2017. évi CII. törvény

az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről[1]

(A Módosítás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. május 11-én lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) A mellékletének módosítását (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"In Annex A, Appendix II the following sentence: "The CPD carnet is printed in English or French." be replaced by the following text:

"Carnets used for CPD operations within a specific region may be printed in other combinations of United Nations official languages on the condition that one of the two languages is English or French.""

"Az A Melléklet II. Függelékében az "A CPD-igazolványt angol és francia nyelven kell kinyomtatni." mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Egy adott területen belül a CPD eljárásokhoz használt igazolványok az Egyesült Nemzetek hivatalos nyelveinek kombinációjában is kinyomtathatóak feltéve, hogy a két nyelv egyike az angol vagy a francia.""

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezmény a Módosítással egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 14-i ülésnapján fogadta el.