182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében előkészíti az államháztartás alrendszereit illető befizetési kötelezettségekre, az adózás rendjére, a vámjog és vámeljárás szabályozására, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, valamint - a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszterrel együttműködésben - a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályokat."

(2) Az R. 109. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"21. szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért"

(felelős tagja.)

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. melléklet I) része helyébe a következő rendelkezés lép:

"I) Nemzeti fejlesztési miniszter

AB
1A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre
2Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatirányítás
3Országos Atomenergia Hivatalfelügyelet
4Szerencsejáték Felügyeletirányítás

"

Tartalomjegyzék