229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"13. nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatás: a helyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető, kormányzati célú hálózaton nyújtott olyan, kizárólag e rendeletben meghatározott szervek, szervezetek vagy személyek által igénybe vehető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok segítségével közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi belföldi vagy belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, és amely nem minősül mobil rádiótelefon szolgáltatásnak."

2. § Az R. 33. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól 2017. július 30-án legalább egyirányú nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő

a) központi államigazgatási szervek és területi szerveik,

b) fővárosi és megyei kormányhivatalok,

c) állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények,

d) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó, közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezetek vagy személyek, valamint

e) rendvédelmi szervek

- ide nem értve az általuk működtetett hálózatokhoz kapcsolódó infokommunikációs környezet vonatkozásában az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervezeteket - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel 2018. június 1-jétől nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól vehetnek igénybe.

(8) A (7) bekezdés szerinti kötelezettséggel érintett szervek a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet hatálybalépésekor meglévő előfizetői, hálózati vagy szolgáltatási szerződésüket 2018. június 1-jei hatállyal kötelesek felmondani. Ha a szerződés erre az időpontra történő felmondása külön díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetésére vonatkozó kötelezettséget (a továbbiakban együtt: hátrányos jogkövetkezmény) eredményezne, a felmondás időpontja az a legkorábbi időpont, amikor a szerződés hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondható. Ebben az esetben a (7) bekezdés szerinti határidő helyett a felmondás hatályának napja irányadó."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes