157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 4. és az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A VET Vhr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vksztv. Vhr.) 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás megtétele előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a víziközmű-szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezni. A tájékoztatás megtételére nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv

a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy

b) eljárása lefolytatásához

szükséges időtartam. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és annak eredményéről a víziközmű-szolgáltatót tájékoztatni."

4. § A Vksztv. Vhr. 55/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a benyújtott terv az 5. mellékletben foglaltaknak nem felel meg, vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a terv benyújtását követő 5 napon belül írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti."

5. § (1) A Vksztv. Vhr. 55/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól."

(2) A Vksztv. Vhr. 55/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építtetőt a víziközmű-szolgáltató a jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg, a tudomásszerzést követő 5 napon belül írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik, és a víziközmű-szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs."

6. § A Vksztv. Vhr. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötését - ha az elkülönített vízhasználó az e rendeletben és az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő vízmérési helyet kialakította és a hiteles mellékvízmérőt beszerelte - a víziközmű-szolgáltató nem tagadhatja meg, és az igénybejelentést követő 15 napon belül köteles azt megkötni."

7. § A Vksztv. Vhr. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott építési kivitelezés jogosultsággal rendelkező vállalkozó végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját a megrendelő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól."

8. § A Vksztv. Vhr.

a) 55. § (2) bekezdésében a "követően" szövegrész helyébe a "követő 5 napon belül" szöveg,

b) 55. § (3) bekezdésében az "igénybejelentést" szövegrész helyébe az "igénybejelentést a kézhezvételét követő 5 napon belül" szöveg,

c) 55. § (5) bekezdésében a "15 napon belül" szövegrész helyébe a "8 napon belül" szöveg,

d) 55/A. § (2) bekezdésében a "15 napon belül" szövegrész helyébe az "5 napon belül" szöveg,

e) 56. § (1) bekezdésében az "új bekötés megvalósítását követően vagy a felhasználó személyében történt változás esetén" szövegrész helyébe az "új bekötés megvalósítását követő vagy a felhasználó személyében történt változás bejelentését követő 15 napon belül" szöveg

lép.

9. § A Vksztv. Vhr. 55/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott vízszerelővel együttműködni."

10. § A Vksztv. Vhr. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott építési kivitelezés jogosultsággal rendelkező vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját a megrendelő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól. A víziközmű-szolgáltató köteles a megrendelővel és az általa megbízott vízszerelővel együttműködni."

4. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (3) bekezdés a) pontja a következő 3.3. alponttal egészül ki:

[Az Igazgatási terület

beépítésre szánt területeit az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint]

"3.3. általános gazdasági,"

[területként (területfelhasználási egységként) lehet megkülönböztetni.]

(2) Az R1. II. fejezete a következő alcímmel és 20/A. §-sal egészül ki:

"Általános gazdasági terület

20/A. § (1) Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az általános gazdasági területen lakó rendeltetés nem helyezhető el."

(3) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 4a. pontja helyébe a következő pont lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;"

(2) Az R2. 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A településszerkezeti terv részét képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető."

(3) Az R2. 16. §-a a következő (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki:

"(8) A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében, új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településszerkezeti terv módosítása során a 9. § (9) bekezdés szerinti biológiai aktivitásérték növekmény (a továbbiakban: növekmény) a teljes közigazgatási területre készülő új településszerkezeti terv elfogadásáig felhasználható, amennyiben a módosítással a településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredménye kiegészül a (9) bekezdésben foglaltak szerint.

(9) A településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredmény (8) bekezdés szerinti kiegészítése tartalmazza legalább

a) az újonnan beépítésre szánt terület lehatárolását, területét, a változás előtti és változással meghatározott területfelhasználást, a beépítési sűrűséget, a vonatkozó biológiai aktivitásérték mutatókat,

b) az újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével létrejött biológiai aktivitásérték csökkenés mértékét, a (8) bekezdés szerinti növekményből ezzel összefüggésben felhasznált mértéket és a felhasználás módját,

c) a (8) bekezdés szerinti növekmény b) pont szerinti felhasználással csökkentett mértékét, továbbá

d) az új beépítésre szánt terület kijelölést tartalmazó településszerkezeti terv módosítását megállapító önkormányzati döntés számát."

