2017. évi CLXIV. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

1. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/C. §-sa a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a Hivatal az ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, az ellenőrzés befejezését követő 8 napon belül az ellenőrzést lezáró végleges jegyzőkönyvet megküldi az ellenőrzött szervnek."

2. § A Vksztv. 5/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást az ellátásért felelősök képviselője az aláírástól számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak és a víziközmű-szolgáltatónak."

3. § A Vksztv. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A víziközmű-szolgáltató

a) a víziközművel kapcsolatos hatósági feladataik ellátásához, a bíróság, az ügyészség, az ellátott területen működő települési önkormányzat és az illetékes közigazgatási hatóságok részére, továbbá

b) üzemeltetői feladatai ellátásához, az ahhoz szükséges mértékben az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (a továbbiakban: IKVA Adatbázis) üzemeltetője részére

díjmentesen biztosítja az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott víziközmű térképi nyilvántartás tartalmának megismerését."

4. § A Vksztv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A szerződött víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződés vagy annak működési engedély rendelkezéseit érintő módosítása egy eredeti, aláírt példányát a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül a működési engedélyének megszerzésére vagy módosítására irányuló kérelemével együtt megküldi a Hivatalnak.

(2) Az üzemeltetési szerződés működési engedély rendelkezéseit nem érintő módosítását a szerződött víziközműszolgáltató a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül a Hivatal részére tájékoztatásul megküldi."

5. § A Vksztv. a következő 52/A. §-sal egészül ki:

"52/A. § (1) Az okos mérési rendszerek bevezetése érdekében a víziközmű-szolgáltatók az okos mérésre vonatkozó mintaprojekteket folytathatnak. A mintaprojekt erre a célra létrehozott gazdasági társaság útján (a továbbiakban: projekttársaság) is végezhető. A (2)-(7) bekezdés előírásait a projekttársaság által végzett mintaprojektekre is alkalmazni kell.

(2) A felhasználók az (1) bekezdés szerinti mintaprojektek végrehajtásában kötelesek együttműködni, és a mintaprojekt műszaki előfeltételeit biztosító mérő felszerelését tűrni, de lehetőségük van az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló kormányrendeletben foglalt esetben és eljárási szabályok szerint azt megtagadni. Az együttműködés keretében a víziközmű-szolgáltató az érintett felhasználók részére a mintaprojektekről tájékoztatást nyújt.

(3) A víziközmű-szolgáltató és a projekttársaság a mintaprojekt végrehajtásával a felhasználóknak költséget és kárt nem okozhat, azzal összefüggésben díjat nem számolhat fel, a felhasználó közszolgáltatási szerződéséből eredő jogait és kötelezettségeit a felhasználóra nézve hátrányosan nem befolyásolhatja.

(4) A víziközmű-szolgáltató a mintaprojektet a Hivatal felügyeletével folytatja. A víziközmű-szolgáltató a mintaprojekt megkezdése előtt a Hivatalt a mintaprojekt leírásának bemutatásával, a mintaprojekt lezárást követően a mintaprojekt eredményeit és az azok alapján tett megállapításokat tartalmazó dokumentum átadásával tájékoztatja.

(5) A víziközmű-szolgáltató és a projekttársaság a mintaprojektek végrehajtása és az azzal kapcsolatos tevékenységük során jogosult a felhasználó személyes adatainak kezelésére. A mintaprojektek végrehajtása során a projekttársaságot a fogyasztásmérő-berendezéssel összefüggésben a víziközmű-szolgáltató jogai és kötelezettségei illetik meg azzal, hogy a tevékenységét nem szervezheti ki.

(6) A víziközmű-szolgáltató a központi mintaprojekt gazdasági értékeléséhez és költség-haszon elemzéséhez köteles a 60. §-ban foglaltak szerint a Hivatal részére adatot szolgáltatni.

(7) A Hivatal a mintaprojekttel összefüggésben a projekttársaságnak a jogszabályokban és a Hivatal határozataiban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén

a) a jogkövetkezményekre való utalás mellett írásban felszólítja a projekttársaságot kötelezettségei betartására,

b) ismételten is kiszabható bírsággal sújthatja a projekttársaságot, a jogsértés tárgyi súlyára tekintettel egyedi ügyekben is, vagy

c) azonnali hatállyal eltilthatja a projekttársaságot az adott tevékenység folytatásától."

6. § A Vksztv. 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal az e törvényben rögzített feladatai ellátása során figyelembe veszi és felhasználja az IKVA Adatbázis adatait."

7. § (1) A Vksztv. 61/B. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A víziközmű nyilvántartása az egyes víziközmű-rendszerekre nézve tartalmazza:)

"g) a víziközmű rendszer térképi nyilvántartási adatait."

(2) A Vksztv. 61/B. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Hivatal a Nyilvántartás víziközmű-rendszer térképi nyilvántartási adatait víziközmű-rendszerenként az Országos Közhiteles Víziközmű Kataszterből biztosítja.

(10) A (3) bekezdésben meghatározott adatokat a Hivatal biztosítja a miniszter részére az Országos Közhiteles Víziközmű Kataszterrel kapcsolatban."

8. § A Vksztv. 61/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jogszabályok hatásvizsgálata, a jogalkotási, valamint az ágazatpolitikai döntések megalapozása érdekében a miniszter és a vízgazdálkodásért felelős miniszter számára a Hivatal biztosítja a Nyilvántartás adataiba történő korlátlan, díjmentes és közvetlen betekintést."

9. § A Vksztv. VII. fejezete a következő 61/E. §-sal egészül ki:

"61/E. § (1) A víziközmű-szolgáltatási ágazat szakpolitikai, stratégiai és fejlesztéspolitikai megalapozása, valamint a Hivatal 65. § (2) bekezdés szerinti javaslata kidolgozásának támogatása érdekében a miniszter közcélú IKVA Adatbázist működtet.

(2) Az IKVA Adatbázis a víziközmű-szolgáltatók és az ellátásért felelősök víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó, a Nyilvántartásban rögzített gazdasági és szervezeti, valamint a víziközmű-rendszerek műszaki adatait tartalmazza.

(3) A miniszter a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, a Hivatal, továbbá az ágazati irányításért felelős központi szervek részére az IKVA Adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosít."

10. § A Vksztv. 65. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős, valamint a víziközmű tulajdonosa a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hatósági díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős, valamint a víziközmű tulajdonosa a miniszter számára az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül az IKVA Adatbázis elektronikus rendszeren keresztül tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének."

11. § A Vksztv. 74. § (1) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"28. az IKVA Adatbázist üzemeltető szervezetet, valamint az IKVA Adatbázis működésének részletes szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, a Hivatal és az IKVA adatbázist üzemeltető szervezet közötti együttműködés kereteit, az adatok IKVA Adatbázisban történő felhasználásának részletes szabályait"

(rendeletben állapítsa meg.)

12. § A Vksztv.

a) 13/A. § (1) bekezdésében a "hatóság vezeti víziközmű térképi nyilvántartás" szövegrész helyébe a "hatóság vezeti a 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott Nyilvántartással összekapcsolt víziközmű térképi nyilvántartás" szöveg,

b) 61/B. § (6) bekezdésben a "(3) bekezdés a) és d) pontja" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés a), c), d) és g) pontja" szöveg

lép.

13. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. §, a 6. §, a 9. § és a 10. § 2018. április 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére