101/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 88. § (2) bekezdése a következő j)-k) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében)

"j) irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását,

k) felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért."

2. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés i) pontjában a "kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését és felmentését." szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök