2017. évi CLX. törvény

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról

1. § Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A 3. § szerinti támogatás csak akkor folyósítható a pártlistát állító pártnak, ha a pártlistát állító párt - legkésőbb a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő napon - nyilatkozik arról, hogy ha a 8/C. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és az tőle nem hajtható be, a párt vezető tisztségviselői állnak helyt egyetemlegesen a támogatás visszafizetéséért. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a párt vezető tisztségviselőinek nevét, és a vezető tisztségviselői jogviszony kezdő időpontját.

(2) A kincstár az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglalt adatok hitelességét a párt nyilvántartását vezető bíróság által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján ellenőrzi.

(3) A pártlista nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedésének és a visszafizetési kötelezettség keletkezésének időpontja között a pártlistát állító párt (1) bekezdés szerinti vezető tisztségviselőinek körében bekövetkezett változás az (1) bekezdésben meghatározott egyetemleges helytállási kötelezettséget nem érinti, a követelés ezen időtartamon belül vezető tisztségviselői tisztséget betöltő bármely tisztségviselőtől követelhető."

2. § (1) A Kftv. 8/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pártlistát állító párt köteles a kincstárnak visszafizetni a 3. § szerinti támogatást, ha a pártlista

a) a választási eljárásról szóló törvény alapján kiesik vagy

b) nem éri el a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább 1%-át."

(2) A Kftv. 8/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Állami Számvevőszék az országgyűlési képviselők általános választását követő egy éven belül hivatalból ellenőrzi a támogatás felhasználását azoknál a pártlistát állító pártoknál, amelyek pártlistája a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább 1%-át megszerezte."

(3) A Kftv. 8/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a pártlistát állító párt a befizetési kötelezettségét a (6) bekezdésben foglalt határidőben nem teljesíti, a tartozást a kincstár megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja be."

(4) A Kftv. 8/C. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a pártlistát állító párttól a visszafizetési kötelezettség nem hajtható be, annak megfizetésére határozattal kötelezhetők a pártlistát állító párt 3/A. §-ban meghatározott vezető tisztségviselői. Ha a vezető tisztségviselő a visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a kincstár megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedik a vezető tisztségviselővel szemben a tartozás behajtása iránt."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E törvény 1. §-a és 2. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke