2017. évi CLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról

1. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 3. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya)

"e) az ügyvédi iroda,"

(ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény II. Fejezet rendelkezései szerint teljesíti. Az adóalanyiság létrejöttének nem akadálya, ha az adóalany az adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózást vagy az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságot választott.)

2. § (1) A Katv. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a (3)-(5) bekezdés szerint megállapított egyenleg bármely adóévben negatív, ez az összeg a következő adóévekben - a (6a) és a (7) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve - csökkenti a (3)-(5) bekezdés szerint megállapított pozitív egyenleget a kisvállalati adó alapja meghatározásakor, feltéve, hogy a (3)-(5) bekezdés szerint megállapított negatív egyenleg a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban: elhatárolt veszteség)."

(2) A Katv. 20. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A kisvállalati adó alanya elhatárolt veszteségként veheti figyelembe

a) az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság időszaka előtt, a társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív társasági adóalapjának azt a részét, amelyet a társasági adóalap vagy a kisvállalati adóalap meghatározásakor csökkentésként még nem vett figyelembe,

b) a 2017. adóévet megelőző adóévekben keletkezett negatív korrigált pénzforgalmi szemléletű eredménynek azt a részét, amelyet a kisvállalati adóalap meghatározásakor csökkentésként még nem vett figyelembe."

(3) A Katv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdéstől függetlenül, a személyi jellegű kifizetések terhére is csökkenti az adóév és a következő adóévek adóalapját a beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközzel (beruházással), szellemi termékkel, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegéig a korábbi évek elhatárolt veszteségének a (3)-(5) bekezdés szerinti tárgyévi negatív egyenleggel növelt összege, függetlenül attól, hogy az érintett eszközt (eszközöket) rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben. Az adózó által az adóévi adóalap csökkentéseként felhasznált adóévi negatív egyenleg a (6) bekezdéstől eltérően nem csökkenti a következő adóévek pozitív adóalapját."

3. § (1) A Katv. 32. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A 20. § (6a) bekezdésben meghatározott elhatárolt veszteség összegéből az az összeg, amellyel a beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközzel (beruházással), szellemi termékkel, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatosan teljesített kifizetésekre tekintettel az adózó a 2017. évet megelőzően döntése szerint teljes mértékben csökkenthette az adóalapját, azonban a 2017. évet megelőzően az adóalap csökkentéseként nem vette figyelembe, a 2017. adóévben a 20. § (7) bekezdése alkalmazásában adóévi kifizetésnek minősül."

(2) A Katv. 32. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLVII. törvénnyel megállapított 20. § (6), (6a), (7) bekezdése a 2017. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható."

(3) A Katv. 32. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az ügyvédi iroda a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság választását 2017. december 1-jétől kezdődően jelentheti be."

4. § A Katv.

a) 2. § 10. pontjában a "közkereseti társaság és betéti társaság" szövegrész helyébe a "közkereseti társaság és betéti társaság, valamint ügyvédi iroda" szöveg,

b) 2. § 11. pontjában a "közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja" szövegrész helyébe a "közkereseti társaság, betéti társaság, valamint ügyvédi iroda esetén a társaság, az ügyvédi iroda kisadózóként bejelentett tagja" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés e) pontjában az "a gazdasági társaság" szövegrész helyébe az "a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés f) pontjában az "a gazdasági társaság" szövegrész helyébe az "a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda" szöveg, az "a gazdasági társaságból" szövegrész helyébe az "a gazdasági társaságból, az ügyvédi irodából" szöveg

lép.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 4. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére