126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. §-a a következő (10a)-(10c) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A védőnői szolgáltató havonta 33 000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a védőnői szolgáltató a védőnőt közvetlenül megillető bérének (illetményének), jövedelmének kiegészítésére köteles fordítani (a továbbiakban: védőnői kiegészítő pótlék).

(10b) A védőnői kiegészítő pótlék összegére a védőnői szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.

(10c) A védőnői kiegészítő pótlék a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza."

2. § A Kr. a következő 76/N. §-sal egészül ki:

"76/N. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (10a) bekezdése szerinti védőnői kiegészítő pótlék a védőnőt első ízben a 2017. november hónapra járó bérének (illetményének), jövedelmének kifizetésekor illeti meg."

3. § A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A Kr.

a) 21. § (4) bekezdésében a "12%-ának megfelelő összeget" szövegrész helyébe a "legalább 12%-át" szöveg,

b) 21. § (10) bekezdésében az "a (11) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "a (10a) és (11) bekezdés szerinti" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem" megjelölésű rész "Védőnői ellátás" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
Védőnői ellátás22 341,8
"

2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "2." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen25 360,2
"

3. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Összesen" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés2017. évi előirányzat)
"
Összesen1 121 728,1
"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére