetén a 10b. üzenetet küldi el.
10a.Euró átállás megtörténtANS~XXXXXXXXX~20~HHHHHHHHHHAEE→MSG
10b.Euró átálláshoz
kapcsolódó időszak
beállítása sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~49~HHHHHHHHHHAEE→MSG
11.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
12.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

8. eset: Utasítás a következő bejelentkezési időpont és a bejelentkezési gyakoriság módosítására

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás a bejelentkezési
gyakoriság módosítására
CONSET~XXXXXXXXX~DTNEXT~DTCONT~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE megkísérli a következő normál bejelentkezési időpont és a bejelentkezési gyakoriság megfelelő
beállítását. Siker esetén az 4a. üzenetet, sikertelenség esetén az 4b. üzenetet küldi.
4a.Visszaigazolás a módosítás
végrehajtásáról
ANS~XXXXXXXXX~10~HHHHHHHHHHAEE→MSG
4b.Sikertelen végrehajtás
jelzése
ANS~XXXXXXXXX~38~HHHHHHHHHHAEE→MSG
5.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
6.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

9. eset: Az AEE működtető szoftverének frissítése

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás a működtető
szoftver frissítésére
FRWUPD~ééééhhnnóóppmm~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE az új szoftver
fogadására kész
ANS~XXXXXXXXX~05 ~HHHHHHHHHHAEE→SWU
5.A szeletek adataiUPDDTL~NNN~CCCC~KKKKK~HHHHHHHHHHSWU→AEE
6. Az egyes szeletek letöltése. A 7-8. lépések ismétlődnek mindaddig, amíg az az AEE a 9. pontban felsorolt üzenetek
egyikét nem küldi. Átviteli hiba esetén az AEE ugyanazt a szoftverszeletet legfeljebb kétszer kérheti el.
7.Az AEE az NNN sorszámú
szelet küldését kéri
UPDREQ~NNN~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHHAEE→SWU
8.Szoftverszelet küldése(Szoftver szelet)SWU→AEE
9. Amennyiben a szoftverszelet fogadása sikeres volt, az AEE újabb szeletet kér a 7. pontban szereplő üzenet elküldésével,
ha még van hiányzó szelet.
Ha a teljes szoftver sikeresen letöltésre került, az AEE a 9a. üzenetet küldi. Amennyiben egy adott szoftver szelet CRC
ellenőrző kódjának ellenőrzése az adott szelet második letöltésekor is hibát jelez, az AEE a 9b. üzenetet küldi, a folyamat a
10. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul. Ebben az esetben az AEE-nek a hiányzó szeletek letöltését 4 órán belül meg
kell kísérelnie.
Amennyiben az adott szoftver összes szeletének letöltése után a teljes szoftver SHA256 ellenőrző kódjának ellenőrzése
másodszor is hibát jelez, az AEE a 9c. üzenetet küldi, a folyamat a 10. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul. Ebben az
esetben az AEE-nek a teljes letöltési folyamatot 4 órán belül meg kell kísérelnie.
9a.A szoftver fogadása sikeresANS~XXXXXXXXX~06~HHHHHHHHHHAEE→SWU
9b.Szoftverszelet CRC hiba
másodszor
ANS~XXXXXXXXX~50~HHHHHHHHHHAEE→SWU
9c.Szoftver SHA256 hiba
másodszor
ANS~XXXXXXXXX~51~HHHHHHHHHHAEE→SWU
10.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHSWU→AEE
11.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot
Legkésőbb a 3. lépés üzenetében szereplő "ééééhhnnóóppmm"' karaktersorozatban megjelölt napon, zárt adóügyi
napnál az AEE telepíti a letöltött szoftvert.
A működtető szoftver új verziójának telepítésének sikerességéről vagy sikertelenségéről az AEE jelentést küld a NAV-nak.
12. Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
13. Ha a szoftver frissítése sikeres volt, akkor az AEE a 13a. üzenetet küldi el, egyébként a 9b. üzenetet.
13a.AEE visszaigazolja a
szoftver telepítését
ANS~XXXXXXXXX~07~HHHHHHHHHHAEE→SWU
13b.Sikertelen szoftverfrissítés
jelzése
ANS~XXXXXXXXX~52~HHHHHHHHHHAEE→SWU
14.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHSWU→AEE
15.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

A folyamat során a NAV elküldi a kért szoftver adatszeletet; a szeleteket a sikeres CRC-ellenőrzés után az AEE-nek össze kell raknia, majd ellenőriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódjának megfelelőségét. Amennyiben a működtető szoftver letöltése nem kezdődött meg az FRWUPD üzenet fogadását követően 60 percen belül, az AEE-nek meg kell ismételnie a folyamatot az SSL csatorna kiépítése után a 4. lépéstől kezdve a FRWUPD üzenet fogadását követő 4 órán belül.

Szoftver frissítés elakadása esetén a már letöltött szeleteket nem kell újra letölteni, hacsak a NAV erre vonatkozóan az UPDCLR parancs kiadásával utasítást nem ad.

10. eset: Pénztárgép rendszerbe állítása

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE elküldi a
regisztrációs fájlt a NAV-
nak
(regisztrációs állomány)AEE→REG
Ha a NAV szerver hibát észlel az AEE által küldött regisztrációs fájlban, akkor a 2. számú lépéssel folytatja, majd lezárja a
folyamatot. Megfelelő regisztrációs fájl esetén a NAV szerver a 3. számú lépéssel folytatja.
2.NAV hibajelzés, az üzembe
helyezés meghiúsult
ACK~YY~HHHHHHHHHH
YY=52 - "Nem nyilvántartott AEE"
YY=53 - "Az AP szám már regisztrálva másik AEE-hez."
REG→AEE
YY=54 - "Ez az AEE már regisztrált másik AP
YY=56 - Az IMEI nincs parban az IMSI-vel.
YY=57 - Az AEE már megszemélyesítve.
YY=58 - Érvénytelen engedélyszám vagy firmware verzió."
3.Autentikációs tanúsítvány
elküldése az AEE-nek (prv)
(prv fájl)REG→AEE
4.Amennyiben a prv fájl fogadása sikeres volt, az AEE a 4a. üzenetet küldi és a folyamat az 5. lépéssel folytatódik.
Egyébként az AEE a 4b. üzenetet küldi és bontja a kapcsolatot. A 4a. és 4b. lépésben HHHHHHHHHH értéke
"0000000000".
4a.Autentikációs tanúsítvány
fogadva
ANS~XXXXXXXXX~09~ HHHHHHHHHHAEE→RMS
4b.Autentikációs tanúsítvány
fogadása sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~43~HHHHHHHHHHAEE→RMS
5.Autentikációs tanúsítvány
elküldése az AEE-nek (cer)
(cer fájl)RMS→AEE
6.Amennyiben a cer fájl fogadása sikeres volt, az AEE a 6a. üzenetet küldi és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik.
Egyébként az AEE a 6b. üzenetet küldi és bontja a kapcsolatot.
6a.Autentikációs tanúsítvány
fogadva
ANS~XXXXXXXXX~09~ HHHHHHHHHHAEE→RMS
6b.Autentikációs tanúsítvány
fogadása sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~43~HHHHHHHHHHAEE→RMS
7.NAV nyugtázásACK~06~HHHHHHHHHHRMS→AEE
8.Az AEE bontja a (nem titkosított) kapcsolatot
9.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
10.Az AEE normál
bejelentkezése
(autentikáltan)
HELO~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHHAEE→MSG
11. Sikeres bejelentkezésre válaszul a NAV a 11a. üzenetet, sikertelen bejelentkezés esetén a 11b. üzenetet küldi.
11a.Visszaigazolás sikeres
bejelentkezésről
ACK~07~HHHHHHHHHHMSG→AEE
11b.Visszaigazolás sikertelen
bejelentkezésről
ACK~00~HHHHHHHHHHMSG→AEE
12.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

A regisztrációs fájlt az AEE tárolójára "0" sorszámmal, a naplóállományok elnevezésére vonatkozó előírás szerint elnevezve kell eltárolni. A regisztrációs állomány adatmezőinek feltöltésekor a rendelkezésre nem álló adózói adatokat megfelelő számú "0" karakterrel kell kitölteni. Az üzembe helyezési kód mezőjében 16 db "0" szerepeltetendő.

Amennyiben a 4a. lépésben szereplő üzenet elküldése már megtörtént, a sikertelenül zárult rendszerbe állítási folyamatot csak ugyanazokkal az adatokkal kísérelheti meg újra az AEE, amelyeket a sikertelenül zárult folyamatban küldte el. Ha a 11a. lépésben szereplő üzenet küldését követően az AEE újabb rendszerbe állítási folyamatot nem indíthat.

11/a. eset: Pénztárgép első üzembe helyezése

LépésLeírásÜzenetIrány
A folyamat elindítására akkor kerülhet sor, ha a pénztárgép rendszerbe van állítva, de még nem történt üzembe helyezés.
1.Az AEE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és új naplóállományt nyit, majd felépíti az SSL
kapcsolatot
2.Az AEE elindítja az
üzembe helyezési
folyamatot
DEFFST~XXXXXXXXX~UHK~HHHHHHHHHHAEE→SSG
Ha a NAV szerver hibát észlel az AEE által küldött regisztrációs fájlban, akkor a 3. számú lépéssel folytatja, majd lezárja a folyamatot. Megfelelő üzembe helyezési kód esetén a NAV szerver a 4. számú lépéssel folytatja.
3.NAV hibajelzés, az
üzembe helyezés
meghiúsult
ACK~YY~HHHHHHHHHH
YY=50 - "Nem érvényes üzembe helyezési kód."
YY=51 - "Az üzembe helyezési kódot már felhasználták."
YY=52 - "Nem nyilvántartott AEE."
YY=53 - Az AP szám már regisztrálva van másik AEE-hez
YY=54 - "Ez az AEE már regisztrált másik AP számmal"
YY=55 - "Ez az AEE már regisztrált másik üzembe helyezési
kóddal."
SSG→AEE
4.A NAV elküldi az AEE részére az üzemeltetői és működési hely adatokat az 5-6 lépések megfelelő számú
ismétlésével
5.Üzemeltetői és működési
hely adatok
DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH
SSG→AEE
6.Az AEE megkísérli azonnal átvezetni az érkezett adatokat. Amennyiben ez sikeres, a 6a üzenetet küldi, és a
folyamat a 7. lépéssel folytatódik.
Sikertelen átvezetés esetén az AEE a 6b. üzenetet küldi, a folyamat az 12. lépéssel folytatódik és
sikertelenül zárul.
6a.Adatok eltárolásának
visszaigazolása
AN S~XXXXXXXXX~08~H HHHHHHHHHAEE→SSG
6b.Adatok eltárolása
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHHAEE→SSG
7.Utasítás az ÁFA-kulcsok
módosítására
VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~A-AAAA-BBBB-
CCCC~B-AAAA-BBBB-CCCC~C-AAAA-BBBB-CCCC~D-AAAA-
BBBB-CCCC~E-AAAA-BBBB-CCCC~HHHHHHHHHH
SSG→AEE
8.Ha az AEE fogadta az üzenetet, és végrehajtotta az abban foglaltakat, akkor a 8a. üzenetet küldi és a
forgalmazás a 9. lépéssel folytatódik. Egyébként az AEE a 8b. üzenetet küldi, a majd a folyamat a 11.
lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul.
8a.Visszaigazolás az utasítás
fogadásáról
ANS~XXXXXXXXX~03~HHHHHHHHHHAEE→SSG
8b.Üzenet fogadása
sikertelen vagy az üzenet
értelmezhetetlen
ANS~XXXXXXXXX~35~HHHHHHHHHHAEE→SSG
9.Utasítás az euró átállás
dátumának módosítására
EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHHHHHHHHHSSG→AEE
10.Ha az AEE sikeresen fogadta az üzenetet és végrehajtotta a benne foglalt utasítást, akkor az AEE a 10a.
üzenetet küldi és a forgalmazás a 11. lépéssel folytatódik. Egyébként a 10b. üzenetet küldi, a majd a
folyamat a 12. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul.
10a.Visszaigazolás a
módosítás
végrehajtásáról
ANS~XXXXXXXXX~11~HHHHHHHHHHAEE→SSG
10b.Sikertelen végrehajtás
jelzése
ANS~XXXXXXXXX~39~HHHHHHHHHHAEE→SSG
11.A folyamat sikeres lezárásáról a NAV a 11a. üzenetet küldi, sikertelen lezárásáról a 11b. üzenetet küldi.
11a.Visszaigazolás a folyamat
sikerességéről
ACK~07~HHHHHHHHHHSSG→AEE
11b.Visszaigazolás a folyamat
sikertelenségéről
ACK~00~HHHHHHHHHHSSG→AEE
12.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

Az üzembe helyezési folyamat kizárólag akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, ha sikeresen megtörtént minden olyan módosítás, amire a NAV utasítást adott, majd az AEE fogadta a 12a. lépésben szereplő visszaigazoló üzenetet. A pénztárgép adóügyi nap nyitását kizárólag a sikeresen lezárult üzembe helyezési folyamatot követően teheti lehetővé.

11/b. eset: Pénztárgép befejezett üzemeltetést követő új üzembe helyezése (átszemélyesítés)

LépésLeírásÜzenetIrány
A folyamat elindítására akkor kerülhet sor, ha a pénztárgép üzemeltetésének befejezése sikeresen lezajlott. (12. eset)
1.Az AEE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és új naplóállományt nyit.
Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE elindítja az
átszemélyesítési
folyamatot
DEFMOD~XXXXXXXXX~UHK~S~HHHHHHHHHHAEE→SSG
Ha a NAV szerver hibát észlel az AEE által küldött regisztrációs fájlban, akkor a 3. számú lépéssel folytatja, majd lezárja a
folyamatot. Megfelelő üzembe helyezési kód esetén a NAV szerver a 4. számú lépéssel folytatja.
3.NAV hibajelzés, az
üzembe helyezés
meghiúsult
ACK~YY~HHHHHHHHHH
YY=50 - "Nem érvényes üzembe helyezési kód."
YY=51 - "Az üzembe helyezési kódot már felhasználták."
YY=52 - "Nem nyilvántartott AEE."
YY=53 - Az AP szám már regisztrálva van másik AEE-hez
YY=54 - "Ez az AEE már regisztrált másik AP számmal"
YY=55 - "Ez az AEE már regisztrált másik üzembe helyezési
kóddal."
SSG→AEE
4.A NAV elküldi az AEE részére az üzemeltetői és működési hely adatokat az 5-6 lépések megfelelő számú
ismétlésével
5.Üzemeltetői és működési
hely adatok
DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH
SSG→AEE
6.Az AEE megkísérli átvezetni az érkezett adatokat. Amennyiben ez sikeres, az AEE 6a. üzenetet küldi, majd a
folyamat a 7. lépéssel folytatódik.
Sikertelen frissítés esetén az AEE a 6b. üzenetet küldi, a folyamat a 13. lépéssel folytatódik és sikertelenül
zárul.
6a.Adatok eltárolásának
visszaigazolása
ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHHAEE→SSG
6b.Adatok eltárolása
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHHAEE→SSG
7.Utasítás az S-nél nem
nagyobb sorszámú
naplóállományok
törlésére
ACK~10~HHHHHHHHHHSSG→AEE
8.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot
9.Az AEE törli a legutóbbi napzárást tartalmazó és az annál korábbi naplóállományokat. Ha ez sikeresen
lezajlott, akkor az AEE a 9a. üzenetet küldi. Egyébként az AEE a 9b. üzenetet küldi, bontja a kapcsolatot és a
folyamat sikertelenül zárul le.
9a.Az átszemélyesítés
sikeres
ANS~XXXXXXXXX~12~HHHHHHHHHHAEE→SSG
9b.Az átszemélyesítés
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~40~HHHHHHHHHHAEE→SSG
10.Blokkolást feloldó üzenetUNBLCK~HHHHHHHHHHSSG→AEE
11.Az AEE megkísérli feloldani a pénztárgép blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén a 11a. üzenetet,
sikertelen végrehajtás esetén az 11b. üzenetet küldi.
11a.Blokkolás feloldása
végrehajtva
ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHHAEE→SSG
11b.Blokkolás feloldás
végrehajtása sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHHAEE→SSG
12.A folyamat sikeres lezárásáról a NAV a 12a. üzenetet küldi, sikertelen lezárásáról a 12b. üzenetet küldi.
12a.Az átszemélyesítési
folyamat sikeresen
lezárult
ACK~07~HHHHHHHHHHSSG→AEE
12b.Visszaigazolás a folyamat
sikertelenségéről
ACK~00~HHHHHHHHHHSSG→AEE
13.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

Az átszemélyesítés kizárólag akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, ha sikeresen megtörtént minden olyan módosítás, amire a NAV utasítást adott, majd az AEE fogadta a 10a. lépésben szereplő visszaigazoló üzenetet. A pénztárgép adóügyi nap nyitását kizárólag a sikeresen lezárult üzembe helyezési folyamatot követően teheti lehetővé. Átszemélyesítés után a naplóállományok sorszámozása ismétlés és kihagyás nélkül folytatódik. Sikertelenül zárult átszemélyesítés újra megkísérelhető.

12. eset: Pénztárgép üzemeltetésének befejezése

A pénztárgép üzemeltetésének befejezése során az AEE-ben tárolt naplóállományok feltöltésre kerülnek a NAV szerverére és a NAV blokkolja a pénztárgép működését. Ebből az állapotból a pénztárgép üzemeltetésének folytatásával (16. eset) vagy új üzembe helyezéssel (11/b. eset) kerülhet ki a pénztárgép.

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE jelzi a kezelői
szándékot a az üzemeltetés
befejezési folyamat
megindítására
SUSPEND~XXXXXXXXXAEE→SSG
3.Amennyiben az üzemeltetés befejezése megvalósítható, a NAV a 3a. üzenetet küldi és a folyamat a 4. lépéssel folytatódik. Egyéb esetben a NAV az 5b. üzenetet küldi, ennek fogadását követően az AEE bontja a kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul.
3a.Üzemeltetés befejezése
lefolytatható
ACK~08~HHHHHHHHHHSSG→AEE
3b.Üzemeltetés befejezése nem
hajtható végre
ACK~60~HHHHHHHHHHSSG→AEE
4.Normál bejelentkezésPRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
5.Blokkoló üzenetPTGBLCK~HHHHHHHHHHMSG→AEE
6.Az AEE megkísérli blokkolt állapotba hozni a pénztárgépet. Sikeres végrehajtás esetén a 6a. üzenetet küldi és a
folyamat a 7. lépéssel folytatódik. Sikertelen végrehajtás esetén az AEE a 6b. üzenetet küldi, bontja az SSL
kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul.
6a.Blokkolás végrehajtvaANS~XXXXXXXXX~01~HHHHHHHHHHAEE→MSG
6b.Blokkolás végrehajtása
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~31~HHHHHHHHHHAEE→MSG
7.Utasítás adatszolgáltatásraTRMNOW~F~HHHHHHHHHHMSG→AEE
8.Az AEE lezárja az éppen nyitott naplóállományt és az "F" értéknél nagyobb sorszámú naplóállományokat
egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben elküldi a 9-10. lépések megfelelő számú ismétlésével.
9.Naplófájl küldése(fájlnév~HHHHHHHHHH) és tartalomAEE→NFL
10.A naplófájl fogadását a NAV a 10a., a 10b. vagy a 10c. üzenettel nyugtázza.
10a.NAV visszaigazolás és
utasítás a következő fájl
küldésére
ACK~02~HHHHHHHHHHNFL→AEE
10b.Az üzemeltetés befejezése
nyugtázva
ACK~64~HHHHHHHHHHNFL→AEE
10c.NAV hibajelzésACK~00~HHHHHHHHHHNFL→AEE
11.A 10a. üzenet fogadása esetén az AEE a folyamatot a 9. lépéssel folytatja. A 10b. üzenet fogadása esetén az AEE
bontja az SSL kapcsolatot és a folyamat sikeresen lezárult. A 10c. üzenet fogadása esetén az AEE újraküldi a 9.
lépésben legutóbb küldött naplófájlt. Ha az AEE egy fájl küldése kapcsán ötödször is a 10c. üzenetet kapja,
akkor a folyamat a 12. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul.
12.Sikertelen fájlküldésANS~XXXXXXXXX~37~HHHHHHHHHHAEE→MSG
13.Üzemeltetés befejezési
folyamat sikertelen
ACK~61~HHHHHHHHHHMSG→AEE
13.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