13. § Az R2. a következő 46/C. §-sal egészül ki:

"46/C. § (1) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr.3.) megállapított 9. § (9) bekezdését, a 16. § (8) és (9) bekezdését a Mód.Kr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 45. § (2) bekezdés szerinti módosítások során alkalmazható a Mód.Kr.3. alapján megállapított OTÉK 20/A. §-ában és az OTÉK 2. melléklet 12. sorában az általános gazdasági területfelhasználási egységre meghatározott követelmény.

(3) A Mód.Kr.3. alapján megállapított OTÉK 20/A. §-ának e rendelet szerinti alkalmazása során a településszerkezeti tervben a 6. melléklet I. területfelhasználási módok jelölése táblázatának 3. Gazdasági terület sorában meghatározott G jelölést és színt kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakat a Mód.Kr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható."

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 11/D. §-sal egészül ki:

"11/D. § Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység végzésére szolgáló épület engedélyezési eljárásában az ügyintézési határidő 16 nap, amennyiben

a) az építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy

b) az eljárásba szakhatóság bevonására kerül sor."

7. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 3-8. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése, a 9. §, a 10. § és a 3. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 1. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. A földgázelosztó köteles a gázigénylő igénybejelentése esetén valamennyi dokumentum rendelkezésre állásától számított 8 napon belül írásban ajánlatot tenni, vagy ha az igényt elutasítja, erről - az elutasítás részletes indokolásával - a gázigénylőt tájékoztatni. Ha az ajánlattétel előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a földgázelosztó az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezni. Az ajánlattételre nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv

a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy

b) eljárása lefolytatásához

szükséges időtartam. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és annak eredményéről a földgázelosztót tájékoztatni."

2. A Get. Vhr. 1. melléklet 3.5. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gázigénylő számára adott ajánlatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:)

"e) az ajánlat szerinti hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításának időpontját, amely nem lehet későbbi, mint az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60 nap, kivéve, ha a gázigénylő ennél későbbi időpontra kéri. A határidőbe nem számít bele

ea) amennyiben a csatlakozáshoz elosztóvezeték építése szükséges, az elosztóvezeték kiépítésének időtartama, de legfeljebb 60 nap,

eb) más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam azzal, hogy a földgázelosztó a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását 10 napon belül köteles kezdeményezni, továbbá a megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és annak eredményéről a földgázelosztót tájékoztatni,

ec) az az időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a munkavégzést,"

3. A Get. Vhr. 1. melléklet

a) 1.3. pontjában a "30 napon" szövegrész helyébe a "10 napon belül" szöveg,

b) 2.4. pontjában a "15 napon belül" szövegrész helyébe a "3 munkanapon belül" szöveg

lép.

4. Hatályát veszti a Get. Vhr. 1. melléklet 3.3. pontja.

2. melléklet a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. A VET Vhr. 2. melléklet 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.5. A hálózati engedélyes köteles az üzletszabályzatában rögzített, helyszíni felülvizsgálatot nem igénylő csatlakozási igények esetében az igénybejelentőt valamennyi dokumentum rendelkezésre állásától számított 3 munkanapon belül tájékoztatni a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati jogviszony minden lényeges eleméről, és ennek részeként a hálózati csatlakozásra és hálózathasználatra ajánlatot tenni. Ha az ajánlattétel előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a hálózati engedélyes az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezni. Az ajánlattételre nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv

a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy

b) eljárása lefolytatásához

szükséges időtartam. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és annak eredményéről a hálózati engedélyest tájékoztatni."

2. A VET Vhr. 2. melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. Ha az igénybejelentés alapján vagy hiánypótlási felszólítás esetén a hiánypótlás alapján sem egyértelmű, hogy az igény megvalósításához szükséges-e csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítése vagy bővítése, a hálózati engedélyes az igénybejelentés, illetve a hiánypótlás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül helyszíni felülvizsgálatot tart. Ha a helyszíni felülvizsgálat eredményeképpen a hálózati engedélyes azt állapította meg, hogy

a) a csatlakozási igény teljesítése csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítését vagy bővítését nem igényli, akkor az ajánlatát és a tájékoztatót az igénybejelentőnek a felülvizsgálat napjától számított 5 munkanapon belül küldi meg,

b) a csatlakozási igény teljesítése csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítését vagy bővítését igényli, akkor az ajánlatát és a tájékoztatót az igénybejelentőnek a felülvizsgálat napjától számított 8 munkanapon belül küldi meg."

3. A VET Vhr. 2. melléklet 2.8. pont m) és n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)

"m) a közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontját, amely nem lehet későbbi az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60. napnál, kivéve, ha az igénybejelentő későbbi időponttal kéri. A határidőbe nem számít bele

ma) más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam azzal, hogy a hálózati engedélyes a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását 10 napon belül köteles kezdeményezni, továbbá a megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és annak eredményéről a hálózati engedélyest tájékoztatni,

mb) az az időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a munkavégzést;

n) a hálózatra történő bekapcsolás tervezett időpontját, amely hálózati beavatkozást igénylő esetben nem lehet későbbi a közcélú hálózat rendelkezésre állásának napjától számított 15. napnál, egyéb esetekben az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 15. napnál, kivéve, ha az igénybejelentő későbbi időponttal kéri;"

4. A VET Vhr. 2. melléklet 6.1. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendszerhasználóval kötött hálózati csatlakozási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:)

"e) csatlakozási pont helyének műszaki meghatározását és EOV koordinátáit, a csatlakozás módjának meghatározását, valamint a csatlakozási pont kiépítésére vonatkozó határidőket, amely nem lehet későbbi a közcélú hálózat rendelkezésre állásának napjától számított 15. napnál, kivéve, ha a rendszerhasználó későbbi időponttal kéri, részletes műszaki és egyéb rendelkezéseket;"

5. A VET Vhr. 2. melléklet 8.1. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)

"k) a hálózatba történő bekapcsolás időpontját, amely nem lehet későbbi a rendszerhasználó által aláírt hálózathasználati szerződés hálózati engedélyeshez történő visszaérkezésétől számított 8. munkanapnál, kivéve, ha a rendszerhasználó későbbi időponttal kéri;"

6. A VET Vhr. 2. melléklet 10.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10.4. Eltérő - nem üzletszabályzatban rögzített - megállapodás hiányában a munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal korábban kell a munkavégzésről szóló értesítést közölni."

7. A VET Vhr. 2. melléklet

a) 2.6., 2.10., 4.2., 7.1. és 14.3. pontjában a "15 napon belül" szövegrész helyébe a "3 munkanapon belül" szöveg,

b) 9.1., 13.2. és 13.3. pontjában a "8 napon belül" szövegrész helyébe a "3 munkanapon belül" szöveg

lép.

3. melléklet a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. A VET Vhr. 2. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. Közcélú hálózathoz történő csatlakozási igény esetében a hálózati engedélyes - amennyiben az igénybejelentő a hálózati csatlakozási szerződést megkötötte, és a csatlakozási díjat megfizette - a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint köteles az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási pontra a hálózati csatlakozást kiépíteni. A hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja a külön jogszabály szerinti villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozás megbízása útján. Az így létesült közcélú hálózati elem értéken, térítés nélkül kerül a hálózati engedélyes tulajdonába. A hálózati engedélyes köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott kivitelezővel együttműködni."

4. melléklet a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei

ABCDEF
1.A területfelhasználási egységekre meghatározandóAz építési telekre meghatározandó
2.Általános használat
szerinti terület
Sajátos használat
szerinti terület
Megengedett
legnagyobb beépítési
sűrűség
(m2/m2)
Megengedett
legnagyobb
beépítettség
(%)
Megengedett
legnagyobb beépítési
magasság
(m)
Legkisebb zöldfelület
(%)
3.lakónagyvárosias3,08012,5<10
4.kisvárosias1,560<12,520
5.kertvárosias0,630<7,550
6.falusias0,53040
7.vegyestelepülésközpont2,48010
8.intézményi3,5a település
legnagyobb mértékű
lakóterületi
beépítettségnél
legfeljebb 25%-kal megnövelt érték
a be nem épített
terület 50%-a
9.gazdaságikereskedelmi,
szolgáltató
2,06020
10.jelentős mértékű
zavaró hatású
ipari
1,53040
11.egyéb ipari1,55025
12.általános2,07025
13.üdülőüdülőházas1,0306,0<40
14.hétvégi házas0,220<6,060
15.különleges2,04040

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére