218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41., 52. és 53. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. és 54. pontjában, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott szakhatóság állásfoglalásában a megkeresésben foglaltakkal kapcsolatban nyilváníthat véleményt, egyéb körülményről nem nyilatkozhat."

(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34/B. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez (8. számú melléklet) mellékelni kell:]

"b) nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatósághoz történt bejelentés igazolását, valamint"

(3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti hatóság]

"d) eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban,

e) ellátja a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozással összefüggő tervek, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának elbírálását, továbbá

f) ellátja

fa) a földgázellátásról szóló törvény szerint a fogyasztói vezeték üzembe helyezésének földgázelosztó általi,

fb) a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozás üzembe helyezésének hálózati engedélyes általi, valamint

fc) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezésének víziközmű-szolgáltató általi

megtagadása esetén az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat."

(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)

"m) a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának vezetésével, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásának vezetésével"

(kapcsolatos eljárásokban.)

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

1. A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

4.Minden eljárásban.A helyi településrendezési eszközökkel
való összhang megállapítása
kérdésében, valamint annak elbírálása
kérdésében, hogy az építmény vagy
tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a kerületi jegyző
megyei jegyző,
fővárosban
a főjegyző

2. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 782. és 783. ponttal egészül ki:

"782. Vízszerelési tevékenység bejelentése

783. Villanyszerelési tevékenység bejelentése"

Tartalomjegyzék