Ha az üzemeltetés befejezése folyamat sikeresen lezárul, akkor újabb üzembe helyezésig, illetve az üzemeltetés folytatása folyamat lezárultáig a pénztárgép nem lehet alkalmas adóügyi nap megnyitására.

13. eset: Utasítás azonnali elsőbbségi bejelentkezésre

LépésLeírásÜzenetIrány
1.A NAV azonnali elsőbbségi
bejelentkezésre utasítja az
AEE-t (nem SSL csatornán)
CMSSL~XXXXXXXXXMobilszolgáltat
ó→AEE
2.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
3.Az AEE bejelentkezésePRIOR~07~XXXXXXXXX~S~N~TAEE→MSG
A forgalmazás az e mellékletben részletezett forgatókönyvek egyike szerint folytatódik az egyik olyan üzenettel, amit az
MSG szerver adhat az AEE elsőbbségi bejelentkezésére válaszul.

14. eset: Működtető szoftver frissítése az AEE kezdeményezésére

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE szoftverfrissítést
igényel
REQFW~V~XXXXXXXXXAEE→SSG
3.Amennyiben a NAV a szoftver frissítésére kész, a 3a. üzenetet küldi és a folyamat az e mellékletben foglalt 9.
eset 4. lépésével folytatódik. Ha a szoftver frissítése aktuálisan nem lehetséges, a NAV a 3b. üzenetet küldi.
Ilyenkor a folyamat a 4. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul le.
3a.Utasítás a működtető
szoftver frissítésére
FRWUPD~ééééhhnnóóppmm~HHHHHHHHHHSSG→AEE
3b.Szoftver frissítése most
nem lehetséges
ACK~05~HHHHHHHHHHSSG→AEE
4.A 3a. üzenet fogadása esetén az AEE a forgalmazást az e melléklet 9. esetében foglaltak szerint folytatja. A 3b.
üzenet fogadása esetén az AEE bontja az SSL kapcsolatot és 4 órán belül nem ismétli meg a REQFW kérést.

15. eset: A NAV folyamatot töröl az AEE-n

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N ~T
AEE→MSG
3.Utasítás egy vagy több
folyamat törlésére
UPDCLR~XXXXXXXXX~R~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE végrehajtja az utasításban foglaltakat. Sikeres végrehajtás esetén a 4a. üzenetet, sikertelen végrehajtás
esetén a 4b. üzenetet küldi. Ha a 3. lépésben szereplő üzenetben R="ALL", akkor a sikeres végrehajtást az
összes utasítás sikeres végrehajtása jelenti. Ha a megjelölt folyamat nem létezik, akkor az AEE a 4c. üzenetet
küldi.
4a.Alaphelyzetbe állítás
végrehajtva
ANS~XXXXXXXXX~41~HHHHHHHHHHAEE→MSG
4b.Alaphelyzetbe állítás
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~42~HHHHHHHHHHAEE→MSG
4c.Megjelölt folyamat nem
létezik
ANS~XXXXXXXXX~53~HHHHHHHHHHAEE→MSG
5.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
6.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot.

16. eset: Üzemeltetés folytatása

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Üzemeltetés
folytatásának
kezdeményezése
SUSPUNDO~XXXXXXXXXAEE→SSG
3.Amennyiben az üzemeltetés folytatása megvalósítható, a NAV a 3a. üzenetet, egyébként a 3b. üzenetet küldi.
A 3b. üzenet fogadása esetén az AEE bontja az SSL kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul.
3a.Blokkolást feloldó üzenetUNBLCK~HHHHHHHHHHSSG→AEE
3b.Üzemeltetés folytatása
nem lehetséges
ACK~65~HHHHHHHHHHSSG→AEE
4.Az AEE megkísérli feloldani a pénztárgép blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén
sikertelen végrehajtás esetén a 4b. üzenetet küldi.
a 4a. üzenetet,
4a.Blokkolás feloldása
végrehajtva
ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHHAEE→SSG
4b.Blokkolás feloldás
végrehajtása sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHHAEE→SSG
5.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHSSG→AEE

A sikertelenül zárult folyamat megismételhető.

17. eset: Utasítás a naplófájl maximális méretének beállítására

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás a maximális méret
beállítására
FILESIZE~XXXXXXXXX~N~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Az AEE megkísérli a méretkorlát beállítását. Sikeres végrehajtás esetén az 5a. üzenetet, sikertelen végrehajtás
esetén az 5b. üzenetet küldi.
5a.Méretkorlát beállítás
végrehajtva
ANS~XXXXXXXXX~14~HHHHHHHHHHAEE→MSG
5b.Méretkorlát beállítás
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~44~HHHHHHHHHHAEE→MSG
6.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
7.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

18. eset: Utasítás technikai tájékoztatás bizonylat nyomtatására

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás üzenet
nyomtatására
PRNT~XXXXXXXXX~SZOVEG~HHHHHHHHHHMSGvAEE
4.Az AEE az üzenet szövegét eltárolja későbbi kinyomtatáshoz. Sikeres eltárolás esetén az 5a. üzenetet,
sikertelen eltárolás esetén az 5b. üzenetet küldi.
5a.Nyomtatás végrehajtvaANS~XXXXXXXXX~45~HHHHHHHHHHAEE→MSG
5b.Nyomtatás végrehajtása
sikertelen
ANS~XXXXXXXXX~46~HHHHHHHHHAEE→MSG
6.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
7.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

A technikai tájékoztatás bizonylat nem adóügyi bizonylat.

19. eset: Az AEE-NAV kommunikáció tesztelése

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PING~XXXXXXXXXXAEE→MSG
3.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.A pénztárgép operátori kijelzőjén megjelenik a "Kommunikációs csatorna él" felirat, majd 60 másodperc
múlva az AEE bontja az SSL kapcsolatot.

20. eset: A NAV állapotjelentést kér

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Az AEE bejelentkezése
(elsőbbségi vagy normál)
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T
AEE→MSG
3.Utasítás állapotjelentés
adására
STSREQ~HHHHHHHHHHMSG→AEE
4.Állapotjelentés adásaSTATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~F
RW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10~HH
HHHHHHHH
AEE→MSG
5.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHMSG→AEE
6.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

21. eset: Állapotjelentés

LépésLeírásÜzenetIrány
1.Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot
2.Állapotjelentés adásaSTATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~F
RW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10
AEE→SSG
3.NAV visszaigazolásACK~04~HHHHHHHHHHSSG→AEE
4.Az AEE bontja az SSL kapcsolatot

"

Tartalomjegyzék